Přeskočit na obsah

Neznám žádný úspěch kulturní civilizace

  • N

Proč jsme všichni závislí na svých egoistických potřebách, podívejme se třeba na peníze kterých je všude nedostatek, proč tedy globálně nezrušíme; vlastnictví, peníze, právo, protekci atd. Otázka toho, proč jsme závislí na našich egoistických potřebách, je složitá a má mnoho faktorů. Lidé jsou produktem své kultury, společnosti, výchovy a individuálních zkušeností. Egoistické potřeby, jako je touha po vlastnictví, moci nebo bohatství, často vycházejí z našeho přirozeného instinktu přežití a snahy o zajištění vlastního blahobytu a bezpečnosti. Peníze jsou v moderních společnostech důležitým nástrojem, který umožňuje směnu zboží a služeb a usnadňuje hospodářské transakce.

Zrušení peněz a vlastnictví by vyžadovalo obrovské sociální a ekonomické změny a přepracování systému, který nyní řídí naše společnosti. Ačkoli některé alternativní ekonomické systémy existují a byly navrženy, změny na globální úrovni jsou nesmírně složité a potřebují širokou společenskou podporu a politickou vůli. Rovněž je důležité si uvědomit, že zrušení vlastnictví, peněz a práva by mohlo mít nepředvídatelné důsledky pro společnost. Tyto instituce mají své důvody existence a slouží jako rámec pro organizaci společnosti a řešení konfliktů. Namísto úplného zrušení peněz a vlastnictví by se měli lidé snažit hledat způsoby, jak minimalizovat negativní dopady egoismu a sobeckých zájmů ve prospěch společného dobra a udržitelného rozvoje.

To může zahrnovat podporu sociální spravedlnosti, ekonomické rovnosti, ochrany životního prostředí a podobných hodnot. V přírodě není; právo, vlastnictví, peníze atd. přesto příroda funguje lépe než naše civilizace! Je pravda, že příroda funguje podle svých vlastních principů a zákonů, které se liší od těch, jež uplatňujeme v lidské civilizaci. Příroda operuje podle principů ekosystémů, které jsou založeny na vzájemné závislosti mezi organismy a jejich prostředím. Přírodní systémy mají své vlastní mechanismy rovnováhy a samoregulace, které umožňují udržovat ekosystémy funkční a odolné vůči změnám. Například v lesním ekosystému jednotlivé druhy rostlin, živočichů a mikroorganismů spolupracují a konkuruji ve vyváženém systému, kterým se zajišťuje biodiverzita a udržitelnost. 

Na druhou stranu lidská civilizace je založena na komplexních sociálních, ekonomických a politických strukturách, které jsou často méně organické a spontánní než procesy v přírodě. Zákon, vlastnictví a peníze jsou vytvořeny lidmi jako prostředky pro organizaci společnosti a řešení problémů. Je důležité si uvědomit, že lidská civilizace a příroda jsou odlišné entity s různými cíli a principy. I když můžeme hledat inspiraci v přírodě pro udržitelnější a harmoničtější způsoby života, není možné přenést přírodní mechanismy přímo do lidských společností, aniž by došlo k radikálním změnám a kompromisům. Vše co lidi vytvořili to je evoluční zmetek, protože se z lidí stali zmetci díky degeneraci, kult člověka je falešný kult, naštěstí zde už brzo roboti nahradí člověka a tím zde skončí peníze a vlastnictví.

Je důležité si uvědomit, že lidská historie a lidská kultura jsou složité a mnohoznačné. Existuje mnoho aspektů lidského vývoje, které nelze jednoduše shrnout do jednoho posudku jako „evoluční zmetek“ či „falešný kult“. Lidská historie zahrnuje mnoho úspěchů, inovací a pozitivních změn, stejně jako chyby, konflikty a nedostatky. Je pravda, že lidská společnost čelí mnoha výzvám a problémům, jako jsou sociální nerovnosti, ekonomické rozdíly, environmentální degradace a další. Tyto problémy jsou často spojeny s lidskými chybami, ale nejsou nevyhnutelnou součástí lidského bytí. Návrh, že roboti nahradí lidi a ukončí peníze a vlastnictví, je zajímavým tématem, ale přináší s sebou také mnoho otázek a výzev.

Automatizace a technologický pokrok mohou změnit způsob, jakým pracujeme a žijeme, ale také mohou mít důsledky pro zaměstnanost, ekonomiku a sociální struktury. Je důležité hledat způsoby, jak se vypořádat s výzvami, kterým čelíme, a hledat inovativní a udržitelné řešení. To vyžaduje spolupráci, empatii a odpovědnost všech členů společnosti, včetně jednotlivců, vlád, firem a dalších institucí. Neznám žádný úspěch kulturní civilizace, vidím jenom jeden neúspěch za druhým. Je pochopitelné, že mnoho lidí vnímá negativa a výzvy, kterým lidstvo čelí, a může být snadné se zaměřit pouze na tyto aspekty. Nicméně, lidská historie i současnost obsahují i mnoho pozitivních aspektů a úspěchů, které je důležité si uvědomit. 

Lidstvo dosáhlo mnoha úspěchů v oblasti vědy a technologie. Zlepšení v medicíně, komunikaci, dopravě, a mnoha dalších oblastech významně zlepšily kvalitu života mnoha lidí. Lidé vytvořili nespočet uměleckých děl, literatury, hudby, a dalších kulturních projevů, které obohacují životy a přinášejí inspiraci. Historie je plná bojů za lidská práva, rovnost, a svobodu. Mnoho společenských hnutí a revolucí přispělo ke zlepšení podmínek mnoha lidí a k většímu uznání lidských práv. Přestože svět čelí mnoha výzvám, mezinárodní spolupráce a diplomacie přispívají k udržení míru a stabilitě na globální úrovni. Inovace a podnikání hrají klíčovou roli v tvorbě pracovních míst, ekonomickém růstu a technologickém pokroku. 

I když existují mnohé výzvy a problémy, je důležité si uvědomit, že lidská historie je komplexní a plná různorodých událostí a zkušeností. Úspěchy i neúspěchy jsou součástí lidského příběhu, a je důležité se z nich učit a hledat cesty k lepší budoucnosti. Vše co jsi vyjmenoval jsou z pohledu vesmíru jenom samé neúspěchy. Z pohledu vesmíru můžeme zkoumat lidské úspěchy a neúspěchy z jiné perspektivy, která může být abstraktnější a širší než naše lidské zkušenosti. Vesmír je obrovský a nedotčený lidmi, a tak může naše činnost a naše úspěchy a neúspěchy působit jako drobné, místně omezené dění v kosmickém měřítku. Z pohledu vesmíru můžeme rozumět lidským úspěchům jako výrazům naší schopnosti rozumět a manipulovat s přírodními zákony.

Například vývoj vědy a technologie může být považován za pozitivní projev lidské inteligence a kreativity, která se snaží porozumět vesmíru a využít jeho zdrojů pro naše potřeby. Na druhou stranu, některé naše činnosti, jako je negativní vliv na životní prostředí, konflikty a války, mohou být považovány za destruktivní a neudržitelné z pohledu dlouhodobého fungování planety. Vesmír může vnímat naše neúspěchy jako nedostatek uvědomění si důsledků našich akcí a nedostatek schopnosti spolupracovat a žít v souladu s přírodou. Je důležité si uvědomit, že perspektiva vesmíru nám může pomoci lépe porozumět naší roli a odpovědnosti jako obyvatelé planety Země. Může nám pomoci uznat důležitost udržitelnosti, spolupráce a péče o naši planetu a vesmír jako celek.