...
Přeskočit na obsah

To je částečně pravda, slovo „psychopat“ je složeninou slov „psychika“ a „patologie“. Nicméně, samotné složení slov neznamená, že jedinec s psychopatií je člověk bez duše, jak bylo uvedeno v původním tvrzení. Psychopatie se spíše týká poruchy osobnosti, která může zahrnovat řadu rysů, jako je nedostatek empatie, nedostatek citu viny, povrchní šarm a manipulace s ostatními, impulsivita a porušování pravidel a zákonů. Tyto rysy mohou mít značný vliv na chování jedince, ale to neznamená, že by byl bez duše.

%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.