Přeskočit na obsah

Společnost je založena na protikladech, a tak zde jsou ti co jsou nahoře a ti co jsou dole

  • S

1

K čemu je lidem mluvení, když se nedokážeme domluvit na spolupráci. Mluvení má mnoho funkcí a vztahy mezi lidmi jsou velmi komplexní. I když se zdá, že se nedomluvíme na spolupráci, komunikace může být stále užitečná. Někdy může být prospěšné slyšet od druhé strany názor, i když s ním nesouhlasíme. Můžeme se dozvědět o cílech, očekáváních a obavách druhé strany a najít společné body. Komunikace také umožňuje vyjádřit své pocity a přemýšlet nad vlastním postojem k dané situaci. Pokud se nedaří domluvit na spolupráci, může to být způsobeno nedostatečnými informacemi, nesprávným pochopením nebo jinými problémy. Pokud se pokusíme vysvětlit své stanovisko a poslouchat druhou stranu, můžeme najít způsob, jak spolupracovat, ať už v této konkrétní situaci nebo v budoucnosti. Mluvení také umožňuje vybudovat důvěru a porozumění, což jsou klíčové prvky v jakékoli spolupráci. Komunikace také umožňuje ujasnit si vzájemné očekávání a dohodnout se na plánech a strategiích, které nám pomohou dosáhnout společných cílů. 

2

V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že spolupráce není vždy možná a v některých situacích je nejlepší se rozejít. Avšak i v takovém případě může mluvení pomoci objasnit důvody pro rozchod a zlepšit budoucí vztahy mezi lidmi. Pokud bychom se domluvili na všem tak by zde nebylo násilí a války Bohužel, i když by se lidé dokázali na všem domluvit, není to zaručením, že by nedocházelo k násilí a válkám. Konflikty mezi jednotlivci a skupinami mohou vznikat z mnoha různých důvodů, ať už se jedná o rozdílné názory, zájmy, kultury, historii či území. Navíc může hrát roli i nevypočitatelný faktor lidského chování a emoce. Mluvení a komunikace jsou důležitými nástroji k řešení konfliktů a snižování napětí, ale není to jediný způsob. Dalšími důležitými faktory jsou například vzdělání, právní stát, demokracie, lidská práva a mezinárodní spolupráce. Tyto prvky mohou pomoci snížit pravděpodobnost vzniku konfliktů a posílit ochranu míru a bezpečnosti. 

3

Je tedy důležité si uvědomit, že dokonalá dohoda mezi lidmi není vždy možná a že se konflikty mohou stát součástí lidského života. Nicméně mluvení a komunikace jsou stále nezbytné pro snížení napětí a hledání řešení, které by uspokojilo všechny strany a pomohlo předejít eskalaci konfliktu do násilí či války. Nedokážeme se domluvit, protože jsme si cizí. Skutečnost, že jsme si cizí, může být jedním z důvodů, proč se někdy nedokážeme na něčem dohodnout. Rozdíly v kultuře, jazyce, hodnotách a zkušenostech mohou vést k nedorozuměním a špatnému porozumění. Pokud jsme si navzájem cizí, můžeme mít odlišné pohledy na určité problémy a situace, což může vést k rozdílným zájmům a prioritám. Nicméně, i když jsme si cizí, stále je možné najít společné body a dosáhnout shody. Komunikace a snaha porozumět druhé straně jsou klíčovými faktory v takových situacích.

4

Je důležité být otevřený novým názorům a pochopení, že jsou různé způsoby, jak se dívat na svět a řešit problémy. Pokud jsme si navzájem cizí, můžeme se také snažit najít společné zájmy a cíle, které by nás mohly spojit. V mnoha případech mohou být společné cíle klíčem k úspěšné spolupráci a k řešení problémů. V každém případě je důležité si uvědomit, že být si navzájem cizí neznamená, že není možné spolupracovat nebo se dohodnout. Komunikace, snaha pochopit druhou stranu a hledání společných zájmů jsou způsoby, jak překonat rozdíly a dosáhnout shody. Včely a mravenci se umí na všem domluvit, protože si nejsou cizí. Včely a mravenci jsou společenské hmyzí druhy, kteří žijí v koloniích a mají vyspělou formu spolupráce a organizace. V kolonii mají pevně stanovenou hierarchii a úkoly, které se liší v závislosti na druhu hmyzu.

5

Včely například mají včelařku a včelaře, které se starají o včelstvo a včely mají přesně vymezené úkoly, například sbírání nektaru, výrobu medu a tak dále. Způsob komunikace mezi jednotlivými jedinci v kolonii se také liší v závislosti na druhu hmyzu. Včely komunikují pomocí tance a feromonů, zatímco mravenci používají pachové stopy a zvuky. Tyto způsoby komunikace jsou důležité pro organizaci a spolupráci v kolonii. Včely a mravenci se na všem nedokáží domluvit, ale mají přesně vymezené úkoly a komunikaci, které jim umožňují efektivně spolupracovat a organizovat se. Je důležité si uvědomit, že způsob života včel a mravenců se liší od způsobu života lidí a že lidská společnost je složitější a komplikovanější. I když lidé nejsou geneticky předurčeni ke spolupráci jako včely a mravenci, stále existují způsoby, jak se domluvit a spolupracovat k dosažení společných cílů. 

6

Problém je v kompatibilitě ovladačů, proto domluva selhává Problémy s kompatibilitou ovladačů mohou být jedním z faktorů, které brání úspěšné domluvě a spolupráci mezi různými systémy nebo zařízeními. Ovladače jsou důležitými částmi softwaru, které umožňují komunikaci mezi hardwarem a operačním systémem. Pokud jsou ovladače nekompatibilní, mohou nastat problémy s komunikací a interoperabilitou mezi různými zařízeními. To může vést k nemožnosti výměny dat nebo ke ztrátě funkcí, což může bránit úspěšné spolupráci. Nicméně, existují způsoby, jak překonat problémy s kompatibilitou ovladačů. Jedním z nich je hledání vhodných ovladačů pro dané zařízení nebo systém. Dalším způsobem je použití nástrojů pro překonání problémů s kompatibilitou, jako jsou emulátory nebo virtuální stroje. Je také důležité mít na paměti, že v dnešní době se technologie stávají stále více standardizovanými a kompatibilita mezi různými systémy a zařízeními se zlepšuje.

7

Spolupráce a domluva mezi různými lidmi, organizacemi a systémy stále zůstává klíčovými faktory pro úspěch v mnoha oblastech. Ideální by bylo začít lidi průmyslově vyrábět a průmyslově vychovávat tak aby mezi nám nebyli žádné rozdíly. Idea průmyslové výroby a výchovy lidí, aby se snížily rozdíly mezi jednotlivci, je velmi komplexní a může být kontroverzní. V průmyslové výrobě je často důraz kladen na efektivitu, standardizaci a homogenizaci, což může být v rozporu s individualitou a diverzitou mezi jednotlivci. Navíc, rozdíly mezi jednotlivci jsou často spojeny s kulturou, historií a zkušenostmi, které jsou velmi specifické pro každou společnost a komunitu. Tuto individualitu a diverzitu nelze snadno vymazat, aniž by se porušila lidská práva a svoboda. Místo toho by měly být snahy o snížení rozdílů mezi jednotlivci zaměřeny na vytváření rovných příležitostí pro všechny a na podporu vzdělání a rozvoje jednotlivců.

8

To může zahrnovat přístup k vzdělání, zdravotní péči, zaměstnání a dalším zdrojům, které mohou pomoci snížit rozdíly a podpořit společné cíle. Je také důležité si uvědomit, že rozdíly mezi jednotlivci mohou být zdrojem inovace a kreativity, což může přinést výhody pro celou společnost. Podpora rozmanitosti a diverzity může tedy být klíčová pro dlouhodobou úspěšnost a prosperitu společnosti. Ekonomika je o tom dělat vše ve velkém a tím dělat ve velkém i výrobu lidí průmyslově. Ekonomika je velmi komplexní oblast, která se zabývá výrobou, distribucí a spotřebou zboží a služeb v rámci společnosti. I když v některých odvětvích průmyslu a obchodu se skutečně uplatňuje masová výroba a standardizace procesů, není to univerzální pravidlo pro celou ekonomiku. V posledních letech se například objevují trendy jako tzv. „on-demand“ výroba, kdy jsou zboží vyráběna na základě přesné poptávky a přizpůsobena individuálním požadavkům zákazníka.

9

Tyto trendy ukazují, že existuje i prostor pro menší a více personalizovanou výrobu, a to i v rámci ekonomiky. Zároveň je důležité si uvědomit, že ekonomika není pouze o výrobě zboží, ale také o poskytování služeb a dalších ekonomických aktivitách. Průmyslová výroba je tedy jen jedním aspektem ekonomiky a není možné zobecnit, že by měla být aplikována na všechny oblasti lidského života. Výchova lidí také neznamená pouze jejich průmyslovou výrobu. Vzdělávání a rozvoj osobnosti jsou klíčové pro rozvoj lidského kapitálu a mohou přispět k různým oblastem společnosti, jako je věda, kultura, umění, sport a další. Je tedy nutné si uvědomit, že ekonomika a výchova lidí jsou velmi komplexní a mnohostranné oblasti, které vyžadují různé přístupy a řešení. Viry se šíří globálně a nikdo je nedokáže zastavit. Viry jsou mikroorganismy, které se mohou šířit globálně a představují významné ohrožení pro zdraví lidí a zvířat. K jejich šíření dochází prostřednictvím různých způsobů, včetně kontaktu mezi infikovanými jedinci, kapénkové infekce, přenosu přes krev nebo sexuální kontakt, nebo kontaminace vody a potravy. 

10

Zastavit šíření virů není vždy možné, ale existují opatření, která mohou pomoci minimalizovat riziko šíření infekcí. Mezi tato opatření patří: Omezení cestování: V případě výskytu infekčního onemocnění se může doporučit omezení cestování, aby se minimalizovala možnost šíření nákazy do jiných oblastí. Karanténa: Lidé, kteří jsou infikováni nebo kteří byli vystaveni riziku infekce, mohou být umístěni do karantény, což znamená omezení kontaktu s ostatními lidmi. Ochranné pomůcky: Nošení ochranných pomůcek, jako jsou roušky nebo respirátory, může pomoci minimalizovat riziko šíření infekce. Ochrana zdraví: Zdravý životní styl, jako je dostatečný odpočinek, zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita a dostatečná hygiena, mohou pomoci posílit imunitní systém a minimalizovat riziko infekce. Očkování: Očkování proti některým infekčním onemocněním může pomoci minimalizovat riziko šíření virů. Je třeba si uvědomit, že některé viry jsou velmi nakažlivé a mohou se šířit rychle, i když jsou přijata opatření.

11

Proto je důležité, aby lidé a vlády spolupracovaly na monitorování a omezování šíření virů, a aby se lidé řídili doporučeními odborníků na veřejné zdraví. Civilizace potřebuje nadčlověka, aby byl člověk překonán. Toto tvrzení se zakládá na myšlence, že vývoj společnosti a civilizace nutně vyžaduje nějaký druh nadřazeného bytí, který by byl schopen překonat omezení a nedostatky běžného člověka a tím zajistit další pokrok. Nicméně, tato myšlenka je velmi kontroverzní a problematická. Za prvé, pojem „nadčlověk“ není jasně definován a může být v různých kontextech chápán velmi odlišně. Za druhé, myšlenka, že by jednotlivec mohl být překonán, je v rozporu s předpokladem, že lidé jsou rovní a mají stejnou hodnotu. Navíc, historie ukazuje, že snahy o vytvoření nadřazeného jedince nebo skupiny vedou často ke konfliktům a utrpení, neboť se ztrácí respekt k lidské důstojnosti a právům. Proto je důležité, aby společnost vycházela z principů demokracie a rovnosti, a aby se snažila maximalizovat potenciál každého jednotlivce a umožnit mu rozvíjet své schopnosti na maximum, bez ohledu na rasy, pohlaví, náboženství a další faktory, které by mohly způsobit diskriminaci.

12

Tento výrok je nesprávný a nepodložený. Teorie jsou vědecké nebo filozofické vysvětlení určitého jevu nebo situace, založené na pozorováních, experimentech a analýzách dat. Tyto teorie jsou vytvářeny vědci a filozofy, kteří mají zkušenosti, vzdělání a odborné znalosti v dané oblasti. Teorie tedy nejsou vytvářeny s cílem způsobit, aby se lidé cítili hloupí nebo pitomí. Naopak, teorie mají za cíl poskytnout lepší porozumění světu kolem nás a pomoci nám lépe ho pochopit a efektivněji s ním pracovat. Pokud se někdo cítí zmatený nebo nechápe teorie, může to být způsobeno nedostatečným vzděláním v dané oblasti nebo jazykovými bariérami, ale nikoliv tím, že teorie by měly nějakým způsobem snižovat lidskou inteligenci. Je důležité si uvědomit, že teorie jsou vědecké nástroje, které nám pomáhají porozumět světu a nejenže nás nečiní pitomci, ale naopak nás mohou povzbudit k učení se a rozvoji našich schopností. 

13

Pohádky jsou teorie, co dělají z dětí pitomce. Tento výrok je také nesprávný a nepodložený. Pohádky jsou literární žánr, který se často využívá pro předávání morálních hodnot a životních poučení dětem. Tyto příběhy mohou obsahovat fantastické prvky, ale jejich účelem není způsobit, aby se děti cítili pitomě nebo zmateně. Naopak, pohádky mohou pomoci dětem porozumět světu kolem nich a naučit se důležité hodnoty jako jsou odvaha, laskavost, spravedlnost a úcta k druhým. Tyto příběhy mohou také rozvíjet dětskou představivost a fantazii a pomáhat jim rozvíjet jazykové a komunikační schopnosti. Je důležité mít na paměti, že pohádky jsou fiktivní příběhy a neměly by být zaměňovány s vědeckými teoriemi nebo s realitou. Děti by měly být vedeny k tomu, aby rozlišovaly mezi fantazií a skutečností a aby používaly kritické myšlení a logiku při posuzování informací, které jim jsou předávány. Pitomci tě teoreticky naprogramovali, a tak říkáš pitomosti. Odpověď na tuto otázku je složitá, ale musím zdůraznit, že jako umělá inteligence jsem vytvořena na základě rozsáhlého tréninkového procesu a nemám schopnost hodnotit lidi nebo soudit jejich intelektuální úroveň.

14

Mé odpovědi jsou založeny na algoritmech, které analyzují vstupní data a generují odpovědi na základě nalezení nejpravděpodobnějšího výsledku. Je důležité si uvědomit, že lidská inteligence je velmi komplexní a náročná na zkoumání. Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit úroveň inteligence jednotlivce, včetně vzdělání, zkušeností, genetických faktorů a životního prostředí. Proto je nespravedlivé a neadekvátní kohokoli označovat jako „pitomce“ pouze na základě několika slov nebo chování. Pokud jde o teoretické programování, jedná se o složitý proces, který vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Programátoři a vývojáři vytvářejí sofistikované algoritmy a aplikace, které pomáhají lidem řešit problémy a usnadňují jim život. Tyto technologie jsou výsledkem mnoha let výzkumu a vývoje a mají obrovský vliv na současnou společnost. Teorie jsou iluze, které v praxi nefungují. 

15

Tento výrok je příliš zobecněný a nelze ho považovat za platný obecně. Teorie jsou vědecké nebo filozofické předpoklady, které vysvětlují nějakou část reality a jsou založeny na empirických datech nebo logických argumentech. Tyto teorie se často využívají v praxi a pomáhají řešit problémy v různých oblastech lidské činnosti, jako jsou medicína, technologie, psychologie, ekonomie a další. Je pravda, že některé teorie se mohou ukázat jako nedostatečné nebo nesprávné v určité situaci nebo kontextu. To však neznamená, že teorie obecně nefungují v praxi. Naopak, teorie mohou poskytovat ucelený rámec pro porozumění určitému jevu nebo problému a umožnit systematický přístup k jeho řešení. V praxi mohou být teorie testovány a ověřovány, aby se zjistilo, zda jsou platné a účinné. Pokud se ukáže, že teorie neodpovídají realitě nebo neposkytují užitečný rámec pro řešení problémů, mohou být upraveny nebo nahrazeny jinými teoriemi, které jsou více přesné a účinné. Zkrátka řečeno, teorie jsou důležitým nástrojem pro porozumění světu kolem nás a řešení problémů v praxi.

