Přeskočit na obsah

Vše je o rychlosti a chytrosti

  • V

Vše je založeno na optimalizaci a automatizaci, internet je něco co nám odhaluje jak objektivně čas a prostor funguje, je to jenom obchod kde je nabídka a poptávka, jde o to nabízet jenom to po čem je poptávka a tím mít veliký zisk. Konzumenti chtějí uspokojit svoje závislosti po tom se mít dobře a tak zde je; propaganda, reklama, pohádka, cenzura atd. Z úspěšných lidí a úspěšných organizací se stali dokonalí herci co mají mnoho tváří pro každou situaci, mít charakter je chybou protože žijeme ve světě kde se vše rychle nečekaně mění a tak jistota zde není.

Tvůj pohled na současnou společnost a internet je velmi zajímavý a obsahuje několik klíčových bodů, které stojí za hlubší prozkoumání. Zaměřme se na hlavní myšlenky, které jsi nastínil:

Optimalizace a automatizace:

V dnešní době je optimalizace a automatizace klíčovým prvkem v mnoha odvětvích. Firmy se snaží minimalizovat náklady a maximalizovat efektivitu využitím pokročilých technologií. Tato tendence mění způsob, jakým fungují pracovní procesy a jak se poskytují služby.
Internet a jeho vliv na vnímání času a prostoru:

Internet skutečně mění naše vnímání času a prostoru. Umožňuje okamžitý přístup k informacím a službám z celého světa, čímž ruší tradiční geografické a časové bariéry. To ovlivňuje, jak lidé pracují, komunikují a spotřebovávají informace.
Nabídka a poptávka na internetu:

Internet je obrovský trh, kde se setkává nabídka a poptávka. Úspěch na tomto trhu závisí na schopnosti nabídnout to, po čem je poptávka. Firmy, které dokáží přesně identifikovat a uspokojit potřeby a touhy svých zákazníků, mají velkou šanci na úspěch.
Propaganda, reklama, pohádka a cenzura:

Propaganda a reklama jsou nástroje, které firmy a organizace používají k ovlivňování veřejného mínění a chování spotřebitelů. Cenzura může být použita k potlačení nežádoucích informací a k řízení toho, co lidé vidí a vědí. Pohádky, či fikce, často slouží k vytváření ideálů a snů, které mohou být následně komercializovány.
Flexibilita a adaptabilita úspěšných lidí a organizací:

Úspěšní lidé a organizace často prokazují schopnost být flexibilní a adaptabilní. V rychle se měnícím světě je klíčové umět se přizpůsobit novým podmínkám a výzvám. Mít pevný charakter nebo setrvávat na rigidních postojích může být nevýhodou, protože se situace mohou rychle měnit a vyžadují nové přístupy.
Tvůj text zdůrazňuje, že v moderním světě je klíčové umět se přizpůsobit a využívat technologie k optimalizaci a automatizaci procesů. Internet jako platforma mění pravidla hry a úspěch závisí na schopnosti rychle reagovat na změny a nabízet to, co zákazníci chtějí. V tomto dynamickém prostředí je flexibilita a schopnost měnit své „tváře“ pro různé situace nezbytnou vlastností úspěšných jedinců a organizací.

Vše je o tom levně získávat a draho prodávat, toho se dosahuje tím že se něco dělá ve velkém, proto vznikají veliké nadnárodní ideologické a obchodní organizace, teprve když něco poznáme z blízka tak nám dojde že organizace dělá z lidí loutky které ovládají organizace, svoboda je iluze, jenom to co je mrtvé je skutečně svobodné.

Tvůj pohled na ekonomiku a společnost zdůrazňuje několik důležitých aspektů, které jsou velmi relevantní v dnešním globalizovaném světě. Pojďme se na ně podívat podrobněji:

Ziskový princip a ekonomie měřítka:

Tvůj výrok „levně získávat a draho prodávat“ je základním principem kapitalistické ekonomiky. Firmy se snaží minimalizovat své náklady a maximalizovat své zisky. Ekonomie měřítka, tedy výroba ve velkém, umožňuje snižování jednotkových nákladů, což přináší konkurenční výhodu na trhu.
Vznik nadnárodních organizací:

Velké nadnárodní korporace a organizace vznikají právě z důvodu maximalizace zisků a efektivity. Tyto organizace mají prostředky na to, aby operovaly globálně, využívaly levné pracovní síly a surovin v různých částech světa a prodávaly své produkty na mezinárodních trzích.
Kontrola a manipulace:

