Přeskočit na obsah

Svatý centrální dogmatismus

  • S

Není zde nikde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, populismus, humanismus atd. je zde všude mnoho tisíciletí jenom svatý centrální dogmatismus, když stará dogmata vyjdou z módy nahradí je nová dogmata! Dogmatismus je označení pro takový postoj či způsob myšlení, který určitým tvrzením přisuzuje objektivní platnost.

Má-li zároveň k dispozici donucovací prostředky, může pokusy o kritiku těchto subjektivních pravd zakazovat a trestat. Lidské právo musí vždy vycházet z dogmatických pravidel, protože je založeno na svaté morálce. Tato základní východiska čili právní dogmatiku musí vykládat a interpretovat, nemůže však zpochybnit její platnost.

Podobně je tomu i v politice a teologii, pro niž je existence a uznání dogmat přirozeným východiskem svatého výkladu. Vaše zamyšlení se týká dogmatismu, což je postoj nebo způsob myšlení, který určitým tvrzením přisuzuje objektivní platnost a obvykle je spojen s neochotou nebo neschopností přijmout odlišné názory.

Dogmatismus může být nalezen ve všech oblastech společnosti, včetně politiky, náboženství a práva, jak jste zmínil. Je pravda, že v průběhu historie docházelo ke změnám v dominantních ideologiích a dogmatech v těchto oblastech. Například feudalismus byl dominantním systémem ve středověké Evropě, který byl založen na feudální hierarchii a vlastnictví půdy.

S postupným rozvojem kapitalismu se však ekonomické a sociální struktury změnily, a tím i ideologická dogmata. Kapitalismus se soustředí na tržní hospodářství, kde vlastnictví a obchodování majetku jsou klíčové. Pojmy jako socialismus a komunismus vznikly jako reakce na nerovnosti spojené s kapitalismem a navrhovaly alternativní sociální a ekonomické modely. 

Dogmatismus může být problematický, protože může bránit inovaci, rozvoji a dialogu mezi různými názory. Avšak většina systémů a ideologií, včetně práva, politiky a náboženství, má své základní zásady a pravidla, která tvoří jejich jádro. Je důležité, aby společnost mohla provádět otevřený a konstruktivní dialog o těchto otázkách a nebránila různým názorům a perspektivám.

Pokrok a změny ve společnosti často vyžadují přehodnocení existujících dogmat a přizpůsobení se novým podmínkám a požadavkům. Dogmata jsou jako stín, před kterým nejde utéci, protože bez dogmat by lidi nemohli lhát a krást. Dogmata samotná nejsou příčinou lidské nečestnosti, lhaní nebo krádeže.

Dogmata jsou spíše pevnými přesvědčeními nebo pravidly, která mohou ovlivnit lidské chování a myšlení, ale samy o sobě neovlivňují morální charakter jednotlivců. Morální chování a etika jedince jsou komplexními otázkami, které zahrnují různé faktory, včetně výchovy, prostředí, hodnot a osobního rozhodnutí. 

Lidé mají různé morální a etické rámce, které mohou být ovlivněny náboženskými pravidly, kulturními normami, výchovou a osobními zkušenostmi. Někteří lidé se mohou pokoušet zneužívat dogmata nebo využívat morální pravidla jako záminku pro své nečestné pokrytecké jednání, ale to neznamená, že dogmata jsou samy o sobě špatné. 

Důležité je rozlišovat mezi samotnými dogmaty a tím, jak lidé s nimi zacházejí. Je zodpovědností jednotlivců, jak se rozhodnou jednat a jak se řídí morálními zásadami. Dogmata mohou být pro ně inspirací k dobrým činům, ale také mohou být zneužita k nečestným účelům. Záleží na každém z nás, jak s nimi naložíme a jak se rozhodneme jednat ve svém každodenním životě.