Přeskočit na obsah

Ano, být bezmocný a chudý je za trest

  • A

Akční celebrity jsou iluze. Akční celebrity jsou lidé, kteří se proslavili díky svým fyzickým schopnostem anebo hereckým výkonům v akčních filmech nebo televizních seriálech. Tyto celebrity často představují fiktivní verzi sebe sama, kterou diváci obdivují a napodobují. Tuto iluzi mohou udržovat tím, že se prezentují jako dokonalí a neporazitelní, i když ve skutečnosti mohou mít stejné trable jako ostatní lidé. Ježíš Kristus je akční celebrita. Ježíš Kristus je historická postava, která se stala základem křesťanství. On se proslavil jako náboženský vůdce a učitel, který se zasloužil o rozšíření křesťanství po celém světě. On byl také uctíván jako Mesiáš a Syn Boží. Ježíš Kristus se nespojuje s pojmem „akční celebrita“ protože jeho sláva nespočívá ve fyzických schopnostech nebo hereckých výkonech, ale v jeho náboženském a duchovním vlivu.

Pokud chodil Ježíš po vodní hladině, tak je akční celebritou. V křesťanské tradici se vypráví, že Ježíš učinil několik zázračných skutků, včetně toho, že chodil po hladině jezera. Tento příběh se nachází v Novém zákoně, konkrétně v Matoušovi. Tento příběh se často interpretuje jako znamení Ježíšovy božské moci a jeho schopnosti překonat přirozené zákony. Někteří lidé mohou interpretovat tento příběh jako akční celebritu, protože Ježíš ukazuje své neobvyklé schopnosti, ale je třeba mít na paměti, že v křesťanské tradici má tento čin hlubší duchovní význam a slouží jako znamení Ježíšovy božské moci. Zázraky jsou dezinformace, protože vše je zde evolucí naprogramováno.

Někteří lidé mohou věřit, že zázraky jsou dezinformace, protože si myslí, že vše je naprogramováno a že není možné, aby se něco stalo mimo přirozené zákony. Jiní lidé mohou věřit, že zázraky jsou možné, protože věří, že existuje nadpřirozená síla nebo božská moc, která může ovlivňovat přirozené zákony. Je důležité si uvědomit, že tuto otázku lze vyhodnotit různými způsoby a záleží na individuálních názorech a víře každé osoby. Pokud by byl trest smrti za lhaní civilizace by zanikla. Trest smrti za lhaní by mohl mít vážné důsledky pro společnost. Kdyby byl trest smrti za lhaní, lidé by se mohli bát sdělit své skutečné myšlenky nebo názory, protože by se obávali důsledků. Toto by mohlo vést k omezení svobody projevu a potlačování názorové diverzity.

Navíc, je třeba mít na paměti, že i když někdo lže, neznamená to automaticky, že je to špatný člověk nebo že by si zasloužil trest smrti. Trest smrti za lhaní by také mohl vést k vysokému počtu nespravedlivých odsouzení, protože lidské svědectví není vždy spolehlivé a může být subjektivní. Konečně, takový zákon by byl těžko proveditelný a byl by to pro společnost velký problém. To vše by mohlo vést k vysokému počtu nespravedlivých odsouzení, potlačení svobody projevu a omezení názorové diverzity. Pokud by nesměli být v ideologii lži, tak by ideologie zanikli. Ideologie jsou často založené na určitých předpokladech nebo představách o světě, které nemusí být vždy založené na faktech nebo ověřených informacích. Pokud by bylo zakázáno používat lži v ideologii, mohlo by to vést k omezení možností pro vyjádření názorů nebo myšlenek, které nejsou podložené důkazy nebo fakty.