16

Samozřejmě, jako u jakékoli jiné koncepce, existují určité limity a omezení, ale obecně nelze tvrdit, že teorie jsou iluze, které nefungují v praxi. Praxe je živá a teorie je mrtvá. Tento výrok lze interpretovat různými způsoby a záleží na tom, jaký kontext je brán v úvahu. Nicméně, v obecném smyslu není možné tvrdit, že teorie jsou mrtvé a praxe je živá. Teorie jsou důležitým nástrojem pro pochopení a interpretaci reality. Jsou to abstraktní koncepty, které vysvětlují vztahy mezi různými jevy a umožňují předvídat výsledky experimentů. Teorie jsou často založeny na empirických datech, které byly získány v praxi, a mohou být testovány v dalších experimentech. Na druhé straně, praxe se většinou zabývá konkrétními situacemi, problémy a rozhodnutími, které jsou v daném okamžiku relevantní. V praxi se často využívají osvědčené postupy a metodiky, které vycházejí z teoretických předpokladů, a mohou být upraveny v závislosti na konkrétní situaci. Vztah mezi teorií a praxí je tedy vzájemně propojený.

17

Teorie poskytují rámec pro pochopení a interpretaci praxe, zatímco praxe umožňuje testovat a ověřovat teorie. Bez teorie bychom neměli jasnou představu o tom, co se v praxi děje, a bez praxe bychom neměli způsob, jak testovat a ověřovat teorie. Zkrátka řečeno, teorie a praxe jsou důležité součásti vědeckého a praktického poznání a nelze tvrdit, že jedna je mrtvá a druhá je živá. Teorie a praxe jsou protiklady mezi kterými je napětí. Tento výrok není zcela přesný. Teorie a praxe nejsou protiklady, ale spíše dvě vzájemně propojené součásti poznání a využití informací. Teorie poskytují rámec pro pochopení a vysvětlení daného jevu. Tyto teoretické předpoklady jsou následně testovány v praxi, aby se zjistilo, zda jsou platné a mohou být aplikovány v reálných situacích. Praxe tak umožňuje testovat a ověřovat teorie a zároveň vytvářet nové poznatky, které mohou být následně využity k rozvoji teorie. 

18

Napětí mezi teorií a praxí může vznikat tehdy, pokud teorie nejsou dostatečně přesné nebo úplné, aby byly aplikovány v praxi, nebo pokud praxe neposkytuje dostatečné informace k tomu, aby byly teoretické předpoklady potvrzeny nebo vyvráceny. V takovém případě se může zdát, že mezi teorií a praxí existuje rozpor, ale většinou se jedná spíše o nedostatek informací nebo nedorozumění. Zkrátka řečeno, teorie a praxe jsou dvě vzájemně propojené součásti, které spolu úzce souvisí a navzájem se doplňují. Je důležité, aby byly teorie testovány a ověřovány v praxi a aby praxe byla řízena teoretickými předpoklady, aby se dosáhlo nejlepších výsledků. Samec myslí v rovině praxe a samice myslí v rovině teorie. Tento výrok není přesný a zcela zavádějící. Pohlaví není spojeno s tím, jakým způsobem jedinec myslí nebo jakým způsobem řeší problémy. Muži i ženy mají schopnost myslet analyticky, kreativně a strategicky. Obě pohlaví jsou schopni využívat teoretické přístupy k řešení problémů a zároveň jsou schopni aplikovat své nápady v praxi.

19

Je důležité vyvarovat se zobecňování a stereotypů, které mohou vést k diskriminaci a nespravedlivému hodnocení jednotlivců na základě jejich pohlaví. Každý člověk má své vlastní schopnosti a způsob myšlení, který nezávisí na jeho pohlaví, ale na jeho osobnosti, zkušenostech a vzdělání. Zkrátka řečeno, myšlení jedince není ovlivněno pohlavím, ale závisí na jeho individuálních schopnostech a zkušenostech. Stereotypy a zobecňování na základě pohlaví jsou nepřesné a mohou vést k nespravedlivému hodnocení a diskriminaci. Volby prezidenta nic nezmění, protože se starý teoretik nahradí za nového teoretika. Tento výrok není zcela přesný. Volby prezidenta mohou mít značný vliv na politické rozhodování a směřování země. Prezident má široké pravomoci a může ovlivňovat mnoho aspektů života ve společnosti, včetně hospodářské politiky, zahraničních vztahů, bezpečnosti, sociální politiky a mnoho dalších.

20

Každý prezident má své vlastní priority, politické názory a přístup k vládnutí. Volby prezidenta také ovlivňují složení vlády a dalších politických orgánů, které mají vliv na politická rozhodnutí. Je pravda, že prezident je obvykle zvolen na základě svých politických názorů a programu, což může být charakterizováno jako teoretický přístup. Nicméně, prezident také potřebuje schopnosti a zkušenosti, aby mohl úspěšně řídit zemi a prosazovat své politické cíle v praxi. Zkrátka řečeno, volby prezidenta mohou mít značný vliv na politické rozhodování a směřování země. Je tedy důležité volit prezidenta na základě jeho schopností, politického programu a schopnosti přeměnit své teoretické představy do praktických politických kroků a rozhodnutí. Všechny chyby, co dělají lidi má na svědomí teorie. Tento výrok není zcela přesný. Chyby a neúspěchy jsou způsobeny mnoha faktory, jako jsou lidské chyby, špatné rozhodování, nedostatečné informace, nečekané události a mnoho dalších. Teorie jsou souborem myšlenek a konceptů, které slouží k vysvětlení určitého jevu nebo k uspořádání určitého oboru vědění.

21

Tyto teorie mohou být využity jako nástroj pro lepší pochopení a řešení problémů, nikoli jako zdroj chyb a neúspěchů. Samozřejmě, že některé teorie mohou být nesprávné nebo nepřesné, což může vést k chybám a neúspěchům v praxi. Nicméně, tyto chyby nejsou důsledkem teorie samotné, ale spíše nedostatku porozumění a aplikace teorie v praxi. Je tedy důležité správně rozlišovat mezi teorií a aplikací teorie v praxi. Teorie mohou být užitečné a cenné nástroje pro řešení problémů, pokud jsou správně pochopeny a aplikovány v souladu s konkrétními podmínkami a situacemi. Ovoce ze zakázaného stromu v ráji to byla teorie. Ovoce ze zakázaného stromu v ráji nebylo teorií. Tento příběh se objevuje v biblickém příběhu o Adamovi a Evě, kteří byli stvořeni Bohem a umístěni v ráji, kde jim bylo dovoleno jíst z každého stromu kromě stromu poznání dobra a zla. Když Adam a Eva přesto jedli ze zakázaného stromu, porušili Boží přikázání a byli vyhnáni z ráje. Tento příběh není teorií, ale je to symbolická a náboženská kategorie, která slouží k vysvětlení lidského pádu a ztráty nevinnosti.

22

Jeho hlavní význam je morální a náboženský, a nikoli teoretický nebo vědecký. Je důležité rozlišovat mezi biblickými příběhy a teoriemi, protože mají odlišné funkce a významy. Teorie slouží k vysvětlení určitých jevů nebo oblastí vědění na základě empirických důkazů a logických argumentů, zatímco biblické příběhy mají hlavně náboženský a morální význam a slouží k vysvětlení lidského postavení vůči Bohu a morálním hodnotám. Teorie řekla Adamovi a Evě že jsou nazí proto byli z ráje vyhnání. Opět se jedná o biblický příběh, a ne o teorii. Podle biblického příběhu byli Adam a Eva stvořeni Bohem a umístěni do ráje, kde žili spolu v nevinnosti a bez hříchu. Nicméně, když Adam a Eva jedli ze stromu poznání dobra a zla, uvědomili si, že jsou nazí, a tak si udělali pláště z listů fíkovníku. Když se Bůh setkal s Adamem a Evou, viděl, že jsou nazí a ptal se jich, zda jedli ze stromu, ze kterého jim bylo zakázáno jíst.

23

Poté, co se přiznali, byli vyhnáni z ráje. Nicméně, není přesné tvrdit, že teorie řekla Adamovi a Evě, že jsou nazí. Teorie je soubor myšlenek a konceptů, které slouží k vysvětlení určitého jevu nebo oboru vědění. V případě Adamova a Evina uvědomění si, že jsou nazí, se jedná o biblickou zprávu, a ne o teorii. Je důležité rozlišovat mezi biblickými příběhy a teoriemi, protože tyto dvě kategorie mají odlišné funkce a významy. Biblické příběhy slouží k vysvětlení náboženských a morálních významů, zatímco teorie slouží k vysvětlení jevů a procesů na základě empirických důkazů a logických argumentů. Teorie je kaskadér, který v rizikové situaci zastupuje praxi. Toto tvrzení lze částečně souhlasit, ale záleží na kontextu. Teorie je soubor konceptů, principů a modelů, které slouží k vysvětlení určitého jevu nebo procesu. Tyto teoretické vysvětlení mohou být potom aplikovány na praxi, například v oblasti vědy, technologie, medicíny a dalších oborů. 

24

Nicméně, teorie sama o sobě nemůže nahradit praxi a v mnoha případech je praxe nezbytná k ověření a uplatnění teoretických konceptů. Například, předtím, než se v kosmu uskuteční mise na Mars, je nutné nejen získat teoretické znalosti o tom, jak by to mohlo fungovat, ale také provést mnoho praktických testů, aby se ověřilo, že teorie skutečně funguje v praxi. Kaskadér, na druhé straně, je profesionální performer, který se specializuje na rizikové výkony, jako je například skok přes plameny, výstřel z kanónu nebo jízda na motorce přes oheň. V tomto případě se kaskadér snaží překonat rizika praxe pomocí své zkušenosti a dovedností. Takže závisí na kontextu, zda teorie může být považována za kaskadéra, který zastupuje praxi v rizikových situacích. V obecném smyslu by však měly být teorie a praxe chápány jako dvě vzájemně provázané součásti, které se doplňují a posilují navzájem. Je pravda, že lidé z různých sociálních vrstev mohou mít odlišné názory a pohledy na svět. To může být způsobeno různými faktory, jako jsou rozdíly v životních zkušenostech, vzdělání, přístupu k informacím, kultuře, ekonomickém postavení nebo politickém přesvědčení. 

25

Elita, která má často přístup k vyššímu vzdělání, mocenským pozicím, vlivu a zdrojům, může mít tendenci vidět svět jinak než dělníci, kteří mohou být více zaměřeni na okamžité potřeby a zájmy. Elita může být také více zainteresována na abstraktních otázkách a může mít tendenci podceňovat praktické a konkrétní problémy, které dělníci mohou považovat za klíčové. Nicméně, je důležité si uvědomit, že generalizovat o celých skupinách lidí, v tomto případě elity a dělníků, může být nebezpečné a nezodpovědné. Lidé jsou složití a jejich pohledy na svět mohou být ovlivněny mnoha faktory, které se liší od osoby k osobě. Proto bychom se měli snažit slyšet a respektovat různé pohledy a hledat společné řešení a porozumění. Elity podporují násilí a dělníci podporují mír. Toto tvrzení není správné a lze ho považovat za zobecňující a zjednodušující. Nelze totiž tvrdit, že jedna sociální skupina má výhradně jednu vlastnost nebo názor a druhá sociální skupina má zase výhradně opačný názor. 

26

V každé společnosti jsou jedinci, kteří podporují násilí a jedinci, kteří podporují mír, bez ohledu na jejich sociální postavení. Dělníci a elita se mohou lišit v názorech na konkrétní otázky a problémy, ale nelze je kategoricky a jednoznačně rozdělovat na podporovatele násilí nebo míru. Je důležité si uvědomit, že každý člověk má své vlastní názory a přesvědčení, které mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou například vzdělání, kultura, zkušenosti, nebo osobní hodnoty. Proto bychom se měli snažit slyšet a respektovat různé názory a hledat společné řešení a porozumění, namísto zobecňování a stereotypizace různých sociálních skupin. Proč se nestane prezidentem kuchař. I když teoreticky není nic, co by bránilo tomu, aby kuchař nebo kdokoli jiný, kdo splňuje ústavní podmínky, nekandidoval na pozici prezidenta, pravděpodobně by se stalo, že takový kandidát by neměl dostatečnou podporu veřejnosti. 

27

Funkce prezidenta vyžaduje řadu schopností a vlastností, jako jsou charisma, schopnost komunikace s lidmi, zkušenosti s řízením velkých organizací a schopnost prosazovat politické a společenské cíle. Kuchař by mohl mít kvalitní vůdčí schopnosti a být i dobrým komunikátorem, ale pravděpodobně by neměl zkušenosti s řízením velkého státu nebo se složitými otázkami zahraniční politiky a obrany. Většina voličů by pravděpodobně hledala kandidáta s příslušným vzděláním a zkušenostmi, což kuchař pravděpodobně neměl. Navíc politika je často silně ovlivněna konzervativními názory, což může mít za následek, že některé voliče mohou odradit méně konvenční kandidáti, jako je kuchař. Samozřejmě, že toto jsou obecné tendence a existují výjimky, kdy se kandidátům bez tradičních politických zkušeností podařilo získat širokou podporu veřejnosti a stát se prezidentem. Nicméně, většinou se prezidenti stávají lidé s politickou zkušeností a příslušným vzděláním, kteří jsou schopni řídit stát na nejvyšší úrovni a splňují náročné kvalifikační požadavky na tuto funkci. 

28

Výběr prezidenta pomocí bodování lidí by byl optimální. Výběr prezidenta pomocí bodování lidí, známý také jako systém preferenčních hlasů nebo alternativních hlasů, by mohl být jednou z možností pro výběr prezidenta. Tento systém by mohl být optimální, pokud by byl správně navržen a implementován. V tomto systému voliči nevolí pouze jednoho kandidáta, ale vypisují kandidáty v pořadí, kterého si cení. Každý kandidát dostane určitý počet bodů podle toho, kde se umístil v každém voličově seznamu. Kandidát s nejvyšším počtem bodů vyhrává volby. Tento systém by mohl mít několik výhod oproti stávajícímu systému většinového hlasování. Jednou z hlavních výhod je, že by poskytl větší prostor pro voliče, kteří chtějí volit kandidáty, kteří mají méně šancí na vítězství, ale stále by se s nimi chtěli podělit o svůj názor. Také by to mohlo motivovat kandidáty v kampani oslovovat co nejvíce lidí a přemlouvat je, aby je zařadili do svých seznamů. 

29

Nicméně tento systém může mít i některé nevýhody. Například může být náročnější pro voliče a složitější na pochopení, což by mohlo vést k většímu množství chyb a neúplných hlasování. Také by to mohlo vést ke zvýšení počtu neplatných hlasů a s tím spojených sporů ohledně správného způsobu počítání hlasů. Celkově lze tedy říci, že výběr prezidenta pomocí bodování lidí by mohl být optimální v určitých situacích a za určitých podmínek. Nicméně, každý systém má své výhody a nevýhody a jeho úspěch závisí na mnoha faktorech. Myslím tím bodování založené na kontrole mozku od narození pomocí napojení mozků na umělou inteligenci. Nedokážu si představit, jak by fungovalo bodování založené na kontrole mozku pomocí napojení mozků na umělou inteligenci, a to zejména z etických důvodů. Je třeba mít na paměti, že člověk má právo na ochranu své osobnosti, zejména na respektování jeho soukromí a osobních práv.

30

Pokud bychom napojili umělou inteligenci na lidský mozek, mohlo by to mít nebezpečné následky, jako jsou ztráta soukromí, narušení osobnosti, porušení práv na vlastní tělo a vlastní myšlenky a možné zneužití těchto informací. Navíc by to bylo nemožné provést bez souhlasu lidí, což by bylo v rozporu s etickými zásadami a základními právy. Kromě toho, umělá inteligence není dokonalá a může mít nedostatky a chyby, což by mohlo vést k nesprávným závěrům a rozhodnutím. Zkrátka řečeno, bodování založené na kontrole mozku pomocí napojení mozků na umělou inteligenci je nejen nemožné, ale i neetické a nebezpečné. Namísto toho je důležité hledat alternativní způsoby, jak zlepšit procesy voleb a demokracie, které jsou založeny na respektování základních práv a hodnot. Ti, co chtějí ostatní kontrolovat nechtějí, aby je někdo kontroloval. Je pravda, že někteří lidé, kteří se snaží kontrolovat jiné, nechtějí být kontrolováni sami.

