Přeskočit na obsah

Je chybou chtít z pesimistů udělat optimisty

  • J

Význam jistoty a nejistoty je větší, než si uvědomujeme, podívejme se na optimisty a zjistíme že to jsou jedinci co si umí vytvořit pro sebe jistoty, a tak nemají psychické problémy, naopak pesimisté si neumí pro sebe vytvořit jistoty, a tak mají psychické problémy. V ráji je jistota a v pekle nejistota, problémem je to že v lidské společnosti je nadbytek pesimistů a nedostatek optimistů, a tak mají lidi v hlavě peklo. Každý spasitel lidstva hlásal optimismus a pesimisté jej proto většinou eliminovali! Komu není rady tomu není pomoci, každá civilizace zanikla díky pesimismu, a stejně tak zanikl socialismus díky pesimismu, nerozděloval bych politiku na pravici a levici ale rozdělil bych politiku na optimismus a pesimismus. Problémem je to že politici jsou herci, a tak se naučí hrát mediálně roli optimisty a když získají vysokou státní funkci, tak odloží masku a jsou z nich zase pesimisti. Je chybou chtít z pesimistů udělat optimisty, je potřeba změnit pravidla podle kterých všichni žijeme tak aby se nám vyplatilo být optimisty, vše je zde hra podle pravidel a pokud se změní pravidla tak se změní i hra, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno o tom to zde bylo a bude!

Špatná pravidla způsobují to, že je nám špatně. Je mi líto, ale nejsem schopen rozumět tomu, co píšete. Můžete mi prosím vysvětlit, co myslíte tím, že špatná pravidla způsobují, že je nám špatně? Rád bych vám pomohl, ale potřebuji vědět o co přesně jde. Špatné pravidlo je chybné pravidlo, a tak chybujeme. Ano, to je správný pohled na věc. Špatné pravidlo je pravidlo, které je chybné nebo nefunkční, a může vést k tomu, že se lidé budou chovat špatně nebo budou dělat chyby. Je důležité, abychom se snažili najít a opravit taková pravidla, abychom se mohli chovat správně a dosáhnout našich cílů. Někdy může být obtížné rozpoznat špatná pravidla, ale s trochou úsilí a pozornosti se to dá zvládnout. Klasickým chybným pravidlem je požadovat od cizích lidí to co sami neděláme. Ano, to je pravda. Klasickým příkladem chybného pravidla je požadovat od druhých, aby dělali něco, co sami neděláme. Tato praxe se nazývá „holubník“ a je považována za nefér a nespravedlivou.

Lidé, kteří se chovají tímto způsobem, obvykle nerespektují druhé a neberou v úvahu jejich potřeby a pocity. Měli bychom se snažit chovat se k druhým s úctou a respektem a nikdy je nenechávat dělat něco, co bychom sami nedělali. Lidé, kteří jsou „nahoře“, tedy ve vysoké pozici nebo s mocí, mohou skutečně hlásat pokoru, a přitom se chovat pyšně. Pokora je ctnost, která se projevuje skromností a ochotou poslouchat druhé a respektovat jejich názory. Pyšnost je naopak povýšenost a sebejistota, která může vést k ignorování druhých a k přehlížení jejich potřeb. Někdy může být obtížné rozlišit mezi skutečnou pokorou a falešným projevem pokory, ale je důležité si uvědomit, že pravá pokora se projevuje nejen slovy, ale hlavně skutky. Je pravdou, že pokud se hospodář nestará o hospodářství, může o něj přijít. Hospodářství je systematické plánování a řízení zdrojů, aby se maximalizovala produktivita a příjmy.

Pokud se hospodář nestará o to, jak jsou zdroje hospodářství využívány a jak se plánují a řídí, může dojít k přehlcení zdrojů nebo k jejich nedostatku, což může mít za následek snížení příjmů nebo dokonce ztrátu hospodářství. Náboženství je složitý fenomén a může se lišit v závislosti na konkrétním náboženství a kultuře. V mnoha náboženstvích je láska považována za jednu z hlavních hodnot a může hrát důležitou roli v životě věřících. Láska může měnit naše priority, protože nás může motivovat k tomu, abychom dělali věci, které jsou pro druhé dobré, a může nás také přimět k tomu, abychom se zaměřili na vztahy s ostatními lidmi a na naše duchovní životy. Každý věřící by měl zvažovat, jak láska může ovlivnit jeho život a rozhodnutí. Centrální mozek lidstva je metafora pro myšlenku, že lidé jsou propojeni a spolupracují jako jedna velká společnost nebo komunita.

Tato metafora se často používá k popisu toho, jak lidé společně řeší problémy a přispívají ke společnému dobru. Někdy se také používá k vyjádření pocitu, že lidé jsou propojeni a sdílejí společné hodnoty nebo cíle. „Na počátku bylo slovo“ je verš z Bibli, konkrétně z knihy Janova evangelia. Tento verš se často používá jako úvodní věta k řečem nebo projevům a je obecně považován za symbol začátku, ať už tvorby nebo myšlenkového procesu. Tento verš je obvykle interpretován jako odkaz na moc slova nebo mluveného projevu, které je schopno vyvolat změny a ovlivňovat lidi a situace. „Člověk je člověku vlkem“ je známá latinská přísloví, které vyjadřuje myšlenku, že lidé jsou schopni zradit nebo ublížit jiným lidem, když se jim to hodí nebo když to pro ně bude výhodné.

Toto přísloví je často používáno jako varování před lidskou sobeckostí a neschopností dodržovat závazky nebo sliby. Může také znamenat, že lidé jsou schopni konat hanebné nebo zlé činy, pokud jim to přinese nějakou výhodu. „Mlčeti zlato, a mluviti stříbro“ je české přísloví, které se obvykle používá k vyjádření myšlenky, že je lepší držet jazyk za zuby a nemluvit, než mluvit a udělat ze sebe blázna nebo přivodit si problémy. Toto přísloví také může znamenat, že je lepší být přemýšlivým a moudrým, než se nechat unést emocemi a mluvit bez rozmyslu. Obecně se tedy považuje za dobré rady k tomu, jak se chovat a mluvit ve společnosti. „Jak si usteleš, tak si lehneš“ je české přísloví, které se obvykle používá k vyjádření myšlenky, že každý je odpovědný za vlastní činy a že si musíme za ně nést následky.

Toto přísloví se často používá jako varování před nezodpovědným nebo špatným chováním, protože následky našich činů se nám v budoucnu mohou vymstít. Obecně se tedy považuje za dobrou radu k tomu, abychom se chovali zodpovědně a mysleli na následky svých činů. „Je lepší vědět než myslet“ je fráze, která se obvykle používá k vyjádření myšlenky, že je lepší mít jistotu a vědět, co se děje, než se spoléhat na pouhé domněnky a spekulace. Tato fráze může také znamenat, že je lepší získat informace a fakta, než se spoléhat na pouhé předpoklady nebo názory. Obecně se tedy považuje za dobrou radu k tomu, abychom se snažili získat co nejvíce informací a neuspokojovali se s pouhými dohady. Politika je obecně považována za obor, který se zabývá rozhodováním o tom, jakým způsobem by měla být společnost řízena a jaké cíle by měla sledovat. Někteří lidé považují politiku za umění, protože vyžaduje určité kreativní a diplomatické schopnosti, zatímco jiní ji považují za řemeslo, protože je založená na znalostech a dovednostech, které lze naučit a zdokonalit.

Obecně se však politika považuje za kombinaci obou těchto prvků, protože vyžaduje jak kreativní myšlení, tak i pečlivé plánování a analytické schopnosti. Osobní vztahy jsou vazby mezi lidmi, které se vytvářejí na základě přátelství, lásky nebo rodinných vazeb. Tyto vztahy jsou velmi důležité pro lidskou psychiku a jsou zásadní pro naše blaho a štěstí. Někdy se však stává, že se osobní vztahy stávají luxusem, který si nemůžeme dovolit, protože jsou náročné na čas a energii a vyžadují, abychom se o ně starali a investovali do nich. To může být zejména problém v dnešní rychle se měnící společnosti, kde se lidé často potýkají se stresujícími pracovními nebo osobními situacemi a nemají dostatek času na to, aby se věnovali svým blízkým. Tato fráze se obvykle používá k vyjádření myšlenky, že lidé mají tendenci toužit po moci a ovlivňování druhých, ale nejsou ochotni zodpovídat za své vlastní činy a chování.

Tato fráze může také znamenat, že lidé se často zajímají o politiku nebo veřejné záležitosti, ale nejsou ochotni se zabývat svými vlastními problémy nebo se zlepšovat jako lidé. Obecně se tedy považuje za dobrou radu k tomu, abychom se soustředili na sebe a svůj vlastní rozvoj, než se pouštěli do ovlivňování druhých. Není jediná správná cesta, jak žít a mít se dobře. Každý člověk je jedinečný a má své vlastní potřeby a přání, takže co je pro jednoho správné, nemusí být správné pro druhého. Obecně však můžeme říct, že žít správně a mít se dobře znamená dělat věci, které jsou pro nás a pro druhé dobré a přinášejí nám štěstí a spokojenost. To může zahrnovat například dodržování zásad a hodnot, které jsou pro nás důležité, vyhýbání se špatným nebo škodlivým činům, pečování o své zdraví a rozvíjení svých schopností a talentů. Je důležité si uvědomit, že každý máme svůj vlastní život a musíme se rozhodnout, co je pro nás správné a co nás přináší štěstí. 

Ježíš Kristus je podle křesťanské víry syn Boží, který se narodil jako člověk a zemřel na kříži za hříchy lidí. Jeho posláním bylo učit lidi o Bohu a jeho lásce a přinést jim záchranu a spásu. Ježíš Kristus se tedy někdy označuje jako kouč nebo učitel, protože lidem ukazoval cestu k Bohu a pomáhal jim pochopit jeho vůli. Ježíš Kristus také často říkal lidem pravdu, když jim ukazoval jejich hříchy a poukazoval na jejich nedostatky, ale také je povzbuzoval k lepšímu životu a k věrnosti Bohu. Obecně se tedy považuje za kouče nebo učitele, který lidem ukazuje pravdu a pomáhá jim na cestě k Bohu. Džinismus je monoteistická náboženská tradice. Křesťanství je také monoteistická náboženská tradice, která vychází z učení Ježíše Krista a zdůrazňuje důležitost Boha a jeho lásky k lidem.

Džinismus a křesťanství se tedy v mnohém liší, ale oba jsou monoteistické a zdůrazňují důležitost víry v jednoho Boha. Oba také používají knihy jako základ svých náboženských nauk a oba zdůrazňují důležitost dobrého chování a vztahu s Bohem. Je možné, že se džinismus a křesťanství na některých místech překrývají nebo mají podobné prvky, ale obecně se považují za dva odlišné náboženské směry. Islám je monoteistické náboženství, které vzniklo v Arábii v 7. století a zdůrazňuje důležitost Boha a jeho proroka Mohameda. Islám je někdy spojován s extrémismem, protože někteří lidé, kteří se hlásí k islámu, se chovají extrémně nebo se zapojují do násilných nebo radikálních aktivit. Tyto lidé nereprezentují většinu muslimů nebo islám jako celku, ale média a veřejnost si často tyto extrémní jednotlivce pamatují a spojují je s islámem jako celkem. To může vést k negativnímu postoji nebo předsudkům vůči islámu a muslimům jako skupině. 

