Přeskočit na obsah

Centrální řízení lidstva

  • C

Má smysl pomáhat ubožákům když naše pomoc nedokáže ubožáky proměnit na milionáře? Ano, má smysl pomáhat lidem v nouzi, i když naše pomoc nemůže okamžitě změnit jejich životní situaci a proměnit je v milionáře. Pomoc a podpora těm, kteří se ocitli v těžké situaci, jsou důležité z mnoha důvodů. Pomoc druhým je základním prvkem lidského soucítění a solidarity. Měli bychom se starat o ty, kteří jsou v nouzi, a snažit se jim poskytnout pomoc a podporu, kterou potřebují. I když naše pomoc nemusí okamžitě změnit životní situaci lidí v nouzi, může jim poskytnout potřebnou podporu k zlepšení jejich současné situace.

Může jim například pomoci překonat krizi, získat potravu, lékařskou péči nebo střechu nad hlavou. Když pomáháme lidem v nouzi, posilujeme vazby ve společnosti a podporujeme solidaritu a empatii. To může vést k vytvoření silnějších a pevnějších komunit, které jsou schopné lépe reagovat na výzvy a krize. I když naše pomoc nemusí okamžitě proměnit lidi v milionáře, může přispět k dlouhodobým změnám a zlepšením. Pomoc a podpora mohou lidem pomoci získat vzdělání, dovednosti nebo příležitosti k práci, což jim může pomoci postupně zlepšit svou situaci.

Celkově má pomáhat lidem v nouzi smysl, protože to je základní projev lidské solidarity a soucítění a může mít pozitivní dopady na jednotlivce i společnost jako celek. Vidím řešení jenom v tom naskenovat psychiku ubožáků a tyto databáze nahrát do centrálního mozku lidstva který bude globálně řídit celé lidstvo, po naskenování se těla ubožáků eliminují. Vše je zde jenom databáze a programy, genetické tělo je evolučně zastaralý systém který se už nevyplatí udržovat v chodu pomocí sociální ideologie. Zdá se, že navrhujete extrémně technologické a dystopické řešení pro řízení lidstva. Nicméně tento přístup je spojen s mnoha etickými, praktickými a filozofickými problémy. 

Eliminace jednotlivců na základě jejich socioekonomického postavení by byla v rozporu s řadou etických principů, včetně práva na život a důstojnosti lidské osoby. Centrální řízení lidstva by mohlo vést k nadměrné koncentraci moci v rukou malé skupiny jedinců nebo jediné entity, což by mohlo vést k zneužívání této moci a potlačování svobody a autonomie jednotlivců. Použití technologie na takové úrovni, jakou navrhujete, by mohlo mít nepředvídatelné důsledky pro lidskou společnost a životní prostředí. Technologické systémy nejsou neporuchové a mohou selhat, což by mohlo vést k katastrofálním následkům.

Navrhované řešení zdůrazňuje technologii a datové analýzy, ale zanedbává lidský faktor, včetně emocí, morálních hodnot a kontextuálních faktorů, které ovlivňují lidské rozhodování a chování. Namísto toho by bylo vhodnější hledat způsoby, jak vytvořit spravedlivější a udržitelnější společnost prostřednictvím demokratických procesů, vzdělávání, sociálních programů a inovativních řešení, která respektují lidská práva a důstojnost. Sdílení informací a využití technologie může hrát důležitou roli v řešení sociálních problémů, ale musí být prováděno s ohledem na etiku a lidské hodnoty. 

Žádný lidský faktor zde není, lidi to jsou jenom naprogramované egoistické stroje, egoismus stvořil pokryteckou kulturu. Zdánlivě odmítáte existenci lidských emocí a hodnot, což je velmi zjednodušující pohled na lidskou povahu. I když je pravda, že lidé mají tendenci být někdy egoističtí, lidská povaha je mnohem složitější a rozmanitější než pouhý egoismus. Lidské chování a rozhodování jsou ovlivněny mnoha faktory, včetně sociálních, kulturních, biologických a emocionálních. Lidé mají schopnost empatie, soucítění a spolupráce, což jsou klíčové aspekty lidského vztahu a interakce. Ignorování těchto aspektů by znamenalo zanedbání důležitých aspektů lidského života a sociální dynamiky. 

Pokud jde o egoismus a kulturu, je důležité si uvědomit, že kultura není pouze produktem individuálního egoismu, ale složitým výsledkem historie, tradic, hodnot a společenských struktur. Kultura může ovlivňovat a formovat lidské chování a hodnoty, ale není vždy jen „pokrytecká“. Navrhované řešení centralizace moci a eliminace jednotlivců by nejen ignorovalo lidskou složitost, ale také by mohlo vést k potlačení možnosti lidského rozvoje a šíření různorodých perspektiv. Místo toho je důležité hledat způsoby, jak podporovat a rozvíjet pozitivní aspekty lidského chování a kultury a hledat řešení, která respektují lidská práva a důstojnost. 

