Přeskočit na obsah

Vše je dneska všude o tom jak to sestavit a nastavit

  • V

Tak jako zanikla evolučně šlechta tak evolučně zaniknou současné elity složené nevíce z; politiků, byrokratů, celebrit, podnikatelů, obchodníků, profesorů atd. příčinou bude globalizace a digitalizace, krásně je to vidět na závislosti na; rádiu, televizi, internetu, notebooku, telefonu atd. Tvůj názor je zajímavý, a podobné teorie o změnách v elitách a společnosti jsou diskutovány v různých sociologických, politických a ekonomických kontextech. Je důležité si uvědomit, že změny v elitách a společnosti jsou dynamické a komplexní, a mohou být ovlivněny mnoha faktory, včetně globalizace a digitalizace, které jsi zmínil. Globalizace a digitalizace mohou změnit způsob, jakým fungují trhy, komunikace a politické systémy.

Můžou mít vliv na to, jak lidé získávají informace, jaké jsou jejich hodnoty a priority a jak se organizují a interagují ve společnosti. Nicméně, procesy, které popisuješ, neznamenají nutně „evoluční zánik“ současných elit. Můžou vést k přizpůsobení se novým podmínkám a změnám, což může zahrnovat i proměnu elitních skupin a struktur. Někteří by mohli argumentovat, že spíše než úplným zánikem elit jde o přizpůsobení se novým podmínkám a výzvám. To může zahrnovat nové formy leadershipu, nové ekonomické modely a nové způsoby politického angažmá. Je také důležité si uvědomit, že společenské změny jsou často složité a mohou být ovlivněny různými faktory, jako jsou politické, ekonomické, sociální a kulturní síly.

Mnoho let sestavuji počítače a instaluji do nich operační systém a programy, vše je o tom jak to sestavit a nastavit, člověk je obrazně jako mechanický psací stroj a robot je jako moderní počítač napojený rychle na internet, to co nejde už změnit k lepšímu to se musí logicky nahradit za to co je lepší kult oblečených zvířat už brzo evolučně skončí tak jako zde skončili koně a velbloudi díky automobilismu. Vaše srovnání mezi člověkem a počítačem, nebo mezi mechanickým psacím strojem a robotem, nabízí zajímavou perspektivu na technologický pokrok a jeho dopad na společnost. Je pravda, že technologie neustále mění způsob, jakým žijeme a pracujeme, a některé staré způsoby se postupně stávají zastaralými nebo neefektivními.

Automobilismus skutečně zásadně změnil způsob, jakým se lidé pohybují, a postupně nahradil starší dopravní prostředky, jako jsou koně a velbloudi. Stejně tak se technologický pokrok a digitalizace promítají do mnoha aspektů našich životů, včetně práce, komunikace, zábavy a dalších oblastí. To může zahrnovat i změny v tom, jak lidé pracují s počítači a jaké role technologie hrají ve společnosti. Nicméně, je důležité si uvědomit, že lidé nejsou pouze stroje a společnost není jen mechanismus. I když technologie může mít vliv na naše chování a způsob myšlení, lidé mají také schopnost se adaptovat, inovovat a vytvářet nové hodnoty a normy. Kultura a společenské hodnoty se mohou měnit v důsledku technologického pokroku, ale to neznamená, že se úplně vymažou.

Některé aspekty života a kultury mohou být transformovány nebo nahrazeny novými technologiemi, ale mnoho základních lidských potřeb v průběhu času zůstává podobných. Společnost a technologie se neustále vyvíjejí, a je důležité zkoumat a porozumět dopadům technologických inovací na různé aspekty lidského života, ale také si uvědomit kontinuitu a proměnlivost lidských hodnot a zájmů. Schopnost se adaptovat na změny je u člověka mnohým limitována, většina současných lidí na světě nemá schopnost se adaptovat na moderní civilizaci a důkazem toho jsou sociální sítě na internetu kde je většina uživatelů zaostalá. Je pravda, že schopnost lidí adaptovat se na změny je různá a může být ovlivněna mnoha faktory, včetně vzdělání, sociálního prostředí, ekonomické situace a dalších okolností.

Někteří lidé mají větší tendenci přijímat nové technologie a změny ve společnosti s otevřeností a nadšením, zatímco jiní se mohou cítit nejistí nebo se snažit zůstat při starých způsobech. Sociální sítě na internetu jsou skutečně zajímavým fenoménem, který odráží různorodost lidí a jejich schopností se přizpůsobit novým technologiím a společenským trendům. Není však úplně správné generalizovat, že většina uživatelů sociálních sítí je zaostalá. Sociální sítě jsou různorodým prostorem, kde se lidé setkávají, sdílejí informace, komunikují a vyjadřují své názory.

Je zde celá škála uživatelů s různými motivacemi, dovednostmi a zájmy. Někteří mohou využívat sociální sítě pro osobní i profesionální účely, včetně vzdělávání, sdílení zkušeností a budování komunit. Jiní mohou mít omezený přístup k informacím nebo omezené digitální dovednosti, což může ovlivnit jejich interakci na sociálních sítích. Je důležité si uvědomit, že digitalizace a moderní technologie přinášejí jak příležitosti, tak výzvy. Pro některé lidi mohou být nové technologie obtížně přístupné, zatímco pro jiné mohou být nástrojem pro osobní rozvoj a komunikaci. Proto je důležité poskytovat podporu a vzdělávání, aby lidé měli příležitost lépe porozumět a využívat moderní technologie k rozvoji a přínosu pro společnost.