To by mohlo vést k omezení názorové diverzity, protože některé názory nebo ideologie by mohly být označeny za lži, a tudíž by nemohly být vyjádřené nebo veřejně prezentovány. Je důležité, aby lidé měli možnost vyjádřit své názory a ideologie, ale také je důležité, aby tyto názory a ideologie byly založené na faktech a ověřených informacích. V praxi by to bylo velmi obtížné implementovat a řídit, protože některé názory nebo ideologie mohou být subjektivní a mohou být chápány jako lži jen proto, že se liší od jiných názorů nebo ideologií. Pravda je pravidelnost k subjektu nebo objektu, záleží na délce, pravidelnosti a vztazích.

Pravda je složitá koncept, který se může lišit v závislosti na kontextu nebo perspektivě. Někteří filozofové a teoretici pojímají pravdu jako korespondenci mezi myšlenkou nebo tvrzením a skutečností, zatímco jiní pojímají pravdu jako relativní koncept, který se liší v závislosti na kontextu nebo perspektivě. Vědecká pravda se často pojí s pojmem „pravděpodobnosti“ nebo „důkazem“, když se věda snaží potvrdit nebo vyvrátit hypotézu. Pravda v sociálních vědách nebo historii bývají více subjektivní, protože se zabývají lidskými záležitostmi a historií, kde se často vyskytuje mnoho různých pohledů na stejnou událost. Nakonec, Pravda je komplexní koncept, který se liší v závislosti na kontextu nebo perspektivě a nelze ji jednoduše definovat jedním způsobem.

Je důležité být si vědom různých pohledů na pravdu a být kritičtí při posuzování informací a tvrzení. Každá lidská pravda je lež. Někteří filozofové a teoretici pojímají pravdu jako relativní koncept, který se liší v závislosti na kontextu nebo perspektivě. Tuto tezi lze interpretovat jako to, že lidé nejsou schopni poznat absolutní pravdu, a že všechny poznatky a tvrzení jsou subjektivní a mohou být ovlivněny osobními názory, zkušenostmi nebo kontextem. To je ale jen jeden pohled na pravdu, a ne všichni filozofové a teoretici s ním souhlasí. Jiní například tvrdí, že existuje absolutní pravda a že lidské poznatky a tvrzení jsou schopny ji odhalit.

Je důležité si uvědomit, že pravda je složitý koncept a že existuje mnoho různých teorií a pohledů na ni. Je důležité být kritičtí a věnovat pozornost různým pohledům na pravdu, abychom mohli dospět k vlastnímu pochopení. Lidi vůbec nechápou, co se zde bude dít od roku 2023 do roku 2028, v současnosti se sešlo mnoho velikých problémů, na které není řešení jde o; přelidnění, nedostatek zdrojů, velikou inflaci, nedostatek práce, pandemie, násilí, kriminalita, vandalismus, války, špína atd. Petr Pavel se stal Trojským koněm, díky kterému padne na dno u nás ekonomika a staneme se zase na dlouho zaostalou provincií odkud budou lidi utíkat jinam.

Já jsem to říkal Andreji Babišovi, aby se nehlásil jako kandidát na prezidenta, jenže on mě neposlechl, a tak za svoji chybu bude muset zaplatit, čiň čertu dobře a on se ti za to peklem odmění, vše je to o akci a reakci, z dálky vše vypadá jinak než z blízka. Boj je o hodnoty a jenom blázen bojuje o to co nemá hodnotu, je to jako na burze, kde je běžné to že cena akcií může nečekaně klesnout a z milionáře je najednou žebrák. Petr Pavel brzo zjistí to, že se má starat o ubohé hospodářství které má tak veliké dluhy které nejde už splatit a naděje na hospodářský růst to je utopie. Všude se začíná propouštět ve velkém, jednoduchým ukazatelem ekonomiky v EU je stáří osobních automobilů tyto statistiky jasně odhalují, že jsme zaostalá chudá kolonie, která nemá suroviny ani přístup k moři navíc velikým problémem je čeština která není světovým jazykem. Ano, situace může ovlivnit naše víra nebo pochybnosti.