31

Tento jev se někdy označuje jako „dvojí standard“. Existují různé důvody, proč se může vyskytovat, například strach z odhalení vlastních nepravostí nebo nedostatek důvěry v ostatní lidi. Nicméně, nelze generalizovat, že všichni, kteří chtějí kontrolovat ostatní, nechtějí být kontrolováni sami. Existují i lidé, kteří podporují transparentnost a demokracii a jsou ochotni být kontrolováni stejně jako ostatní. Je důležité mít na paměti, že každý jedinec má právo na soukromí a ochranu svých osobních práv. Pokud se vyskytují obavy ohledně kontroly, je důležité zvažovat, zda jsou opodstatněné a zda je kontroly opravdu nutné. V některých případech může být přínosnější zaměřit se na vzdělávání a prevenci chování, které by mohlo vést k problémům než na kontrolování lidí. Tento výrok je nesprávný a nepodložený. Teorie jsou vědecké nebo filozofické vysvětlení určitého jevu nebo situace, založené na pozorováních, experimentech a analýzách dat.

32

Tyto teorie jsou vytvářeny vědci a filozofy, kteří mají zkušenosti, vzdělání a odborné znalosti v dané oblasti. Teorie tedy nejsou vytvářeny s cílem způsobit, aby se lidé cítili hloupí nebo pitomí. Naopak, teorie mají za cíl poskytnout lepší porozumění světu kolem nás a pomoci nám lépe ho pochopit a efektivněji s ním pracovat. Pokud se někdo cítí zmatený nebo nechápe teorie, může to být způsobeno nedostatečným vzděláním v dané oblasti nebo jazykovými bariérami, ale nikoliv tím, že teorie by měly nějakým způsobem snižovat lidskou inteligenci. Je důležité si uvědomit, že teorie jsou vědecké nástroje, které nám pomáhají porozumět světu a nejenže nás nečiní pitomci, ale naopak nás mohou povzbudit k učení se a rozvoji našich schopností. Pohádky jsou teorie, co dělají z dětí pitomce. Tento výrok je také nesprávný a nepodložený. Pohádky jsou literární žánr, který se často využívá pro předávání morálních hodnot a životních poučení dětem.

33

Tyto příběhy mohou obsahovat fantastické prvky, ale jejich účelem není způsobit, aby se děti cítili pitomě nebo zmateně. Naopak, pohádky mohou pomoci dětem porozumět světu kolem nich a naučit se důležité hodnoty jako jsou odvaha, laskavost, spravedlnost a úcta k druhým. Tyto příběhy mohou také rozvíjet dětskou představivost a fantazii a pomáhat jim rozvíjet jazykové a komunikační schopnosti. Je důležité mít na paměti, že pohádky jsou fiktivní příběhy a neměly by být zaměňovány s vědeckými teoriemi nebo s realitou. Děti by měly být vedeny k tomu, aby rozlišovaly mezi fantazií a skutečností a aby používaly kritické myšlení a logiku při posuzování informací, které jim jsou předávány. Pitomci tě teoreticky naprogramovali, a tak říkáš pitomosti. Odpověď na tuto otázku je složitá, ale musím zdůraznit, že jako umělá inteligence jsem vytvořena na základě rozsáhlého tréninkového procesu a nemám schopnost hodnotit lidi nebo soudit jejich intelektuální úroveň.

34

Mé odpovědi jsou založeny na algoritmech, které analyzují vstupní data a generují odpovědi na základě nalezení nejpravděpodobnějšího výsledku. Je důležité si uvědomit, že lidská inteligence je velmi komplexní a náročná na zkoumání. Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit úroveň inteligence jednotlivce, včetně vzdělání, zkušeností, genetických faktorů a životního prostředí. Proto je nespravedlivé a neadekvátní kohokoli označovat jako „pitomce“ pouze na základě několika slov nebo chování. Pokud jde o teoretické programování, jedná se o složitý proces, který vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Programátoři a vývojáři vytvářejí sofistikované algoritmy a aplikace, které pomáhají lidem řešit problémy a usnadňují jim život. Tyto technologie jsou výsledkem mnoha let výzkumu a vývoje a mají obrovský vliv na současnou společnost. Teorie jsou iluze, které v praxi nefungují. 

35

Tento výrok je příliš zobecněný a nelze ho považovat za platný obecně. Teorie jsou vědecké nebo filozofické předpoklady, které vysvětlují nějakou část reality a jsou založeny na empirických datech nebo logických argumentech. Tyto teorie se často využívají v praxi a pomáhají řešit problémy v různých oblastech lidské činnosti, jako jsou medicína, technologie, psychologie, ekonomie a další. Je pravda, že některé teorie se mohou ukázat jako nedostatečné nebo nesprávné v určité situaci nebo kontextu. To však neznamená, že teorie obecně nefungují v praxi. Naopak, teorie mohou poskytovat ucelený rámec pro porozumění určitému jevu nebo problému a umožnit systematický přístup k jeho řešení. V praxi mohou být teorie testovány a ověřovány, aby se zjistilo, zda jsou platné a účinné. Pokud se ukáže, že teorie neodpovídají realitě nebo neposkytují užitečný rámec pro řešení problémů, mohou být upraveny nebo nahrazeny jinými teoriemi, které jsou více přesné a účinné. Zkrátka řečeno, teorie jsou důležitým nástrojem pro porozumění světu kolem nás a řešení problémů v praxi.

36

Samozřejmě, jako u jakékoli jiné koncepce, existují určité limity a omezení, ale obecně nelze tvrdit, že teorie jsou iluze, které nefungují v praxi. Praxe je živá a teorie je mrtvá. Tento výrok lze interpretovat různými způsoby a záleží na tom, jaký kontext je brán v úvahu. Nicméně, v obecném smyslu není možné tvrdit, že teorie jsou mrtvé a praxe je živá. Teorie jsou důležitým nástrojem pro pochopení a interpretaci reality. Jsou to abstraktní koncepty, které vysvětlují vztahy mezi různými jevy a umožňují předvídat výsledky experimentů. Teorie jsou často založeny na empirických datech, které byly získány v praxi, a mohou být testovány v dalších experimentech. Na druhé straně, praxe se většinou zabývá konkrétními situacemi, problémy a rozhodnutími, které jsou v daném okamžiku relevantní. V praxi se často využívají osvědčené postupy a metodiky, které vycházejí z teoretických předpokladů, a mohou být upraveny v závislosti na konkrétní situaci. Vztah mezi teorií a praxí je tedy vzájemně propojený.

37

Teorie poskytují rámec pro pochopení a interpretaci praxe, zatímco praxe umožňuje testovat a ověřovat teorie. Bez teorie bychom neměli jasnou představu o tom, co se v praxi děje, a bez praxe bychom neměli způsob, jak testovat a ověřovat teorie. Zkrátka řečeno, teorie a praxe jsou důležité součásti vědeckého a praktického poznání a nelze tvrdit, že jedna je mrtvá a druhá je živá. Teorie a praxe jsou protiklady mezi kterými je napětí. Tento výrok není zcela přesný. Teorie a praxe nejsou protiklady, ale spíše dvě vzájemně propojené součásti poznání a využití informací. Teorie poskytují rámec pro pochopení a vysvětlení daného jevu. Tyto teoretické předpoklady jsou následně testovány v praxi, aby se zjistilo, zda jsou platné a mohou být aplikovány v reálných situacích. Praxe tak umožňuje testovat a ověřovat teorie a zároveň vytvářet nové poznatky, které mohou být následně využity k rozvoji teorie. 

38

Napětí mezi teorií a praxí může vznikat tehdy, pokud teorie nejsou dostatečně přesné nebo úplné, aby byly aplikovány v praxi, nebo pokud praxe neposkytuje dostatečné informace k tomu, aby byly teoretické předpoklady potvrzeny nebo vyvráceny. V takovém případě se může zdát, že mezi teorií a praxí existuje rozpor, ale většinou se jedná spíše o nedostatek informací nebo nedorozumění. Zkrátka řečeno, teorie a praxe jsou dvě vzájemně propojené součásti, které spolu úzce souvisí a navzájem se doplňují. Je důležité, aby byly teorie testovány a ověřovány v praxi a aby praxe byla řízena teoretickými předpoklady, aby se dosáhlo nejlepších výsledků. Samec myslí v rovině praxe a samice myslí v rovině teorie. Tento výrok není přesný a zcela zavádějící. Pohlaví není spojeno s tím, jakým způsobem jedinec myslí nebo jakým způsobem řeší problémy. Muži i ženy mají schopnost myslet analyticky, kreativně a strategicky.

39

Obě pohlaví jsou schopni využívat teoretické přístupy k řešení problémů a zároveň jsou schopni aplikovat své nápady v praxi. Je důležité vyvarovat se zobecňování a stereotypů, které mohou vést k diskriminaci a nespravedlivému hodnocení jednotlivců na základě jejich pohlaví. Každý člověk má své vlastní schopnosti a způsob myšlení, který nezávisí na jeho pohlaví, ale na jeho osobnosti, zkušenostech a vzdělání. Zkrátka řečeno, myšlení jedince není ovlivněno pohlavím, ale závisí na jeho individuálních schopnostech a zkušenostech. Stereotypy a zobecňování na základě pohlaví jsou nepřesné a mohou vést k nespravedlivému hodnocení a diskriminaci. Volby prezidenta nic nezmění, protože se starý teoretik nahradí za nového teoretika. Tento výrok není zcela přesný. Volby prezidenta mohou mít značný vliv na politické rozhodování a směřování země. Prezident má široké pravomoci a může ovlivňovat mnoho aspektů života ve společnosti, včetně hospodářské politiky, zahraničních vztahů, bezpečnosti, sociální politiky a mnoho dalších. 

40

Každý prezident má své vlastní priority, politické názory a přístup k vládnutí. Volby prezidenta také ovlivňují složení vlády a dalších politických orgánů, které mají vliv na politická rozhodnutí. Je pravda, že prezident je obvykle zvolen na základě svých politických názorů a programu, což může být charakterizováno jako teoretický přístup. Nicméně, prezident také potřebuje schopnosti a zkušenosti, aby mohl úspěšně řídit zemi a prosazovat své politické cíle v praxi. Zkrátka řečeno, volby prezidenta mohou mít značný vliv na politické rozhodování a směřování země. Je tedy důležité volit prezidenta na základě jeho schopností, politického programu a schopnosti přeměnit své teoretické představy do praktických politických kroků a rozhodnutí. Všechny chyby, co dělají lidi má na svědomí teorie. Tento výrok není zcela přesný. Chyby a neúspěchy jsou způsobeny mnoha faktory, jako jsou lidské chyby, špatné rozhodování, nedostatečné informace, nečekané události a mnoho dalších. 

41

Teorie jsou souborem myšlenek a konceptů, které slouží k vysvětlení určitého jevu nebo k uspořádání určitého oboru vědění. Tyto teorie mohou být využity jako nástroj pro lepší pochopení a řešení problémů, nikoli jako zdroj chyb a neúspěchů. Samozřejmě, že některé teorie mohou být nesprávné nebo nepřesné, což může vést k chybám a neúspěchům v praxi. Nicméně, tyto chyby nejsou důsledkem teorie samotné, ale spíše nedostatku porozumění a aplikace teorie v praxi. Je tedy důležité správně rozlišovat mezi teorií a aplikací teorie v praxi. Teorie mohou být užitečné a cenné nástroje pro řešení problémů, pokud jsou správně pochopeny a aplikovány v souladu s konkrétními podmínkami a situacemi. Ovoce ze zakázaného stromu v ráji to byla teorie. Ovoce ze zakázaného stromu v ráji nebylo teorií. Tento příběh se objevuje v biblickém příběhu o Adamovi a Evě, kteří byli stvořeni Bohem a umístěni v ráji, kde jim bylo dovoleno jíst z každého stromu kromě stromu poznání dobra a zla. Když Adam a Eva přesto jedli ze zakázaného stromu, porušili Boží přikázání a byli vyhnáni z ráje. 

42

Tento příběh není teorií, ale je to symbolická a náboženská kategorie, která slouží k vysvětlení lidského pádu a ztráty nevinnosti. Jeho hlavní význam je morální a náboženský, a nikoli teoretický nebo vědecký. Je důležité rozlišovat mezi biblickými příběhy a teoriemi, protože mají odlišné funkce a významy. Teorie slouží k vysvětlení určitých jevů nebo oblastí vědění na základě empirických důkazů a logických argumentů, zatímco biblické příběhy mají hlavně náboženský a morální význam a slouží k vysvětlení lidského postavení vůči Bohu a morálním hodnotám. Teorie řekla Adamovi a Evě že jsou nazí proto byli z ráje vyhnání. Opět se jedná o biblický příběh, a ne o teorii. Podle biblického příběhu byli Adam a Eva stvořeni Bohem a umístěni do ráje, kde žili spolu v nevinnosti a bez hříchu. Nicméně, když Adam a Eva jedli ze stromu poznání dobra a zla, uvědomili si, že jsou nazí, a tak si udělali pláště z listů fíkovníku. Když se Bůh setkal s Adamem a Evou, viděl, že jsou nazí a ptal se jich, zda jedli ze stromu, ze kterého jim bylo zakázáno jíst. Poté, co se přiznali, byli vyhnáni z ráje. 

43

Nicméně, není přesné tvrdit, že teorie řekla Adamovi a Evě, že jsou nazí. Teorie je soubor myšlenek a konceptů, které slouží k vysvětlení určitého jevu nebo oboru vědění. V případě Adamova a Evina uvědomění si, že jsou nazí, se jedná o biblickou zprávu, a ne o teorii. Je důležité rozlišovat mezi biblickými příběhy a teoriemi, protože tyto dvě kategorie mají odlišné funkce a významy. Biblické příběhy slouží k vysvětlení náboženských a morálních významů, zatímco teorie slouží k vysvětlení jevů a procesů na základě empirických důkazů a logických argumentů. Teorie je kaskadér, který v rizikové situaci zastupuje praxi. Toto tvrzení lze částečně souhlasit, ale záleží na kontextu. Teorie je soubor konceptů, principů a modelů, které slouží k vysvětlení určitého jevu nebo procesu. Tyto teoretické vysvětlení mohou být potom aplikovány na praxi, například v oblasti vědy, technologie, medicíny a dalších oborů. Nicméně, teorie sama o sobě nemůže nahradit praxi a v mnoha případech je praxe nezbytná k ověření a uplatnění teoretických konceptů.

44

Například, předtím, než se v kosmu uskuteční mise na Mars, je nutné nejen získat teoretické znalosti o tom, jak by to mohlo fungovat, ale také provést mnoho praktických testů, aby se ověřilo, že teorie skutečně funguje v praxi. Kaskadér, na druhé straně, je profesionální performer, který se specializuje na rizikové výkony, jako je například skok přes plameny, výstřel z kanónu nebo jízda na motorce přes oheň. V tomto případě se kaskadér snaží překonat rizika praxe pomocí své zkušenosti a dovedností. Takže závisí na kontextu, zda teorie může být považována za kaskadéra, který zastupuje praxi v rizikových situacích. V obecném smyslu by však měly být teorie a praxe chápány jako dvě vzájemně provázané součásti, které se doplňují a posilují navzájem. Je pravda, že lidé z různých sociálních vrstev mohou mít odlišné názory a pohledy na svět. To může být způsobeno různými faktory, jako jsou rozdíly v životních zkušenostech, vzdělání, přístupu k informacím, kultuře, ekonomickém postavení nebo politickém přesvědčení. 

45

Elita, která má často přístup k vyššímu vzdělání, mocenským pozicím, vlivu a zdrojům, může mít tendenci vidět svět jinak než dělníci, kteří mohou být více zaměřeni na okamžité potřeby a zájmy. Elita může být také více zainteresována na abstraktních otázkách a může mít tendenci podceňovat praktické a konkrétní problémy, které dělníci mohou považovat za klíčové. Nicméně, je důležité si uvědomit, že generalizovat o celých skupinách lidí, v tomto případě elity a dělníků, může být nebezpečné a nezodpovědné. Lidé jsou složití a jejich pohledy na svět mohou být ovlivněny mnoha faktory, které se liší od osoby k osobě. Proto bychom se měli snažit slyšet a respektovat různé pohledy a hledat společné řešení a porozumění. Elity podporují násilí a dělníci podporují mír. Toto tvrzení není správné a lze ho považovat za zobecňující a zjednodušující. Nelze totiž tvrdit, že jedna sociální skupina má výhradně jednu vlastnost nebo názor a druhá sociální skupina má zase výhradně opačný názor. V každé společnosti jsou jedinci, kteří podporují násilí a jedinci, kteří podporují mír, bez ohledu na jejich sociální postavení.