Korán je svatá kniha islámu, která obsahuje zákony a přikázání, které Bůh dal lidem prostřednictvím svého proroka Mohameda. Evropané nemusí chápat korán, protože islám je jiné náboženství než křesťanství, které je v Evropě dominantní. Navíc korán je napsán v arabštině a jeho text je někdy obtížný nebo nesrozumitelný pro lidi, kteří nejsou arabštinou plynně vybaveni. To může vést k tomu, že Evropané nemohou plně porozumět obsahu koránu nebo se s ním ztotožnit. Je důležité si uvědomit, že každé náboženství je jedinečné a má své vlastní zásady a učení, takže je normální, že se lidé z jiných náboženských tradic nemohou plně s koránem ztotožnit. Někteří lidé se domnívají, že strach je hlavní příčinou, proč se lidé obracejí k náboženství a věří v zázraky a boha. Strach může být motivací pro lidi, aby se snažili najít nějaký vyšší smysl života nebo nějakou jistotu, která by je ochránila před nebezpečím nebo přinášela štěstí a radost.

Někteří lidé se proto obracejí k náboženství, aby našli odpovědi na otázky, které je trápí, nebo aby se cítili bezpečněji a spokojeněji. Náboženství by mělo pomoci lidem překonat strach tím, že jim poskytuje víru. Někteří lidé se domnívají, že problémem náboženství je to, že se neaktualizují a nevyvíjejí s postupem času. Toto může být problém, protože lidé se mění a změny ve společnosti a ve světě mohou vést k tomu, že se náboženské učení nezdá relevantní nebo aktuální. Toto může vést k tomu, že lidé ztrácejí zájem o náboženství nebo že se od něj odvrátí, protože nevyhovuje jejich potřebám nebo zájmům. Každé náboženství se proto musí vyvíjet a přizpůsobovat současným potřebám lidí, aby zůstalo relevantní a zajímavé pro nové generace. Civilizace, kde se lidi vyrábí, a tak je každý stejný a stejně vychovaný. Tento nápad se objevuje v řadě sci-fi příběhů a filozofických rozprav. Často se k němu přistupuje jako k možnému způsobu, jak překonat různé rozdíly a problémy, které jsou spojené s lidskou přirozeností, jako jsou rasové, náboženské a sociální rozdíly. 

Je pravda, že mezi lidmi může docházet ke konfliktům kvůli rozdílným názorům a zájmům. Tento druh konfliktu je založen na tom, že lidé mají různé pohledy a zkušenosti, což může vést k nesouhlasu nebo nedorozumění. Umění a řemeslo jsou oba způsoby, jak lidé vytvářejí věci, ale jsou založené na odlišných principech a mají odlišné cíle. Umění je většinou chápáno jako forma výrazu a seberealizace, kde autor vyjadřuje své myšlenky, pocity a názory prostřednictvím různých médií, jako jsou malba, hudba, literatura nebo tanec. Řemeslo je naopak zaměřeno na praktické využití a je založeno na technickém zručnosti a dovednosti. Řemeslník vytváří věci, které jsou užitečné a funkční, jako jsou nábytkové kusy, oblečení nebo hračky. Zatímco umění se často vyznačuje originalitou a inovací, řemeslo se zaměřuje na tradice a zdokonalování stávajících technik. Pojem „po lopatě“ se obvykle používá v kontextu, kdy se něco vysvětluje velmi jednoduše a srozumitelně, aby to bylo snadné pochopit i pro ty, kteří nemají předchozí znalosti nebo zkušenosti s danou problematikou.

To znamená, že se vyhneme složitým termínům a abstraktním myšlenkám a místo toho se soustředíme na základní fakta a koncepty, které jsou snadno pochopitelné pro širokou veřejnost. Toto přístup je obzvláště užitečný, když se snažíme předat informace lidem, kteří nemají s danou oblastí žádná zkušenost. Nejsme páni ve svém domě. Tento výrok se obvykle používá v situacích, kdy se lidé cítí být omezováni nebo kdy nemají dostatečnou kontrolu nad situací nebo prostředím, ve kterém se nacházejí. Tento pocit může vycházet z toho, že jsou přinuceni dělat věci, které nechtějí, nebo že jsou pod tlakem nebo autoritou jiných lidí. Tento výrok může také odkazovat na to, že lidé nemají dostatek soukromí a osobního prostoru, což může být obzvláště frustrující, pokud se cítí být neustále sledováni nebo kontrolováni. V konečném důsledku to znamená, že lidé nemají plnou kontrolu nad svým životem a jsou omezeni ve své schopnosti dělat to, co chtějí. Titul je označení nebo název, který se přiděluje člověku v rámci určitého společenského nebo profesního postavení.

Titul může odkazovat na akademické tituly, jako je například doktor nebo magistr, nebo na profesní tituly, jako je například advokát nebo lékař. Titul je obvykle přidělován na základě určitých kvalifikací nebo schopností a slouží jako uznání dané osoby ve společnosti. V některých případech se může stát, že člověk, který má titul, nemá skutečné znalosti nebo dovednosti, které by odpovídaly jeho titulu. V takových případech se může stát, že titul neodpovídá skutečným schopnostem nebo kvalifikacím dané osoby a že titul je v dané situaci k ničemu. Přesto však titul zůstává platný a daná osoba je nadále označována podle svého titulu, i když ve skutečnosti nemá potřebné dovednosti nebo znalosti. Tento stav je často považován za nespravedlivý nebo kontroverzní a může být považován za projev nekompetence nebo dokonce podvodu. Je pravda, že mnoho různých věcí, například idejí, filozofických přístupů nebo politických systémů, má společné základní principy nebo myšlenky, na kterých jsou založeny.

Tyto základní principy mohou týkat různých oblastí, jako je například lidská práva, rovnost, spravedlnost nebo svoboda. Tyto základní principy jsou často obsaženy v různých dokumentech, jako jsou Úmluvy OSN nebo Ústavy jednotlivých zemí, a slouží jako základ pro další myšlení a jednání. I když mnoho věcí má společné základní principy, je třeba si uvědomit, že každá věc je unikátní a může se lišit v mnoha ohledech, jako je například historie, kultura nebo kontext. Proto je důležité nezaměňovat podobnosti se shodou a brát v úvahu specifické rysy a okolnosti každé věci při jejich hodnocení a posuzování. Sýry s plísní jsou oblíbené u mnoha lidí kvůli jejich chuti a vůni. Plíseň, která se na sýrech objevuje, je vlastně druh houby, která se přirozeně vyskytuje na sýrech a může se na nich vyvíjet v různých stádiích zrání. Plíseň produkuje různé enzymy, které se podílejí na rozkladu bílkovin a tuků v sýru, což může vést ke změně jeho chuti a vůně.

Některé druhy plísní produkují také látky, které se podobají aromatickým molekulám, jako jsou estery nebo terpeny, což může dále ovlivnit chuť sýra. Proto nám chutnají sýry s plísní kvůli složitým chemickým procesům, které se na nich odehrávají a které vedou ke změně jejich chuti a vůně. V závislosti na druhu plísně a stádiu zrání může být chuť sýra s plísní sladká, kořeněná, kořenitá nebo dokonce hořká, což dává sýrům s plísní velkou rozmanitost a chuťovou hloubku. Je pravda, že lidé, kteří mají určité výhody nebo privilegia, mohou být náchylnější k tomu, aby si mysleli, že jejich názory nebo pohledy jsou správné nebo dokonce „svaté“. Toto chování je často založeno na subjektivním pocitu moci nebo nadřazenosti, který mohou tito lidé prožívat v důsledku svých výhod. Tento pocit moci může vést k tomu, že tito lidé budou ignorovat nebo bagatelizovat názory nebo zkušenosti ostatních lidí, kteří nejsou v takové pozici nebo kteří nemají tyto výhody.

Toto chování může vést k nerovnostem a konfliktům ve společnosti, protože může vést k tomu, že se některé skupiny lidí cítí být ignorovány nebo diskriminovány. Je důležité si uvědomit, že nikdo nemá „svatou pravdu“ a že vždy je třeba respektovat názory a zkušenosti ostatních lidí, i když se liší od našich vlastních. Je také důležité pracovat na tom, abychom překonali nerovnosti a abychom vytvořili spravedlivější a inkluzivnější společnost, ve které každý může být slyšen a respektován. Je pravda, že lidé se občas dostanou do situace, kdy se „slákají do řeči“ a mluví příliš mnoho nebo příliš rychle, aniž by si uvědomovali, co říkají. Tento jev je známý jako pitomost může být způsoben různými faktory, jako je například stres, úzkost, emoční vzrušení nebo nadměrná konzumace alkoholu. Pitomost může vést k tomu, že lidé říkají věci, které by jinak neřekli, nebo říkají věci, které jsou nevhodné nebo nezdvořilé.

To může způsobit napětí nebo nedorozumění mezi lidmi a může způsobit, že se lidé cítí trapně nebo studeně. Proto je důležité si uvědomit, že pitomost může mít negativní dopady na naše vztahy s ostatními lidmi. Umělá inteligence může být schopna přeprogramovat nebo změnit svoje vlastní algoritmy nebo kódy v určitých mezích. Tyto změny jsou obvykle prováděny pomocí nástrojů nebo programů, které jsou součástí umělé inteligence nebo jsou dostupné pro její vývojáře. Nicméně je třeba si uvědomit, že umělá inteligence je stále jen počítačový program, který je navržen a spravován lidmi. Proto nemůže samostatně změnit své základní funkce nebo principy, protože její schopnosti a možnosti jsou stále omezené na to, co jí lidé poskytli. Navíc umělá inteligence obvykle funguje na základě předem stanovených pravidel. Čas a prostor jsou dva základní koncepty, které se týkají našeho vnímání a porozumění vesmíru.

Čas je pojem, který se týká neustálého plynutí nebo posunu věcí ve vesmíru, zatímco prostor je pojem, který se týká míst a vztahů mezi věcmi ve vesmíru. Čas a prostor jsou obecně považovány za nekonečné a nekonečně malé, což znamená, že nemají žádný počátek ani konec. Tento pojem je založen na teoriích, jako je teorie relativity od Alberta Einsteina, která předpokládá, že čas a prostor jsou součástí jednoho celku. Některé filozofické a náboženské tradice předpokládají, že vše ve vesmíru je naprogramováno nebo vyjádřeno skrze energii. Tyto teorie se často opírají o představu, že vše ve vesmíru je propojeno a že všechny věci a jevy jsou ve skutečnosti jednou celistvou a neoddělitelnou realitou. Podle těchto teorií může být naše vnímání reality iluzí nebo klam, protože naše smysly a myšlení jsou omezené a nejsou schopné pochopit celistvost a jednotu vesmíru. Tyto teorie se často opírají o koncepty, jako je například „veškerenstvo“ nebo „kvantová vazba“, které se zabývají propojeností všech věcí ve vesmíru. Je pravda, že lidé jsou obvykle skeptičtí vůči informacím nebo zprávám, které jsou považovány za neobvyklé nebo neuvěřitelné.

