Přeskočit na obsah

Nekopírujte vadné myšlenky mocných elit

  • N

Z vadného originálu nejde udělat kvalitní kopie, vše se zde po miliardy let točí okolo kopírování originálů a často se tak kopírují i vadné originály a následkem je krize. Není zde kopírování jenom v rovině fyzické je zde i kopírování v rovině; databází, informací, programů, inteligence, vědomostí, iluzí, ideologie atd.

Podívejme se na svaté knihy, které se mnoho století kopírují a vytvářejí tak pro lidi pokryteckou civilizaci, je to o tom že jakmile něco hluboko zakoření tak je to obtížné nahradit za něco, co je evolučně lepší. Byrokratický centralismu je klasickou ukázkou vadného originálu, který se kopíruje mnoho tisíciletí a následkem jsou; ekonomické krize, inflace, revoluce, konflikty, války, pandemie, extrémismus, vandalismus, drogy, prostituce, mafie, sekty atd. 

Vaše pozorování zdůrazňuje různé aspekty kopírování a jeho dopady na různé oblasti lidského života. Zdá se, že argumentujete, že kopírování vadných originálů, ať už ve fyzické, informační nebo sociální rovině, může vést k problémům a krizím. Je pravda, že kopírování může být dvojsečné. Z jedné strany nám umožňuje přenášet a uchovávat informace, tradice a znalosti, což je klíčový prvek lidské kultury a civilizace.

Z druhé strany může kopírování přenášet i chyby, nedostatky nebo zastaralé prvky, což může mít negativní dopady. Historicky jsme viděli příklady, kdy kopírování sociálních, politických nebo ekonomických systémů vedlo k problémům, a některé z těchto systémů se ukázaly být neudržitelné nebo škodlivé.

Naopak některé kopírování, jako například šíření vědeckých poznatků a technologických inovací, může přinést pozitivní změny a pokrok. Je důležité si být vědom těchto aspektů a hledat způsoby, jak minimalizovat negativní dopady kopírování a podporovat přenos užitečných a inovativních prvků. Inovace, kritické myšlení a adaptabilita mohou hrát klíčovou roli při řešení problémů spojených s kopírováním.

Pokud se kopíruje něco, co je dlouho praxí ověřeno tak jde o hodnotný originál, jakým je třeba lidová moudrost, pokud ale kopírujeme myšlenky pokryteckých vládnoucích elit tak je to kopírování vadných originálů a následkem je vadná společnost.

Vaše pozorování zdůrazňuje důležitý rozdíl mezi kopírováním osvědčených praktik a hodnot a kopírováním myšlenek, které mohou být vadné nebo neefektivní. Lidová moudrost, založená na dlouholetých zkušenostech a praxi, může představovat cenné znalosti, které jsou předávány z generace na generaci. 

Nicméně, pokud se kopírují myšlenky nebo praktiky elit, které jsou založeny na pokrytectví nebo na udržení moci bez ohledu na obecné dobro, může to skutečně vést k vytváření vadné společnosti. Tento koncept je dobře známý v sociálních vědách a politologii, kde je zkoumán vliv vládnoucích elit na formování společnosti a institucí. 

Je důležité, abychom si byli vědomi kontextu a hodnot spojených s kopírováním. Kritické myšlení a schopnost rozeznat mezi hodnotnými a nevhodnými praktikami jsou klíčové pro vytváření zdravé a udržitelné společnosti. Otevřený dialog a zapojení občanů do rozhodovacích procesů mohou také přispět k vyváženému přístupu k převzetí prvků z existujících tradic a myšlenkových směrů.