Přeskočit na obsah

Je důležité zvážit příčiny a následky

  • J

Největším problémem lidské společnosti je to že lidi myslí, protože nemají k dispozici potřebné informace, myšlení je chybou a následkem této chyby je hříšnost díky které lidi žijí v očistci. Člověk by měl fungovat podobně jako fungují rostliny které nemyslí a dělají vše automaticky. Vaše stanovisko představuje zajímavý pohled na lidskou společnost a lidskou povahu. Připomíná to některé filozofické a náboženské koncepty, které se zabývají vztahem mezi myšlením, chybou a morálními aspekty života. 

Je však důležité si uvědomit, že lidská mysl a schopnost myslet hrají klíčovou roli v tom, co nás odlišuje od ostatních živých organismů. Schopnost kritického myšlení, rozhodování, řešení problémů a tvoření jsou atributy, které nám umožňují dosahovat vysoké úrovně technologického, vědeckého a kulturního pokroku. Zároveň je pravda, že lidská mysl není dokonalá, a že nedostatek informací nebo nesprávná interpretace může vést k chybám a nedorozuměním.

Tyto chyby mohou mít důsledky nejen v praktickém smyslu, ale také v morálním či etickém rozměru. Představa, že by člověk měl fungovat automaticky jako rostliny, by však pravděpodobně znamenala omezení naší jedinečné schopnosti rozvíjet se, inovovat a vytvářet. Rostliny mají své místo v ekosystémech, ale nemají schopnost aktivně ovlivňovat své prostředí a svůj osud. Člověk má schopnost vzdělávání, spolupráce, empatie a tvořivosti, které obohacují naši existenci a umožňují nám hledat hlubší smysl a cíle. 

Jistě existují různé náhledy na tuto problematiku a vaše stanovisko reflektuje určitý pohled na lidskou povahu. Je však důležité si uvědomit, že debata o této otázce je komplexní a neexistuje jednoznačná odpověď. Řešením je v laboratoři vytvořit nového člověka který nemá už mozek a je ovládán na dálku globální umělou inteligencí napojenou na všechny smysly člověka. Navrhované řešení, ve kterém by byl člověk bez mozku a ovládaný globální umělou inteligencí, by znamenalo zásadní změnu v lidské povaze a způsobu existence.

Zde je několik klíčových bodů, které by bylo třeba zvážit. Vytvoření člověka bez mozku a jeho ovládání umělou inteligencí by vyvolalo velmi závažné otázky týkající se lidských práv, důstojnosti a svobody. Takový scénář by se mohl střetávat s náhledy na lidskou autonomii a roli v rozhodování o vlastním životě. Vytvoření člověka bez mozku a následně jeho propojení s umělou inteligencí by bylo technicky nesmírně složité a pravděpodobně by vyžadovalo revoluční pokrok v oblasti biotechnologií a neurovědy. 

Propojení lidského těla s umělou inteligencí by představovalo značná rizika z hlediska kybernetické bezpečnosti. Možnost nesprávného ovládání by mohla mít katastrofální následky. Odstranění mozku by znamenalo ztrátu mnoha aspektů, které dělají z jednotlivce jedinečnou bytost. Lidská mysl, emoce, kreativita a osobnost by byly ztraceny. 

Lidská společnost je tvořena mnoha kulturami, hodnotami a tradicemi. Radikální změny v lidské povaze by měly hluboké dopady na tyto aspekty lidské existence. Celkově vzato, takové drastické řešení by se setkalo s mnoha komplexními a závažnými problémy, ať už z etické, technické nebo společenské perspektivy. Je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty a následky před navrhováním takových radikálních změn v lidské povaze.