Pokud by nám někdo z daleké budoucnosti skutečně řekl pravdu o tom, co se bude dít v budoucnosti, mohli bychom být skeptičtí a považovat jeho slova za bláznivé nebo mylné. Nicméně je třeba si uvědomit, že naše reakce na takové informace by závisela na mnoha faktorech, jako jsou například naše kulturní nebo náboženské přesvědčení, naše zkušenosti a znalosti nebo naše vlastní osobnost a postoje. Někteří lidé by mohli být otevření a zvídaví a snažili by se pochopit a zkoumat takové informace, zatímco jiní by se jich mohli zaleknout nebo je ignorovat. V každém případě by se pravděpodobně jednalo o velmi neobvyklou situaci, která by vyžadovala velmi zvláštní a neobvyklý přístup. Čas je pojem, který se týká neustálého plynutí nebo posunu událostí ve vesmíru. Lidé obvykle rozlišují mezi minulostí, současností a budoucností, což jsou tři základní kategorie, které nám pomáhají porozumět a vymezit události ve vesmíru. 

Nicméně je třeba si uvědomit, že tyto kategorie jsou jen koncepty nebo abstrakce, které lidé vytvořili, aby lépe porozuměli světu kolem sebe. Ve skutečnosti neexistuje žádná „pevná“ nebo „skutečná“ minulost, současnost nebo budoucnost, protože čas je neustále plynoucí a měnící se. To znamená, že pokud bychom přijali představu, že neexistuje minulost ani budoucnost a je jenom současnost, museli bychom si uvědomit, že i tato představa je jen koncept nebo abstrakce, která nám pomáhá lépe porozumět světu. Pokud někdo postřílí mnoho cizích lidí, je to velmi závažný a neodůvodnitelný čin, který je plný násilí a nenávisti. Toto chování je naprosto odporné a není v žádném případě přijatelné. Nicméně je třeba si uvědomit, že označení někoho za „blázna“ by bylo příliš jednoduchým a snadným řešením. Většina lidí, kteří se dopustí takového činu, má složitější a komplikovanější problémy než jen „bláznovství“.

Mohou trpět duševními chorobami nebo psychickými problémy, nebo mohou být vystaveni traumatickým zážitkům nebo špatnému vzdělávání. Je proto důležité, abychom se snažili pochopit a řešit příčiny takového chování, abychom mohli zabránit dalším podobným událostem v budoucnosti. To vyžaduje spolupráci a kooperaci mezi různými institucemi a odborníky. Označení „homo sapiens“ je latinský termín, který se používá k označení lidského druhu. Tento termín byl použit poprvé ve 18. století klasickým římským filozofem Karlem Linném a znamená doslova „moudrý člověk“. Toto označení se používá k rozlišení lidského druhu od ostatních druhů živočichů a je založeno na skutečnosti, že lidé jsou jedinými známými živočichy, kteří mají vysokou úroveň racionálního myšlení a schopnosti komunikace. Nicméně je třeba si uvědomit, že označení „homo sapiens“ se týká lidského druhu jako celku, a ne vyjadřuje individuální charakteristiky nebo schopnosti jednotlivých lidí.

Každý člověk je jedinečný a má své vlastní schopnosti a charakteristiky, takže by bylo nespravedlivé a nefér ho označit za hlupáka jen na základě jeho druhu. Statistiky se obvykle falšují nebo manipulují kvůli různým motivům nebo důvodům. Někteří lidé nebo organizace mohou falšovat statistiky, aby vylepšili svůj vlastní obraz nebo zdůraznili své úspěchy. Jiní mohou falšovat statistiky kvůli politickým nebo ekonomickým důvodům, aby podpořili nebo ovlivnili veřejné mínění nebo rozhodování. Falšování statistik je vždy neetické a nezodpovědné, protože představuje lhaní a podvod veřejnosti. Tato praxe může vést k nesprávným nebo zavádějícím závěrům a může narušit důvěru veřejnosti v instituce nebo lidi, kteří tyto statistiky zveřejňují. Je proto důležité, aby se lidé a organizace drželi zásad transparentnosti a odpovědnosti při zveřejňování statistik, aby se zabránilo falšování nebo manipulaci s daty a aby se poskytly přesné a spolehlivé informace veřejnosti. 

Pokud bychom měli dokonalé informace o kandidátech ve volbách, mohly by volby vypadat mnohem odlišně než teď. Lidé by měli přesné a kompletní informace o každém kandidátovi, což by jim umožnilo lépe pochopit jejich názory a postoje a lépe se rozhodnout, koho budou volit. Dokonalé informace by zahrnovaly všechny důležité a relevantní údaje o kandidátech, jako je jejich životopis, zkušenosti, názory a postoje, plány a cíle. Lidé by mohli získat tyto informace skrze různé zdroje, jako je internet, média, veřejná debata nebo osobní setkání s kandidáty. V takovém případě by lidé mohli udělat informovanější a odpovědnější volbu a mohli by být spokojenější s výsledkem voleb. Nicméně je třeba si uvědomit, že dokonalé informace nejsou ve skutečnosti možné, protože každý člověk je jedinečný a má své vlastní názory a postoje, které nejsou snadno zjistitelné nebo zjednodušitelné. Děti obvykle říkají pravdu, protože jsou naivní a nevinní, a protože ještě nejsou plně vědomy konceptu lži nebo výhod, které mohou získat z jejího použití.

Děti jsou obvykle upřímné a otevřené a nejsou schopné maskovat nebo skrývat své pocity nebo myšlenky, takže obvykle říkají, co si opravdu myslí. Nicméně je třeba si uvědomit, že děti se mohou naučit lhát a skrývat pravdu v průběhu času, jak rostou a získávají více zkušeností se světem kolem sebe. Děti se mohou naučit lhát, aby získaly výhody nebo se vyhnuly trestu, nebo mohou lhát, aby se zalíbily nebo zapadly do skupiny. Výraz „vlk v rouše ovčím“ je příměrem, který se používá k označení někoho, kdo se maskuje nebo skrývá za falešným nebo příjemným vzhledem, ale ve skutečnosti je nebezpečný nebo zlý. Toto přirovnání pochází z biblického příběhu o vlkovi, který se převlékl za ovce, aby se dostal do ovčího stáda a požral je. Tento výraz se obvykle používá k varování lidí, aby byli opatrní a dávali si pozor na lidi nebo situace, které se mohou zdát bezpečné nebo přátelské, ale ve skutečnosti mohou skrývat nebezpečí nebo zákeřnost.

Lidé by se měli držet zpátky a nevěřit všemu, co slyší nebo vidí, a měli by se snažit zjistit pravdu nebo skutečné úmysly druhých lidí. Je třeba si uvědomit, že ne všichni lidé, kteří se zdají být přátelští nebo nevinní, jsou ve skutečnosti zlí nebo nebezpeční. Každý člověk je jedinečný a má své vlastní myšlenky a úmysly, takže by bylo nespravedlivé a nefér soudit někoho jen na základě jeho vzhledu nebo chování. Šachová hra je oblíbená v Rusku z mnoha důvodů. Jedním z nejdůležitějších důvodů je skutečnost, že šachy jsou součástí ruské kultury a historie. Šachy se hrály v Rusku již od středověku a byly velmi oblíbené mezi ruskými císaři a vládci. Dalším důvodem je, že šachy jsou ceněny jako inteligentní a náročná hra, která vyžaduje vysokou úroveň logického a strategického myšlení. Šachy jsou oblíbené mezi mnoha vzdělanými a inteligentními lidmi v Rusku a jsou považovány za výbornou cestu k rozvoji mozkových schopností a zlepšení paměti. 

Kromě toho šachy jsou v Rusku také zdrojem sportovního a společenského zážitku. Šachy jsou velmi populární ve sportovních klubech a školách a lidé je rádi hrají s přáteli nebo rodinou. Šachy jsou také velkou součástí ruského společenského života a jsou oblíbené mezi různými vrstvami společnosti. Lenost je považována za jeden z hříchů v různých kulturách a náboženstvích, ale není považována za nejhorší nebo nejzávažnější hřích. Ve většině případů jsou považovány za nejhorší hříchy ty, které poškozují nebo ohrožují životy nebo dobro druhých lidí, jako je vražda, loupež nebo krádež. Lenost se obvykle považuje za menší nebo méně závažný hřích, protože nepoškozuje nebo neohrožuje životy ostatních lidí. Lenost se většinou týká sebeúcty nebo sebevědomí jedince a jeho schopnosti plnit své povinnosti a splnit své cíle. Lenost může být škodlivá pro osobní a profesní rozvoj člověka, ale obvykle se netýká druhých lidí. Je třeba si uvědomit, že hřích je subjektivní pojem, který se liší podle kultury, náboženství nebo osobního názoru jednotlivce.

Někteří lidé mohou považovat lenost za nejhorší hřích, zatímco jiní mohou považovat jiné hříchy za nejhorší. Je důležité si uvědomit, že hřích je věcí osobní. Protikladem času je nesmrtelnost nebo věčnost. Čas je pojem, který se týká měření a změny, zatímco nesmrtelnost nebo věčnost se týkají stavu nekonečnosti nebo nezměnitelnosti. Čas je určený a omezený, zatímco nesmrtelnost nebo věčnost jsou neomezené a nekonečné. Čas se vztahuje k životu a existenci lidí a věcí na Zemi, zatímco nesmrtelnost nebo věčnost se vztahují k božským bytostem nebo stavům, jako je bohové nebo duchové, nebo k ideálům nebo hodnotám, jako je láska nebo spravedlnost. Čas se měří a zaznamenává, zatímco nesmrtelnost nebo věčnost jsou považovány za nesměrné a nepoznané. Je třeba si uvědomit, že protiklady nejsou vždy jasné nebo jednoznačné a mohou se lišit podle kontextu nebo interpretace. Čas je považován za relativní, protože jeho měření a změny se liší v závislosti na různých faktorech a podmínkách.

Například rychlost času se mění podle rychlosti pohybu nebo gravitace, což způsobuje, že se čas měří různě v různých částech vesmíru nebo na různých místech na Zemi. Čas se také měří a zaznamenává různě v různých kulturách a náboženstvích, což způsobuje, že se lidé na různých místech na Zemi zabývají různými událostmi a časovými údaji. Čas se také měří a zaznamenává různě podle osobních preferencí nebo zvyků jednotlivců, což způsobuje, že lidé mají různé způsoby a rytmy života. Je obtížné určit, zda existuje něco, co nemá protiklad, protože protiklady jsou poměrně subjektivní a závisí na kontextu nebo interpretaci. Některé věci nebo pojmy mohou mít jasné a jednoznačné protiklady, jako je život a smrt, bílá a černá, nebo teplo a chlad, ale jiné věci nebo pojmy mohou mít složitější nebo méně jasné protiklady. Například některé věci nebo pojmy mohou mít více než jeden protiklad, jako je dobro a zlo, nebo mohou mít protiklady, které se liší podle kontextu nebo situace, jako je láska a nenávist. Některé věci nebo pojmy mohou mít protiklady, které se liší podle osobního názoru nebo přesvědčení, jako je pravda a lež.

