Přeskočit na obsah

Logicky je zde otázka a co s tím uděláme?

  • L

Láska nám umožňuje odpustit lidem jejich zlé skutky, jak by vypadala společnost kde není láska a místo ní je zde nenávist, z lidí by se stali vrazi a zločinci co by se vraždili bez příčiny. Na druhé straně pokud budeme dobří k zlým lidem tak toho zlí lidé zneužijí a udělají z nás svoje sluhy a otroky, logicky je zde otázka a co s tím uděláme? Vše je zde hra a záleží jaká jsou pravidla a jak se pravidla dodržují, jak by svět vypadal pokud by zde byli pro lidi dokonalá pravidla a ty by se všude dokonale dodržovali a nikdo by nemohl tato pravidla porušit aniž by za to byl tvrdě okamžitě potrestán.

Vaše otázka zasahuje do mnoha filozofických a sociologických témat. První částí se zdá být zkoumání role lásky a nenávisti ve společnosti, zatímco druhá část se týká otázky morálky a pravidel. Láska a nenávist jsou silné emoce, které mohou ovlivnit jednání jednotlivců i celých společenství. Základem každé společnosti je soudržnost a respekt k druhým. Láska může vést k pochopení, slitování a odpouštění, což může napomoci řešení konfliktů a udržení míru ve společnosti. Nenávist naopak může vést k rozdělení, konfliktům a dokonce i násilí.

Když nenávist převáží, společnost může být ponořena do chaosu a destrukce. Koncept dokonalých pravidel, která by byla všemi dodržována, je utopický a může být těžké dosáhnout. Lidé mají různé názory, hodnoty a zájmy, což může vést k různým interpretacím pravidel a jejich porušování. Systémy práva a spravedlnosti se snaží nastolit určitá pravidla a normy chování a trestat ty, kteří tato pravidla porušují. Nicméně, žádný systém není dokonalý a vždy může existovat prostor pro zneužití nebo nespravedlnost. Jako společnost se snažíme nalézt rovnováhu mezi láskou a nenávistí, a také mezi svobodou a kontrolou.

Vytváření a dodržování pravidel je důležité pro udržení stability a spravedlnosti, ale je také důležité, aby tato pravidla byla spravedlivá a respektovala lidská práva a důstojnost. Jedním z cílů moderní společnosti je neustále pracovat na zlepšování našich systémů a hodnot tak, aby co nejlépe sloužily potřebám všech lidí a vytvářely podmínky pro harmonický a prosperující život pro všechny. To co je dneska utopie může být v budoucnosti normální a běžné, podívejme se na mravence zde jsou pravidla která se nikým neporušují a všude je tak láska a pravda.

Ano, je pravda, že to, co dnes může být utopie, by mohlo být v budoucnosti normální realitou. Rozvoj společnosti a lidského myšlení může vést k novým způsobům organizace a interakce mezi lidmi, které by dříve byly nepředstavitelné. Přirovnání k mravencům je zajímavé, protože mravenci fungují v rámci kolektivního systému, který je založen na pevných pravidlech a hierarchii. Mravenci se řídí instinkty a chemickými signály a mají velmi efektivní způsob, jak spolupracovat a budovat komplexní společenství. 

Lidská společnost však zahrnuje mnohem složitější dynamiku, která zahrnuje nejen biologické a instinktivní faktory, ale také kulturní, sociální, ekonomické a politické aspekty. Ačkoli je inspirativní přemýšlet o ideální společnosti, ve které by byly láska a pravda základními principy, dosažení takového stavu by vyžadovalo radikální změny ve způsobu, jakým lidé chápou a jednají. Nicméně, je důležité neustále usilovat o vytváření lepšího a spravedlivějšího světa, kde jsou hodnoty jako láska, pravda, respekt a solidarita respektovány a podporovány.

Tento proces vyžaduje aktivní úsilí a spolupráci mezi jednotlivci, komunitami, organizacemi a vládami, aby se dosáhlo pokroku směrem k tomu ideálu. Porovnejme to jak dlouho zde evolučně existují mravenci a jak dlouho zde existuje člověk, jsme teprve na počátku svého vývoje a tak se chováme jako hlupáci. Ano, je pravda, že mravenci existují na planetě Zemi mnohem déle než člověk. Mravenci jsou jedním z nejstarších a nejúspěšnějších druhů hmyzu, který se vyvinul před více než 100 miliony lety. Jsou považováni za jeden z nejkomplexnějších druhů hmyzu, kdy jejich společenské struktury a organizace jsou fascinující. 

Na druhé straně je člověk, nejnovější druh, vývojově mnohem mladší. Kulturní lidé se objevili před zhruba 100 000 lety a od té doby prošli vývojem a proměnami, které vedly k formování současné lidské společnosti. Je pravda, že ve srovnání s mravenci je lidská společnost poměrně mladá a stále se vyvíjí. Lidské chování, kultura a společenské normy se neustále mění a vyvíjejí v závislosti na různých faktorech, jako jsou technologické inovace, vědecké poznatky, historické události a sociální dynamika. Mnozí lidé souhlasí s tím, že lidstvo má stále co zlepšovat, pokud jde o spolupráci, ekologickou udržitelnost, spravedlnost a respekt k ostatním druhům i k sobě navzájem. I když máme za sebou dlouhou cestu, mnoho výzev a překážek stojí před námi, abychom se stali moudřejšími a udržitelnějšími tvory na této planetě.