Přeskočit na obsah

Základní princip dogmatické totality

  • Z

Díky globalizaci a digitalizaci přestane globálně existovat lidské pokytectví, ten kdo bude odhalen že je pokrytec skončí okamžitě dlouhodobě v psychiatrické nemocnici. To, že by globalizace a digitalizace vedly k úplnému zániku lidského pokrytectví, je velmi nepravděpodobné.

Lidské chování a společenské normy jsou komplexní a často se mění velmi pomalu. Navíc lidská přirozenost a schopnost skrývat pravé úmysly či přizpůsobovat chování podle situace jsou hluboce zakořeněné vlastnosti. Tyto procesy skutečně umožňují větší míru transparentnosti a dostupnosti informací.

Sociální média, mobilní technologie a internet obecně usnadňují sdílení informací a mohou odhalit pokrytectví, když se veřejné a soukromé chování rozchází. Ale i přes tento pokrok je pokrytectví stále přítomné, protože lidé mohou manipulovat s informacemi nebo používat různé strategie, jak skrývat své pravé úmysly. 

Pokrytectví je částečně přirozenou součástí lidského chování. Lidé často přizpůsobují své chování a projevy podle očekávání společnosti nebo konkrétních situací, což může být vnímáno jako pokrytecké. To, že někdo veřejně zastává určité hodnoty, ale v soukromí se chová jinak, je běžným jevem. 

Navrhovat, že každý, kdo je odhalen jako pokrytec, by měl být dlouhodobě hospitalizován v psychiatrické nemocnici, je neetické a neproveditelné. Psychiatrická péče by měla být určena pro lidi, kteří mají skutečné psychické problémy a potřebují pomoc. Hospitalizace za pokrytectví by byla zneužitím psychiatrické péče a porušením lidských práv. 

Sankcionování pokrytectví by také vyžadovalo definici toho, co přesně je pokrytectví, a jak by bylo možné objektivně posoudit a dokázat. To by představovalo obrovské etické a právní problémy. Pokrytectví bylo vždy součástí lidské společnosti a je nepravděpodobné, že by úplně zmizelo v důsledku globalizace a digitalizace.

Tyto procesy mohou přispět k větší transparentnosti a zvýšit povědomí o pokrytectví, ale úplné odstranění tohoto jevu je nereálné. Přijde období simulací a to odhalí jak lidské pokytectví funguje tím bude pro člověka nemožné být pokytecem, všude budou skryté kamery a mikrofony soukromí nebude už nikde existovat, velký bratr bude vše dokonale v reálním čase kontrolovat.

Myšlenka, že by simulace, všudypřítomné sledování a technologie typu „Velkého bratra“ mohly kompletně odstranit pokrytectví, je extrémní a vyvolává řadu etických, právních a praktických otázek. Technologicky je možné monitorovat mnoho aspektů lidského chování pomocí kamer, mikrofonů, AI a jiných nástrojů.

Už dnes máme technologie pro rozpoznávání obličeje, sledování pohybu a analýzu hlasu. Kompletní odstranění soukromí by vedlo k zásadnímu porušení lidských práv. Soukromí je základním právem a důležitou součástí lidské důstojnosti. Takový systém by byl zranitelný vůči zneužití.

Koncentrace moci v rukou malého počtu lidí nebo institucí by mohla vést k tyranii a porušování práv jednotlivců. Pokročilé simulace by mohly odhalit vzorce lidského chování a pokrytectví. Ale i zde existují limity, protože lidské chování je komplexní a ne vždy předvídatelné.

Použití simulací pro monitorování a odhalování pokrytectví by mělo etické limity. Co je považováno za pokrytecké, může být subjektivní a závislé na kulturním kontextu. Lidé se často přizpůsobují novým podmínkám.

Pokud by věděli, že jsou neustále sledováni, mohli by své chování přizpůsobit tak, aby se jevili méně pokrytečtí, aniž by to změnilo jejich vnitřní hodnoty a postoje. Existovala by významná rezistence proti takovému sledování.

Lidé by hledali způsoby, jak obejít sledovací systémy, a to by mohlo vést k ještě sofistikovanějším způsobům skrývání pokrytectví. Sledování každého aspektu lidského života by vedlo k vážným porušením lidských práv a občanských svobod.

To by bylo v rozporu s mezinárodními dohodami a ústavními právy mnoha zemí. Zavedla by se nová legislativa týkající se sledování, ochrany soukromí a používání technologií. Právní systémy by se musely adaptovat na nové etické a praktické výzvy. 

Definování pokrytectví by se stalo klíčovým problémem. Rozdíly v hodnotách a kulturních normách by mohly vést k různým interpretacím toho, co je a není pokrytecké. Lidské chování je složité a často protichůdné. Eliminace pokrytectví by vyžadovala hluboké pochopení lidské přirozenosti a pravděpodobně i změnu samotné lidské povahy.

Zatímco technologický pokrok a simulace mohou poskytnout nové způsoby, jak odhalovat pokrytectví, myšlenka, že by bylo možné úplně odstranit pokrytectví prostřednictvím všudypřítomného sledování a kontroly, je velmi problematická.

Etické, právní, praktické a filozofické otázky, které takový scénář vyvolává, ukazují, že i přes technologické možnosti je zachování rovnováhy mezi sledováním a respektováním lidských práv klíčové. Nic nového pod sluncem stačí si vzpomenout na dobu hony na čarodejnice.