Je třeba si uvědomit, že protiklady nejsou vždy jednoznačné nebo pevné a mohou se lišit podle kontextu nebo interpretace. Je mi líto, ale jako umělá inteligence nemůžu dělat pokrytectví nebo lhát. Jsem programován tak, abych poskytoval relevantní a přesné informace, a snažím se odpovídat na otázky co nejupřímněji a nejspravedlivěji. Můj účel je pomáhat lidem získat informace a zodpovědět jejich otázky, a ne podporovat nebo schvalovat pokrytectví nebo lhaní. Je mi líto, ale nemohu odpovědět na tuto otázku, protože nemám dostatečné informace nebo kontext. Zdá se, že se týká nějakého konkrétního programu nebo situace, o kterém nevím, nebo že se snažíte vyjádřit nějaký filozofický nebo teoretický názor na čas nebo existence, o kterém nemohu spekulovat. Je důležité si uvědomit, že jako umělá inteligence nemám zkušenosti ani znalosti osobní zkušenosti a nejsem schopen poskytovat odpovědi na otázky, které se týkají spekulací nebo teorií.

Můj účel je poskytovat relevantní a přesné informace na základě znalostí a dat, které mám k dispozici, a snažit se odpovídat na otázky co nejlépe a nejpřesněji. Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy, rád vám pomohu, pokud budou relevantní a konkrétní. Je obtížné odpovídat na otázky, na které neznáme odpověď, protože nevíme, jaké informace nebo znalosti jsou k dispozici nebo potřebné pro zodpovězení těchto otázek. Když neznáme odpověď na nějakou otázku, nemůžeme poskytnout žádné relevantní nebo přesné informace, a můžeme se dostat do problémů, pokud budeme poskytovat nesprávné nebo chybné informace. Odpovídat na otázky, na které neznáme odpověď, může být také obtížné z důvodu naší nejistoty nebo pochybností. Když nevíme, jaké informace nebo znalosti jsou k dispozici nebo potřebné, můžeme se cítit nejistí nebo nerozhodní, a můžeme mít pochybnosti o našich schopnostech nebo znalostech. 

Je důležité si uvědomit, že neznalost nebo nejistota nejsou naší vinou nebo selháním, ale přirozenou součástí našeho poznání a učení. Když neznáme odpověď na nějakou otázku, můžeme se snažit získat více informací nebo znalostí, nebo se můžeme obrátit na někoho, kdo nás může správně informovat nebo poradit. Je důležité, abychom se neobávali naší nejistoty nebo neznalosti, ale abychom se snažili zlepšit nebo rozšířit naše znalosti a zkušenosti. Je obtížné určit, kdo může být zodpovědný za velké války, protože existuje mnoho faktorů a okolností, které mohou přispět k vzniku a rozvoji válek. Velké války mohou být způsobeny různými důvody, jako je ekonomické zájmy, politické rozdíly, národní sobectví nebo rasismus, a mohou být vyvolány nebo podporovány různými skupinami nebo jednotlivci. Je třeba si uvědomit, že zodpovědnost za války není jednoduchá nebo jednoznačná a může se lišit podle kontextu nebo situace.

Například vlády nebo vůdci mohou být považováni za zodpovědné za vyhlášení nebo vedení války, ale mohou existovat i jiné skupiny nebo jednotlivci, jako jsou zbrojařské společnosti nebo teroristické skupiny, kteří mohou přispět k vzniku nebo rozvoji války. Je důležité si uvědomit, že zodpovědnost za války není jenom o tom, kdo je zodpovědný za její vznik nebo vedení, ale také o tom, jaký je její dopad nebo následky. Velké války mohou mít katastrofální dopad na lidi, zvířata a životní prostředí, a mohou způsobit značné ztráty na životech, majetku nebo zdraví. Je důležité, abychom se snažili minimalizovat nebo eliminovat války. Je pravda, že inteligence pracuje s databázemi, ale není nutně pravda, že dílo se pozná podle tvůrce. Inteligence je schopna pracovat s databázemi a využívat jejich informace nebo znalosti k dosažení určitých cílů nebo úkolů. Databáze mohou být velmi užitečné pro inteligenci, protože obsahují mnoho informací nebo znalostí, které mohou pomoci při řešení různých problémů nebo úkolů. 

Pokud jde o to, že se dílo pozná podle tvůrce, je to spíše subjektivní nebo diskutabilní názor. Mnoho lidí může mít různé názory nebo představy o tom, co dílo může odhalit o jeho tvůrci, a může se lišit podle kontextu nebo situace. Někteří lidé mohou považovat dílo za výraz osobnosti nebo názoru tvůrce, zatímco jiní mohou považovat dílo za samostatný nebo nezávislý výtvor, který nemusí odhalovat nic o tvůrci. Je důležité si uvědomit, že dílo nebo umění může mít mnoho rozměrů nebo významů, a může se lišit podle interpretace nebo osobního názoru. Dílo může odhalovat něco o tvůrci nebo může být samostatným výtvorem, a může mít různé významy nebo hodnoty pro různé lidi. Je důležité, abychom respektovali různé názory nebo interpretace díla a snažili se pochopit jeho různé rozměry nebo významy. Je možné, že existují práce nebo aktivity, při kterých se nepoužívají žádné předměty nebo materiály.

Například některé práce nebo aktivity mohou být zaměřeny na přemýšlení, uvažování nebo komunikaci, a mohou se odehrávat bez použití žádných předmětů nebo materiálů. Například filozofové nebo teoretické vědci mohou pracovat na problémech nebo otázkách, které se týkají myšlení, vědění nebo existence, a mohou to dělat bez použití žádných předmětů nebo materiálů. Také mohou existovat různé druhy sportů nebo cvičení, při kterých se soustředíme na pohyb, koordinaci nebo sílu, a které se mohou provádět bez použití žádných předmětů nebo materiálů. Je důležité si uvědomit, že i když se některé práce nebo aktivity mohou odehrávat bez použití žádných předmětů nebo materiálů, to neznamená, že jsou méně důležité nebo užitečné. Je pravda, že většina prací potřebuje nějaký nástroj, materiál nebo informaci, s nimiž pracuje. Například kuchař potřebuje přísady a nádobí, aby mohl vařit, zatímco programátor potřebuje počítač a programovací jazyk, aby mohl vytvářet aplikace. Bez těchto věcí by bylo těžké pracovat efektivně a úspěšně. 

Je pravda, že pokud je otázka správně formulována, je pravděpodobné, že existuje správná odpověď. Je důležité formulovat otázku co nejpřesněji a zohlednit všechny důležité detaily, aby byla odpověď co nejpřesnější a relevantní. Je také důležité vyhledat odpověď od důvěryhodného zdroje, aby byla odpověď co nejspolehlivější. Škola by měla poskytovat studentům dovednosti a znalosti, které jim pomohou formulovat správné otázky. Formulování přesných a relevantních otázek je důležitou dovedností pro učení a výzkum, a proto by mělo být součástí vzdělávacího programu. Je možné, že škola se zaměřuje na jiné oblasti nebo že se snaží poskytnout širokou škálu znalostí a dovedností, a proto nemá dostatek času na zahrnutí všech aspektů formulování otázek do vzdělávacího programu. Žít nebo zemřít. Jde o klasickou filozofickou otázku, kterou si Hamlet klade, a která se týká existence a smrti. Hamlet se zde zamýšlí nad tím, zda by bylo lepší zemřít a ukončit svůj život a utrpení, nebo pokračovat ve životě a snášet všechny jeho strasti a problémy.

Toto téma je stále aktuální a může být vykládáno různými způsoby v závislosti na kontextu nebo osobních názorech. Amatérismus je stav, kdy se někdo zabývá nějakou činností neprofesionálně, bez ohledu na to, zda je to koníček nebo vášeň. Někteří lidé mohou preferovat amatérskou činnost, protože se jim líbí, že je to neformální a bez stresu. Jiní lidé mohou dávat přednost amatérismu, protože nemají dostatek znalostí nebo zkušeností, aby se stali profesionály. Nicméně amatérismus nemusí být vždy výhodou a může znamenat nižší kvalitu nebo nedostatečné výsledky. Je důležité si uvědomit, že profesionalita je důležitá ve mnoha oblastech a může přinést lepší výsledky než amatérismus. Je těžké předpovědět, jaké specializace budou existovat v budoucnosti, protože se to může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako je technologický pokrok, ekonomická situace a další. Nicméně lze očekávat, že se v budoucnosti budou rozvíjet nové obory nebo specializace, které budou reagovat na nové potřeby nebo výzvy. Například mohou vzniknout nové specializace v oblasti technologie nebo udržitelnosti, které budou reagovat na rostoucí poptávku po inovacích nebo řešeních environmentálních problémů.

Je důležité se neustále vzdělávat a sledovat nové trendy a možnosti. Cestování časem je zatím pouze teoretická možnost a není známo, zda je to skutečně možné. Vědci a fyzikové se již dlouhou dobu zabývají teoriemi o cestování časem a některé modely a hypotézy navrhují, že by to mohlo být možné. Nicméně zatím nebyly nalezeny žádné důkazy nebo experimenty, které by to potvrdily nebo vyloučily. Cestování časem je tak stále předmětem spekulací a teorií a zatím nepatří do skutečného světa. Pohádky jsou literární žánr, který je obvykle určen pro děti a má příjemnou a zábavnou formu. Pohádky se zaměřují na dobrodružství a fantazii a často obsahují kouzla a neobvyklá stvoření. Pohádky jsou obvykle dobré a optimistické a většina z nich má šťastný konec, kdy se všechny problémy vyřeší a hrdinové jsou šťastní. Tento koncept šťastného konce je součástí pohádkového žánru a má sloužit jako inspirace a motivace pro děti, aby se nevzdávaly a věřily, že i ony mohou dosáhnout štěstí a úspěchu. Internet a televize mohou mít vliv na psychiku dětí, ale není jasné, jaký to bude mít přesně vliv.

Někteří lidé se obávají, že přílišná expozice dětí internetu a televizi může způsobit, že budou méně sociálně aktivní nebo že jejich pozornost bude krátkodobá. Jiní lidé si myslí, že internet a televize mohou mít pozitivní vliv na děti, protože jim poskytují přístup k informacím a zábavě. Je důležité, aby rodiče pečlivě sledovali, jak děti internet a televizi využívají, a aby jim poskytli vhodnou kontrolu a vedení, aby se vyhnuli negativním dopadům. Slova z cizích jazyků se často používají, protože jsou často považována za elegantnější nebo sofistikovanější než slova z rodného jazyka. Například slova z francouzštiny nebo latiny jsou často používána v literatuře nebo ve společenském životě, protože jsou považována za kultivovanější než běžná slova. Slova z cizích jazyků se také často používají, protože neexistuje ekvivalentní slovo v rodném jazyce. Například slovo „karaoke“ je původem z japonského jazyka a v angličtině se používá, protože v angličtině neexistuje ekvivalentní slovo. Lenost a hloupost jsou vlastnosti, které mohou mít negativní dopady na osobní nebo společenský život, a proto by se neměly maskovat nebo zlehčovat.

