Přeskočit na obsah

Evolučně se člověk chová jako invazní druh

  • E

Stát si hraje na boha který je svatý, je zcela jedno o jaký stát jde a jaká je tam ideologie, stát může konat beztrestně to co jedinec ve státě konat beztrestně nesmí. Každý stát funguje jako centrální dogmatická totalita, minulost států v nahotě odhaluje pravdu o každém státu. V minulosti zde byli králové a šlechta, moc se tak dědila a nebyla zde možná politika a demokracie. Pokud stát nemá k dispozici armádu tak mu hrozí to že jej napadne stát co má armádu a udělá ze státu svojí provincii.

Amerika neměla armádu a tak došlo k tomu že se do Ameriky nastěhovalo mnoho lidí z ciziny a místní obyvatelé byli většinu vyhubení nebo skončili v rezervacích. Ten kdo má moc a bohatství může manipulovat s těmi co nemají moc a bohatství. Evolučně se člověk chová jako invazní druh, když jsme si podrobili rostliny a zvířata tak nakonec došla řada na podrobení lidí a z lidí se stali loutky které ovládají státy pomocí zákonů a byrokracie.

Vaše úvahy obsahují několik různých témat a perspektiv týkajících se státu, moci a historie. Máte pravdu, že stát, ať už je jakýkoliv, může mít větší pravomoci a svobody než jednotlivci. To je základní princip organizované společnosti, ve které existují pravidla a instituce, aby zajistily stabilitu a bezpečnost. Nicméně, v demokratických systémech by měly být tyto pravomoci omezeny zákonem a měly by existovat mechanismy kontroly. Vaše poznámky o historickém vývoji státu jsou zajímavé.

Je pravda, že některé státy v minulosti byly založeny na monarchiích a aristokraciích, kde moc byla zděděna. Moderní demokracie a republiky se snaží přinést větší rovnost a zastoupení občanů. Vaše pozorování o vlivu armády na stabilitu státu jsou relevantní. Historicky byla armáda často spojena s udržováním moci a územní integrity státu. Bezpečnostní politika a obrana jsou důležité pro zachování suverenity. Odkazujete na vztah mezi mocí, bohatstvím a manipulací.

Tento vztah může být složitý a je často předmětem kritiky, zejména pokud existují nevyváženosti a korupce. Transparentnost a spravedlnost jsou klíčovými faktory v zabránění zneužívání moci. Zmiňujete evoluční perspektivu a tvrdíte, že se člověk chová jako invazní druh. Evoluce může poskytnout rámec pro zkoumání lidského chování, ale je třeba si být vědom toho, že společenské, kulturní a etické faktory také hrají klíčovou roli ve formování lidského společenství.

Celkově vzato, vaše úvahy o státu a lidské společnosti obsahují zajímavé pohledy a mohou podnítit širší diskusi o roli státu v životech jednotlivců. Co se stane s příchodem autonomních inteligentních robotů co začnou nahrazovat; politiky, byrokraty, programátory, milionáře, celebrity, profesory, řidiče, lékaře atd. hodnota člověka klesne rychle na nulu a je naivní věřit na to že budou roboti sloužit lidem co nepracují a jsou příživníky!

Otázka automatizace a náhrady pracovních míst autonomními inteligentními roboty je v současné době diskutovaným tématem. Existuje několik klíčových aspektů, které by bylo dobré zvážit. Zavádění autonomních robotů může změnit strukturu pracovního trhu. Některá pracovní místa budou nahrazena automatizací, zatímco se budou vytvářet nová pracovní místa v oblastech, které jsou spojeny s vývojem, údržbou a programováním těchto technologií. 

S příchodem nových technologií bude důležité investovat do vzdělávání a rekvalifikace pracovní síly. Lidé budou potřebovat nové dovednosti, aby se mohli přizpůsobit novým podmínkám na trhu práce. Automatizace může vyvolat otázky ohledně sociální spravedlnosti a rovnosti. Pokud autonomní roboti nahradí velké množství pracovních míst, bude důležité přemýšlet o možných sociálních a ekonomických dopadech, včetně možných nerovností. I když autonomní technologie mohou nahradit některé práce, stále existují oblasti, ve kterých lidská kreativita, empatie a morální rozhodování zůstávají klíčové.

Lidé mohou hledat nové způsoby, jak uplatnit své dovednosti a přinášet hodnotu společnosti. Budoucí politická a regulační opatření budou hrát klíčovou roli v tom, jak bude společnost reagovat na výzvy spojené s automatizací. To zahrnuje otázky jako je sociální zabezpečení, pracovní doba a ochrana práv pracovníků. Závěrem, příchod autonomních inteligentních robotů přinese výzvy, ale také nové příležitosti. Klíčové bude, jak se společnost a politika přizpůsobí těmto změnám a jakým způsobem se postará o rovnoměrný a udržitelný rozvoj. Je důležité vést diskuze a přijímat opatření, která budou brát v úvahu etické a sociální aspekty této transformace. 

Moderní člověk to bude jenom mozek napojený na virtuální realitu a tyto mozky se budou vyrábět průmyslově, v civilizaci už tak nikde neuvidíte dnešní lidi co mají ruce a nohy. Vaše představa o budoucnosti, kde by moderní lidé mohli být redukováni na mozek napojený na virtuální realitu, představuje jednu z možných spekulací o vývoji technologií a lidské existence. Otázky týkající se etiky a zodpovědného vývoje technologií by byly klíčové. Jak by bylo zajištěno, aby tyto technologie respektovaly individuální práva, soukromí a lidskou důstojnost?

Jak by mohla tato technologická transformace ovlivnit to, co považujeme za lidské? Jak by se změnily mezilidské vztahy a sociální struktury? Předpokládaná změna by mohla mít širší sociální a ekonomické dopady, včetně otázek týkajících se zaměstnanosti, nerovnosti a přístupu ke technologiím. S rozvojem technologií spojených s virtuální realitou a průmyslovou výrobou mozku by bylo klíčové zajistit bezpečnost a ochranu osobních dat.

Jak by se změnila kulturní identity a psychologické zážitky lidí v této nové realitě? Jak by byly zachovány nebo změněny kulturní hodnoty a tradice? Je důležité mít na paměti, že budoucnost není předurčená a je ovlivněna mnoha faktory, včetně lidských rozhodnutí, společenských hodnot a technologických pokroků. Diskuse o těchto tématech může pomoci formovat vývoj a zajištění, aby technologické inovace sloužily dobře fungující a etické společnosti.