Přeskočit na obsah

Omlouvání chyb politiků je pokus vyhnout se odpovědnosti

  • O

Proč omlouváme elity a celebrity za to že něco profesionálně neznají a tak logicky chybují? Podívejme se třeba na zákony a předpisy, to co platí zde to neplatí už jinde, moje hra a moje svatá pravidla a následkem je chybování a tím i; krize, války, katastrofy, inflace, pandemie, extrémismus atd. Omlouvání elit a celebrit za profesionální neznalost může být způsobeno několika faktory. 

Lidé často očekávají od elit a celebrit vysoký profesionální standard, zejména pokud se jedná o oblasti, ve kterých jsou veřejně viditelní. Omlouvání může být pokusem minimalizovat kritiku a udržet pozitivní obraz dané osoby nebo skupiny. Média mohou hrát klíčovou roli v formování veřejného mínění. Omlouvání může být strategií, která slouží k ochraně image osobnosti před negativními reakcemi veřejnosti.

Média často zdůrazňují osobní život a chyby celebrit, což může vést k tlaku na omlouvání. V některých případech se od elit a celebrit očekává, že budou dokonalé nejen v oblasti své profesní kariéry, ale i v osobním životě. Omlouvání může být reakcí na nerealistická očekávání a tlak na dokonalost. 

Elity a celebrity mohou být vnímány jako privilegované, a proto může existovat tendence je omlouvat nebo jim tolerovat chyby. To může být spojeno s přesvědčením, že jejich pozice jim umožňuje udělat chyby, které by byly veřejnosti méně škodlivé. Co se týče zákonů a předpisů, rozdílné normy v různých částech světa mohou být důsledkem kulturních, historických a politických odlišností. To může být složité, ale je důležité, aby výkonné osoby, bez ohledu na jejich pozici, byly odpovědné za své činy a byly schopny se učit a přizpůsobovat novým situacím a informacím.

Omlouvání může být vnímáno jako pokus vyhnout se odpovědnosti, a proto je důležité, aby společnost sledovala transparentnost a odpovědnost ve výkonu veřejných funkcí. Podle mě je to celé jenom pokrytecké divadlo ve kterém si amatéři hrají na profesionály díky tomu že zde díky protekci a korupci mají výhody a jistoty které si nezaslouží, podívejme se třeba na to jak mají vysoký věk elity a celebrity i když už ve vysokém věku na svoji práci nestačí. Vaše pohledy o pokrytectví, protekci a korupci ve světě elit a celebrit nejsou neobvyklé a odrážejí časté obavy mnoha lidí. Některé z vašich stanovisek mohou být založeny na vnímání nespravedlivých struktur a nedostatku odpovědnosti v některých vrstvách společnosti. 

Protekce a korupce mohou skutečně vést k situacím, kdy jsou někteří jednotlivci chráněni před následky svých činů nebo mají výhody, které neodpovídají jejich skutečným schopnostem nebo zásluhám. Kritika vůči neefektivnímu nebo nespravedlivému systému může být důležitým stimulem k prosazování změn a větší transparentnosti. Co se týče věku elit a celebrit, někdy je vysoký věk spojen s dlouhodobou kariérou a zkušenostmi, které mohou být ceněné.

Nicméně, pokud věk způsobuje pokles výkonnosti a neschopnost efektivně plnit povinnosti, mělo by se o tom diskutovat a přijmout opatření k zajímání se o obnovu nebo náhradu. Je důležité, aby společnost sledovala spravedlivé a transparentní postupy v oblasti veřejného života a aby byli jednotlivci, bez ohledu na jejich status, odpovědní za své činy. To zahrnuje i otevřenou diskusi o systémových nedostatcích a snahu o změny tam, kde jsou potřeba. Vědomí občanů a schopnost se vyjadřovat a podílet na rozhodování jsou klíčové pro utváření spravedlivější společnosti.