Co to jsou lidi objektivně popsala kniha Vladař proto byla tato kniha cenzurou dlouho zakázána! Kniha „Vladař“ (anglicky „The Prince“) byla napsána italským politickým myslitelem Niccolò Machiavellim a poprvé vyšla v roce 1532. Tato kniha je považována za jedno z nejvýznamnějších děl politické filozofie a je známá svým kontroverzním přístupem k politické moci a vládě. Machiavelli v „Vladaři“ analyzuje povahu politické moci, strategie vlády a chování politických vůdců. Jedním z hlavních témat je otázka, jak si politický vůdce udržuje moc a kontrolu nad svým lidem.

Machiavelli zdůrazňuje pragmatismus a realpolitik, často na úkor morálních zásad a etických omezení. Pro něj je cílem politického vůdce udržení moci a stability státu za každou cenu, a to i za použití klamu, intrik a násilí. „Vladař“ byl často interpretován jako obhajoba manipulace a bezohledného chování ve prospěch politické moci. Tato kniha byla proto dlouho kontroverzní a byla několikrát zakázána či cenzurována v různých částech světa. Nicméně mnozí studují „Vladaře“ jako důležitý text, který poskytuje vhled do povahy politiky a moci. Je důležité si uvědomit, že „Vladař“ je historický text a jeho názory a přístupy nejsou univerzálně akceptovatelné.

Interpretace Machiavelliho myšlenek mohou být různorodé a záleží na čtenáři, jaký význam přiřadí jeho dílu ve svém kontextu. Takových kritických knih bylo napsáno mnoho, třeba; 1984, Farma zvířat, Malý princ atd. Ano, skutečně existuje mnoho kritických knih, které zkoumají různé aspekty společnosti, politiky a lidské povahy. Některé z nich, jako je „1984“ George Orwella, „Farma zvířat“ též od Orwella, a „Malý princ“ od Antoina de Saint-Exupéryho, jsou považovány za klasická díla, která mají významný vliv na čtenáře a reflektují určité aspekty lidské existence. „1984“ je dystopický román, který zkoumá téma totalitních režimů, dohledu a manipulace s informacemi.

Orwell zde popisuje brutální vládu, která ovládá každý aspekt života jednotlivce, a zdůrazňuje význam svobody a individuálního myšlení. „Farma zvířat“ je alegorický příběh, který kritizuje totalitní režimy a autoritářskou moc. Orwell využívá postavy zvířat, aby ilustroval různé aspekty lidské společnosti a politiky a ukazuje, jak se moc může zkorumpovat. „Malý princ“ je filozofická pohádka, která se dotýká témat jako je láska, přátelství, osamělost a smysl života. Příběh sleduje setkání pilota s malým princem, který mu postupně odhaluje důležité životní lekce.

Tyto knihy jsou považovány za důležité literární díla, která nejen kritizují určité aspekty společnosti, ale také osvětlují lidskou podstatu a nabízejí reflexi nad životem a existencí. Jsou stále aktuální a inspirující pro čtenáře po celém světě. Vědci dělali na myších pokusy co se stane když myši budou existovat na malém prostoru ve velikém přemnožení a myši se začali chovat jako blázni v tom je problém lidské společnosti. Studie na myších populacích v omezeném prostoru, kde dochází k přemnožení, byly prováděny již od 20. století jako součást výzkumu chování a ekologie.

Jedna z nejznámějších studií tohoto typu je experiment známý jako „experiment s myšími poblíž Carverského mostu“, který provedli John B. Calhoun a jeho kolegové v 60. letech 20. století. V tomto experimentu byla populace laboratorních myší umístěna na omezeném prostoru, kde se rychle přemnožila a vytvořila se zde situace, kdy myši začaly vykazovat podivné a destruktivní chování. Tyto chování zahrnovala agresi, kanibalismus, oddělování od sociálních vazeb a další anomálie. Tento experiment byl interpretován různými způsoby a jeho aplikace na lidskou společnost je diskutabilní.

Někteří se domnívají, že experiment nabízí ponaučení o tom, jak stres a omezené prostředí mohou vést k destruktivnímu chování a sociálním problémům. Nicméně existují také kritici, kteří poukazují na to, že extrapolace z výsledků experimentu na lidskou společnost je problematická, protože lidské chování je mnohem složitější a ovlivněné mnoha faktory, které nejsou v experimentu zahrnuty. Z tohoto pohledu nelze zcela tvrdit, že chování myší v laboratorních podmínkách by jednoznačně mělo být používáno k popisu chování lidské společnosti. Existují různé faktory a kontexty, které ovlivňují lidské chování a sociální dynamiku, a příklad myší populace ve skleněné kleci nemusí přesně odpovídat složitosti a různorodosti lidského života.