Například, pokud se nám něco opakovaně děje a vytváří negativní výsledky, můžeme pochybovat o účinnosti této metody nebo názoru. Na druhou stranu, pokud se nám něco opakovaně děje a vytváří pozitivní výsledky, můžeme věřit v účinnost této metody nebo názoru. Svět je rozdělen na ty, co věří a ty co pochybují. Svět je rozdělen na mnoho různých skupin lidí, které se liší svými názory a přesvědčeními. Mezi nimi jsou i ti, kteří věří v určitou víru nebo náboženství, a ti, kteří pochybují nebo nevěří. Je důležité respektovat rozdílnost názorů a přesvědčení druhých lidí. Ti, co věří často pochybují. Je pravda, že mnoho lidí má kombinaci víry a pochybností. Věří v určitou víru nebo náboženství, ale také si kladou otázky a pochybují o některých aspektech své víry.

To je přirozenou součástí lidské existence a může pomoci k dosažení hlubšího pochopení a smyslu. Je důležité, aby každý člověk měl svobodu pochybovat a hledat svou vlastní cestu. Věřit a pochybovat to jsou protiklady mezi kterými je napětí. Věřit a pochybovat mohou být protiklady, protože věřit znamená mít jistotu nebo uvěřit v něco, zatímco pochybovat znamená mít pochybnosti nebo nejistotu. Toto napětí mezi věřením a pochybováním může být pro jednotlivce nebo společnosti výzvou, protože může vést k rozdílným názorům a rozporům. Je důležité naučit se žít s tímto napětím a respektovat rozdílnost názorů a přesvědčení ostatních lidí. Lidi by měli věřit jenom tomu co si ověřili. Je důležité, aby lidé byli kritičtí a věnovali pozornost tomu, co věří, a snažili se ověřit si informace, které se jim zdají pravdivé.

Tímto způsobem mohou lidé získat větší jistotu v tom, co věří, a pomoci si vyhnout se chybným nebo nepravdivým informacím. Ověřování si informací také může pomoci lidem rozvíjet své kritické myšlení a schopnost rozlišovat mezi pravdou a dezinformací. Pokud něco poznáme z blízka tak tomu nevěříme. Někdy může být pro člověka obtížné věřit něčemu, co poznal z blízka, protože má k dispozici více informací a zkušeností, které mu umožňují vidět věc z různých úhlů pohledu. V takovém případě může mít člověk větší pochybnosti nebo nedůvěru vůči tomu, co věří. Je důležité, aby lidé byli otevření novým názorům a připraveni měnit své názory na základě nových informací a zkušeností. Pravda to je teorie, která v praxi funguje.

Ano, teorie může být pravdivá, ale je třeba ji ověřit v praxi, abychom zjistili, zda funguje. Teorie může být použita jako základ pro další výzkum nebo jako vodítko pro praktické aplikace, ale musí být testována a ověřována, aby bylo zajištěno, že skutečně funguje v reálných podmínkách. Elity nabízejí mediálně teorie, co v praxi nefungují. Někteří lidé tvrdí, že elity mohou nabízet teorie, které v praxi nefungují, aby měly kontrolu nad společností nebo aby prosadily své vlastní zájmy. Tato teorie mohou být nabízena prostřednictvím mainstreamových médií nebo prostřednictvím jiných kanálů, které jsou kontrolovány nebo ovlivňovány elitami. Je důležité, aby lidé kriticky mysleli a ověřovali informace, které dostávají, a snažili se získat různé pohledy na danou problematiku, aby se vyvarovali přijímání teorií, které v praxi nefungují.

Podívejme se, jak zde neustále zanikají konzumní produkty, které byli před padesáti lety velmi populární a byli jsme na nich závislí. Za pouhých padesát let se toho tolik změnilo že je to neuvěřitelné, logicky v roce 2073 zde bude oproti roku 2023 taky veliké množství změn a dojde k tomu, že zanikne mnoho produktů, na kterých jsme dneska závislí. Skončí doba, kdy jsme museli cestovat do; školy, zaměstnání, obchodu, úřadu atd. vše se bude řešit na dálku osobní vztahy budou pro nás vzácnou výjimkou. Přijde politika bez politiků, protože vše bude řídit globálně jenom umělá inteligence, tím skončí temné období rozdělní lidí na ty, co se mají velmi dobře a na ty co se mají velmi zle. Stroje na práci a programy na řízení strojů, o tom je naše budoucnost v roce 2073.

