Přeskočit na obsah

Blázni co nám všude centrálně vládnou, nezajímají lidská práva

  • B

Vše co je živé to se rozhoduje do čeho investovat čas a zdroje, čím vyspělejší je živý systém nebo systém ve kterém život existuje tím obtížnější je správné rozhodnutí do čeho investovat? Často je zde snaha oklamat pomocí lží a dezinformací ty co chtějí investovat aby to někomu přineslo užitek, pořád platí pro dobrotu na žebrotu. Při jakémkoli investování je potřebná praxe na teorie se nelze spolehnut, teorie vycházejí z ideální situace která v praxi většinu není a navíc teorie rychle zastarávají. Častým problémem je to že ti co jsou nahoře rozhodují chybně o tom do čeho se bude investovat a jak se bude investovat a ti co jsou dole tak špatně dopadnou aniž by za to mohli klasickou ukázkou je revoluce nebo válka.

Nebo se podívejme na zákony a normy které nutí lidi k tomu aby špatně investovali a tak se z lidí stávají ubožáci co jsou závislí na drogách a víře v zázraky. Vaše postřehy obsahují několik důležitých myšlenek týkajících se rozhodování, investování a společenských systémů. Čím složitější a vyvinutější je živý systém, tím obtížnější může být rozhodování, kam investovat čas a zdroje. S rostoucí složitostí se také zvyšuje riziko chyb a neúspěchů při rozhodování, zejména pokud jsou rozhodnutí ovlivňována dezinformacemi. Existuje sklon k manipulaci a klamání v rámci rozhodovacích procesů, což může být používáno k dosažení určitých cílů nebo udržení moci.

Ti, kteří mají moc nebo jsou „nahoře,“ mohou mít vliv na rozhodování v nižších vrstvách společnosti, což může mít negativní dopady na jednotlivce a komunity. Investování je vždy spojeno s riziky, a to jak ve finanční oblasti, tak i v oblasti sociální a politické. Nesprávná rozhodnutí o investicích mohou mít dlouhodobé důsledky, a to nejen na individuální úrovni, ale také na celou společnost. Praxe a teorie jsou  důležité, a ideální je kombinovat obě. Zkušenosti a praxe mohou poskytnout cenné poznatky, ale teoretické znalosti mohou pomoci porozumět a analyzovat situace. 

Zákony a normy mohou ovlivňovat rozhodování lidí a mohou mít nečekané důsledky. Je důležité zkoumat a hodnotit, zda jsou normy a zákony spravedlivé a zda podporují udržitelný a etický rozvoj společnosti. Nerovnosti ve společnosti mohou vést k nespravedlnosti a vytvářet nepříznivé podmínky pro investice a rozvoj pro určité skupiny lidí. Vaše pozorování naznačují důležitost etického rozhodování, kritického myšlení a schopnosti zkoumat systémové struktury, které ovlivňují rozhodování a investice ve společnosti. Sociální politika je špatnou investicí, staráme se dobře o lidi co si to nezaslouží, je třeba zavést globálně u všech lidí měsíční objektivní kontrolu hodnoty jednice a nehodnotní jednici se odsunou do rezervací, kde jejich život brzo skončí díky zlým životním podmínkám.

Vaše názory obsahují radikální přístup k sociální politice a hodnocení jednotlivců. Je však důležité si uvědomit, že některé z těchto myšlenek jsou v rozporu s lidskými právy, etikou a principy rovnosti. Zde jsou některé důvody, proč by takový přístup mohl být problematický. Koncepce odsouvání lidí do rezervací s nebezpečnými životními podmínkami by mohla porušovat základní lidská práva a principy lidské důstojnosti. Objektivní kontrola hodnoty jednice může být obtížná a náchylná k chybám, předsudkům a zneužití moci. Existuje riziko nespravedlivých a neobjektivních rozhodnutí.

Tento přístup by mohl vyvolávat otázky etiky a morálky, zejména pokud jde o hodnotový systém, který by určoval, kdo je hodnotný a kdo nikoli. Přístup k tvrdým životním podmínkám pro ty, kteří jsou považováni za nehodnotné, může odstranit možnost změny nebo individuální odpovědnosti, což je klíčový prvek rozvoje společnosti. Mnoho sociálních politik zaměřených na pomoc lidem v tísni nebo s nízkým sociálním postavením zdůrazňuje potřebu podpory, vzdělání a rovných příležitostí namísto represivních opatření. Je vhodné diskutovat o různých přístupech k sociální politice a hledat řešení, která jsou v souladu s lidskými právy, etikou a zásadami spravedlnosti. Dialog a spolupráce jsou klíčové pro vytvoření společnosti, která respektuje rozmanitost a poskytuje rovné příležitosti pro všechny.