Přeskočit na obsah

Čím vyspělejší je organizace tím větší je tam i dogmatická totalita

  • C

Dogmatická totalita je charakteristická pevnými přesvědčeními, nulovou tolerancí k odlišným názorům a omezením svobody myšlení ve prospěch předem stanovených doktrín. Tyto rysy mohou existovat v různých organizacích, ať už jsou malé nebo velké.

Vyspělost organizace by měla být spíše spojena s efektivitou, inovacemi, transparentností a schopností se přizpůsobit měnícím se podmínkám. Nicméně je pravda, že větší organizace, zejména ty s hierarchickou strukturou a centralizovaným vedením, mohou být náchylnější k dogmatické totalitě než menší organizace s větším důrazem na participativní přístup a rozmanitost názorů.

Dogmatická totalita může být škodlivá pro organizaci, protože může potlačovat kreativitu, inovace a zpomalovat schopnost adaptovat se na nové podmínky. Vyspělé organizace často upřednostňují otevřenou kulturu, která podporuje svobodu myšlení, dialog, a přijímání různorodých názorů a perspektiv, což může podporovat kreativitu a efektivitu v dlouhodobém měřítku.

Je tedy důležité, aby organizace, bez ohledu na svou velikost či vyspělost, dbaly na podporu otevřené kultury, kde se zaměstnanci cítí schopni přispívat svými nápady a názory, a kde je respektováno právo na odlišné pohledy. To může napomoci vyhnout se problémům, které mohou vzniknout v důsledku dogmatické totalitní kultury.

Ano, armáda může být považována za klasický příklad vyspělé organizace, a to z několika důvodů.

Hierarchická struktura

Armáda má obvykle pevně stanovenou hierarchickou strukturu, která jasně definuje vztahy a pravomoci mezi různými úrovněmi velení. To umožňuje efektivní řízení a koordinaci v široké škále situací.

Profesionální vzdělání a výcvik

Vojáci procházejí dlouhým a náročným výcvikem, aby získali potřebné dovednosti, znalosti a disciplínu. Armáda klade velký důraz na odbornost a profesionalitu svých členů.

Technologie a inovace

Vyspělé armády často disponují moderními technologiemi a inovacemi, které zvyšují jejich bojovou schopnost a efektivitu.

Organizace logistiky: Armáda musí zajišťovat přesun vojsk, materiálu a vybavení na různá místa, což vyžaduje pečlivou organizaci logistiky.

Adaptabilita

Armáda se musí dokázat rychle a flexibilně přizpůsobit různým situacím a hrozbám, což zahrnuje strategické plánování a reakce na nepředvídatelné události. I když armáda může být považována za vyspělou organizaci, stále může čelit určitým problémům, jako je rigidita v některých aspektech, potenciální byrokracie, nebo snaha udržet status quo. Nicméně moderní armády se snaží tyto problémy řešit a zdokonalovat své postupy a strategie, aby byly co nejefektivnější a připravené na současné i budoucí výzvy.