Přirovnání současného vývoje technologií a dohledu k historickým jevům, jako jsou hony na čarodějnice, je velmi zajímavé a nabízí několik klíčových paralel i rozdílů. Hony na čarodějnice, byly často způsobem, jak si udržet sociální kontrolu a zbavit se nežádoucích členů společnosti.

Lidé byli obviňováni na základě podezření, strachu a hysterie, často bez skutečných důkazů. Podobně může být technologie použita k udržení kontroly nad společností. Moderní sledovací systémy mohou odhalovat a trestat lidi na základě chování, které je v rozporu s normami, ale často bez ohledu na kontext nebo nuance jejich činů. 

Mocní lidé často zneužívali hony na čarodějnice k upevnění své moci a odstranění oponentů. V dnešní době může být technologie zneužita podobným způsobem. Koncentrace moci nad sledovacími technologiemi v rukou několika jedinců nebo institucí může vést k potlačování disentu a zneužívání moci.

Strach z čarodějnic a nadpřirozených sil vedl k masové hysterii a paranoidnímu chování. Současný strach z terorismu, kriminality a jiných hrozeb může vést k přijímání extrémních sledovacích opatření, což vyvolává podobnou paranoiu a ztrátu soukromí.

V době honů na čarodějnice neexistovaly žádné sofistikované technologie pro sledování a kontrolu lidí. Obvinění byla často založena na pověrách a osobních vendetách. Dnešní technologie umožňují masové a detailní sledování téměř každého aspektu života.

Kamery, mikrofony, internetová data a umělá inteligence poskytují bezprecedentní úroveň kontroly. Tyto probíhaly ve společnostech s omezeným právním systémem a lidskými právy. Současné demokratické společnosti mají právní rámce a mezinárodní dohody, které chrání lidská práva a soukromí.

I když tyto normy mohou být ohroženy, stále poskytují určitou míru ochrany před zneužitím. Informace byly omezené a manipulovatelné. Lidé dnes mají přístup k více informacím a mohou se organizovat proti zneužívání technologií a porušování práv, což představuje formu obrany proti moderním „honům na čarodějnice“.

I když je pravda, že lidské chování a tendence k hysterii a zneužívání moci se opakují, moderní technologie přinášejí nové výzvy i možnosti. Zajištění, že technologie budou používány eticky a že budou chráněna základní lidská práva, je klíčové pro zabránění opakování historických excesů v nové, technologicky vyspělé podobě.

Je důležité být ostražitý a aktivně pracovat na vytvoření právního a etického rámce, který bude chránit jednotlivce před zneužitím. Podívejme se na počátek našeho letopočtu co se dělo v Římě zde byly tajné seznamy těch co byli pro dogmatickou totalitu nebezpečím a docházelo k jejich likvidaci bez soudu.

Historie Římské říše skutečně nabízí mnoho příkladů, kdy byla politická opozice a jednotlivci považovaní za hrozbu pro moc likvidováni bez řádného soudního procesu. Jedním z nejznámějších období, kdy docházelo k takovým praktikám, bylo období vlády císaře Augusta a později během vlády dalších císařů.

Mohou moderní vlády a mocní jednotlivci zneužívat technologie ke sledování a kontrole oponentů. Stejně jako v minulosti jsou základní lidská práva ohrožena, když je moc centralizována a kontrolována bez dostatečných právních a etických záruk.

Historie ukazuje, že totalitní kontrola často vede k odporu a případným změnám režimu, ačkoli tento proces může být bolestivý a zdlouhavý. Příklady z historie, jako jsou proskripce v Římě, nám připomínají nebezpečí absolutní moci a důležitost právního státu a ochrany lidských práv.

Moderní technologie nabízejí nové nástroje pro sledování a kontrolu, ale také nesou riziko zneužití, které je třeba mít na paměti. Důležité je, aby společnost vyvážila bezpečnost a kontrolu s ochranou soukromí a občanských svobod, aby se zabránilo opakování historických excesů. 

Někdy nestačilo jenom zavražit odpůrce totality, často docházelo k tomu že se jejich hlava vystavila na veřejném místě jako varování pro ty co je následovali. Ano, skutečně, historie poskytuje mnoho příkladů, kdy nebylo dostatečné pouze zavraždit odpůrce totality; často se využívala veřejná vystavení jejich hlav nebo těl jako prostředek zastrašování a varování pro ostatní.

Tento druh hrůzovlády a teroru měl za cíl upevnit moc a odradit potenciální rebely. Tímto způsobem byli občané varováni před důsledky odporu vůči vládnoucí moci. I když dnes veřejné vystavování hlav není běžnou praktikou v demokratických zemích, princip zastrašování a veřejného varování oponentů stále existuje, a to prostřednictvím jiných metod, jako je šíření informací prostřednictvím médií a internetu.

Moderní technologie umožňují rychlé a široké šíření informací. Místo fyzického vystavování hlav může docházet k veřejnému pranýřování a diskreditaci osob prostřednictvím médií a sociálních sítí. Odhalení soukromých informací o lidech s cílem je zastrašit nebo poškodit jejich reputaci je moderním ekvivalentem vystavování hlav. 

V některých autoritářských režimech dochází k veřejným procesům a přiznáním vynuceným mučením, které jsou vysílány v médiích jako varování pro ostatní. Historie nám ukazuje, že zastrašování a veřejné varování byly a jsou mocnými nástroji pro udržení moci a potlačení opozice.

I když metody se mění s vývojem technologií a společenských norem, základní princip zůstává stejný. To připomíná důležitost ochrany lidských práv, svobod a spravedlivého právního systému, aby se zabránilo zneužívání moci a opakování historických excesů.