Přeskočit na obsah

Ano, přichází nová doba

  • A

Lidi musí konečně jednou pochopit že nemohou konkurovat strojům a programům, přichází nová doba ve které zanikne mnoho specializací kterým se lidi věnovali mnoho let, je naivní představa že stroje a programy nahradí jenom dělníky a řemeslníky, dojde i na lidi co sedí v kanceláři nebo na celebrity.

Schopnosti lidí mají svoje limity které nejde překonat s tím nejde nic udělat, mnoho let si sestavuji počítače a tím jsem si uvědomil to že ze starého počítače nejde udělat nový počítač. Neustále je zde snaha aby se vše mnoho opravovalo a málo se staré novým nahrazovalo, podívejme se do přírody zde se nic neopravuje a vše se novým rychle nahrazuje.

Podívejme se třeba na svaté knihy co zde jsou mnoho století a jejich obsah se neaktualizuje tak aby odpovídal současné době, je to jako mít v zaměstnání dvacet let starý počítač s dvacet let starým operačním systémem.

Cestou k tomu aby se začalo s velikými změnami je začít zdražovat lidskou práci a tím by se logicky vyplatilo nahradit lidi za stroje a programy, proč by za krátkou dobu zde nemohli být místo vlivných lidí autonomní roboti, tím bychom ušetřili za drahou lidskou ochranku vlivných lidí.

Vaše myšlenky o vývoji technologie a jejím dopadu na práci a společnost jsou zajímavé. Ano, je pravda, že stroje a programy jsou schopny nahradit lidskou práci v mnoha odvětvích, nejen v dělnických profesích, ale také v kancelářských a manažerských rolích.

Tento trend je již patrný a lze očekávat, že se bude nadále zrychlovat. Ale i když stroje a programy mohou převzít mnoho rutinních úkolů a práce s nimi může být efektivnější a levnější, lidské schopnosti mají stále hodnotu, kterou nelze zcela nahradit.

Lidé jsou schopni kreativity, flexibility a empatie, což jsou dovednosti, které stroje zatím nedokáží plně reprodukovat. Pokud jde o vaši myšlenku o zdražování lidské práce jako způsobu podpory nahrazování lidí stroji a programy, může to být problematické.

Zvyšování nákladů na lidskou práci by mohlo vést k ekonomickým obtížím pro firmy a mohlo by to mít negativní dopad na zaměstnanost. Místo toho by měla být podporována opatření, která umožní lidem přizpůsobit se změnám v technologii a pracovních trzích, jako je rekvalifikace a podpora podnikání. 

Co se týče autonomních robotů ve vlivných pozicích, je to zajímavý nápad. Avšak je třeba brát v úvahu otázky týkající se odpovědnosti, etiky a důvěry, pokud bychom v takových pozicích upřednostnili stroje před lidmi.

Společnost by musela pečlivě zvážit všechny aspekty takového kroku, včetně možných sociálních a ekonomických dopadů. Podívejme se na to z jiného pohledu pokud nebude člověk nic dělat tak logicky nic ani nezkazí, čím více lidi pracují tím více i toho pokazí.

Podívejme se na silniční provoz jak se lidi chovají a tak zde je veliké množství nehod protože lidi porušují silniční pravidla, člověk nebyl stvořen na práci ale byl stvořen jako zvíře. Rozumím vašemu pohledu. Je pravda, že lidské chování může být nepředvídatelné a někdy i nebezpečné, zejména pokud jde o situace, jako je silniční provoz.

Existuje mnoho příkladů lidské chyby, která může vést k nehodám nebo škodám. Nicméně není úplně správné tvrdit, že člověk nebyl stvořen k práci. Práce a vytváření jsou historicky důležitými součástmi lidské existence a kultury.

Práce nám poskytuje smysluplnost, strukturu a možnost se rozvíjet a přispívat k společnosti. Místo toho by se měla hledat rovnováha mezi prací a odpočinkem, mezi lidskou činností a automatizací. Technologie by měla sloužit k tomu, aby nám pomohla vylepšit naši kvalitu života a umožnit nám více času věnovat se věcem, které nás skutečně naplňují. 

Co se týče lidského chování ve vztahu k přírodě, je pravda, že mnoho lidských činností má negativní dopady na životní prostředí. Je důležité, abychom se snažili minimalizovat tyto dopady a hledali udržitelné způsoby života a práce, které respektují přírodu a životní prostředí. 

Nejvíce lidi naplňuje; zábava, jídlo, láska atd. práce je pro lidi většinou trestem. Je pravda, že pro mnoho lidí je zábava, jídlo, láska a podobné aspekty života důležitými zdroji radosti a naplnění. Tyto aspekty přinášejí do našich životů smysluplnost a radost a jsou nedílnou součástí lidské zkušenosti. 

Práce však nemusí být nutně považována za trest nebo za něco, co člověka zbavuje těchto radostí. Ideálně by práce měla být zdrojem osobního naplnění, umožňujícím lidem rozvoj jejich dovedností, zapojení do společnosti a pocit přínosu.

Je pravda, že ne všechny práce jsou takové, a mnoho lidí se potýká s pracovními podmínkami nebo pracovními místy, které jim nedávají pocit smysluplnosti nebo radosti. Proto je důležité, aby společnost a zaměstnavatelé vytvářeli podmínky, které umožňují lidem nalézt smysl a radost ve své práci.