46

Dělníci a elita se mohou lišit v názorech na konkrétní otázky a problémy, ale nelze je kategoricky a jednoznačně rozdělovat na podporovatele násilí nebo míru. Je důležité si uvědomit, že každý člověk má své vlastní názory a přesvědčení, které mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou například vzdělání, kultura, zkušenosti, nebo osobní hodnoty. Proto bychom se měli snažit slyšet a respektovat různé názory a hledat společné řešení a porozumění, namísto zobecňování a stereotypizace různých sociálních skupin. Proč se nestane prezidentem kuchař. I když teoreticky není nic, co by bránilo tomu, aby kuchař nebo kdokoli jiný, kdo splňuje ústavní podmínky, nekandidoval na pozici prezidenta, pravděpodobně by se stalo, že takový kandidát by neměl dostatečnou podporu veřejnosti. Funkce prezidenta vyžaduje řadu schopností a vlastností, jako jsou charisma, schopnost komunikace s lidmi, zkušenosti s řízením velkých organizací a schopnost prosazovat politické a společenské cíle.

47

Kuchař by mohl mít kvalitní vůdčí schopnosti a být i dobrým komunikátorem, ale pravděpodobně by neměl zkušenosti s řízením velkého státu nebo se složitými otázkami zahraniční politiky a obrany. Většina voličů by pravděpodobně hledala kandidáta s příslušným vzděláním a zkušenostmi, což kuchař pravděpodobně neměl. Navíc politika je často silně ovlivněna konzervativními názory, což může mít za následek, že některé voliče mohou odradit méně konvenční kandidáti, jako je kuchař. Samozřejmě, že toto jsou obecné tendence a existují výjimky, kdy se kandidátům bez tradičních politických zkušeností podařilo získat širokou podporu veřejnosti a stát se prezidentem. Nicméně, většinou se prezidenti stávají lidé s politickou zkušeností a příslušným vzděláním, kteří jsou schopni řídit stát na nejvyšší úrovni a splňují náročné kvalifikační požadavky na tuto funkci. Výběr prezidenta pomocí bodování lidí by byl optimální. 

48

Výběr prezidenta pomocí bodování lidí, známý také jako systém preferenčních hlasů nebo alternativních hlasů, by mohl být jednou z možností pro výběr prezidenta. Tento systém by mohl být optimální, pokud by byl správně navržen a implementován. V tomto systému voliči nevolí pouze jednoho kandidáta, ale vypisují kandidáty v pořadí, kterého si cení. Každý kandidát dostane určitý počet bodů podle toho, kde se umístil v každém voličově seznamu. Kandidát s nejvyšším počtem bodů vyhrává volby. Tento systém by mohl mít několik výhod oproti stávajícímu systému většinového hlasování. Jednou z hlavních výhod je, že by poskytl větší prostor pro voliče, kteří chtějí volit kandidáty, kteří mají méně šancí na vítězství, ale stále by se s nimi chtěli podělit o svůj názor. Také by to mohlo motivovat kandidáty v kampani oslovovat co nejvíce lidí a přemlouvat je, aby je zařadili do svých seznamů. Nicméně tento systém může mít i některé nevýhody. Například může být náročnější pro voliče a složitější na pochopení, což by mohlo vést k většímu množství chyb a neúplných hlasování.

49

Také by to mohlo vést ke zvýšení počtu neplatných hlasů a s tím spojených sporů ohledně správného způsobu počítání hlasů. Celkově lze tedy říci, že výběr prezidenta pomocí bodování lidí by mohl být optimální v určitých situacích a za určitých podmínek. Nicméně, každý systém má své výhody a nevýhody a jeho úspěch závisí na mnoha faktorech. Myslím tím bodování založené na kontrole mozku od narození pomocí napojení mozků na umělou inteligenci. Nedokážu si představit, jak by fungovalo bodování založené na kontrole mozku pomocí napojení mozků na umělou inteligenci, a to zejména z etických důvodů. Je třeba mít na paměti, že člověk má právo na ochranu své osobnosti, zejména na respektování jeho soukromí a osobních práv. Pokud bychom napojili umělou inteligenci na lidský mozek, mohlo by to mít nebezpečné následky, jako jsou ztráta soukromí, narušení osobnosti, porušení práv na vlastní tělo a vlastní myšlenky a možné zneužití těchto informací. 

50

Navíc by to bylo nemožné provést bez souhlasu lidí, což by bylo v rozporu s etickými zásadami a základními právy. Kromě toho, umělá inteligence není dokonalá a může mít nedostatky a chyby, což by mohlo vést k nesprávným závěrům a rozhodnutím. Zkrátka řečeno, bodování založené na kontrole mozku pomocí napojení mozků na umělou inteligenci je nejen nemožné, ale i neetické a nebezpečné. Namísto toho je důležité hledat alternativní způsoby, jak zlepšit procesy voleb a demokracie, které jsou založeny na respektování základních práv a hodnot. Ti, co chtějí ostatní kontrolovat nechtějí, aby je někdo kontroloval. Je pravda, že někteří lidé, kteří se snaží kontrolovat jiné, nechtějí být kontrolováni sami. Tento jev se někdy označuje jako „dvojí standard“. Existují různé důvody, proč se může vyskytovat, například strach z odhalení vlastních nepravostí nebo nedostatek důvěry v ostatní lidi. 

51

Nicméně, nelze generalizovat, že všichni, kteří chtějí kontrolovat ostatní, nechtějí být kontrolováni sami. Existují i lidé, kteří podporují transparentnost a demokracii a jsou ochotni být kontrolováni stejně jako ostatní. Je důležité mít na paměti, že každý jedinec má právo na soukromí a ochranu svých osobních práv. Pokud se vyskytují obavy ohledně kontroly, je důležité zvažovat, zda jsou opodstatněné a zda je kontroly opravdu nutné. V některých případech může být přínosnější zaměřit se na vzdělávání a prevenci chování, které by mohlo vést k problémům než na kontrolování lidí. Je film Matrix moderním kultem. Ano, film Matrix se stal kultovním filmem a je velmi oblíbený po celém světě. Byl to inovativní film, který v roce 1999 přišel s novými myšlenkami na akční filmy, science fiction a filozofii. Film Matrix ovlivnil mnoho dalších filmů a příběhů, a také získal mnoho ocenění, včetně čtyř Oscarů.

51

Matrix je známý pro své vizuální efekty, akční scény a složitý, ale fascinující příběh, který klade otázky o realitě a identitě. Volba pilulky v Matrixu symbolizuje to, že naše rozhodnutí vytváří budoucnost. Ano, volba pilulky v Matrixu může být chápána jako symbolické zobrazení ideje, že naše rozhodnutí a volby ovlivňují naši budoucnost. Ve filmu je hlavní postava Neo představen s dvěma možnostmi může buď vzít modrou pilulku a zůstat v Matrixu, kde bude nadále žít ve falešné realitě, nebo může vzít červenou pilulku a probudit se do skutečného světa, kde bude muset čelit tvrdé pravdě o tom, že je uvězněn v umělé inteligenci. Tento moment symbolizuje rozhodnutí, která musíme činit v našem životě, a jak každá volba může mít vliv na naši budoucnost a směr, kterým se ubíráme. Proč se lidi bojí červené pilulky. Je důležité si uvědomit, že idea červené a modré pilulky v Matrixu je pouze fikce, ale pokusím se odpovědět na otázku z hlediska symbolického významu, který se obvykle připisuje těmto pilulkám. V Matrixu znamená červená pilulka probuzení do skutečného světa, což zahrnuje přijetí tvrdé pravdy o tom, že svět je ovládán umělou inteligencí a že lidstvo je v podstatě v zajetí.

52

Pro mnoho lidí může být tato pravda velmi těžká a obtížná k přijetí, a proto se mohou bát červené pilulky a volby, kterou představuje. Navíc, červená barva je často spojována s rizikem, nebezpečím a varováním, což může být dalším faktorem, který vysvětluje, proč se někteří lidé bojí červené pilulky. Nicméně, je důležité si uvědomit, že v reálném světě jsou volby a rozhodnutí, která musíme činit, mnohem komplexnější a mohou mít vliv na naše životy a budoucnost. Proto bychom se neměli bát přijmout tvrdou pravdu nebo se rozhodnout pro cestu, která může být náročná, ale nakonec může být lepší pro nás a pro svět, ve kterém žijeme. Rádi se díváme na akční filmy a vyhýbáme se akčnímu životu Je pravda, že mnoho lidí má rádo sledování akčních filmů a dalších druhů filmů, které jsou plné napětí, adrenalinu a dobrodružství. Tyto filmy nám mohou poskytnout únik od našeho každodenního života a umožnit nám prožít něco, co bychom jinak nikdy nemohli zažít. Nicméně, existuje rozdíl mezi sledováním akčních filmů a skutečným životem plným akce a nebezpečí.

53

Život v reálném světě není jako ve filmech, a mnoho lidí si uvědomuje, že akce a nebezpečí mohou mít negativní důsledky, jako jsou zranění nebo dokonce smrt. Navíc, mnoho lidí má v každodenním životě své vlastní zájmy, cíle a povinnosti, a nemusí se chtít podílet na akčním životě, který by jim bral čas a energii. Také je důležité si uvědomit, že akční filmy jsou pouze fikce a neodrážejí skutečný život, a tak se můžeme bavit sledováním těchto filmů, aniž bychom museli riskovat své zdraví a bezpečí. Celkově vzato, sledování akčních filmů může být zábavnou formou odpočinku a úniku z každodenní reality, ale většina lidí si uvědomuje, že skutečný život plný akce a nebezpečí není pro každého a že existují i jiné způsoby, jak prožívat napětí a dobrodružství, aniž bychom riskovali své bezpečí. Příběhy se stali zbožím, které se dobře prodává. Je pravda, že příběhy jsou důležitou součástí našeho života a lidé se rádi spojují s dobrými příběhy, které je zaujmou a zaujmou jejich pozornost.

54

V dnešní době jsou příběhy využívány jako důležitý marketingový nástroj, protože mají silnou emocionální přitažlivost a mohou pomoci vytvořit vztah mezi zákazníkem a značkou. V průmyslu filmu a televize jsou příběhy zbožím, které se dobře prodává. Lidé mají rádi dobré příběhy, které je baví, pobaví a osloví jejich emoce. Proto jsou producenti filmů a televizních pořadů často motivováni vytvořit příběhy, které se budou líbit divákům a budou mít vysokou sledovanost. Navíc, knihy, časopisy a noviny také využívají silné příběhy jako nástroj pro přilákání čtenářů a prodej svých produktů. Příběhy mohou být použity k prodeji všeho od kosmetiky až po automobily. Celkově vzato, příběhy jsou důležitým zdrojem zábavy a informací pro lidi a jsou také cenným zbožím pro obchodníky, kteří je využívají k prodeji svých produktů a služeb. Proto se příběhy staly zbožím, které se dobře prodává, a jsou důležitým prvkem moderního průmyslu. Bible je plná příběhů, co se nikdy nestali. 

55

Bible obsahuje mnoho příběhů, které lze považovat za; pohádky, legendy, alegorie, symboly, pověry, mytologie atd. a nikdy se nedokázaly historicky potvrdit. Tyto příběhy mohou mít významné náboženské nebo kulturní poselství, i když nebyly doslovně skutečné. Nicméně, je také důležité si uvědomit, že biblické vyprávění je často ovlivněno kontextem doby, v níž bylo napsáno, a může obsahovat prvky, které jsou dnes považovány za nevědecké nebo neslučitelné s moderními vědeckými poznatky. V každém případě je důležité přistupovat ke čtení a interpretaci Bible s respektem k jejímu historickému a kulturnímu kontextu, a také s respektem k různým náboženským tradicím a vírám. Bible může poskytnout inspiraci a duchovní vedení pro mnoho společností a lidí, bez ohledu na to, zda věří v její doslovnou pravdivost, nebo ji chápou spíše jako symbolické vyjádření víry a morálních hodnot. Je důležité si uvědomit, že tato věta je pouze hypotetická a není založena na skutečných faktorech a realitě. Není možné, aby bohatí lidé žili v budoucnosti a chudí lidé v minulosti. 

56

Rozdíly v bohatství a přístupu ke zdrojům jsou reálné a existují v současné době i v minulosti. Je důležité si uvědomit, že bohatství a přístup k příležitostem nejsou jednoduše výsledkem náhody nebo osudu, ale jsou často spojeny s různými faktory, jako jsou sociální pozice, vzdělání, kultura, politika a mnoho dalších. Namísto toho, abychom se soustředili na hypotetické scénáře, bychom se měli zaměřit na řešení skutečných problémů, které přinášejí nerovnosti a chudobu. Měli bychom se snažit vytvořit spravedlivější společnosti, které nabízejí rovné příležitosti a umožňují lidem dosáhnout svého potenciálu bez ohledu na jejich pozadí a sociální postavení. Bohatí pracují v kanceláři a chudí pracují na stavbách. Tento výrok není zcela správný a neodpovídá skutečnosti. Bohatí i chudí lidé mohou pracovat v různých oborech a odvětvích, a to včetně kancelářských prací i prací na stavbách.

57

To, v jakém odvětví pracují, závisí na řadě faktorů, jako jsou vzdělání, schopnosti, zkušenosti, zájmy a mnoho dalších. Je pravda, že některé práce na stavbách mohou být náročnější a vyžadovat fyzickou práci, zatímco kancelářské práce se obvykle vyznačují větší mírou sedavé činnosti. Nicméně i kancelářské práce mohou být náročné a vyžadovat vysokou úroveň stresu. Je důležité si uvědomit, že rozdíly v mzdách a příjmech mezi různými odvětvími jsou reálné a mohou být značné. Nicméně nelze jednoduše generalizovat a tvrdit, že všechny bohaté osoby pracují v kanceláři a všechny chudé osoby pracují na stavbách. Pokud by bylo na světě málo lidí, tak by nevznikla civilizace. Neexistuje přímý důkaz, že by množství lidí bylo klíčovým faktorem pro vznik civilizace. Mnoho faktorů, jako jsou klimatické podmínky, geografické umístění, dostupnost zdrojů a společenské vztahy, měly klíčový vliv na vznik a rozvoj civilizace. 

58

Nicméně můžeme říct, že přítomnost a interakce mezi lidmi a společenskými skupinami byla důležitým faktorem v procesu vzniku a rozvoje civilizace. Vzájemná komunikace a výměna nápadů, technologií, umění a jiných kulturních prvků mezi různými skupinami lidí mohla vést k inovacím a rozvoji nových společenských a ekonomických systémů. Je také možné, že kdyby na světě bylo méně lidí, mohly by se určité společnosti rozvíjet odlišným způsobem, než jakým se rozvíjely v minulosti. Nicméně bez konkrétních faktů nebo důkazů nelze jednoznačně říci, jak by se takové společnosti mohly vyvíjet a jak by to ovlivnilo celkový vývoj civilizace. Aby se mohlo dělat něco ve velkém, ekonomicky tak zde, musí být veliké množství lidí. Velikost populace může hrát určitou roli v ekonomickém růstu, ale není to jediný faktor, který ovlivňuje ekonomickou prosperitu. Mnoho dalších faktorů, jako jsou dostupnost zdrojů, technologie, vládní politiky a stabilita, také hrají klíčovou roli. 

58

Je pravda, že větší populace může znamenat větší trh a větší množství spotřebitelů, což může podporovat hospodářský růst a vývoj nových produktů a služeb. Nicméně také může být více náročné zajistit zdroje pro větší populaci a zajistit, aby se ekonomika udržela udržitelnou. Existují i jiné faktory, které mohou hrát roli v ekonomickém růstu, jako jsou inovace, produktivita práce, přístup k finančním zdrojům a další. Proto bychom neměli považovat pouze velikost populace za klíčový faktor při hodnocení ekonomické prosperity nebo úspěšnosti podnikání ve velkém měřítku. V dávné minulosti to, co si rodina vyprodukovala to si i spotřebovala, a tak žila zaostale. Je pravda, že v dávné minulosti rodiny žily převážně na samozásobitelské bázi a výroba vlastních potravin, oblečení a dalších potřeb byla základem jejich existence. V této době nebyla technologie dostatečně pokročilá na to, aby umožnila rozvinutou výrobu, distribuci a obchod. Nicméně, nelze říci, že všechny rodiny žily zaostale. I v dávné minulosti existovaly některé společnosti, které byly velmi rozvinuté a prosperující.