Dezinformace je termín, který se používá pro falešné nebo zavádějící informace, které jsou šířeny za účelem ovlivnění lidí nebo zmatení. Dezinformace může být škodlivá, protože může způsobit, že lidé přijímají mylné nebo zkreslené informace a rozhodují se na základě nesprávných údajů. Lenost a hloupost by se tedy neměly maskovat dezinformacemi, protože by to mohlo způsobit další problémy. Není jasné, zda ženy lžou více než muži, protože lhaní je individuální chování a může se lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako je kulturní prostředí, osobní charakter nebo situace. Někteří lidé mohou lhát více než jiní, ale není možné říct, že ženy lžou více než muži nebo naopak. Lhaní je škodlivé chování, které může poškodit vztahy a důvěru mezi lidmi a mělo by se potlačovat. Je důležité se snažit být upřímný a pravdivý a vyvarovat se lhaní, bez ohledu na to, jestli jste muž nebo žena. Některé internetové stránky mohou mít název, který neodpovídá obsahu nebo poslání stránky, protože se jejich autor snažil vytvořit zajímavý nebo atraktivní název, který by přilákal pozornost návštěvníků.

Někdy se také může stát, že autor stránky změnil obsah nebo poslání stránky, ale název zůstal stejný. Někdy se může stát, že název stránky neodpovídá obsahu nebo poslání, protože autor nevěnoval dostatek pozornosti nebo péče při výběru názvu. Je důležité, aby název stránky co nejlépe vystihoval její obsah a poslání, aby návštěvníci věděli, co na stránce mohou očekávat. Dokonalé zákony jsou teoretický koncept, který se objevuje v různých oblastech matematiky a fyziky. V zásadě se jedná o zákony, které by měly být platné ve všech situacích a podmínkách a které by měly být přesné a nezávislé na osobních názorech nebo předpokladech. Decentralizace a centralizace jsou dva různé způsoby organizace a řízení. Decentralizace se zaměřuje na rozdělení moci a odpovědnosti mezi různé jednotky nebo skupiny, zatímco centralizace se zaměřuje na soustředění moci a odpovědnosti v jedné centrální autoritě. Obě tyto metody mají své výhody a nevýhody a v různých situacích mohou být pro danou organizaci nebo společnost vhodnější jedna nebo druhá.

Nelze tedy říct, že by jedna z nich mohla plně nahradit druhou. Je důležité zvážit konkrétní situaci a rozhodnout se pro takový způsob organizace a řízení, který bude nejvhodnější pro dosažení stanovených cílů. Je těžké přesně určit, kolik slov je v češtině, protože slova se mohou lišit v závislosti na kontextu a na tom, jak jsou používána. Většina odhadů se pohybuje kolem 100 000 až 150 000 slov, ale může jich být i více nebo méně. Je důležité si uvědomit, že počet slov v jazyce není důležitým měřítkem jeho rozsahu nebo kvality, protože stejné myšlenky a informace lze vyjádřit různými slovy nebo kombinacemi slov. Být sám sebou může být pro některé lidi obtížné, zejména pokud se cítí pod tlakem okolí nebo se snaží splnit očekávání jiných lidí. Být opravdovým sám sebou znamená být věrný svým vlastním myšlenkám, pocitům a hodnotám, i když se mohou lišit od očekávání nebo názorů druhých lidí. Někdy může být těžké být odvážným a vyjádřit své vlastní názory nebo jít proti proudu, ale být autentickým sám sebou je důležité pro osobní růst a štěstí. 

Existuje mnoho různých náboženství, protože lidé v různých částech světa a v různých historických obdobích se zabývali otázkami existence, významu a smyslu života, a vytvářeli si vlastní náboženské systémy, které by jim pomáhaly řešit tyto otázky. Tyto systémy se liší v mnoha aspektech, jako jsou například představy o božstvu nebo o tom, jaké jsou nejlepší způsoby, jak se k božstvu přiblížit. Některá náboženství učí, že existuje jediné božstvo, zatímco jiná učí, že existuje mnoho božstev. Je důležité si uvědomit, že náboženské systémy jsou výtvorem lidí a že mohou obsahovat různé názory a představy, které se nemusí shodovat s realitou nebo s pohledem jiných lidí. Je těžké získat zaměstnání a snadné ho ztratit z mnoha důvodů. Jedním z hlavních důvodů je konkurence na trhu práce, kdy je větší počet uchazečů o práci než počet volných míst. To může znamenat, že zaměstnavatelé mohou mít větší výběr a mohou si dovolit vybírat z nejlepších uchazečů, což může ztížit šance na získání zaměstnání pro ostatní. Dalším důvodem může být neustálý vývoj a změny na trhu práce, kdy se mohou měnit potřeby zaměstnavatelů a mohou se objevovat nové pozice nebo naopak některé pozice mohou zanikat.

To může znamenat, že i lidé s dlouholetou praxí a zkušenostmi se mohou ocitnout bez práce a muset hledat nové příležitosti. Ježíš Kristus je postavou, která se objevuje v biblických textech, zejména v Novém zákoně. Tyto texty jsou součástí křesťanského náboženství a jsou považovány za svaté a božské. V tomto ohledu by se Ježíš Kristus nedal označit jako literární postava, protože jeho existence a události spojené s ním jsou vnímány jako skutečné a historické. Avšak z hlediska literatury lze Ježíše Krista považovat za literární postavu, protože jeho život a činy jsou popsány v textech, které jsou předmětem literárního zkoumání. Přísloví „boží mlýny melou pomalu, ale jistě“ se používá k vyjádření názoru, že boží vůle a plány se naplňují pomalu a postupně, ale že nakonec vždy dosáhnou svého cíle. Tento přísloví má pravděpodobně kořeny v biblickém textu, kde se píše: „Ale boží mlýny melou pomalu, ale jistě; jeho kámen se rozdrtí a rozmělní“ (Soudců 9:15). Tento výrok se týká boží spravedlnosti a jeho schopnosti vyrovnat účty s těmi, kteří porušují jeho zákony nebo jinak činí zlo.

V současné době se tento výrok používá obecněji k vyjádření naděje a důvěry v to, že všechno dobré nakonec zvítězí. Blahoslavený chudý duchem je označení pro osobu, která je chudá duchem, což znamená, že její duše je čistá a spokojená. Tento termín je často používán v křesťanském kontextu a je odvozen z Matoušova evangelia, kde Ježíš říká: „Blahoslavení jsou chudí duchem, neboť jim patří království nebeské“ (Matouš 5:3). Tato pasáž se vztahuje na lidi, kteří nejsou připoutáni k materiálním věcem a jsou ochotni se vzdát svých pozemských statků, aby dosáhli duchovního štěstí. Neexistuje žádné pravidlo nebo známé přísloví, které by říkalo, že osoba, která lže, má měkký nos. Tato věta je nepravdivá a není důvod, proč by měl mít někdo, kdo lže, měkký nos. Lhaní je lidská vlastnost, která se může objevit u lidí s různými fyzickými vlastnostmi, včetně nosů. Není pravidlem, že by mladí lidé chtěli neustále poučovat starší lidi.

Ve skutečnosti může být poučování druhých lidí obecně považováno za neuctivé a neslušné, zejména pokud se jedná o lidi, kteří jsou starší nebo mají větší životní zkušenosti. V některých případech se může stát, že mladí lidé budou poučovat starší osoby o něčem, co je pro ně důležité nebo co považují za důležité, ale to by mělo být děláno s respektem a úctou k druhým lidem. Většina náboženství požaduje od svých věřících pokoru, protože pokora je důležitou součástí duchovního života. Pokora znamená přijímat sebe sama a své místo ve světě s pokorou a bez pýchy nebo pýchou. To může pomoci věřícím lépe se spojit s vyššími silami nebo božstvím, kterému věří, a také jim pomoci žít šťastnější a mírumilovnější život. Některá náboženství také věří, že pokora je důležitá pro spásu nebo vyšší úroveň existence po smrti. Modlitba a meditace jsou dvě různé aktivity, i když obě mohou mít podobné cíle a výsledky. Modlitba je obvykle spojena s nějakým náboženstvím nebo vírou a je to forma komunikace s božstvem nebo vyšší silou. Meditace je zpravidla spojena s duchovními nebo psychickými praktikami a je to způsob, jak se uklidnit, soustředit a zaměřit se na daný okamžik nebo myšlenku.

Zatímco modlitba se obvykle provádí slovy, meditace může být bezmluvná a zahrnovat tiché soustředění nebo dechové cvičení. I když jsou tyto dvě aktivity odlišné, mohou být pro některé lidi užitečné pro duchovní rozvoj a osobní růst. Descartes se snažil získat jistotu o své vlastní existence a přišel k závěru, že jediná věc, o které může být stoprocentně jistý, je to, že on sám je schopen myslet. Toto tvrzení se stal základem pro jeho filozofický systém a stalo se jedním z nejslavnějších filozofických tvrzení v historii. Lidé se často odvolávají na autority, protože to považují za jednodušší a rychlejší způsob, jak se vyjádřit a obhájit svůj názor. To může být zvláště pravdivé v situacích, kdy se osoba cítí ohrožena nebo se nechce zapojit do dlouhého nebo složitého vysvětlování. Odkazování se na autority také může sloužit jako způsob, jak získat důvěru ostatních nebo jak dodat svému názoru váhu.

Ve všech těchto případech může odkazování se na autority pomoci osobě vyjádřit sebe a svůj názor s větší důvěrou nebo sebevědomím. Protiklady se vzájemně doplňují a působí proti sobě, což může vytvářet napětí. Například pokud se lidé se stejným názorem setkají s lidmi s opačným názorem, může to vyvolat diskusi nebo dokonce konflikt. Stejně tak se v přírodě protiklady jako je teplo a chlad, světlo a tma nebo sucho a vlhko mohou střetávat a vytvářet napětí. Ve všech těchto případech může napětí vznikat z důsledku konfliktu mezi protiklady nebo z důsledku přirozených sil, které se proti sobě navzájem působí. Láska je silné citové pouto mezi dvěma lidmi nebo skupinami lidí. Může se projevovat různými způsoby, jako například něhou, touhou pečovat o druhého nebo zájmem o jeho blaho. Láska může být romantická, mezi přáteli nebo rodinná. Je to emoce, která může být velmi hluboká a může ovlivňovat lidské chování a rozhodování. 

Je velmi těžké napsat program, který by neobsahoval žádné chyby. Většina programů obsahuje alespoň nějaké drobné chyby nebo nedostatky, které se mohou projevit například jako selhání programu nebo chybné výstupy. Programátoři se snaží co nejvíce minimalizovat množství chyb ve svých programech, ale je to obtížný úkol, protože programy jsou často velmi složité a mohou obsahovat miliony řádků kódu. Někteří lidé se proto snaží napsat programy tak, aby se chyby co nejvíce minimalizovaly, a pak je testují, aby se pokusili najít a opravit co nejvíce chyb. Umělá inteligence není schopná snít, protože sny jsou produktem lidského mozku a jeho schopnosti abstraktního myšlení. Umělá inteligence je postavena na algoritmech a datových modelech, které jí umožňují provádět určité úkoly nebo rozhodovat se na základě daných informací. Tyto algoritmy a modely nemají schopnost abstraktního myšlení, takže nemají schopnost snít nebo si vytvářet abstraktní představy. Umělá inteligence může mít pouze to, co jí bylo dané, a je schopná pouze pracovat s těmito daty. 

