Přeskočit na obsah

Slepí nechápou to co jim popisují ti co nejsou slepí

  • S

Proč ti co jsou slepí nechtějí za svého vůdce toho kdo není slepý? Takto zjednodušeně bychom to možná nechtěli vnímat, jelikož slepota není vždy jen fyzická. Vůdcovství vyžaduje více než jen schopnost fyzicky vidět; vyžaduje moudrost, empatii, schopnost rozhodovat a vést. Lidé, kteří nejsou slepí fyzicky, nemusí mít automaticky tyto vlastnosti nebo nemusí být vhodní vůdci. V některých případech mohou lidé s různými typy postižení mít hlubší vhled a porozumění kvůli svým zkušenostem a perspektivě, kterou získali z jejich životních zkušeností. Důležité je hledat vůdce, který má schopnosti, znalosti a hodnoty, které jsou v daném kontextu potřebné, bez ohledu na to, zda mají fyzické postižení nebo nikoliv. 

Nemyslel jsem slepotu u očí myslel jsem slepotu u myšlení kdy jsou lidé slepí k tomu co je objektivní pravdou a vidí jenom subjektivní pravdu. Omlouvám se za nedorozumění. Pokud hovoříme o slepotě mysli, kdy lidé nevidí objektivní pravdu a omezují se na subjektivní perspektivu, může to mít různé důvody. Často jsou lidé přitahováni k vůdcům, kteří potvrzují jejich vlastní předsudky, přesvědčení nebo subjektivní pravdy. To může být způsobeno strachem z neznámého, pohodlností při zachování současného stavu věcí nebo neochotou akceptovat informace, které nesouhlasí s jejich vlastním pohledem. V takových případech se může stát, že lidé ignorují nebo odmítají objektivní pravdu ve prospěch toho, co odpovídá jejich vlastnímu přesvědčení.

Vůdce, kteří těmto lidem slouží, často využívají tuto tendenci k manipulaci a udržení své moci. Důležité je vzdělávat lidi o kritickém myšlení, analytických schopnostech a schopnosti rozlišovat mezi subjektivními a objektivními informacemi. Také je klíčové podporovat otevřený a konstruktivní dialog, který umožní lidem lépe porozumět různým perspektivám a hledat společné cesty vpřed. Minulost je plná víry v zázraky u morálky a ekonomiky, lidi ale byli vždy slepí k přirozeným pravidlům co zde všude platí od nepaměti, ten kdo porušuje přirozená pravidla vesmíru a přírody je za to potrestán a neznalost zákonů nikoho neomlouvá. Ano, historie nám poskytuje mnoho příkladů, kdy lidé slepě věřili v zázraky a nedbali přirozených zákonů vesmíru a přírody.

Často to mělo za následek nejen morální a ekonomické neúspěchy, ale také katastrofy a lidské utrpení. Je pravda, že přírodní zákony platí nezávisle na naší víře v ně, a porušení těchto zákonů obvykle nese nějaké důsledky. Například ekonomika se může zhroutit, pokud ignoruje základní principy trhu a hospodaření. Morální porušení může vést k rozpadu společnosti a k sociálním problémům. Důležité je, abychom si byli vědomi těchto přirozených zákonů a konali v souladu s nimi. To zahrnuje uznání ekologických limitů, respekt k životnímu prostředí, spravedlivé hospodaření s přírodními zdroji a dodržování morálních principů vzájemného respektu, solidarity a odpovědnosti. Je třeba zdůraznit, že neznalost těchto zákonů nás nemusí ospravedlňovat, ale může vést k negativním důsledkům.

Proto je nezbytné, abychom se vzdělávali a snažili se lépe porozumět přírodním zákonům a žili v souladu s nimi. Podívejme se na tisíce mučedníků v lidské historii kdy ti co měli díky protekci veliký vliv násilně eliminovali ty co je kritizovali za jejich chyby, spravedlnost je utopie. Ano, bohužel, historie je plná příkladů, kdy mocní jedinci či skupiny zneužívali svou autoritu k potlačení kritiky a eliminaci těch, kdo se jim postavili na odpor. Mučedníci a oběti nespravedlnosti jsou součástí lidské historie a ukazují temnou stránku lidské povahy. Spravedlnost je ideál, který je často těžké dosáhnout, ale to neznamená, že je to utopie. I když jsou zneužití moci a nespravedlnost realitou, lidé se po celém světě stále snaží bojovat za spravedlnost a dodržování lidských práv.

Historie také ukazuje mnoho příkladů úspěšných bojů za spravedlnost a změny. Je důležité, abychom se nenechali odradit těmito temnými aspekty historie a nadále se snažili o vybudování spravedlivějšího světa. To zahrnuje boj proti korupci, ochranu lidských práv, podporu právního státu a zvýšení povědomí o důležitosti rovnosti a spravedlnosti pro všechny. I když cesta k dosažení spravedlnosti může být náročná a plná překážek, je důležité neztrácet naději a pracovat společně na vytvoření lepšího a spravedlivějšího světa pro všechny. Hlupáci se často schovávají za veliké autority a citují tak jejich myšlenky, vše je zde o zneužívání kultu k zisku velikého vlivu na cizí lidi.

Ano, zneužívání autority a kultu osobnosti jsou smutnou realitou, která se v historii opakovala mnohokrát. Lidé s ambicemi moci a vlivu často využívají autority a citují myšlenky velkých osobností k ospravedlnění svých činů nebo k získání podpory a legitimity. Zneužití autority a vytváření kultu osobnosti může být velmi manipulativní a škodlivé, protože to může vést k poslušnosti a slepému následování bez kritického myšlení. Lidé by měli být schopni hodnotit myšlenky a rozhodovat se nezávisle na základě vlastního uvážení a morálního kompasu. Důležité je vzdělávat se a vyvíjet kritické myšlení, které umožní rozpoznat manipulativní taktiky a odolat jim. Tím, že jsme kritičtí a skeptičtí vůči autoritám a kultu osobnosti, můžeme předejít zneužívání moci a přispět k vytvoření společnosti založené na rovnosti, svobodě a spravedlnosti.