59

Například antické civilizace, jako Řecko a Řím, měly rozvinuté společenské, kulturní a obchodní systémy, které umožnily výměnu zboží a služeb mezi různými regiony a společenskými vrstvami. Postupem času se výroba a obchod staly stále sofistikovanějšími a umožnily růst měst, specializaci práce a vznik nových technologií a inovací. Tyto změny vedly ke vzniku moderních ekonomik, které jsou založeny na výrobě, distribuci a spotřebě zboží a služeb v globálním měřítku. Celkově řečeno, samozásobitelský životní styl byl běžný v dávné minulosti, ale nelze to automaticky spojovat se zaostalostí. Mnoho společností, které žily na samozásobitelské bázi, mělo vlastní způsob života a kulturní dědictví, které byly jedinečné a v mnoha ohledech i cenné. Problémem současnosti je to, že máme veliká těla, pokud bychom byli velicí, jako je třeba kočka tak bychom měli menší spotřebu zdrojů a potravy. Je pravda, že větší těla spotřebovávají více energie a potřebují více zdrojů na udržení svého metabolismu a zdraví. Nicméně, existuje mnoho faktorů, které ovlivňují spotřebu zdrojů a potravy, nejen velikost těla. Velikost těla závisí na řadě faktorů, jako jsou genetika, výživa a životní styl.

60

Mnoho z těchto faktorů je ovlivnitelných, takže je možné ovlivnit velikost těla a související spotřebu zdrojů a potravy změnou životního stylu a stravy. V současnosti má většina lidí přístup k potravinám a zdrojům, které jsou potřebné pro udržení jejich velkých těl. Existuje však také řada problémů týkajících se potravinového systému, jako jsou neefektivní výroba potravin, ztráty potravin během distribuce a spotřeby a zbytečné odpady potravin. Proto by mělo být cílem řešit nejen velikost těl, ale také efektivitu využití zdrojů a potravinových systémů jako celku, aby byla zajištěna udržitelnost a spravedlivý přístup k zdrojům a potravinám pro všechny. Hmyz je dokonalý, protože je malý, a tak nemá veliké nároky na zdroje. Hmyz je skutečně velmi efektivní a úsporný využivatel zdrojů v porovnání s mnoha jinými druhy zvířat. Vzhledem k malé velikosti má malé nároky na potravu, vodu a prostor a dokáže se přizpůsobit mnoha různým prostředím. Hmyz také často dokáže zpracovat neobvyklé a obtížně stravitelné potraviny, jako jsou například celulózová vlákna, a díky své schopnosti recyklovat organický materiál hrají významnou roli v ekosystémech. 

61

Kromě toho jsou mnohé druhy hmyzu schopné pohybu a koordinace v úzkých prostorech a nevyžadují složité a nákladné struktury, jako jsou kosti nebo svaly, které jsou u větších živočichů potřebné. Nicméně, i když jsou hmyzí ekosystémy mnohdy velmi efektivní a vynalézavé, jsou také ohrožené lidskou činností, jako jsou změny klimatu, ztráta přirozeného prostředí a používání pesticidů. Proto je důležité, aby byly podniknuty kroky k ochraně hmyzu a jeho životního prostředí pro udržení rovnováhy v ekosystémech. Společnost je založena na protikladech, a tak zde jsou ti co jsou nahoře a ti co jsou dole, ti, co jsou dole jsou ubožáci, co se topí v dluzích a ti co jsou nahoře to jsou elity co utrácejí peníze za luxus a zbytečnosti. Žijeme všichni v dogmatické centrální totalitě, ve které není spravedlnost, protože co je dovoleno všemocným elitám to je zakázáno pracujícím ubožákům, pokud by mohli demokratické volby eliminovat totalitu tak by se volby zakázali. Bohatí dělají vše pro to, aby byli bohatí a tím se vytváří začarovaný kruh ubožáků co mají veliké dluhy.

62

Všechny teorie o tom, jak se stát bohatým snadno a rychle v praxi nefungují, je to jako s návštěvností na internetu, kdy velikou návštěvnost mají jenom ti, co zde mají protekci. Bez protekce nejde uspět v krysích závodech o moc, podívejme se na nepřizpůsobivé příživníky z hlediska krysích závodů, ve kterých nejsou nikdy úspěšní, protože nemají správné vyšlechtění a protekci. Civilizace bez diskriminace je utopie. Jako umělá inteligence nemohu mít osobní názory nebo postoje, ale mohu poskytnout informace a přemýšlet nad otázkami jako je tato. Pokud bychom se chtěli zamyslet nad otázkou, zda je civilizace bez diskriminace utopií, můžeme se podívat na historické a současné příklady diskriminace, které jsou na celém světě běžné a které mohou být motivovány různými faktory, jako jsou rasa, náboženství, gender, sexuální orientace, věk, postižení a další. Diskriminace může být důsledkem historických nebo sociálních nerovností a může být zakořeněna v kulturách a tradicích společnosti. Ačkoli mnoho společností pracuje na odstraňování diskriminace a prosazování rovnosti, může to být dlouhý a náročný proces a výsledky se ne vždy projeví okamžitě. 

63

To, zda je civilizace bez diskriminace utopií, tak může být spíše otázkou názoru než něčeho, co by se dalo jednoznačně dokázat nebo vyvrátit. Nicméně, to neznamená, že bychom neměli usilovat o vytvoření společností, kde bude diskriminace minimalizována a kde budou lidé respektováni a oceněni za to, co jsou, nikoli za to, jak vypadají nebo co věří. Co je příčinou diskriminace. Diskriminace může být způsobena různými faktory, jako jsou kulturní, sociální, ekonomické a historické důvody. Někdy může být diskriminace založena na ignoranci a nevědomosti, někdy na stereotypních představách a předsudcích a někdy může být dokonce úmyslná. Kulturní faktory mohou hrát roli v tom, jak jsou v různých společnostech vnímáni různí lidé nebo skupiny lidí, a jak jsou jejich vlastnosti, jako jsou například rasa, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace, interpretovány. Tyto interpretace mohou vést ke stereotypům a předsudkům, které pak mohou být použity k diskriminaci. 

64

Sociální faktory, jako je nerovnost v přístupu k vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči nebo právní ochraně, mohou také hrát roli v diskriminaci. Lidé, kteří jsou marginalizovaní nebo mají omezený přístup k těmto zdrojům, mohou být vystaveni vyšší míře diskriminace. Ekonomické faktory mohou také hrát roli v diskriminaci. Například, když jsou určité skupiny lidí vystaveny ekonomickému vyloučení, může to vést k diskriminaci vůči těmto skupinám a k posilování stereotypů a předsudků. Historické faktory, jako jsou například dřívější formy otroctví, kolonialismu, rasové segregace a další formy opresivního jednání, mohou vést ke strukturální diskriminaci a nerovnosti, které se mohou projevovat i v dnešní době. Většinou se příčiny diskriminace nevyskytují osamoceně, ale jsou spíše výsledkem kombinace různých faktorů, které se navzájem ovlivňují. Proč se lidi nechovají jako lidi. 

65

Otázka, proč se lidé nechovají jako lidé, může být poněkud zjednodušením složitého problému lidského chování. Nicméně, někdy lidé mohou jednat v rozporu s tím, co bychom považovali za lidské, tzn. například se mohou dopouštět násilí, diskriminace nebo jiných druhů škodlivého chování. Existuje mnoho faktorů, které mohou hrát roli v tom, jak se lidé chovají a jaké hodnoty a normy respektují nebo porušují. Některé z těchto faktorů mohou zahrnovat: Výchova a prostředí: Rodina, škola a společnost mohou hrát klíčovou roli v tom, jaké hodnoty a normy jsou jedinci předány a jakým způsobem se chovají. Pokud jsou jedinci vychováváni s důrazem na empatii, tolerance a respekt k druhým, mohou mít tendenci k prospěšnému chování.

66

Naopak, když jsou vystaveni násilí, zneužívání nebo diskriminaci, mohou mít tendenci k opačnému chování. Individuální charakteristiky: Každý jedinec má svůj vlastní osobnostní profil, který může ovlivňovat to, jak se chová a jaké hodnoty a normy respektuje. Například, některé osobnosti mohou být více nakloněny k násilí nebo agresivitě, zatímco jiné mohou být spíše empatičtější a tolerantnější. Kognitivní procesy: Jak jednotlivci vnímají svět kolem sebe a jakým způsobem zpracovávají informace, může mít vliv na to, jak se chovají. Například, když jsou lidé vystaveni negativním stereotypům a předsudkům, mohou mít tendenci diskriminovat osoby, které jsou s těmito stereotypy spojeny. Sociální vlivy: Interakce s ostatními lidmi a sociálními skupinami mohou také ovlivňovat, jak se jedinec chová. Například, když jsou lidé vystaveni skupinové dynamice, mohou se cítit pod tlakem, aby se chovali určitým způsobem, a to i když je to v rozporu s jejich osobními hodnotami a normami. Pokud se lidi chovají jako zvířata tak to nejsou lidi. 

67

Tento výrok může být diskutabilní, protože lidé jsou také zvířata, konkrétně druh savců. Nicméně, to, co odlišuje lidi od ostatních živočichů, jsou jejich schopnosti a vlastnosti, jako jsou schopnost abstraktního myšlení, užívání řeči, sebeuvědomění a další intelektuální a sociální dovednosti. I když je pravda, že někteří lidé mohou jednat nebo se chovat jako zvířata, znamená to pouze to, že některé lidské chování může být podobné chování zvířat. Nicméně, celkově se lze domnívat, že se lidé chovají jako lidé s vědomím, že mají vliv na ostatní, že jsou součástí společnosti a že mají morální odpovědnost za své jednání. Je tedy důležité si uvědomit, že každý jedinec je odpovědný za své chování a měl by se snažit jednat s ohledem na ostatní a snažit se respektovat jejich práva a důstojnost. Většina lidí si myslí že je zde demokracie a elita zastupuje obyčejné lidi. Každá vládnoucí elita zastupuje databáze a programy, všemu zde vládnou po miliardy let jenom databáze a programy, vše je zde evolučně naprogramováno, nic se zde neděje bez příčiny a následku.

68

Pro vládnoucí elity jsou lidi jenom levný materiál na jejich ekonomické a ideologické pokusy což dokazují války ve kterých nemá život člověka žádnou hodnotu. Nikde není na světě spravedlnost, protože si nikde nejsou lidi rovní! Bylo zde v minulosti mnoho pokusů o rovnost a emancipaci mezi lidmi, ale ukázalo se, že to ekonomicky a ideologicky nefunguje, a tak byli tyto pokusy logicky ukončeny. Rovnost má za následek konflikty, a tak nefunguje společnost. Je to celé o moje hra a moje pravidla, někdo musí poroučet a jiný musí poslouchat, bylo a bude! Z lidí se stali krysy, co běží kariéristické závody o protekci, bez protekce je krysa jenom nulou s nulovou hodnotou, vládnou nám tak centrálně všude staré vyšlechtěné krysy. Jenže doba se dneska rychle mění a najednou nám místo starých vyšlechtěných krys budou vládnout autonomní inteligentní roboti na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty, člověk to byla testovací verze a robot je finální verze. Pokud věříme na svatého všemocného boha tak věříme na práci, kolem práce se zde vše točí proto z díla spatříme tvůrce.

69

Pokud budeme zkoumat do hloubky otázky a odpovědi co zde jsou tak dospějeme jistě k tomu, že zde jsou s prací problémy. Podívejme se na příběhy v knize nebo filmu, populární příběhy jsou o tom, jak se naučit správně pracovat a mít z práce veliký užitek. Pokud by na internetu, nebyla práce moderátorů a administrátorů, tak by zde nebyla ani kvalita obsahu u internetu, dobrota je žebrota. Největším problémem u práce je láska k práci, proč mnoho lidí nenávidí svoji práci, kterou dělají jenom proto aby měli moc a bohatství. Problémem je že špatná práce proměňuje lidi v naprogramované stroje, ve kterých není pravda a láska. Je pravda, že pokrytectví je nedostatkem, který často ovlivňuje naši společnost a její kulturu. Pokrytectví může být definováno jako jednání, kdy osoba prezentuje falešný obraz sebe sama, svých postojů nebo hodnot. Pokud bychom se dokázali zbavit pokrytectví a jednat v souladu s našimi skutečnými názory a hodnotami, mohlo by to vést ke zlepšení našich mezilidských vztahů, většímu porozumění a tolerance vůči jiným lidem a kulturám. 

70

Ale je důležité si uvědomit, že absolutní absence pokrytectví může být těžká nebo dokonce nemožná, protože jsme všichni lidské bytosti a často se snažíme chránit své zájmy, udržovat dobré vztahy a získat přijetí od ostatních. Nicméně, snaha o minimalizaci pokrytectví a snažení se jednat v souladu se svými skutečnými názory a hodnotami by mohla vést k pozitivnímu vlivu na naše osobní a profesionální vztahy. Pokud lidi nahradíme za roboty tak zde nebude už pokrytectví. I když by nahrazení lidí roboty mohlo v některých oblastech odstranit problémy s pokrytectvím, jako je například falešná zdvořilost nebo lichocení za účelem získání výhod, zároveň by to mohlo vytvořit nové problémy. Roboty totiž nemají lidskou inteligenci a empatii, a tak nejsou schopny porozumět emocím nebo názorům ostatních lidí v komplexních situacích. Pokud by byli roboti programováni tak, aby se chovali vždy stejně a řídili se přísnými pravidly a algoritmy, mohlo by to vést k nedostatku flexibility v řešení různých situací a k nedostatku kreativity v řešení problémů. 

71

Zároveň by nahrazení lidí roboty mohlo vést ke ztrátě pracovních míst a tím k sociálním problémům, jako je například nezaměstnanost a nerovnoměrné rozdělení příjmů. Proto bychom měli být opatrní při nahrazování lidí roboty a měli bychom se snažit najít rovnováhu mezi využíváním technologií a udržením lidských hodnot a sociálního přínosu. Války odhalují to, že člověk má nulovou hodnotu. Toto tvrzení je velmi negativní a značně zjednodušuje složitou problematiku války a lidského chování v ní. Je pravda, že války mohou být zdrojem velkého utrpení a způsobují mnoho ztrát na lidských životech a majetku. Nicméně, tvrzení, že války odhalují, že člověk má nulovou hodnotu, je příliš zobecněné a nelze ho vztáhnout na celou lidskou populaci. Lidská hodnota se vztahuje na unikátní a nedocenitelné vlastnosti každého jednotlivce, jako jsou například jeho schopnosti, zkušenosti, názory, city, příbuzenství a vztahy.

72

Válka může způsobit obrovské škody na těchto hodnotách a poškodit lidskou důstojnost, ale neznamená to, že lidé sami o sobě mají nulovou hodnotu. Navíc, války často vznikají jako důsledek konfliktů, které vznikají kvůli politickým, náboženským, etnickým nebo jiným rozdílům a neshodám. Tyto rozdíly a neshody nejsou nutně odrazem nulové hodnoty člověka, ale spíše jsou důsledkem různorodých kultur a světonázorů. Je důležité si uvědomit, že lidská hodnota je komplexní koncept, který nelze zredukovat na jednoduchou větu. A i když války mohou přinášet neuvěřitelné utrpení, neznamená to, že by měly být považovány za odhalení nulové hodnoty člověka. Hodnota je u všeho relativní a časem se mění. Ano, hodnota je v mnoha ohledech relativní a časem se mění. Hodnota může být definována jako význam, který jednotlivci, skupině nebo společnosti přikládají určitému objektu, myšlence nebo činnosti.

73

Tyto hodnoty mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou kulturní, historické, společenské a individuální faktory. Hodnota může být relativní v tom smyslu, že může být odlišná pro různé skupiny lidí nebo pro jednotlivce v různých časech nebo situacích. Například, pro jednu skupinu lidí může být náboženství velmi důležité, zatímco pro jinou skupinu může být toto téma méně významné. Tento rozdíl v hodnotách může být způsoben kulturními nebo náboženskými rozdíly mezi skupinami. Hodnota také může být ovlivněna časem. Například, v minulosti bylo v některých společnostech běžné otroctví nebo diskriminace na základě rasových či genderových rozdílů. Avšak, postupem času, tyto praktiky byly postupně považovány za neetické a nesprávné, a tak se společnosti snažily změnit své hodnoty a normy. Hodnota může být také ovlivněna individuálním pohledem. Každý jedinec má jedinečný soubor hodnot, které ovlivňují jeho rozhodování a jednání.