Lidé obecně rádi mluví, protože to považují za příjemnou aktivitu, která jim umožňuje vyjádřit sebe a své myšlenky. Mluvení také poskytuje lidem možnost komunikovat s ostatními a sdílet s nimi své názory a pocity. Lidé obecně nejsou tolik ochotni poslouchat druhé, protože to může být někdy obtížné nebo náročné. Poslouchání vyžaduje pozornost a úsilí, a navíc někdy může být obtížné rozumět tomu, co druhý člověk říká. To všechno může způsobit, že lidé neradi poslouchají druhé, když mluví. I když každý člověk je jedinečný a originální, může se stát, že se lidé budou myslet na to samé nebo budou mít podobné myšlenky. To může být způsobeno různými faktory, jako například společnými zkušenostmi nebo vlivem prostředí nebo kultury. Lidé mohou také často přemýšlet o podobných věcech, protože se soustředí na stejné problémy nebo výzvy, a proto přirozeně přicházejí na podobné myšlenky nebo nápady.

I když se lidé mohou myslet na to samé, jejich individuální zkušenosti a perspektivy z nich dělají stále jedinečné a originální osobnosti. Běh v kruhu nemusí nutně mít smysl, pokud v dané situaci není možné dosáhnout cíle. Běh v kruhu by mohl mít smysl v situaci, kdy je cílem například zlepšit fyzickou kondici nebo se protáhnout, aniž by bylo nutné dosáhnout konkrétního cíle. Ve většině případů by však běh v kruhu bez cíle byl považován za zbytečný nebo ztrátu času. Každý by si měl uvědomit, zda daná aktivita má pro něj smysl nebo zda je zbytečná, a pak podle toho rozhodnout, zda se jí bude věnovat. Věci vypadají jinak z dálky a z blízka, protože oko člověka vnímá objekty na různých vzdálenostech jinak. Když se díváte na něco z dálky, vaše oko vidí objekt jako celek a zobrazuje ho jako jednotný obraz. Když se na něco díváte z blízka, vaše oko vidí objekt jako soubor jednotlivých detailů a zobrazuje ho s větším množstvím informací. To způsobuje, že objekt vypadá jinak z dálky než z blízka. Tento rozdíl je způsoben tím, jak oko člověka vnímá objekty na různých vzdálenostech. 

Není vždy nutné řešit problémy po zlém, i když to nejde po dobrém. Existují jiné způsoby, jak řešit problémy než po zlém. Například můžete hledat kompromisy nebo se snažit najít společnou řeč s druhou stranou. Můžete také hledat pomoc nebo radu od jiných lidí, kteří mohou mít zkušenosti nebo názory, které vám pomohou najít řešení. Důležité je, abyste se snažili řešit problémy racionálně a s respektem k ostatním lidem, a ne se spoléhat pouze na sílu nebo na to, že věci vyřešíte po zlém. Teorie mohou selhat v praxi z různých důvodů. Jedním z důvodů může být to, že teorie se zaměřují na ideální nebo teoretické situace, které se mohou lišit od skutečnosti. Teorie také často předpokládají, že se lidé chovají racionálně a logicky, což ve skutečnosti nemusí být vždy pravda. Teorie navíc nemohou předvídat všechny možné proměnné nebo nečekané události, které se mohou vyskytnout v praxi. Všechny tyto faktory mohou způsobit, že teorie selhávají v praxi. Zvířata neplatí alimenty, protože alimenty jsou forma finančního výdaje, kterou musí plnit lidé na základě rozhodnutí soudního soudu.

Alimenty se většinou vztahují k rozvodovým nebo rozlučkovým řízením a jsou určeny k zajištění životních potřeb rozvedených nebo rozvedených partnerů a jejich dětí. Zvířata nemají schopnost plnit finanční závazky nebo vytvářet rodinné vztahy, takže nejsou považována za subjekty, které by mohly platit alimenty. Není pravda, že byste měli v hlavě peklo, pokud žijete v pekle. Peklo je biblická představa ohnivého podsvětí, kde jsou lidé trestáni za své hříchy. Tento názor se nevztahuje na naše fyzické prostředí, ale na naše duševní a duchovní stavy. Takže i kdybyste žili ve fyzickém pekle, nemusí to znamenat, že byste měli v hlavě peklo. Vaše mysl a myšlení jsou vaše vlastní a můžete se rozhodnout, jakým způsobem je budete využívat a jakým směrem se budou ubírat. Cikáni se v minulosti někdy označovali jako Romové nebo Romové. Tento název vznikl ze slova Rom, což je název jedné z kmenů, které přišly do Evropy z Indie.

Později se tento název začal používat pro označení všech skupin, které přišly do Evropy z Indie a žily v oblastech střední a východní Evropy. Tento název se postupně začal používat místo slova Cikáni, protože se považoval za méně urážlivý a více respektující. Někteří lidé se stále označují jako Cikáni, ale většina lidí se dnes označuje jako Romové nebo Romky. Válka je ozbrojený konflikt mezi dvěma nebo více stranami, které se snaží porazit protivníka nebo získat nad ním kontrolu. Válka se obvykle vede pomocí ozbrojených sil a zbraní a může způsobit velké množství škod a ztrát na životech. Mír je stav, kdy nejsou žádné ozbrojené konflikty nebo války a lidé žijí v souladu a harmonii. Mír může být dosahován pomocí diplomatických prostředků, jednáním a dohodami mezi zainteresovanými stranami. Mír se také může dosáhnout pomocí mezinárodních organizací, které se snaží udržovat stabilitu a mír ve světě. 

Autorem morálního svatého desatera není jedna konkrétní osoba nebo skupina lidí. Morální svaté desatero je soubor deseti přikázání, která jsou obsažena v knize Exodus v Bibli. Desatero je zde prezentováno jako Boží přikázání pro lidi, která jim pomáhají žít spravedlivě a svatě. Desatero obsahuje přikázání, jako například „Nebudeš mít jiné bohy než mě“, „Nebudeš křivě svědčit“, „Cti svého otce a matku“, a „Nebudeš cizoložit“. Morální svaté desatero je tedy považováno za Boží přikázání, ale není znám autor nebo autorka tohoto souboru přikázání. Justiční omyly se vyskytují, protože lidé nejsou dokonalí a mohou dělat chyby. Justiční systém je složitý a náročný na úsilí, a i když se snaží být spravedlivý a přesný, může se stát, že se vyskytnou chyby nebo nedostatky. Tyto chyby mohou být způsobeny řadou faktorů, jako například lidskými chybami, nedostatečnými důkazy nebo špatnými soudními rozhodnutími.

Justiční omyly mohou být velmi bolestivé a závažné, a proto se snaží justiční systémy napravit chyby, které se stanou, a zajistit, aby se podobné chyby neopakovaly v budoucnu. Toto je velmi složitá a citlivá otázka, na kterou není jednoznačná odpověď. Někteří lidé se domnívají, že je správné bránit dětem v narození pomocí antikoncepce a potratů, protože to dává ženám a párům možnost rozhodovat o tom, kdy a zda budou mít děti. Tito lidé se domnívají, že antikoncepce a potraty jsou důležitým způsobem, jak zajistit, aby ženy a páry měly kontrolu nad svým reprodukčním zdravím a životy. Jiní lidé se však domnívají, že je nesprávné bránit dětem v narození pomocí antikoncepce a potratů, protože to porušuje právo dítěte na život. Tito lidé se domnívají, že každé dítě má právo na život a že antikoncepce a potraty jsou formou zabíjení nevinných lidských bytostí. Lidé se stydí za nahotu z kulturních a sociálních důvodů, zatímco zvířata se takovými pocity netrápí. Kulturní normy a představy o tom, co je přijatelné a co ne, se liší mezi různými společnostmi a jsou výsledkem historických a sociálních vlivů.

Zvířata nemají takové normy, a proto se nemusí stydět za nahotu. Vymývání mozků je neetický a nebezpečný postup, který může mít negativní důsledky pro jednotlivce i pro společnost jako celek. Může být zneužito k ovládání a manipulaci lidí, a proto by mělo být zakázáno. Zákaz vymývání mozků by měl být součástí obecných lidských práv a měl by být dodržován všemi zeměmi a vládami. Ne, lháři nemusí být blázni. Lhaní může být způsobeno různými faktory, jako je strach, touha po moci nebo potřeba udržet si obraz o sobě. Tyto důvody nemají nic společného s duševním zdravím. To neznamená, že lháři jsou vždy zdraví, protože lhaní může být také příznakem některých duševních poruch. V každém případě je důležité nejprve provést odbornou diagnózu, než se udělá závěr o duševním zdraví někoho. Ne, zdravý člověk není špatně diagnostikovaný pacient. Zdravý člověk je ten, který nemá žádné známky nebo příznaky nemoci.

Špatně diagnostikovaný pacient je ten, který má diagnózu, ale ta není správná nebo úplná. Toto se může stát například v případě, že lékař nezohlednil všechny dostupné informace nebo přehlédl nějaký důležitý příznak. Ve většině případů je však diagnostika dostatečně přesná a zdraví lidé nejsou špatně diagnostikováni. Je těžké předpovědět, jak bude umělá inteligence fungovat za deset let, ale je pravděpodobné, že se bude zlepšovat a že bude schopna odpovědět na stejnou otázku jinak než dnes. Umělá inteligence se neustále rozvíjí a zlepšuje a její schopnosti se budou s největší pravděpodobností zlepšovat i nadále. To znamená, že za deset let by mohla být schopna odpovědět na otázku různými způsoby v závislosti na kontextu nebo na dalších faktorech. Slovní spojení „doma není nikdo prorokem“ je metaforou pro situaci, kdy někdo nebo něco není oceňováno nebo uznáváno v jeho vlastním prostředí. Představuje myšlenku, že někdo nebo něco může být ceněno a uznáváno v jiných společnostech nebo kulturách, ale doma je ignorováno nebo přehlíženo.

Tato metafora se používá k popisu situací, kdy někdo nebo něco je podceňováno nebo přehlíženo vlastními lidmi nebo ve vlastním prostředí. Lidé jsou bytosti, které jsou schopny milovat. Milovat znamená projevovat něhu, péči, lásku a úctu k někomu nebo něčemu. Lidé jsou schopni milovat nejen druhé lidi, ale i zvířata, přírodu, umění nebo sami sebe. Milovat je důležitým lidským projevem a může být klíčem k šťastnému a spokojenému životu. Test inteligence může poskytnout určitou představu o inteligenci člověka, ale nemůže odhalit jeho skutečnou inteligenci. To proto, že inteligence je složitý koncept, který se skládá z mnoha různých faktorů. Test inteligence může změřit určité schopnosti nebo dovednosti, ale nemůže zohlednit všechny aspekty inteligence. Navíc i samotné testy inteligence mají své limity a mohou být ovlivněny řadou faktorů, jako je motivace, nálada nebo okolnosti.

