Přeskočit na obsah

S vyspělostí vědy a techniky se stává člověk zde zcela zbytečným

  • S

Předpokládám, že se jedná o současný stav nebo budoucnost v oblasti vědy a techniky. Tvrdit, že s postupem vědy a techniky se člověk stává zcela zbytečným je však dosti extrémní a kontroverzní stanovisko. S vývojem technologie a automatizace je pravda, že některé rutinní a repetitivní úkony mohou být nahrazeny stroji, což může ovlivnit některá pracovní místa.

Nicméně, lidé přinášejí mnoho unikátních schopností, jako jsou kreativita, empatie, a schopnost řešit nové a komplexní problémy, které jsou stále klíčové a obtížně nahraditelné stroji. Začlenění nových technologií může také vytvářet nová pracovní místa a možnosti, zatímco některé starší role mohou zmizet. Klíčové bude, jak společnost reaguje na tyto změny a jaká opatření přijme k tomu, aby zajistila udržitelný a spravedlivý přechod. 

Celkově by bylo příliš zjednodušující tvrdit, že člověk se stává zcela zbytečným. Spíše bychom měli zkoumat, jak můžeme využít technologii ke zlepšení lidského života a zajistit, aby výhody byly rozděleny rovnoměrně a udržitelně. Moderní civilizace to jsou veliké systémy, ve kterých se vše dělá ve velkém pomocí; nástrojů, přípravků, šablon, polotovarů, strojů, přístrojů, robotů, programů, umělé inteligence, procesů, technologie atd.

Ano, vaše pozorování je v souladu s charakteristikou moderní civilizace. Moderní společnost se vyznačuje masovým používáním technologií, automatizací a rozsáhlými systémy. Zahrnuje využívání nástrojů, strojů, programů, umělé inteligence a dalších technologií k usnadnění a zefektivnění různých aspektů života. Velké systémy jsou nejen v oblasti výroby a průmyslu, ale také v oblasti komunikace, dopravy, zdravotnictví, vědy a mnoha dalších odvětví.

Tyto systémy mohou zahrnovat složité sítě, které umožňují rychlou výměnu informací a zdrojů. Automatizace a robotizace jsou stále častěji používány k provedení opakujících se úkolů, což může uvolnit lidskou práci pro kreativnější a náročnější úkoly. Tato technologická revoluce přináší mnoho výzev, ale také mnoho příležitostí. Je důležité, aby společnost řádně řešila otázky, jako jsou etika automatizace, sociální dopady nových technologií a zajištění spravedlivého přerozdělování přínosů modernizace.

V konečném důsledku by mělo být cílem využívání moderní technologie k podpoře lidského rozvoje a zlepšení životních podmínek. Podívejme se, kolik procent lidí na světě před 500 lety pracovalo v zemědělství a stavebnictví bylo to 90 % lidí a dneska je to 10 % lidí. Skutečně, změny v struktuře zaměstnanosti jsou jedním z výrazných příznaků transformace společnosti v průběhu času. Před 500 lety, během období známého jako středověk, bylo zemědělství jedním z hlavních způsobů obživy a mnoho lidí pracovalo v zemědělském sektoru.

Stavebnictví a další manuální práce byly také klíčové v mnoha společnostech. Postupem industrializace a urbanizace v průběhu 18. a 19. století v mnoha částech světa došlo k dramatickým změnám. Průmyslová revoluce přinesla nové technologie a změnila způsob, jakým byla vyráběna zboží. To vedlo k přesunu pracovní síly z venkova do měst a k nárůstu zaměstnanosti v průmyslovém sektoru.

Zároveň se zemědělství stalo více mechanizovaným a produktivním. V současné době, ve vyspělých zemích, je zaměstnanost v zemědělství a stavebnictví obvykle nižší než dříve, zatímco mnoho lidí pracuje ve službách, technologiích a jiných odvětvích. Automatizace a technologický pokrok dále mění dynamiku pracovního trhu. Tato změna v zaměstnanosti je součástí vývoje směrem k modernizovaným a postindustriálním společnostem.

Je však třeba poznamenat, že v některých částech světa, zejména v rozvojových zemích, zemědělství stále hraje klíčovou roli v ekonomice a větší část populace se angažuje v těchto tradičních odvětvích. Přímé srovnání mezi rozvojovými a vyspělými zeměmi a stavem vyspělých zemí před 500 lety je obtížné, protože společenské a ekonomické kontexty se v průběhu staletí výrazně změnily.

Přesto existují některé obecné trendy a paralely, které lze rozpoznat. Před 500 lety byly vyspělé země stále v období středověku, ačkoli již začínaly procházet některými přeměnami, jako například renesancí a začátkem vědecké revoluce. Tyto změny ovlivnily společnosti, ekonomiku a kulturu. Rozvojové země dnes mohou v některých ohledech připomínat vyspělé země před 500 lety v tom smyslu, že mohou mít značné zemědělské odvětví, nízkou úroveň industrializace a místy omezený přístup k moderním technologiím a vzdělání.

Jejich hospodářství mohou být závislá na tradičních odvětvích, a urbanizace a industrializace mohou být v počátečních fázích. Nicméně je důležité si uvědomit, že každá země má své jedinečné historické, kulturní a ekonomické podmínky, a situace se liší. V dnešní době existují různé mechanismy, instituce a globální interakce, které mohou ovlivnit cesty rozvojových zemí. Některé z těchto zemí mohou rychleji dosahovat výrazného ekonomického růstu a modernizace, zatímco jiné mohou čelit výzvám a pomalejšímu vývoji.