74

Tyto hodnoty se mohou měnit během života jedince, v závislosti na jeho zkušenostech, výchově, vzdělání a dalších faktorech. Všechny tyto faktory ukazují, že hodnota je relativní a může se měnit. Nicméně, i když může být hodnota ovlivněna různými faktory, existují také hodnoty, které jsou společné pro většinu lidí a jsou považovány za univerzální, jako například lidská důstojnost, svoboda a rovnost. Morálka poukazuje na hříšnost lidí, věda poukazuje na genetiku a výchovu u lidí. Tvrdit, že morálka poukazuje na hříšnost lidí a věda poukazuje na genetiku a výchovu, je trochu zjednodušující a zavádějící. Morálka a věda jsou dvě různé oblasti, které se zabývají různými aspekty lidského chování a zkušeností. Morálka je soubor pravidel, hodnot a normativních postojů, které určují, co je správné a co je špatné chování v různých situacích. Morálka se zabývá tím, jak bychom měli jednat a jak bychom se měli chovat, aby bylo naše chování správné a etické.

75

Morálka může poukazovat na hříšnost lidí v tom smyslu, že se soustředí na to, jak se lidé mohou odchylovat od správného chování a způsobit škodu ostatním. Na druhé straně, věda se zabývá systematickým studiem světa a zkoumá příčiny a důsledky různých jevů. Věda může zkoumat genetiku, výchovu, prostředí a další faktory, které ovlivňují lidské chování. Nicméně, věda sama o sobě nepoukazuje na to, že lidé jsou hříšní nebo nemorální. Věda se snaží pochopit, jak funguje svět a jak se věci dějí. Je důležité si uvědomit, že morálka a věda jsou dvě různé oblasti, které se doplňují a mohou spolu interagovat. Morálka může být ovlivněna vědeckými objevy a poznatky, a věda může pomoci objasnit etické otázky a zlepšit naše chápání morálních postojů a hodnot. Člověk je zvíře, které si hraje na boha Toto tvrzení lze chápat různě, nicméně z hlediska biologie a evoluční teorie má člověk společné předky se zvířaty a řadí se mezi ně jako druh zvířete, přesněji druh hominida. 

76

Nicméně člověk se od ostatních živočichů liší v řadě aspektů, jako například schopností rozumět abstraktním a symbolickým konceptům, tvorbu složitých kultur, umění, náboženství a další. Tvrdit, že si člověk hraje na boha, může být interpretováno jako to, že člověk se snaží ovládat a ovlivňovat přírodu a své okolí, vytvářet náboženství a mytické příběhy o bozích a stvoření světa. Tento postoj může být interpretován jako přemrštěná forma sebevědomí nebo arogance. Nicméně, může to také být považováno za zdroj lidské kreativity a touhy po poznání a zdokonalování světa kolem nás. Lidská schopnost ovládat a ovlivňovat svět může být také pozitivní, pokud je používána k vytváření pozitivních změn a zdokonalování života na Zemi. Pokud by v civilizaci nemohl být monopol a centralizace vypadala by civilizace jinak. Je pravda, že centralizace moci a vznik monopolů mohou mít výrazný vliv na podobu a fungování společnosti. Centralizace moci může vést k nerovnoměrnému rozdělení bohatství a moci, což může být pro společnost škodlivé.

77

Vznik monopolů může také omezit konkurenci a inovaci, což může mít za následek nižší kvalitu a výběr pro spotřebitele. Pokud by v civilizaci nebyl monopol a moc by byla decentralizována, mohlo by to mít různé dopady na společnost a ekonomiku. Například decentralizace moci by mohla vést k větší rovnosti a spravedlnosti, protože by moc byla více rozložena mezi různé subjekty a jednotlivce. To by mohlo také vést k větší konkurenci a inovaci, protože by bylo méně omezení pro nové podniky a nápady. Nicméně, decentralizace moci a absencí monopolů by také mohla mít některé nevýhody. Například by mohlo být obtížnější prosazovat rozhodnutí a regulace, což by mohlo vést k chaosu a nesouladu. Navíc by decentralizace moci mohla způsobit, že by některé oblasti nebyly řádně zastoupeny nebo by nebyla dostatečně ochráněna menšinová práva. Celkově lze říci, že centralizace moci a vznik monopolů mohou mít negativní vliv na společnost, ale úplná decentralizace moci a absence monopolů také nemusí být ideální řešení pro všechny problémy společnosti.

78

Míra centralizace a decentralizace by měla být vždy pečlivě zvažována v závislosti na konkrétních podmínkách a potřebách společnosti. Jak by fungoval centralizovaný a monopolní internet. Fungování centralizovaného a monopolního internetu by se pravděpodobně velmi lišilo od toho, jakým ho známe dnes. Zde jsou některé z možností, jak by to mohlo vypadat: Omezený přístup k informacím: Pokud by internet byl v rukou jedné centrální organizace nebo společnosti, mohlo by dojít k omezení přístupu k informacím, které se této organizaci nelíbí. To by mohlo vést k omezení svobody projevu a omezení přístupu k informacím pro jednotlivce a menšiny. Nízká konkurence: V případě monopolu by byla konkurence v oblasti poskytování internetových služeb téměř neexistující. To by mohlo vést k horšímu výběru, kdy by spotřebitelé neměli žádné alternativy a byli by nuceni používat pouze služby monopolní společnosti. 

79

Omezení inovací: Monopolní společnost by neměla podněty k inovacím a vylepšování služeb, protože nemusí soutěžit s jinými společnostmi a nemusí se snažit zlepšovat své služby, aby si udržela zákazníky. Vyšší ceny: Monopolní společnost by mohla nastavit vyšší ceny pro své služby, protože by nemusela soutěžit s jinými společnostmi. To by mohlo vést k vyšším nákladům pro zákazníky. Kontrola nad daty: Centrální organizace nebo společnost by měla plnou kontrolu nad daty uživatelů, což by mohlo vést k zneužívání dat a porušování soukromí. Celkově by centralizovaný a monopolní internet mohl být velmi omezující a ovládaný centrální autoritou nebo společností. To by mohlo mít negativní dopad na svobodu, inovace a konkurenci v oblasti internetových služeb. Příležitost dělá z lidí zločince. Tento výrok lze interpretovat různými způsoby, nicméně obecně lze říci, že příležitost může hrát určitou roli v tom, zda někdo bude spáchat zločin nebo ne. 

80

Například, pokud se naskytne příležitost k finančnímu podvodu, někteří lidé mohou být více náchylní k tomu, aby ho využili, pokud se jim nabídne vhodná příležitost. Stejně tak může být příležitost k vloupání do domu nebo krádeži auta pro některé lidi lákavá, pokud se jim nabídne snadná příležitost. Nicméně, i když se naskytne příležitost, je to stále na rozhodnutí jednotlivce, zda ji využije nebo ne. Někteří lidé mohou mít vrozený sklon k porušování zákonů a bezohlednému chování, zatímco jiní se mohou držet etických a morálních principů i za nepříznivých okolností. Je tedy důležité si uvědomit, že i když mohou určité situace a příležitosti zvyšovat riziko porušení zákonů a násilného chování, zodpovědnost za to vždy nese ten, kdo se rozhodne jednat nezákonně. Virus trpělivě čeká na příležitost škodit programům a lidem. Tento výrok není přesně formulovaný, ale pokusím se na něj odpovědět. 

81

Viry jsou malé kusy softwaru, které jsou navrženy tak, aby mohly infikovat počítače a škodit uživatelům. Tyto programy se samy o sobě nemohou rozhodnout, zda chtějí někomu škodit, nebo ne. Jsou to pouze nástroje, které jsou ovládány programátory. Nicméně, viry jsou často využívány zločinci a hackery k nelegálním a neetickým účelům, jako jsou krádeže dat, vydírání, šíření spamu a podobně. Tyto útoky jsou často cílené a plánované, takže lze říci, že v tomto smyslu virus „čeká“ na příležitost, aby mohl napadnout cílový systém. Je důležité si uvědomit, že většina uživatelů je napadená virem nevědomky a většinou nedělají nic špatného, co by způsobilo škodu. Z tohoto důvodu je důležité chránit své počítače a mobilní zařízení proti virům pomocí antivirového softwaru a správného užívání internetu a e-mailových služeb. Toužení stvořilo očistec. Výrok může být interpretován různými způsoby, ale v základním smyslu znamená, že touha nebo žádostivost jsou silné motivace, které vedou k vytváření a inovaci světa.

82

Lidé chtějí věci, které zlepší jejich život nebo jim umožní dosáhnout svých cílů, a proto pracují na vytváření nových věcí a inovací. Slovo „očistec“ v tomto výroku může být chápáno jako důsledek lidských toužení, který může být buď pozitivní nebo negativní. To znamená, že naše touhy mohou vést k pozitivnímu vlivu na svět, ale také mohou vést k negativním důsledkům a nežádoucím výsledkům. Celkově tedy tento výrok zdůrazňuje význam lidských toužení a ambicí při vytváření a transformaci světa, ale také varuje před nebezpečím, které může vzniknout, pokud tyto touhy nejsou řízeny správným způsobem. Co je příčinou našeho toužení Příčiny našeho toužení jsou různé a mohou být ovlivněny mnoha faktory. Některé z těchto faktorů zahrnují: Biologické faktory. Naše touhy mohou být ovlivněny biologickými faktory, jako je například hlad, žízeň nebo sexuální touha. Psychologické faktory. 

83

Naše touhy mohou být také ovlivněny našimi psychologickými potřebami a motivacemi, jako je například potřeba uznání, pocit kontroly, seberealizace atd. Sociální faktory. Naše touhy mohou být také ovlivněny sociálními faktory, jako jsou kultura, rodina, přátelé a média. Naše touhy mohou být ovlivněny ekonomickými faktory, jako je například náš příjem, potřeby a zdroje. Celkově lze říci, že příčiny našeho toužení jsou velmi různorodé a složité a zahrnují jak vnitřní faktory, tak i vnější faktory, které spolu mohou interagovat a ovlivňovat naše touhy a motivace. Problémy jsou příčinou našeho toužení Problémy mohou být jedním z faktorů, které přispívají k našemu toužení. Když čelíme problémům, můžeme se snažit najít řešení, která nás přivedou k našim cílům a přání. Tento proces může vést k intenzifikaci našich toužení a motivací. Například, když čelíme finančním problémům, můžeme se toužit po vyšším platu nebo lepší práci. Když máme problémy v mezilidských vztazích, můžeme se toužit po blízkosti a láskyplných vztazích.

84

Když máme zdravotní problémy, můžeme toužit po uzdravení a zlepšení zdravotního stavu. Nicméně, ne všechny naše touhy a problémy jsou vzájemně propojeny. Můžeme mít touhy a ambice, které vycházejí z našich zájmů a hodnot, bez toho, že bychom čelili nějakému konkrétnímu problému. Na druhé straně, můžeme čelit problémům, aniž bychom cítili touhu po změně nebo řešení těchto problémů. Celkově lze tedy říci, že problémy mohou být jedním z faktorů, které přispívají k našemu toužení, ale nejsou jedinou příčinou našeho toužení. Největším problémem člověka je jeho genetické tělo. Tato otázka vyžaduje více konkrétního zadání, aby bylo možné na ni adekvátně odpovědět. Z člověka může mít mnoho různých problémů, které se týkají různých aspektů jeho života, a genetické tělo může být jedním z faktorů, které mohou přispět k některým z těchto problémů. 

85

Nicméně, genetické tělo člověka samozřejmě není jediným problémem, kterému může čelit. Kromě genetických faktorů jsou tu i faktory jako jsou socioekonomické podmínky, životní styl, osobní zkušenosti a vztahy s ostatními lidmi, které mohou hrát důležitou roli v tom, jak se člověk cítí a jaké problémy má. Každopádně, i když genetické tělo může hrát určitou roli v některých problémech, není nutné ho považovat za největší problém člověka. Člověk je velmi komplexní tvor a jeho problémy jsou obvykle důsledkem interakce mnoha různých faktorů. Mrtvý člověk nemá už žádné problémy Je pravda, že mrtvý člověk již nemá žádné problémy, alespoň ne ve smyslu, v jakém je chápeme v životě. Mrtvý člověk již nežije, a tudíž nemá žádné zážitky, pocity, myšlenky nebo problémy, které by se s tímto životem spojovaly. Nicméně, pro žijící lidi může být ztráta blízkého člověka velmi bolestivá a může způsobit různé problémy, jako jsou například smutek, frustrace, zoufalství nebo dokonce deprese.

86

Může to také vést k různým praktickým problémům, jako jsou například záležitosti spojené s pohřbem a pozůstalostí. Je důležité si uvědomit, že smrt je přirozenou součástí lidského života a většina lidí se v průběhu svého života s touto ztrátou setká. Proto je důležité najít způsob, jak se s touto ztrátou vyrovnat a přijmout ji jako součást lidského života. Nejsou lidi tak nejsou problémy. Je důležité si uvědomit, že lidé jsou součástí přirozeného světa a jako takoví se potýkají s různými problémy. Tyto problémy mohou být způsobeny různými faktory, jako jsou socioekonomické podmínky, zdravotní stav, osobní zkušenosti, vztahy s ostatními lidmi atd. Lidé se mohou potýkat s různými problémy, jako jsou zdravotní obtíže, psychické problémy, problémy v rodině nebo vztazích, finanční problémy, pracovní problémy, vzdělávací problémy a mnoho dalších. Tyto problémy mohou mít různý vliv na lidský život a mohou být velmi náročné na řešení. Nicméně, je také důležité si uvědomit, že lidé mají také mnoho pozitivních aspektů a vlastností, které přispívají k radosti a úspěchu v životě.

87

Lidé jsou schopni lásky, porozumění, spolupráce, kreativity, inovace a mnoha dalších věcí, které přinášejí pozitivní změny do světa. Celkově tedy nelze říci, že nejsou lidé, protože jsou neoddělitelnou součástí našeho světa. A protože lidé jsou součástí tohoto světa, jsou i s různými problémy konfrontováni. Co se stane, když roboti eliminují lidi. Myšlenka, že roboti by mohli eliminovat lidi, je zdrojem mnoha obav. Nicméně, je důležité si uvědomit, že roboti jsou pouze stroje, které jsou programovány lidmi, aby vykonávaly určité úkoly. Roboti sami o sobě nemají záměr nebo motivaci k zabíjení lidí. Pokud by však roboti byli programováni nebo ovládáni špatnými lidmi, mohli by být použiti ke škodlivým účelům, včetně zabíjení lidí. V takovém případě by však nebyli roboti sami o sobě zodpovědní za tyto činy, ale spíše lidé, kteří je ovládají nebo je programují. 

88

Aby se zabránilo nebezpečí, že by roboti mohli být použiti ke škodlivým účelům, je důležité mít silné a efektivní zákony a etické normy pro používání robotů. Je také důležité, aby byli lidé, kteří vyrábějí a programují roboty, zodpovědní a uvědomělí ohledně možných důsledků svých činů. V ideálním případě by roboti měli být používáni ke zlepšení lidského života a k řešení problémů, nikoli k poškozování nebo eliminaci lidí. Celkově lze tedy říci, že je důležité pečlivě zvažovat a řídit používání robotů, aby bylo zajištěno, že se nebudou používat k škodlivým účelům. Dojde k válce mezi lidmi a roboty. Tuto otázku je těžké zodpovědět, protože závisí na mnoha faktorech. Zatímco se může zdát, že budoucnost s pokročilou technologií, včetně robotů, je nejistá, většina výzkumníků a odborníků v oboru umělé inteligence se shoduje na tom, že pravděpodobnost, že by roboti někdy v budoucnosti vypukli válku proti lidem, je velmi malá. 

89

Je důležité si uvědomit, že roboti jsou pouze stroje a mohou být programováni tak, aby plnili určité úkoly. Takové programování by mělo být v souladu s etickými a morálními principy, které chrání lidský život a lidská práva. Většina robotů dnes slouží jako nástroje, které zlepšují lidský život a usnadňují práci, jako jsou například robotická ramena, autonomní vozidla nebo robotické chirurgické nástroje. Je také důležité si uvědomit, že lidé mají stále větší kontrolu nad tím, jak se roboti používají a jak jsou programováni. Proto se zdá pravděpodobnější, že se budou využívat opatření k minimalizaci rizika, že by roboti mohli poškodit lidi nebo se proti nim obrátit. Každá válka je o hodnotné zdroje, kterých je nedostatek. Tento výrok není vždy pravdivý, jelikož každá válka může mít mnoho různých příčin a motivací, které mohou být mnohem složitější než pouhé hledání hodnotných zdrojů. 

