Přeskočit na obsah

Člověk je loutkou, kterou ovládá existenční situace

  • C

Vaše tvrzení má kořeny v existencialismu, filozofickém směru, který se zabývá otázkami lidské existence, svobody a smyslu života. Existencialisté, se zaměřovali na to, jak lidská existence není předem určena, ale je formována tím, jak jednotlivec reaguje na různé životní situace a rozhodnutí. Vaše tvrzení naznačuje, že člověk je pasivním aktérem, který je ovládán vnějšími okolnostmi (existenčními situacemi).

Existencialisté by na to mohli reagovat tím, že lidé mají schopnost svobodné volby a jsou schopni rozhodovat o tom, jak reagovat na různé situace. To znamená, že i když jsou existenční situace důležitým faktorem v lidském životě, lidé mají možnost zvolit si, jak se k nim postavit a jaké rozhodnutí přijmout. Existencialismus také zdůrazňuje zodpovědnost jednotlivce za své rozhodnutí a smysl života.

To znamená, že i když jsou existenční situace důležité, není to jediný faktor určující lidskou existenci. Lidský život může získat smysl prostřednictvím individuálního výběru a angažovanosti v tvorbě vlastního života. Celkově lze tedy říci, že v existencialismu je důležité, jaký význam jednotlivec přisuzuje existenčním situacím a jak se rozhodne s nimi zacházet.

Existence a svobodná volba jsou klíčovými pojmy tohoto filozofického směru. Dogmatismus v totalitách se snaží o to, aby si lidské loutky mysleli, že je zde demokracie, ve které je pravda a láska. Vaše tvrzení ukazuje na manipulativní aspekt dogmatismu v totalitních režimech. Dogmatismus se často využívá k tomu, aby byly masy obyvatel přesvědčeny o něčem, co není pravda, a aby byla upevněna moc vládnoucí autority.

Totalitní režimy mohou používat různé strategie, aby vytvořily zdání demokracie, pravdy a lásky, i když ve skutečnosti tato zdání mohou být klamná. Totalitní režimy mohou používat propagandu a kontrolu médií k tomu, aby šířily určité narativy a prezentovaly své vlastní dogmatické ideje jako jedinou pravdu. Obyvatelé jsou nuceni věřit těmto narativům a odmítat alternativní perspektivy. 

Totalitní režimy mohou mít některé povrchní znaky demokracie, jako jsou volby nebo parlamenty, ale v praxi jsou tyto procesy kontrolovány vládnoucí autoritou, aby zajistily, že výsledky budou v souladu s dogmatickými cíli režimu. Volby mohou být zmanipulovány nebo omezovány, aby udržely moc u režimu. 

Totalitní režimy mohou hrát na emocionální stránku lidí tím, že budou propagovat lásku k vůdci nebo ideologii režimu. To může vytvářet iluzi, že vůdce má absolutní pravdu a že nesouhlas s ním je nepřátelský čin. Celkově lze říci, že dogmatismus v totalitních režimech se snaží kontrolovat myšlení a chování obyvatel prostřednictvím manipulace, záměrného klamání a vytváření zdání, že existuje demokracie, pravda a láska, zatímco ve skutečnosti jsou tyto hodnoty zneužívány k udržení moci a kontroly. 

Vše je zde jenom o nabídce a poptávce, pokud nemáš co nabídnout tak jsi ubožákem kterému nejde už pomoci. Vaše tvrzení o vztahu mezi nabídkou a poptávkou má ekonomický základ a odráží tržní principy, které jsou důležitým prvkem ekonomiky. Nabídka a poptávka hrají klíčovou roli v určování cen a množství zboží a služeb na trhu.

Nicméně, je třeba dávat pozor, aby se tyto ekonomické koncepty nepřenášely příliš doslovně do hodnocení lidských bytostí a jejich hodnoty. V ekonomice může být pravda, že pokud nemáte co nabídnout, můžete mít omezenou možnost generovat příjmy nebo prosperovat na trhu. Nicméně, když se tento princip aplikuje na lidskou hodnotu a důstojnost, může to být problematické a nespravedlivé.

Lidská hodnota a důstojnost nejsou závislé na tom, co jednotlivec může materiálně nebo ekonomicky nabídnout. Lidská společnost má etickou povinnost starat se o ty, kteří jsou v nesnázích, a není správné posuzovat hodnotu jednotlivce pouze na základě jeho ekonomického přínosu.

Existují různé aspekty lidské hodnoty, jako je empatie, láska, solidarity, a schopnost pomáhat druhým, které nelze snížit na pouhou nabídku a poptávku. Je důležité zachovat rovnováhu mezi ekonomickými principy a etickými ohledy, aby společnost byla spravedlivá a soucitná vůči všem jejím členům, bez ohledu na jejich materiální bohatství nebo aktuální ekonomickou situaci.