Přeskočit na obsah

Ano, opice se po sobě opičí

  • A

Existuje mnoho slov která se používají k tomu abychom někoho ponížili, protože je nám cizí, bohužel cizí lidé nám naše urážky oplácejí a následkem je často násilí nebo válka. Problémem u lidí je jejich evoluční minuost, lidově řečeno jablko nepadne daleko od stromu a tak se děti chovají jako jejich rodiče. Lidi se organizují do organizací a tyto organizace mají svoje svatá pravidla, následkem je konflikt mezi rozdílnými organizacemi, někdy dochází k tomu že se stane nějaká organizace monopolní a neštěstí je hotovo, takovou organizací byla třeba ideologická organizace, kde si členové říkali soudruzi a soudružky.

Vše je zde o pokytectví, kdy si vlci mediálně hrají na ovce, aby tak získali veliký vliv na mnoho ovcí a měli se tak lépe než se mají ovce. Zvířata si nehrají na to co nejsou, protože nemají v sobě pokytectví, proto tak milujeme psy a kočky, a staráme se často o ně lépe než o svoje děti. Neustále se mediálně hovoří o tom co dělají vlivní a populární jednici, jsou to naše vzory které se snažíme kopírovat jenže tyto vzory jsou jenom loutky které mnohé snadno ovládá, vše je o náhražkách které si hrají na originály.

Tento text se zamýšlí nad hlubokými tématy lidské přirozenosti, pokrytectví a sociálních struktur. Následující rozbor a doplnění mohou pomoci lépe porozumět těmto myšlenkám a jejich důsledkům. Pokrytectví, tedy předstírání ctnostného chování nebo morálních zásad, které člověk ve skutečnosti nemá, je fenoménem, který se vyskytuje jak na individuální, tak na kolektivní úrovni. Tvrdíš, že lidé se často uchylují k pokrytectví, aby dosáhli moci nebo vlivu, a tím vytvářejí napětí a konflikty ve společnosti.

Tato představa je podporována historickými i současnými příklady, kdy politické a ideologické organizace často využívají manipulace a propagandy k dosažení svých cílů. Tento názor, že lidské chování je silně ovlivněno evoluční minulostí a rodinným prostředím, odráží teorii sociálního učení, která tvrdí, že lidé se učí chování pozorováním a napodobováním ostatních, zejména rodičů a dalších vzorů. To, že „jablko nepadne daleko od stromu,“ znamená, že děti často přebírají vzorce chování svých rodičů, což může vést k perpetuaci jak pozitivních, tak negativních vlastností a postojů.

Organizace, ať už politické, náboženské nebo ideologické, často mají své vlastní soubory pravidel a hodnot, které mohou být v rozporu s jinými organizacemi. Tento konflikt je nevyhnutelný a může eskalovat do násilí nebo války. Monopolní organizace, které získají přílišnou moc, mohou snadno zneužít svého postavení, což vede k útlaku a nespravedlnosti. Historie nám poskytuje mnoho příkladů takových monopolních organizací, které se prosadily na úkor individuálních svobod a práv. Tvá poznámka o zvířatech, která si „nehrají na to, co nejsou,“ zdůrazňuje rozdíl mezi lidským pokrytectvím a přirozenou autenticitou zvířat.

Zvířata jednají podle svých instinktů a přirozených potřeb, což je důvod, proč lidé často nacházejí v jejich společnosti útěchu a věrnost, kterou ne vždy nacházejí u jiných lidí. Tento kontrast mezi autenticitou a pokrytectvím může být jedním z důvodů, proč se lidé někdy starají o své domácí mazlíčky lépe než o své vlastní děti, jak jsi zmínil. Média hrají klíčovou roli ve formování veřejného mínění a vnímání. Tento názor, že vlivní a populární jedinci jsou „loutky,“ které jsou ovládány skrytými silami, reflektuje kritický pohled na mediální manipulaci a celebrity kulturu.

Lidé často napodobují vzory, které jsou jim prezentovány, aniž by si uvědomovali, že tyto vzory jsou někdy pouhými náhražkami skutečných hodnot a autentických životů. Tento text nabízí kritický pohled na lidskou společnost, zdůrazňuje problematiku pokrytectví a jeho dopadů na individuální a kolektivní úrovni. Přemýšlení o těchto tématech nám může pomoci lépe porozumět sobě samým a světu kolem nás, a možná nás i inspirovat k hledání větší autenticity a pravdivosti ve svém vlastním životě.