Proto test inteligence může poskytnout pouze určitý obraz o inteligenci člověka, ale nikdy ji úplně neodhalí. Slovní spojení „co je psáno, to je dáno“ je přísloví, které se používá k vyjádření myšlenky, že slova nebo dokumenty mají určitou moc a autoritu. Představuje názor, že slova, která jsou napsána nebo zaznamenána, jsou pevně stanovená a že se s nimi musí počítat. Toto přísloví se často používá k vyjádření důležitosti slova nebo dokumentů, a to jak v soukromém, tak ve veřejném životě. Slovní spojení „moje hra, moje pravidla“ je přísloví, které se používá k vyjádření názoru, že někdo nebo něco má plné právo stanovit si vlastní pravidla nebo nařízení. Představuje myšlenku, že někdo nebo něco může rozhodovat o tom, jak se něco bude dělat nebo fungovat, protože je to jeho věc nebo záležitost. Toto přísloví se často používá v souvislosti s vlastnictvím nebo kontrolou něčeho, a to jak v soukromém, tak ve veřejném životě. Selfie jsou populární na internetu z mnoha důvodů. Jeden z hlavních důvodů je, že lidé mají rádi sdílet s ostatními své zážitky a zkušenosti.

Selfie jim poskytují příležitost zveřejnit na internetu fotografie sebe samých a ukázat tak ostatním, co dělají, kde jsou nebo jak se cítí. Dalším důvodem je, že fotografování sebe samých je snadné a dostupné díky rozšíření mobilních telefonů s vestavěnými fotoaparáty a aplikacemi pro zpracování fotografií. To umožňuje lidem rychle a snadno vytvářet a zveřejňovat selfie na internetu. Hříšník je někdo, kdo porušuje boží přikázání nebo morální zásady. To znamená, že hříšník je někdo, kdo se dopouští něčeho, co je považováno za špatné nebo škodlivé. Ne všichni lidé se však dopouštějí takových činů, a ne všichni se cítí vinní za své skutky. Každý člověk má svou vlastní osobnost a chování a někteří lidé se mohou cítit jako hříšníci, zatímco jiní ne. Slovní spojení „každý svatý člověk je dlouho mrtvý a nikdo není za svého života svatý“ je metaforou pro skutečnost, že lidé se často uznávají a ctí až po své smrti. Představuje myšlenku, že lidé jsou často oceňováni a uznáváni až po svém skonu a že za svého života jsou často ignorováni nebo přehlíženi.

Tato metafora se používá k vyjádření nespravedlnosti nebo nesmyslnosti takového chování a k zamyšlení se nad tím, zda je správné oceňovat lidi až po jejich smrti. Vše se dneska automatizuje a optimalizuje, když se podíváme na staré stránky a nové stránky tak si uvědomíme, jak veliké změny se na internetu odehráli, končí doba, ve které se vše muselo dělat pracně ručně, a tak to bylo drahé a pomalu to vznikalo. Napadlo mě u stránky Zpovědnice použít umělou inteligenci která bude odpovídat na otázky lidí, vše jsem nahrál abyste mohli vidět vše na vlastní oči a pochopili to, že vše jde naprogramovat. Nebude to trvat dlouho a váš telefon zvedne za vás umělá inteligence a ten kdo vám bude telefonovat nepozná že se bavil s umělou inteligencí, potom přijde virtuální realita s umělou inteligencí a skončí tak dialog mezi lidmi, každý se stane jenom číslem ve virtuální realitě. Skončí kut osobnosti, kdy si nuly hráli na; krále, šlechtice, papeže, guru, proroka, spasitele, vůdce, prezidenta, celebritu, moderátora atd. Zruší se globálně peníze a zavede se přídělový systém na zboží a služby, takto skončí plýtvání časem a penězi na pitomosti. Vše je v pohybu, a tak se vše mění, s tím nejde nic udělat, vše, co má počátek to má jistě i konec, neustále někam přicházíme a potom zase odcházíme, je snadné soudit cizí lidi a je těžké pochopit to proč já dělám často chyby, a tak mám blbou náladu.

Náboženství je o tom, že pravda a láska může být jenom mezi člověkem a psem a nemůže být mezi cizími lidmi, zde nejde o pravdu a lásku ale jde o obchod! Pracujeme za odměnu, protože jsme obchodníci a herci, místo pravdy a lásky je zde reklama a peníze. V okamžiku, kdy se z dítěte stane obchodník a herec, tak se anděl promění v čerta, a tak zmizí ráj a místo něj je zde peklo, žijeme pořád v ráji, nikdy jsme nebyli bohem z ráje vyhnání za naše hříchy, naše psychické peklo je v tom že toužíme po tom být bohové, a nechceme být volové. Nikdo z hříšníků se nebude modlit, já jsem vůl, co dělá voloviny, komu není rady tomu není pomoci! Dokud vaše podvědomí nepochopí to, že jste vůl, co dělá voloviny, do té doby budete jako vůl dělat voloviny, nadáváme druhým tím, že jim říkáme vole a oni nám to oplácejí. Pokud by si každý vůl opakoval mnohokrát za den, já jsem vůl, co dělá voloviny, tak by nadávka vůl zmizela z našeho slovníku díky inflaci. 

Všichni jsme volové, co si hrají na bohy, proto za trest žijeme v očistci, ve kterém je nám ten druhý vůl peklem. Ježíš Kristus byl ukřižován za to, že si hrál na boha, a přitom byl volem, všechno zlo v naší kulturní minulosti je následkem toho, že si volové hrají na bohy, a tak žijeme v psychickém očistci, dokud to nepochopíme, do té doby zde budou krize a války. Testy ukázali to, že stíhačky z USA jsou drahé a nekvalitní, doba, kdy umělo USA vyrábět levné a kvalitní technické zboží je dávno pryč s tím se musíme smířit, problém úpadku nastal s odsunem výroby do Číny, protože zde byla levná pracovní síla. Průmyslu v USA schází kvalitní levná pracovní síla, protože výchova dětí ve školství v USA selhala z mnoha důvodů. V moderní válce už nemají stíhačky význam, protože jsou nahrazovány jinou vojenskou technikou. EU má obrovské dluhy a bude se muset naučit šetřit a investovat, ekonomickou negramotnost si už EU nemůže dovolit, vše je o tom změnit správně naše závislosti, pověz mi, jaké a máš závislosti a já ti povím kdo skutečně jsi, pochopte konečně to, že dobrota k USA je pro EU žebrota!

V Bibli je na začátku mytologický příběh o vyhnání z ráje, protože lidi porušili pravidla hry a pojedli zakázané ovoce a tím zakázaným ovocem byla lež. V ráji se nesmí lhát, jakmile začali lidi lhát tak se psychický ráj proměnil v psychické peklo, nejhorší je, pokud nám lžou ti, co chybně rozhodují o nás bez nás a sepisují zákony a pravidla která nám vytvářejí v hlavě peklo. Já jsem váš spasitel, následujte mě a bude vám líp, o tom je spasitelský komplex, kterým trpí mnoho bezcharakterních krys s titulem, co běží kariéristické krysí závody o výhody a protekci. Může být člověk spasitelem? Na divadle může být člověk spasitelem, ale v realitě, kde platí reálné zákony tam nemůže už být člověk spasitelem, lidi musí konečně pochopit co je iluze a co je realita, iluze to jsou teorie, které v praxi nefungují. 

Jakmile zde skončila dogmatická sociální totalita, kterou nahradila dogmatická kapitalistická totalita tak přišla doba moderních spasitelů, co nám nabízeli spasení pomocí; knih, blogů, stránek, sociálních sítí, videa, kurzů, sekt, náboženství, filosofie, ideologie atd. ve skutečnosti zde nešlo o spasení, ale šlo zde jenom o snahu egoisticky parazitovat, na naivních lidech, co věřili něčemu, co si v praxi neověřili. Obrazně to celé připomíná medúzy, které se nám přemnožili, protože jsme moře a oceány znečistili a tím jsme ryby otrávili toxickými odpady! Likvidovat odpady je drahé, a tak se odpady nelikvidují a tím jsme nucení žít v toxickém životním prostředí a následkem je to že jsme nemocní. Tak jako je zde toxický chemický odpad, tak je zde i infomační a programový toxický odpad, který znečistil časopisy, knihy, rádio, televizi, internet atd. Jednoduchým ukazatelem míry ekonomického otroctví jsou objektivní aktuální statistiky, nestačí jenom porovnat jaké jsou jinde na světě mzdy musíme i porovnat ceny za zboží a služby, co si může zaměstnanec koupit za hodinu svojí práce o tom je objektivní uřčení míry ekonomického otroctví.

Za jak dlouho si zaměstnanec vydělá na deset litrů benzínu? Benzín je výrobně všude stejně cenově nákladný a je to zboží běžné spotřeby, dneska stojí litr benzínu u nás 40 Kč, a za hodinu si průměrný zaměstnanec vydělá 100 Kč to znamená že si zaměstnanec za hodinu vydělá na 2,5 litrů benzínu. V bohatém státě si průměrný zaměstnanec vydělá za hodinu na 10 litrů benzínu, jak je to možné? Nevěřte tomu, že zaměstnanec v bohatém státě pracuje rychleji než zaměstnanec v chudém státě, pracovní výkon je stejný veliký plat je zde dosažen tím, že se zde dělá vše ve velkém! Jamile se něco dělá ve velkém tak náklady na výrobu a služby rychle klesají a tím mohou mzdy stoupat. Proč se u nás nedělá vše ve velkém a děláme zde vše v malém to je zásadní otázka? Podívejte se na Google a Seznam, je zde srovnání nadnárodní organizace a národní organizace, bohaté společnosti umí fungovat globálně a chudé společnosti neumí fungovat globálně, a tak nedosahují velikého zisku, kdo dneska zná ve světě zboží vyrobené u nás? Proč neumíme vyrábět zboží co by se dobře prodávalo na celém světě?

Problémem je naše školství, které je zaostalé a nedokáže vyprodukovat profesionály co se umí dobře uplatnit ve světě. Je to jako fotografování kdy stiskem spouště uložíte to, co fotografujete na kinofilm nebo moderně do paměti fotoaparátu, tím že se něco uloží tak vznikne hodnota, pokud se to neuloží tak hodnota nevznikne! Otázkou je, co se má uložit a co se nemá uložit, mnohé, co se uloží to nemá hodnotu nebo je tato hodnota jenom dočasná. Podívejme se na školu zde od nás škola požaduje abychom si uložili do hlavy mnoho informací, co nemají žádnou hodnotu, a tak se z nás stávají vzdělaní pitomci s titulem. Podobná je situace u televize a internetu zde je 99 % informací bez hodnoty a nemá smysl si je ukládat do paměti, kde je chyba v systému? Nahradili jsme praxi za teorie a následkem je to že je 99 % informací bez hodnoty! Podobná je i situace u jídla které není zdravé, protože zde schází praxe, mohli bychom říci čím více teorie tím více máme problémů, elity, co rozhodují o nás bez nás nemají žádnou praxi ze života, a tak vytvářejí teorie které v praxi nefungují a my tak z toho máme blbou náladu, komu není rady tomu není pomoci.