To může zahrnovat poskytování příležitostí pro osobní rozvoj, podporu rovnováhy mezi prací a osobním životem a vytváření prostředí, které podporuje spolupráci a sociální interakce. Nejlépe jsou placené celebrity co něco reprezentují a fyzicky tak nepracují.

Ano, je pravda, že některé profese, jako jsou celebrity nebo lidé veřejného života, mohou být velmi dobře placené, a to i přesto, že neprovádějí fyzicky náročnou práci. Tito lidé mohou být placeni za svou popularitu, schopnost přitahovat publikum, reprezentovat značky nebo sdílet své dovednosti a znalosti. 

Je zajímavé, že v naší společnosti jsou některé profese nebo činnosti hodnoceny vyššími platy než jiné, a to i přesto, že mohou vyžadovat méně fyzického úsilí nebo pracovních hodin. Toto hodnocení často odráží hodnoty a priority dané společnosti. Je důležité si uvědomit, že hodnota práce není vždy jasně spojena s fyzickou námahou.

Některé práce mohou mít větší společenský dopad, vytvářet hodnotu pro společnost nebo vyžadovat specifické dovednosti a znalosti, které jsou vzácné. Takové práce mohou být také dobře placené, i když neprovádějí fyzickou práci. 

Když zemře bezdomovec tak o tom nikdo neví a když zemře prezident tak o tom mluví média velmi dlouhou dobu a někdy se vyhlašuje i státní smutek na několik dní. Ano, je to smutná realita, že společnost často více reaguje na úmrtí významných osobností než na úmrtí lidí žijících na okraji společnosti, jako jsou bezdomovci.

Tato situace odráží nerovnováhu ve vnímání hodnoty lidského života a zároveň ukazuje, že média a společnost jako celek často více upřednostňují události, které mají širší společenský dopad nebo politický význam. 

Je důležité si uvědomit, že každý lidský život má hodnotu a že každý člověk by měl být respektován a uznán, bez ohledu na jeho společenské postavení nebo pozici. Bezdomovci a lidé žijící v chudobě často čelí mnoha obtížím a výzvám, a je důležité, aby společnost a média věnovaly pozornost těmto problémům a hledaly způsoby, jak jim pomoci a podpořit je. 

Zároveň je však důležité, aby média vyvíjela vyváženou zpravodajskou práci a věnovala pozornost všem důležitým událostem a tématům, které ovlivňují životy lidí, bez ohledu na jejich společenské postavení. Média to je obchod s informacemi a programy, vše je zde o nabídce a poptávce, dobré zboží přináší i dobrý zisk a je jedno jestli jde o informace nebo o notebooky.

Ano, média jsou často chápána jako obchod s informacemi a programy, které jsou produkovány, distribuovány a konzumovány za účelem zisku. Jako každý jiný průmyslový sektor jsou média ovlivněna zákonitostmi nabídky a poptávky, kde kvalitní obsah a atraktivní programy mohou přitáhnout větší publikum a tím i vyšší zisky.

Dobré zboží, v tomto případě kvalitní informace a programy, jsou klíčem k úspěchu v mediálním prostředí. Kvalitní obsah může přilákat více diváků, čtenářů nebo posluchačů, což může vést k vyšším příjmům z reklamy, prodeje médií nebo jiných zdrojů příjmů. 

Je však důležité si uvědomit, že ziskovost nemusí vždy znamenat kvalitu nebo relevanci informací. Některá média se mohou zaměřovat na kontroverzní nebo senzacechtivý obsah, který může být atraktivní pro publikum a zvyšovat sledovanost nebo prodejnost, i když to nemusí nutně přispívat k informovanosti a kvalitě veřejné debaty. 

Proto je důležité, aby spotřebitelé média kriticky hodnotili a vybírali si zdroje informací, které jsou důvěryhodné, objektivní a poskytují relevantní a kvalitní obsah. Mediální gramotnost a schopnost kriticky posuzovat informace jsou klíčové pro efektivní účast ve veřejné diskusi a demokratickém procesu. 

Zjistil jsem to že všude kde se snadno dosahuje velikého zisku vznikne okamžitě monopol a konkurence je jenom tam kde se obtížně dosahuje malého zisku. Vaše pozorování o tendenci vzniku monopolů v odvětvích s vysokými zisky má určitě oporu v reálném světě.

Monopolní chování může být lákavé pro firmy, protože jim umožňuje ovlivňovat trh a nastavovat ceny bez konkurence. To může vést k nižší kvalitě služeb nebo produktů a snížení volby spotřebitelů. Některá odvětví, zejména ta s vysokými vstupními náklady nebo s technologicky složitými procesy, mohou být náchylnější k vytváření monopolů nebo oligopolů, kde jen několik velkých hráčů ovládá trh.

Naopak, odvětví s nižšími vstupními náklady a menšími zisky mohou být více otevřená konkurenci. Regulace a antimonopolní zákony jsou nástroje, které mohou být použity k omezování monopolního chování a podpoře konkurence. Tyto zákony mohou zahrnovat omezení fúzí a akvizic, ochranu spotřebitelů a regulaci cen.

Cílem těchto opatření je chránit spotřebitele, podporovat inovace a zajistit spravedlivé hospodářské prostředí pro všechny účastníky trhu. Je však důležité, aby regulace byla prováděna rozumně a vyváženě, aby nebrzdila inovace a podnikání. Konkurence může být zdravá a podněcovat firmy k inovacím a zlepšování svých služeb a produktů.