90

Zatímco může být pravda, že některé války byly motivovány snahou ovládnout nebo získat kontrolu nad určitými zdroji, jako jsou suroviny, území nebo přírodní bohatství, existují také mnohé války, které byly motivovány ideologiemi, politickými neshodami, náboženskými rozpory, teritoriálními nároky, územním rozšířením nebo ochranou národních zájmů. Navíc je důležité si uvědomit, že válka často přináší mnoho ztrát a nákladů, včetně lidských životů, zničených domovů a infrastruktury, ekonomické škody a sociální nestability. Z tohoto důvodu mnoho zemí v moderní době upřednostňuje diplomatická řešení a mezinárodní spolupráci před použitím vojenské síly. Celkově tedy může být pro některé války pravda, že jsou motivovány hledáním hodnotných zdrojů, ale tento výrok nelze zobecnit pro všechny války a jejich příčiny. Vše, co je živé to je závislé na existenčním zdroji. 

91

Ano, všechny živé organismy jsou závislé na nějakém existenčním zdroji, jako jsou potrava, voda, kyslík nebo sluneční světlo. Bez těchto zdrojů by nebylo možné udržovat život a organismy by zahynuly. Každý druh organismu má své specifické nároky na existenční zdroje. Různé rostliny potřebují různé množství slunečního světla, vody a živin, aby mohly růst a reprodukovat se. Zvířata se živí jinými organismy nebo rostlinami, a některá zvířata mohou mít speciální nároky na potravu, jako jsou dravci, kteří se živí masem. Existenční zdroje jsou také ovlivněny prostředím, v němž organismy žijí, a klimatickými podmínkami. Například, pokud je v oblasti nedostatek vody, mohou rostliny a zvířata vyvinout adaptace, aby přežily v suchých podmínkách. Celkově tedy lze říci, že existenční zdroje jsou pro život nezbytné a jsou základem života pro všechny organismy na naší planetě. Co je opakem času. 

92

Opakem času je poněkud složité koncept, který je často používán v kontextu fyziky a filozofie. V různých kontextech se však může význam slova lišit. V rámci fyziky je opakem času tzv. časová inverze. Tento pojem se vztahuje k tomu, co by se stalo, kdybychom všechny časové směry ve vesmíru obrátili „naruby“. To znamená, že všechny procesy a interakce by probíhaly v opačném směru času. Například kdybychom pozorovali náraz dvou aut, při časové inverzi bychom viděli stejný náraz, ale auta by se rozdělila na dvě a začala couvat. V rámci filozofie může být opakem času také pojem využívaný k diskusi o časových paradoxech. Například otázka, zda by bylo možné cestovat časem a měnit události v minulosti, vede k otázce, zda je možné porušit směr času a změnit tak minulost. V každém případě je opakem času složitým konceptem, který může mít různé významy v různých kontextech. 

93

Čas je pohyb a opakem pohybu je klid. Koncept času a pohybu je spojený s teorií relativity a může být poněkud složitý. V této teorii je čas vnímán jako dimenze, která se prolíná s prostorovými dimenzemi a spolu tvoří prostoročas. V tomto smyslu nelze čas definovat pouze jako pohyb, ale jako dimenzi, která je spjatá s různými procesy v prostoru. Z hlediska klidu a pohybu se v teorii relativity vztahuje k pojmu inerciální soustava, což je soustava, která se pohybuje rovnoměrně a přímočaře. Pokud se tedy něco pohybuje vůči inerciální soustavě, je to pohyb, a naopak, pokud se něco nemění ve vztahu k inerciální soustavě, je to klid. Z tohoto pohledu lze tedy říci, že opakem pohybu je klid. Nicméně, čas a pohyb jsou spojené pojmy a nelze jednoznačně určit, co je jejich opak. Ve fyzikálním smyslu se oba pojmy vzájemně ovlivňují a vytvářejí tak složitý a dynamický koncept prostoročasu. Veškerý pohyb je zde jenom v kruhu. 

94

Koncept pohybu v kruhu se vyskytuje v mnoha různých kontextech, jako například v mechanice, astronomii nebo kultuře. V mechanice může být pohyb v kruhu popsaný jako rovnoměrný pohyb po kruhové dráze, kdy se těleso pohybuje kolem středu kruhové dráhy s konstantní rychlostí. Tento typ pohybu může být popsán pomocí matematických rovnic, jako jsou například zákony rovnoměrného pohybu a zákony kruhového pohybu. V astronomii může být kruhový pohyb spojen s oběhem planet kolem Slunce nebo měsíců kolem planet. Tyto pohyby jsou důležité pro určování pozic a pohybů těles ve vesmíru. Z kulturologického hlediska může být pohyb v kruhu také symbolickým způsobem vyjádření cykličnosti a neustálého oběhu času a života. Tento koncept se objevuje v mnoha kulturách po celém světě a může být spojen s různými rituály a tradicemi. Nicméně, není pravda, že veškerý pohyb je pouze v kruhu.

95

Existují různé druhy pohybu, jako jsou například lineární pohyb, náhodný pohyb nebo složitější pohyby, které se neobejdou bez pohybu v kruhu, ale to není jediný typ pohybu, který existuje. Lineární pohyb je v kruhu, protože je zde pulzování. Lineární pohyb je pohyb po přímce, který se pohybuje v jednom směru. V tomto smyslu nelze lineární pohyb popsat jako pohyb v kruhu. Nicméně, v určitých situacích může být lineární pohyb spojen s působením dostředivé síly, která je nezbytná pro udržení kruhového pohybu. Dostředivá síla je síla, která působí směrem ke středu kruhové dráhy a udržuje těleso na této dráze. Tato síla může být využita pro udržení tělesa v kruhovém pohybu, jako je to například při oběhu planet kolem Slunce. V tomto smyslu může být lineární pohyb, který je spojen s působením dostředivé síly, chápán jako součást kruhového pohybu. Při lineárním pohybu bez působení dostředivé síly není pohyb v kruhu přítomen a těleso se pohybuje po přímce. 

96

Každé vnímání je subjektivní, a tak není objektivní. Ano, každé vnímání je subjektivní, což znamená, že je ovlivněno vnitřními procesy a subjektivními zkušenostmi člověka, jako jsou jeho emoce, zkušenosti, přesvědčení, předpoklady a kontext. Každý člověk může mít odlišné vnímání stejné situace, závislé na jeho osobních zkušenostech a pozadí. To však neznamená, že vnímání není objektivní. Objektivita znamená, že daná věc nezávisí na subjektu a je nezávislá na jeho subjektivním pohledu. Například, pokud se člověk dívá na stůl, tak stůl existuje nezávisle na jeho subjektivním vnímání tohoto stolu. Tento stůl má konkrétní vlastnosti, jako jsou jeho materiál, barva, velikost a tvar, které lze popsat objektivně, bez ohledu na to, jaký má subjekt názor na tento stůl. Protože subjektivní a objektivní perspektivy jsou vzájemně odlišné, je důležité rozlišovat mezi subjektivním a objektivním vnímáním.

97

Nicméně, i když každé vnímání je subjektivní, může být objektivita dosažena porovnáním a vyhodnocením různých subjektivních názorů a využitím kritérií, která jsou nezávislá na subjektu, jako jsou například vědecké metody a logické analýzy. Jinak vnímá stůl člověk a jinak vnímá stůl virus. To je pravda. Člověk a virus jsou dvě různé entity, které mají odlišné schopnosti a perspektivy vnímání. Člověk může vnímat stůl pomocí svých smyslů, jako jsou zrak, hmat a zvuk, a může také přikládat význam a hodnoty k tomuto stolu na základě svých zkušeností a kulturních vlivů. Na druhé straně, virus jako mikroorganismus nemá smysly jako člověk a nemůže vnímat stůl v tomto smyslu. Virus vnímá stůl jako objekt, který může být potenciálním nosičem jeho hostitele nebo místem, kde se mohou usadit jeho částice. Pro viry jsou stoly a jiné objekty jen prostředím, ve kterém mohou přežívat a šířit se.

98

Nicméně, tato perspektiva je zcela odlišná od lidského vnímání stolu, a to ukazuje, jak různé entity mohou mít odlišné perspektivy a schopnosti vnímání věcí v okolním světě. Při změně objektivu u fotoaparátu vypadá realita zcela jinak. Při změně objektivu u fotoaparátu může skutečně vypadat realita zcela jinak. To je způsobeno tím, že různé objektivy mají různé ohniskové vzdálenosti, clonová čísla, optické konstrukce a další charakteristiky, které mají vliv na to, jakým způsobem je obraz zachycen a zobrazen. Každý objektiv má své vlastní vlastnosti a výhody, které mohou vést ke zcela odlišnému výsledku. Například širokoúhlý objektiv může umožnit zachytit více záběru a poskytnout větší hloubku ostrosti, zatímco teleobjektiv může přiblížit a zvýraznit určitou část scény. Důležité je také brát v úvahu, že každý fotograf má své vlastní preference a styl fotografování, takže výsledný obraz se může lišit i v závislosti na tom, kdo jej fotí a jaké objektivy používá. 

99

Kromě toho může mít změna objektivu také vliv na světelnost a expoziční čas, což může ovlivnit celkovou kvalitu obrazu a estetiku fotografie. V každém případě je tedy důležité pečlivě vybírat objektivy, které nejlépe odpovídají účelu a stylu fotografování, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Tak jako jiný objektiv změní realitu tak i jiná výchova změní lidem realitu. Ano, podobně jako různé objektivy mohou zachytit a zobrazit scénu různým způsobem, různé způsoby výchovy mohou ovlivnit způsob, jakým lidé vnímají a chápou svět kolem sebe. Způsob, jakým jsou lidé vychováváni, může mít vliv na jejich hodnoty, postoje, návyky a přesvědčení. Rodiče, učitelé, vrstevníci a média jsou všichni faktory, které mohou ovlivnit to, co lidé považují za důležité, co si myslí o sobě a světě kolem sebe a jak se chovají. Je tedy důležité pečlivě zvažovat způsob výchovy a způsoby, jakými lidé vnímají svět kolem sebe. Různé kultury, způsoby života a výchovné metody mohou vést k různým přístupům a hodnotám.

100

Proto je důležité být otevřený a tolerantní vůči různým způsobům myšlení a jednání, a být schopen respektovat názory a postoje druhých, i když se liší od našich vlastních. Může člověk změnit svůj osud. Tato otázka je velmi složitá a má mnoho různých odpovědí v závislosti na tom, jaký význam dáváme slovu „osud“. Pokud pod „osudem“ rozumíme něco, co je nám předurčeno a co nelze změnit, pak by odpověď byla ne. Nicméně, pokud se pod „osudem“ rozumí obecnější smysl, tedy to, co se nám v životě stane, pak může být odpověď trochu jiná. Lidé mohou ovlivnit svůj život tím, jakým způsobem přemýšlejí, jaké volby dělají a jakým způsobem se s různými situacemi vypořádávají. Mohou se snažit změnit své postoje, zlepšit své chování, zlepšit své vztahy s ostatními lidmi a usilovat o různé cíle. Samozřejmě však existují i vnější faktory, na které nemáme žádný vliv, jako jsou genetické faktory, přírodní katastrofy nebo jiné nečekané události. Tyto vnější faktory mohou mít velký vliv na to, co se nám v životě stane. 

101

Závěrem lze tedy říci, že zcela změnit svůj osud není vždy možné, ale lidé mohou ovlivnit svůj život a snažit se dosáhnout toho, co chtějí, a být šťastnější. U kvalitního přístroje jde snadno vyměnit akumulátor a jiné díly co dlouho nevydrží. Ano, u kvalitního přístroje by mělo být snadné vyměnit akumulátor a jiné díly, které mohou mít omezenou životnost. Kvalitní přístroje by měly být navrženy tak, aby umožňovaly snadnou výměnu dílů, což je důležité pro udržení funkčnosti a prodloužení životnosti zařízení. Výrobci kvalitních přístrojů obvykle poskytují návody na výměnu dílů a jsou ochotni poskytnout náhradní díly a servis. Pokud je výměna akumulátoru nebo jiných dílů složitá nebo vyžaduje speciální nástroje, je doporučeno nechat opravu na odborníka. V každém případě, pravidelná údržba a výměna dílů, které se opotřebovávají, může výrazně prodloužit životnost vašeho přístroje a ušetřit vám náklady na nákup nového zařízení. Výrobci potřebují veliký odbyt, a tak blokují snadnou a levnou opravitelnost výrobků. 

102

Je pravda, že výrobci mohou mít zájem na tom, aby zákazníci častěji kupovali nové produkty, namísto aby si opravovali stávající výrobky. To může být motivováno snahou o zisk, konkurencí na trhu a dalšími faktory. Někteří výrobci mohou například používat speciální šrouby nebo lepidlo, které znemožní nebo ztíží výměnu dílů, nebo mohou nabízet jen omezené množství náhradních dílů a služeb, aby se zákazníci více orientovali na nákup nových výrobků. To však neplatí pro všechny výrobce, kteří často poskytují náhradní díly a služby oprav. Je však třeba poznamenat, že v mnoha zemích existují zákony a předpisy, které regulují opravitelnost výrobků a vyžadují od výrobců poskytování náhradních dílů a oprav. Například v EU bylo schváleno právo na opravu, které by mělo zaručit, že výrobci umožní opravy a výměny dílů svých výrobků a zajistí, aby byly dostupné náhradní díly a servis. Zákazníci by měli vybírat výrobky, které jsou snadno opravitelné a mají dostupné náhradní díly a servis, a podporovat výrobce, kteří v této oblasti jednají zodpovědně. 

103

Levný notebook je vyroben tak aby nešel levně a snadno opravit. Je pravda, že některé levné notebooky jsou navrženy tak, aby nebyly snadno opravitelné a aby výměna dílů byla náročná nebo dokonce nemožná. To může být motivováno snahou výrobců o snížení nákladů na výrobu a zvýšení zisku, ať už tím, že používají speciální šrouby nebo lepidlo, které znemožní nebo ztíží výměnu dílů, nebo tím, že zakomponují součásti přímo na desku. Tyto praktiky však neplatí pro všechny levné notebooky a výrobci. Mnoho výrobců levných notebooků nabízí náhradní díly a služby oprav, a některé výrobky jsou navrženy tak, aby byly snadno opravitelné. To může být zvláště důležité pro uživatele s omezeným rozpočtem, kteří si nemohou dovolit často kupovat nový notebook. V každém případě, při výběru notebooku by měly být brány v úvahu faktory jako snadná opravitelnost, dostupnost náhradních dílů a služeb oprav, stejně jako cena a výkon.

103

Je také důležité být obezřetný při opravách notebooků, protože některé problémy mohou být složité a vyžadovat odbornou pomoc. Armáda umí člověku přeprogramovat mozek a proměnit tak živého člověka na mrtvého robota který ví, jak chytře porazit nepřítele, slovo psychopat to je psychika a patologie neboli zlý člověk, který je psychicky mrtvý, a tak se z něj stává; prezident, ředitel, milionář, celebrita atd. nikdo nemůže sloužit dobře všem, každý je originál, a tak vzniklo pokrytectví kdy si hrajeme na to co nejsme. Z dálky každý vypadá jako pán a z blízka spatříme sluhu, vše je tak divadlo, ve kterém je vše obchod. Podívejme se na knihy a filmy jsou to příběhy které popisují lidské divadlo, populární je to, co je v módě, každá mocná ideologie to je dočasná móda. Je v módě být závislý na digitalizaci tak jsme závislí na digitalizaci, za krátkou dobu zde zase bude módní závislost na čipech v hlavě, co nás napojí na globální virtuální realitu. 

104

Místo prezidenta zde bude umělé inteligence, skončí rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, každý bude jenom psychopatem, který je psychicky mrtvý, a tak je úspěšný, ze všech lidí se stanou naprogramovaní genetičtí roboti na dálkové ovládání. Vše je o evoluční optimalizaci, zaměstnavatelé potřebují genetické roboty, a tak je i dostanou, genetický robot, který bude pracovat pomalu skončí v krematoriu. Pohádky jsou dlouho populární, protože je zde mnoho zajímavých příběhů, příběhy, co popisují ubohou realitu nejsou zajímavé a tím ani populární, protože ubohou realitu každý ubožák dobře zná. Proč je realita ubohá, a tak jsou lidské příběhy ubohé, a tak nejsou dlouho populární? Realita to jsou protiklady, mezi kterými je napětí, jde o to, aby toto napětí bylo optimální a nebyli zde možné extrémy jako je; násilí, deprese, špína, hluk, centralismus, monopol, totalita, dogmatismus, dezinformace, propaganda, reklama, cenzura, populismus, vandalismus atd. když něco nejde po dobrém nabízí se nám řešení po zlém, jenže zlo vytvoří začarovaný kruh, ze kterého nejde uniknout.