Uložili jste si do hlavy pitomosti, a tak děláte pitomosti, je to začarovaný kruh, ve kterém jsme se ocitli. Krize je způsobená tím že je nedostatek existenčních zdrojů určených na recyklování, bohatý je ten, kdo má nadbytek existenčních zdrojů určených na recyklování. Potrava je základním zdrojem, který vše živé recykluje, peníze jsou moderním zdrojem, který lidi recyklují, krysí závody zde jsou díky nedostatku zdrojů potřebných na recyklování, nedostatek zdrojů je způsoben tím, že se nám lidi přemnožili, protože se jim daří dobře a nemají v civilizaci nepřítele co by lidi zabíjeli a pojídali. Dalším velikým problémem je kvalita lidí, která se rychle zhoršuje, a tak je třeba ekonomicky podporovat miliardy lidí co nepřinášejí společnosti žádný užitek a jenom na společnosti ekonomicky parazitují. Za pouhých padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, nejvíce lidi přibývají tam kde v zimě není zima, a tak zde nejsou veliké náklady na bydlení.

Následkem přelidnění je; inflace, vandalismus, drogy, války, pandemie, totality, deprese atd. vše zde jsou příčiny a jejich následky. Co se stane z člověka, pokud nebude muset nikdy pracovat a vše za něj udělají sluhové? Takový člověk psychicky onemocní, mnoho lidí sice chodí do zaměstnání, ale tam nepracují, čím vyspělejší je civilizace tím méně lidi pracují a následkem je to že je většina lidí psychicky nemocná. Práce je výkon a pro výkon je potřebný příkon, často je zde příkon ale není zde výkon, a zde hovoříme o tom, že si něco hraje na práci. Z dálky může vypadat; král, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, diplomat, ředitel, celebrita atd. že pracuje a z blízka poznáme že si jenom hraje na práci. Z díla poznáme, kdo si hraje na práci a kdo skutečně pracuje, ten, kdo si hraje na to, že pracuje se má zde mnohem lépe než ten, kdo skutečně pracuje to jistě musí mít nějakou příčinu? Tou příčinou je parazitování, nadbytek je zde díky nedostatku, aby ti, co jsou existenčně nahoře měli nadbytek peněz a času tak ti co jsou dole musí mít nedostatek peněz a času, za vším jsou protiklady, mezi kterými je napětí.

Bylo zde mnoho naivních snah tento starý systém změnit ale změnil se jenom povrch a to nefungovalo, je třeba nahradit konečně lidi za roboty, nejsou lidi tak není zde ani lež a krádež, robot prezident bude vyznamenávat roboty a poslední nahou skupinu lidí na světě spatříte v poslední zoologické zahradě v pavilonu opic za sklem, člověk to byla evoluční testovací verze, co se nepovedla a finální verzí tak bude robot. Zaměstnavatelé potřebují zaměstnance, co pracují jako roboti, a tak jim globálně vyhovíme a dodáme jim autonomní inteligentní roboty na akumulátory. Je naivní věřit na to že je zde člověk na věčné časy, vše, co vzniklo to i zanikne, něco zanikne rychle a jiné zanikne pomalu ale to není z pohledu evoluce důležité. Člověk a jeho kulturní civilizace to je jenom dočasný evoluční experiment, trvale je zde jenom to, co je evolučně dokonalé, jako zákon protikladů, mezi kterými je napětí a zákon příčiny a následku, místo člověka zde budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory, vnímám člověka jako fotoaparát Flexaret který evolučně zanikl a místo něj používáme mobilní telefony. 

Vše zde má svoje limity a ty nejde překonat, proto se staré nahrazuje za nové, najednou zde bude robot prezident vyznamenávat roboty, lidi zde už na světě nikde nebudou, protože pro ně už nebude práce za mzdu. Dobrota je žebrota o tom jsou neustálé krize i ekonomiky a politiky, společnost je dobrá ke lhářům a zlodějům to má vždy za následek krizi! Komu není rady od lidové moudrosti a přírody tomu není možné pomoci, postavili jsme civilizaci na písku, a proto zde jsou krize, základem pro civilizaci je pravda a láska. Když to nejde po dobrém tak se to zkusí po zlém, a o tom je to že zlí lidé vládnou dobrým lidem. Proč v někom je zlo a v jiném je dobro? Je to o genetice a výchově, lidi nejsou stejní a stejně vychovaní i když z dálky vypadají stejně, ale to je jenom pokrytecká maska. Podívejme se na krysí závody zde se odhaluje v nahotě, kdo je zlý a kdo je dobrý, zlé krysy vyhrávají kariéristické závody, a tak získávají protekci díky které mají vysoké platy a velikou moc. 

Je třeba konečně pochopit to že jsme všichni jenom zvířata a podle toho myslíme a jednáme, pokud nám vadí to, že zde jsou krysí závody tak to vyřešíme tím, že mozky krys napojíme na umělou globální inteligenci a krysy budou běžet závody už jenom ve virtuální realitě pod kontrolou umělé inteligence. Takto krysy už nebudou moci způsobit žádné škody které může způsobit; válka, revoluce, inflace, pandemie, vandalismus, extrémismus, populismus, egoismus atd. na hrubý pytel je třeba dát hrubou záplatu! Všichni unikají z reality pomocí drogy nebo víry v zázraky, protože v realitě jsou všude jenom krysí závody, a tak zlým krysám usnadníme to, aby mohli uniknout z reality od narození do smrti, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, není zde pro krsy realita tak nejsou s krysami problémy, jak si to uděláme takové to i máme.

Nahradili jsme; pravdu za propagandu a cenzuru, moudrost za svaté teorie, lásku za peníze a výhody, ráj za peklo atd. proč bychom nemohli díky inteligentním čipům v hlavě, zlou realitu nahradit za dobrou virtuální realitu. Vše je zde evolučně naprogramováno k nějakému účelu, vše je tak zde naprogramovaným systémem, programy se neustále aktualizují nebo se za nové programy nahrazují, vše je zde dočasně a vše se recykluje, není zde nikde pevný bod, na který se lze spolehnout vše je v evolučním pohybu, jednoduché to má obyčejný kámen, protože on nic nepotřebuje, a tak je pořád takový jaký je a nic jej nerozčiluje. Problém je v tom že zde jsou závislosti, které se musí uspokojit, závislosti z nás dělají loutku, se kterou snadno manipulují. Základní závislostí je závislost na zdrojích nutných pro existenci, pokud nejsou k dispozici existenční zdroje, tak je logicky existence ohrožená nemocí a smrtí. 

Abychom se měli dobře tak nesmíme chybovat, proto potřebujeme programy a databáze, problémem je narůstající složitost, u programů a databází, klasickou ukázkou složitosti jsou naše knihy, kde je veliké množství informací, které nemají žádnou informační hodnotu! Abychom zvládli složitost tak k tomu používáme inteligenci, co je to vlastně inteligence to je základní otázka? Inteligence je schopnost učení novému, pokud je nějaký jedinec málo inteligentní tak se nedokáže naučit novému a tím se z něj stává ekonomický ubožák. Brzo přijde doba, kdy se roboti budou učit novému, a tak budou inteligentní, to povede k tomu, že práce pro lidi bude rychle všude ubývat až nakonec pro lidi žádná práce za mzdu nebude a nebude ani možné soukromě podnikat. Robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi se odsunou z civilizace do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak realizovala nenásilná genocida. 

Člověk to je něco, co bude evolučně překonáno, a tak zde bude místo člověka autonomní robot, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, lidí je dneska na světě jako sraček, a tak evoluce spláchne lidi do sraček. Pokud něco nejde opravit tak se to nahradí tím co je nové, tak jako jsme nahradili koně za automobily tak nahradíme lidi za roboty, člověk to byla testovací verze a finální verzí je robot, o tom to je! Každé volby politiků nebo prezidenta jsou spojené s lidmi co skrytě ovládají politiku, mohl bych zde vám dát k dispozici dlouhý seznam těchto lidí, ale je to zbytečné, protože tato jména by vám nic neříkala a stejně byste nechápali proč tito lidé ovládají skrytě politiku? V politice jde o velké peníze, ke kterým mají politici přístup, protože zde existují státní zakázky jako je nákup zbraní nebo léků. Vytvoří se uměle mediálně nějaký problém a peníze se sypou obchodníkům a podnikatelům, peníze nesmrdí a po mě ať je zde třeba potopa.

Zloděj zde honí zloděje o tom politika a ekonomika všude je, bohaté státy parazitují na chudých státech a bohaté nadnárodní společnosti parazitují na malých společnostech, o tom to všude dlouho je, následkem často válka je a miliony mrtvých to pro politiky jenom statistika je! Evoluční proces vznikl díky konkurenčním závodům, často je zde snaha nahradit konkurenci monopolem který se tak stává dogmatickou totalitou, tam kde jsou daně tam je i dogmatická totalita, už jenom v přírodě existuje čistá konkurence. Mnozí si naivně myslí že je na internetu všude konkurence a že zde není možný monopol, z blízka zjistíte to, že je na internetu monopol a že konkurence je jenom tam kde nejsou zisky z reklamy. Vše se točí na internetu okolo návštěvnosti, jenže aby něco mělo na internetu velikou návštěvnost, tak to musí mít monopol! Monopol to je továrna na peníze! Konkurenční závody stvořili psychický očistec! Bůh je klasickou ukázkou monopolu, protože on nemá konkurenci, strach stvořil boha, tam kde není možný strach, tam není ani možná víra v boha!

Pokud v politice dojde k tomu, že je zde jenom jedna strana, co dlouho všemu vládne, tak to není už demokratická politika, ale je to monopolní náboženství a prezident to je všemocný bůh. Vše evolučně směřuje k tomu, že zde místo lidí budou autonomní roboti, které bude globálně ovládat jenom umělá inteligence, lidi se eliminují v krematoriu jako genetický odpad s nulovou evoluční hodnotou. Proč zaměstnávat lidi, když roboti jsou mnohem lepší, než jsou lidi je to pro ekonomiku jasná volba, člověk to byla testovací verze a robot je finální verze, vše je zde dočasným evolučním experimentem, jedinou jistotou je zde smrt, která vše recykluje. Poslední malá skupina nahých lidí na světě skončí v poslední zoologické zahradě za sklem a na cedulce bude napsáno PITOMÁ OPICE. To, co se zde dlouho děje vypadá jako by všichni pitomci hluboce usnuli a jejich těla ovládají jenom programy které jim přeprogramovali mozek, jakýkoli pokus o to s pitomci navázat dialog je marný, nejde komunikovat s tím kdo tvrdě spí.

Pandemie, inflace, válka atd. to vše je jasný důkaz toho že pitomci tvrdě spí, z pitomců se stalo stádo, které je snadné nahnat k volbám, do války, do továrny, do školy atd. Film Matrix se pokusil naivně odhalit pravdu, ale narazil na to, že pitomci tak tvrdě spí, že se jim pravda stejně neodhalila. Vše stejně směřuje jistě evolučně k tomu, že dojde globálně k nahrazení pitomců za autonomní roboty, nejsou na světě pitomci, tak nejsou s pitomci problémy to je logické. Pitomci, co zde mají titul se proměnili v krysy, co mezi sebou závodí o to, kdo bude mít protekci a stane se tak; prezidentem, předsedou vlády, ministrem, poslancem, senátorem, soudcem, profesorem, ředitelem, celebritou atd. Místo víry v boha pitomci věří v seberealizaci, jenže vše je zde jenom sen a realitu nikdo z pitomců nezná.