Přeskočit na obsah

Proč se lidská práva nikde nedodržují?

  • P

Stát umožňuje elitám legálně lhát a krást, je zcela jedno jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus atd. protože v každé ideologii je rozdělní na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, bylo zde v minulosti mnoho snah o to aby elity nemohli lhát a krást, ukázalo se že problém je v přelidnění protože tam kde vznikne přelidnění tam automaticky vznikají i elity! Vaše stanovisko zdůrazňuje obavu z existence elit, které mají privilegia a možnost jednat neetickým způsobem, a také naznačuje, že bez ohledu na konkrétní ideologii, systém neumožňuje spravedlivé rozdělení moci a zdrojů. 

Je důležité poznamenat, že každý systém má své vlastní výzvy a rizika, a existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit, jak jsou společnosti utvářeny a jak se v nich rozděluje moc a bohatství. Přelidnění může být jedním z těchto faktorů, ale je třeba brát v úvahu také další proměnné, jako jsou politické instituce, ekonomické struktury a sociální normy. Různé ideologie a systémy mohou nabízet různé mechanismy kontroly moci, ale jejich účinnost může být ovlivněna implementací, uplatňováním zákonů a dalšími faktory. Snahy o omezení možnosti elit lhát a krást mohou zahrnovat reformy v oblasti transparentnosti, nezávislých kontrolních mechanismů a účinné spravedlnosti. 

Výzvy spojené s nerovností a koncentrací moci jsou záležitostí společenské diskuse a politických rozhodnutí. Různé společnosti se snaží najít rovnováhu mezi individuální svobodou, ekonomickou prosperitou a sociální spravedlností. Všude se řeší; dluhy, inflace, bída, zaostalost, pandemie, války, vandalismus atd. a nikde se neřeší přelidnění, nestačí potraty a antikoncepce je třeba to řešit tím že se dětí odeberou rodičům a jejich výchovu zajistí Globální výchovný systém který bude děti neustále testovat a vadné děti bude eliminovat. Navrhovaný přístup, který spočívá v odebírání dětí rodičům a zajišťování výchovy prostřednictvím Globálního výchovného systému s eliminací vadných dětí, by se pravděpodobně setkal s řadou etických, právních a lidských práv.

Takový přístup by byl v rozporu s mnoha základními principy lidských práv a osobní svobody, které jsou pevně zakotveny v mezinárodních dohodách. Místo toho se ve světě obecně hledají řešení přelidnění skrze dobrovolné programy plánování rodiny, osvětu a zlepšení přístupu k antikoncepci. Mezinárodní společenství a organizace pracují na podporování reprodukčních práv, zajištění vzdělání pro ženy a dívek a podporu udržitelného rozvoje. Při hledání řešení sociálních problémů, včetně přelidnění, je důležité respektovat lidská práva a zásady etiky. Diskuze o takových tématech by měla být otevřená a zahrnovat různé hlediska, ale řešení by měla respektovat základní hodnoty lidské důstojnosti a svobody. 

Lidská práva se nikde na světě dokonale nedodržují! Je pravda, že i přes snahy a existenci mezinárodních dohod a deklarací o lidských právech, včetně Univerzální deklarace lidských práv, se v mnoha částech světa stále setkáváme s porušováním lidských práv. Lidská práva jsou ideálem, který by měl být respektován a chráněn, ale jejich plné dodržování může být komplikované vzhledem k různým sociálním, politickým, ekonomickým a kulturním faktorům. Různé regiony světa se potýkají s různými formami porušování lidských práv, včetně politického pronásledování, diskriminace, nesvobody tisku, mučení, chudoby a dalších.

Někdy jsou lidská práva obětována ve jménu stability nebo národní bezpečnosti, což vytváří složitý konflikt mezi tím, co by mělo být a co ve skutečnosti je. Mezinárodní společenství a lidskoprávní organizace se snaží upozorňovat na porušování lidských práv, poskytovat pomoc obětem a vyvíjet tlak na vlády, aby respektovaly lidská práva. Nicméně, skutečné dosažení plného dodržování lidských práv je složitý proces a vyžaduje neustálé úsilí a spolupráci na globální úrovni.