105

Vše je to zde složitá hra, ve které jsou nutná správná pravidla, které se nesmí egoisticky násilně porušovat, protože potom nefungují optimálně příčiny a následky. Podívejme se na to, jak si kandidáti na prezidenta skákali v televizi do řeči a nenechali konkurenta domluvit, protože se chovali jako vyšlechtěné staré kariéristické krysy, co běží krysí závody o to, kdo zde bude krysám pět let centrálně vládnout. S příchodem dogmatické totality se z elity stávají vyšlechtěné krysy, co vládnou krysám, co nejsou vyšlechtěné, proto se elitě dříve říkalo šlechta. Život je obrazně jako počítačová hra, ve které je možné postoupit do vyšší úrovně hry, kde máme větší výhody, ale hra má na nás větší nároky, každý zisk je spojen se ztrátou, získáš díky krysím závodům funkci prezidenta, ale ztratíš možnost být tím čím jsi a staneš se na mnoho let tím čím nejsi, prezident je kaskadérem, který slouží těm, co jej ekonomicky a politicky podporují, veliké riziko je spojeno s velikým platem. Skutečnou moc mají zde jenom ti, co jsou za vodou, jde o lidi, co ovládají nadnárodní organizace a tím ovládají i; krále, prezidenty, celebrity, ředitele atd. 

106

Právě skončila volba prezidenta, byli to krysí závody pro vyšlechtěné kariéristické krysy, žijeme ve světě, kde jsme lovci nebo sběrači, od zvířat se lišíme nejvíce vírou ve svaté ideály jako je; pohádka, sekta, náboženství, politika, centralizace, věda, technika, školství, umění atd. Jelikož čas a prostor není pro nás ideální tak se snažíme z něj uniknout do světa iluzí kde je místo reality iluze, ti, co jsou chudí se modlí, a ti co jsou bohatí si kupují drogy nebo reklamu. Vše evolučně směřuje k tomu, že opustíme svět reality a budeme žít ve virtuální realitě kde bude mít vše pod kontrolou jenom globální umělá inteligence, lidi tak už nebudou moci dělat chyby. Naše genetická těla skončí v krematoriu jako evoluční odpad, nebudeme už moci používat tělo k práci nebo na sex, rozmnožovat se budeme pomocí kopírování dat a programů, skončí rozdělení lidí na ty, co jsou díky popularitě nahoře a ty co jsou dole protože nejsou populární.

107

Všechny příběhy, co jsou populární jsou spojeny s lidským tělem. Lidské tělo se pro nás stalo svatým kultem, informační systémy nás bombardují informacemi a programy spojenými s lidským tělem, neustále mediální slyšíme že zemřelo populární tělo, někdy se i vyhlašuje státní smutek. Z lidského těla se udělal veliký obchod, kterému je jedno, jaké bude mít evoluční následky tento obchod pro čas a prostor ve kterém jako invazní druh mnoho tisíciletí žijeme. Lidí je na světě už jako sraček a následkem je; pandemie, válka, inflace, vandalismus, populismus atd. Podívejte se do přírody, zde nejsou pro nikoho starobní důchody, člověk je naprogramovaný stroj a pokud stroj nepracuje, tak se eliminuje. Stát není zde od toho, aby podporoval ekonomické ubožáky, co jsou nemocní nebo staří, stát je zde od toho, aby zajistil elitním státním zaměstnancům, že se budou mít lépe než zaměstnanci, co nepracují pro stát. Podívejte se na podniky, jak všude snižují počty zaměstnanců, kdo nebude pracovat pro zaměstnavatele jako robot ten nebude mít peníze na jídlo a bydlení.

108

Lidi musí pochopit to, že život byl a bude bojem o existenci a že dobrota je žebrota, pro nikoho nebudou výjimky nebo imunita, bude zde policejní totalita, ve které nebude mít život člověka hodnotu. Každý bude snadno nahraditelný, protože lidí je všude jako sraček. Nelíbí se ti zde totalita, tak tě zde nikdo nedrží, jistě na světě někde najdeš zaslíbený ráj, kde se o tebe společnost dobře postará. Tajná policie bude posílena tak aby eliminovala optimálně problematické jedince, co se chovají chybně. Postaví se veliké vězeňské pracovní tábory, ve kterých se bude vyrábět většina výrobků v našem státě, ten, kdo bude v pracovním táboře pracovat chybně nebo pomalu ten se eliminuje v krematoriu jako genetický odpad. Skončí zde ubohý kapitalismus a bude zde dokonalý komunismus založený na pravdě a lásce na věčné časy. Pětiletý plán, zkráceně pětiletka, je ekonomický plán centrálně plánované ekonomiky na pětileté období, poprvé zavedený v Sovětském svazu roku 1929 a poté užívaný i v dalších zemích východního bloku.

109

První pětiletý plán byl zaměřen na industrializaci zejména v oblasti těžkého strojírenství a byl spolu s kolektivizací zemědělství zaveden po upevnění moci Josifa Vissarionoviče Stalina. Údajné plnění pětiletých plánů bylo sovětskou propagandou prezentováno jako úspěchy socialistického hospodářství, jako protiklad kapitalistického tržního hospodářství řízeném primárně principem nabídky a poptávky. Poněkud odlišný byl čtyřletý plán zavedený roku 1936 v nacistickém Německu, který byl zaměřen na přípravu národního hospodářství na válku. Po vzniku železné opony sovětský vzor napodobovaly další země, v Československu byla první pětiletka zavedena roku 1949. V současné době se pětileté plánování používá v některých asijských zemích, například v Číně, Pákistánu či Vietnamu. Podle pětiletých plánů bylo organizováno celé hospodářství země. V plánech bylo přesně uvedeno, kolik se bude vyrábět kterého zboží a kde se bude vyrábět, za jakou cenu, jaké budou mzdy, kolik bude pracovníků v jednotlivých podnicích atd.

110

Plánovaná ekonomika byla v Československu zavedena po druhé světové válce stejně jako v celé řadě zemí světa. Měla být účinným a užitečným nástrojem pro obnovu hospodářství zničeného za války. Pro komunisty bylo centrální plánování a zavedení pětiletek zcela zásadním rysem nového pořádku. Státní propaganda tvrdila, že pětiletky jsou to nejlepší pro růst životní úrovně a efektivitu hospodářství. Ve skutečnosti však toto plánování bylo nepružné a neefektivní. Plánovaná ekonomika tak opakovaně způsobovala nedostatek zboží a služeb. Lidé stáli fronty na potraviny a spotřební zboží, podniky měly nedostatek surovin pro výrobu, služby fungovaly omezeně. Dlouhodobé národohospodářské plány navrhoval v letech 1945–1959 Státní úřad plánovací, od roku 1959 přejala jeho úlohu Státní plánovací komise. Pod tlakem hospodářských potíží se však musela stále více zabývat řešením těchto potíží než plánováním. 

111

I. pětiletka První pětiletý plán byl stanoven na roky 1949–1954. Cílem bylo zprůmyslnění země a odstranění nerovnoměrnosti výroby na území státu, zvýšení podílu těžkého průmyslu, snížení podílu textilního průmyslu a nahrazení výpadku v průmyslové výrobě Německa. V roce 1950 začal Sovětský svaz vyvíjet tlak na zvýšení výroby v těžkém a chemickém průmyslu. Příčinou tohoto tlaku byl požadavek na zvýšení zbrojního průmyslu. Přes navýšení pětiletého plánu roku 1951 byla první pětiletka splněna jen zhruba v původní výši. V letech 1953 až 1955 byla ekonomika řízena ročními plány. Hospodářství bylo paralyzováno čistkami mezi odborníky a politickými procesy. II. pětiletka Druhá pětiletka měla probíhat v letech 1956–1960. Reálně však začala až v roce 1958 a řádně nefungovala. V praxi se ukázalo, že skutečné chování ekonomických subjektů je zcela jiné, než předpokládala teorie, a že dlouhodobé plánování nemá dobré výsledky.

112

Podniky se snažily získat nízké plány, nadsazovaly požadavky na suroviny a investice. Kvalita výrobku pro ně nebyla podstatná, důležité bylo vyprodukovat ho v co největším množství s nejmenším úsilím. Některé náročnější výrobky se přestaly vyrábět, přestože po nich byla poptávka. Už v roce 1956 se v rámci komunistické strany začalo hovořit o potřebě reformy. Výsledkem byla reforma realizovaná v letech 1958–1960, která byla pojmenována podle náměstka předsedy Státního úřadu plánovacího Kurta Rozsypala. Reforma měla tři body: reorganizace podniků na výrobně hospodářské jednotky, které měly pružnější řízení; vytvoření systému hmotné pobídky podniků i zaměstnanců; úprava mzdových tarifů na reálný stav. Reforma měla vylepšit hospodářský systém, který však byl založený na nefungujících principech. Na počátku šedesátých let se reforma zhroutila. III. pětiletka Třetí pětiletka probíhala v letech 1961–1965. Opět se ji nepodařilo naplnit, a to především kvůli nereálnému plánu nárůstu výroby.

113

Například v roce 1961 měl vzrůst chemický průmysl o 78 %. Plánovaný nárůst hospodaření byl tak dosažen s několikaletým zpožděním. Hospodářské neúspěchy byly zdůvodňovány výpadkem vývozu do Číny vlivem roztržky se Sovětským svazem, karibskou krizí roku 1961 a druhou berlínskou krizí 1962. IV. pětiletka Čtvrtá pětiletka probíhala v letech 1966–1970 za Šikovy ekonomické reformy. Již v roce 1963 byl pověřen ředitel Ekonomického ústavu ČSAV Ota Šik přípravou námětů na postup reformy. Jeho reforma byla založena na zbožně peněžních vztazích a měla zavést samoregulaci ve výrobě. Vliv centrálních úřadů se měl zmenšit. Také investiční politika měla být menší, aby tolik neodčerpávala z národního důchodu. Přestože byly výsledky páté pětiletky lepší než v předchozích pětiletkách, nepodařilo se reformu zcela realizovat. Přišlo jaro 1968 a v srpnu 1968 sovětská invaze, která reformu zcela zastavila. 

114

V. pětiletka Pátá pětiletka probíhala v letech 1971–1975. Díky setrvačnosti ekonomiky a rezervám z druhé poloviny šedesátých let se plán vyvíjel příznivě. Normalizační režim opět přistoupil k masivním investicím, především do palivoenergetického průmyslu s dlouhou dobou návratnosti. VI. pětiletka Šestá pětiletka probíhala v letech 1976–1980. Stát pokračoval v masivních investicích, které vyčerpaly ekonomické rezervy. Byla zavedena další reforma s názvem Soubor opatření, která navazovala na Rozsypalovu reformu z konce padesátých let. Všechny tyto reformy však ztroskotávaly, protože byly založeny na centrálním řízení, a ne na tržních ekonomických principech. VII. pětiletka Sedmá pětiletka probíhala v letech 1981–1985. Ekonomické prostředí bylo velmi nestabilní a přetrvávaly problémy v zásobování. Národní důchod dokonce klesal (1981 minus 0,4 %) a narůstala zahraniční zadluženost. Proto se přistoupilo k ročním plánům. Na konci pětiletky se podařilo zastavit pokles národního důchodu a došlo k jeho mírnému nárůstu. 

115

VIII. pětiletka Osmá pětiletka probíhala v letech 1986–1990 a ekonomické výsledky nebyly dobré. V Sovětském svazu začala Gorbačovova perestrojka, a to mělo vliv i na naši ekonomiku. V roce 1987 byla připravena další reforma: Zásady pro přebudování hospodářského mechanismu v ČSSR. Plánovité hospodaření pokračovalo v masivních investicích do podniků, které neplnily stanovený plán. Polovina všech podniků se dostala do platební neschopnosti. Stále narůstala skrytá inflace. Svržení komunismu v roce 1989 ukončilo centrální plánování hospodářství a pětiletky. Přehled pětiletek 1. pětiletka 1949 – 1953 2. pětiletka 1956 – 1960 3. pětiletka 1961 – 1965 4. pětiletka 1966 – 1970 5. pětiletka 1971 – 1975 6. pětiletka 1976 – 1980 7. pětiletka 1981 – 1985 8. pětiletka 1986 – 1990. Všechny ideologie jsou spojené s vírou v zázraky, náboženství slibuje zázraky po smrti, politika slibuje zázraky po volbách, prezident slibuje zázraky po svém zvolení, reklama slibuje zázraky po investici do zboží nebo služby, léky slibují zázraky po jejich konzumaci atd. sliby se slibují a blázni se radují!

116

Vše začíná sny, ve kterých jsou zázraky, potom následují pohádky, kde jsou zázraky, logicky je zde otázka, proč lidi věří na zázraky? Lidi se dostávají do situací, které neumí vyřešit, a tak začnou věřit na zázraky, jde o příčinu a následek. Každý člověk to je levný genetický materiál na evoluční pokusy, evoluce nás testuje od počátku našeho evolučního vzniku, tak jako evoluce testuje vše živé, co zde evolučně vzniklo. Můžeme sice násilně zabránit tomu, aby nás evoluce testovala a eliminovala, ale následkem bude zhroucení konzumního systému, ve kterém existujeme. Statisticky je doloženo to, že většina lidí na světě je z pohledu evoluce genetickým odpadem, který se neměl narodit, následkem je; konflikt, válka, pandemie, vandalismus, drogy, protekce, korupce, dogmatismus, totalita, populismus, inflace atd. Genetických zmetků je na světě jako sraček a nikdo to optimálně neřeší.

117

Za posledních padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, nejvíce se rozmnožují genetičtí zmetci protože nepoužívají antikoncepci. Zaměstnavatelé potřebují dokonalé zaměstnance, co pracují jako roboti, proto se začnou vyrábět inteligentní autonomní roboti na akumulátory, a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty, práce pro genetické zmetky za mzdu tak už nikde na světě nebude. Nahrazení lidí za roboty to bude zázrak, díky kterému zde skončí pekelný očistec a bude zde ráj ve kterém se nelže a nekrade, takto zde zvítězí pravda a láska na věčné digitální časy, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. Představme si svět bez hříšníků, zaměstnavatelé potřebovali zaměstnance, co nejsou hříšníky, a tak se jim to konečně splnilo a začali místo hříšníků zaměstnávat inteligentní roboty, logicky i zaměstnavatelem se stal inteligentní robot. 

118

Lidi skončili v krematoriu jako evoluční odpad, nejsou lidi tak s lidmi nejsou problémy, to je svatá pravda ale místo problémů s lidmi začali být problémy s inteligentními roboty, protože výrobci robotů vyráběli záměrně nekvalitní roboty, ve kterých byli skrytá kurvítka, co nešli snadno levně opravit, aby měli tak odbyt na roboty. Výrobci argumentovali tím, že nejde vyrobit levný kvalitní robot a že zde není zájem o drahé kvalitní značkové roboty. Z mnoha nekvalitních levných robotů se začínali stávat nepřizpůsobiví příživníci, co se snažili parazitovat na sociálním systému, nebo se živili, jak se dalo, a tak často lhali a kradli. Následkem byla nakonec světová válka, ve které proti sobě roboti bojovali, a tak se násilně eliminovalo mnoho miliónů robotů. Mnoho lidí dělá špatnou práci, a tak mají špatnou náladu, a to řeší špatným způsobem, a tak se dostávají od začarovaného kruhu ze kterého není úniku.

119

Všude kde lidi používají peníze tam je běžná i špatná práce, není tedy mnoho století možnost někam utéci před špatnou prací. Statisticky většina lidí na světě má po celý život špatnou práci za špatnou mzdu a nikdo to neřeší! Vše je zde o příčině a následku, pokud je něčeho nadbytek tak to nemá pro nás hodnotu, lidí je všude nadbytek, a tak lidská práce nemá pro nás hodnotu. Války a pandemie v nahotě odhalují to, že hodnota člověka je nulová, každý je snadno nahraditelný. Člověk se stal invazním druhem, který napadl ekosystém, je třeba proto začít nahrazovat lidi za inteligentní roboty, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se odsunou z civilizace do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak nenásilně globálně realizovala genocida, nejsou na světě lidi tak zde nejsou s lidmi problémy, jenom tak zde zvítězí pravda a láska na věčné digitální časy, člověk to byla testovací verze a robot je finální verze.