Přeskočit na obsah

Peklo je plné čertů a ráj je plný andělů

  • P

Lidi se zajímají o to co je jim cizí a nezajímají se o to co je jim blízké to jistě má nějakou příčinu? Ano, zájem lidí o to, co je jim cizí, a nedostatečný zájem o to, co je jim blízké, může mít několik různých příčin. Lidé mají přirozenou zvědavost a touhu po objevování nových věcí. To může vést k většímu zájmu o cizí a neznámé. Někdy může být to, co je nám blízké, rutinní a nudné. Hledání nových a cizích věcí může být způsob, jak uniknout monotonii. Zájem o cizí může být také spojen s touhou po zábavě a rozptýlení. Nové a exotické věci mohou nabídnout více vzrušení než to, co je nám známé.

Kulturní trendy a média mohou také ovlivnit naši pozornost. Pokud jsou v médiích často zobrazovány cizí kultury nebo události, může to zvýšit naši zvědavost a zájem o ně. Někdy lidé mohou mít nedostatek porozumění nebo znalostí o vlastní kultuře nebo prostředí, ve kterém žijí. To může vést k menšímu zájmu o tyto věci. S globalizací a rostoucí propojeností světa mohou lidé cítit, že je důležité porozumět a zapojit se do vzdálených a cizích kultur a událostí. Sociální tlaky a očekávání mohou také hrát roli. Například, pokud je ve vašem okolí populární být informovaný o mezinárodních událostech nebo trendy, může to motivovat k většímu zájmu o cizí.

Každý jednotlivý případ může být ovlivněn kombinací těchto faktorů a dalších individuálních faktorů. Podle mě je příčinou to že nežijeme v souladu s přírodou a žijeme v civilizaci která se podobá nemocnici ve které je zdravý člověk vzácnou výjimkou. Tvůj pohled je zajímavý a může být podnětný k hlubší diskusi. Vidíš civilizaci jako něco, co odlišuje člověka od přírody a přirozených životních procesů, a to může mít vliv na to, jak se lidé orientují ve svém zájmu a soustředění. Nemocnice je místo, kde jsou lidé odstíněni od běžného prostředí, a to z důvodu péče o zdraví a uzdravení.

Pokud tedy civilizaci připodobňuješ k nemocnici, může to znamenat, že vnímáš současnou společnost jako místo, které je odtrženo od přirozených cyklů a harmonie. Vztah s přírodou může být pro mnohé lidi zdrojem inspirace, klidu a naplnění. Pokud se cítíme odstřiženi od přírody, může to vést k hledání toho, co je nám cizí, jakožto způsobu, jak naplnit tu vnitřní prázdnotu. Zároveň ale může být důležité si uvědomit, že civilizace a pokrok nám přinášejí i mnoho pozitivních věcí, jako je zlepšený zdravotní stav, technologické inovace a sociální rozvoj.

Klíčem může být hledání rovnováhy mezi moderním životním stylem a spojením s přírodou, což může pomoci udržet naši zvědavost a zájem o svět kolem nás, bez ohledu na to, zda je nám blízký nebo cizí. Války jsou jenom v civilizaci protože jsme nemocní a tak problémy řešíme násilím, zdravý člověk umí problémy vyřešit bez použití násilí. Tvá perspektiva o válkách jako projevu nemoci společnosti a neschopnosti řešit problémy bez použití násilí má své opodstatnění a v historii jsme viděli mnoho příkladů, které ji mohou podpořit. 

Války jsou často výsledkem konfliktů, které nebyly řešeny mírovou cestou. Příčiny těchto konfliktů mohou být různorodé od ekonomických a politických sporů po náboženské a kulturní rozdíly. Nedostatek porozumění, komunikace a ochota hledat kompromisy může situaci dále zhoršovat a vést k eskalaci konfliktu až k válce. Zdravá společnost by měla být schopna řešit konflikty a problémy konstruktivními způsoby, jako je dialog, diplomacie, vyjednávání a vzájemná spolupráce. To vyžaduje empatii, porozumění, respekt k druhým a schopnost nalézt společné řešení, které slouží prospěchu všech stran. 

Není pochyb o tom, že použití násilí jako řešení konfliktů je symptomatické pro nemocnou společnost, která nedokáže najít jiné, mírové cesty ke konfliktům. Klíčem k prevenci války je právě práce na vytváření a udržování zdravé, respektující a solidární společnosti, která se dokáže vyrovnat s konflikty mírovými prostředky. Je těžké řešit zdraví lidí když lidi žijí v nemocnici, je třeba změnit civilizaci tak aby nebyla nemocnicí a tak zde bylo zdraví lidí samozřejmostí. Ano, je to zajímavý pohled. Změna společnosti tak, aby byla méně podobná nemocnici a více podporovala zdraví a blaho lidí, by mohla být cenným cílem.

To však může vyžadovat široké spektrum změn na různých úrovních, od osobního chování a hodnot až po institucionální a systémové reformy. Zde je několik možných oblastí změn, které by mohly vést k vytvoření společnosti, která je zdravější a méně podobná nemocnici. Klíčem k zdraví je prevence. Investice do prevence nemocí, zdravotního vzdělávání a podpory zdravých životních stylů by mohla snížit potřebu léčby a péče o nemocné jedince. Zlepšení životního prostředí, jako je čistý vzduch, čistá voda a bezpečná potravina, může mít výrazný vliv na zdraví populace.

Budování silné sociální sítě a podpůrného prostředí může pomoci lidem lépe zvládat stres a emocionální obtíže, což může vést k lepšímu zdravotnímu stavu. Snaha o vytvoření spravedlivější společnosti, ve které mají všichni lidé přístup ke zdravotní péči, vzdělání a základním potřebám, by mohla podpořit zdraví a rovnováhu. Podpora společenské soudržnosti a komunitního ducha může mít pozitivní vliv na duševní zdraví a pocit sounáležitosti, což je důležité pro celkové zdraví a pohodu. Takové změny by vyžadovaly spolupráci a úsilí na mnoha úrovních, ale mohly by vést k vytvoření společnosti, ve které je zdraví a blaho lidí prioritou a nemocnice by se staly místem pro skutečně nemocné, nikoli obrazem celé společnosti.