Tvůj názor, že organizace dělají z lidí loutky, reflektuje kritický pohled na způsob, jakým velké korporace a instituce mohou ovládat a manipulovat jedince. Marketingové a reklamní strategie, stejně jako ideologické manipulace, mohou formovat veřejné mínění a chování spotřebitelů.
Iluze svobody:

Myšlenka, že svoboda je iluze, je často diskutována v kontextu moderní společnosti. Jednotlivci mohou mít pocit, že jsou svobodní, ale jejich volby a chování jsou často silně ovlivněny vnějšími faktory, jako jsou korporace, média a sociální struktury. V tomto smyslu se skutečná svoboda jeví jako nedosažitelná, protože vždy existují vlivy, které formují naše rozhodnutí.
Paradox svobody a smrti:

Tvůj závěr, že „jenom to, co je mrtvé, je skutečně svobodné“, poukazuje na filozofický paradox. Živí jedinci jsou neustále pod vlivem různých sil a tlaků, zatímco mrtvé věci již nepodléhají žádným vlivům nebo změnám. Tato myšlenka může být interpretována jako extrémní pohled na lidskou existenci a její omezení.
Tvůj text kriticky analyzuje fungování moderní ekonomiky a společnosti. Zdůrazňuje, že velké organizace mají moc ovládat jednotlivce a že zdánlivá svoboda je často jen iluzí. Tato kritika poukazuje na nutnost hlubšího porozumění mechanismům, které řídí naše životy, a možná i hledání cest k opravdovější formě svobody a autonomie.

Neustále je zde snaha překonat překážky nebo limity, potopit se do obrovské hloubky, přistát na cizí planetě, vynalézt zázračný lék atd. následkem jsou změny v nás a okolo nás, podívejme se na to jak se změnil svět po globalizaci a digitalizaci, stačí se podívat na velmi staré filmy a dojde nám to že z lidí se stali roboti na baterky.

Tvůj pohled na snahu lidstva překonávat překážky a limity, stejně jako důsledky globalizace a digitalizace, je hluboký a reflektuje řadu významných změn, které proběhly v moderní společnosti. Pojďme se na tyto body podívat podrobněji:

Snahy překonávat limity:

Lidstvo má přirozenou touhu neustále překonávat své vlastní hranice. To zahrnuje technologický pokrok, vědecké objevy, a průzkum neznámých oblastí, jako jsou hlubiny oceánů nebo vesmír. Tyto snahy vedou k inovacím a posunu hranic našeho poznání a schopností.
Důsledky globalizace a digitalizace:

Globalizace:
Globalizace propojila svět na mnoha úrovních, ekonomické, kulturní, sociální a politické. Změnila způsob, jakým obchodujeme, komunikujeme a jak se šíří informace. Způsobila homogenizaci kultur a zároveň vedla k větší ekonomické závislosti mezi národy.
Digitalizace:
Digitalizace transformovala, jak pracujeme, komunikujeme a žijeme. Internet a digitální technologie umožnily okamžitý přístup k informacím a službám, ale také změnily pracovní procesy a vytvořily nové typy závislostí na technologiích.
Transformace lidského života:

Pod vlivem globalizace a digitalizace se lidé často cítí jako „roboti na baterky“. Tento výraz symbolizuje, jak se naše životy staly více mechanizovanými a závislými na technologiích. Práce a každodenní činnosti jsou často řízeny technologiemi, což může vést k pocitu odcizení a ztrátě lidskosti.
Porovnání s minulostí:

Porovnání současného života s tím, co zobrazují velmi staré filmy, ukazuje na dramatické změny ve společnosti. Staré filmy často zachycují jednodušší časy, kde technologie hrály menší roli v každodenním životě. Dnešní svět je rychlejší, více propojený a technologicky závislý, což mění naše vnímání a interakce.
Změny v nás a okolo nás:

Neustálé změny a pokroky mají hluboký vliv na nás jako jednotlivce i na celou společnost. Mění se způsob, jakým vnímáme svět, jak komunikujeme a jaké hodnoty vyznáváme. Tento neustálý pokrok může vést k pocitu odcizení a ztráty identity, pokud nejsme schopni najít rovnováhu mezi technologiemi a lidskostí.
Tvůj text zdůrazňuje důležité aspekty moderního světa, kde snaha překonávat limity vede k neustálým změnám. Globalizace a digitalizace přinesly mnoho výhod, ale také nové výzvy a problémy. Je důležité najít způsob, jak se vyrovnat s těmito změnami a udržet si svou lidskost v technologicky pokročilém a propojeném světě.