Tak jako je běžné to že umíme číst a psát tak bude za 50 let běžné že budeme umět programovat složité systémy, nebude to, ale programování tak jak jej dneska známe, programování bude využívat umělou inteligenci která za nás udělá vše automaticky. Jsme všichni už mnoho století v politické krizi, co z nás všech dělá ubožáky, tak jako je zde ekonomická krize spojená s nezaměstnaností a bídou tak je zde i politická krize spojená s dogmatickou totalitou, komu není rady tomu není pomoci, dneska začalo druhé kolo voleb prezidenta republiky 2023, to, co se mediálně dělo okolo těchto voleb je neskutečné, najednou se ukázalo to, že jsme sto let za opicemi a naděje na to, že se to změní je nulová. Mnoho automobilek má dlouho problémy s tím, aby mohli vyrábět auta, protože nejsou čipy vyráběné většinou v Číně, dalším velikým ekonomickým problémem je energetika a doprava.

To, co se děje na světě posledních třicet let to nemá obdoby, připadá mi to jako by zde probíhala skrytá politická válka a následkem je ekonomická krize, vše nastartoval zánik RVHP, jakmile padlo RVHP 28. června 1991 tak se narušila rovnováha mezi socialismem a kapitalismem, politici si neuvědomili, jaké budou následky pádu socialismu. Socialismus byl podle kapitalistů chybou, a tak se snažili tuto chybu násilně eliminovat. Socialismus je opakem kapitalismu a pokud zmizí protiklad tak zmizí logicky i napětí mezi protiklady, je to podobné jako když jsme rozbili rodinu pomocí centralizace a najednou se centralizace zhroutila. Vládnou nám všude jenom čuráci, co jsou v píči, všechny naše snahy o to, aby nám všude nevládli čuráci, co jsou v píči jsou marné!

Naštěstí už brzo zde budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory, a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty, čuráci, co jsou v píči zde evolučně skončí, protože nedokáží konkurovat robotům, běž se podívat na hřbitov ať víš co tě bude brzo čekat, vše je zde evolučně dočasně, jenom smrt je jistá. Vše vypadalo tak že Petr Pavel volby jistě vyhraje, jenže najednou voliči změnili svůj názor a zvolili si za prezidenta Andreje Babiše, protože Andrej Babiš je dobro a Petr Pavel je zlo. Otázka je, kde udělal Petr Pavel chybu, že prohrál boj o funkci prezidenta? Chybou Petra Pavla bylo to že lhal voličům a myslel si, že mu to projde, voliči mají ale informace o tom, kdo je to ve skutečnosti Petr Pavel, jsme malá země plná konfidentů a zde tak každý ví že za úspěchem Petra Pavla byla vždy protekce, bez protekce by byl Petr Pavel jenom nulou.

Neustále byl Petr Pavel varován před závislostí na protekci, ale byla to marnost, komu není rady tomu není pomoci. Dalším problémem je to že on dlouho bral léky na hlavu a následkem došlo k tomu, že musel neustále zvyšovat dávky a podle toho i vypadalo jeho myšlení a jednání na veřejnosti. Mnoho čuráků, co jsou v píči si klade dneska zásadní otázku Petr Pavel nebo Andrej Babiš? Jako tiskový tajemník boha jsem se na to optal boha abych čurákům, co jsou v píči mohl tlumočit objektivní názor boha na tuto těžkou otázku. Co je to kandidát na prezidenta republiky v roce 2023? Každý kandidát na prezidenta to je nádoba, ve které jsou informace, fyzické tělo je virtuální iluze, protože vše zde jsou jenom dočasné evoluční procesy, to že vidíte život a vesmír pomocí vašich ubohých tělesných smyslů znamená, že vidíte povrchně evoluční dočasné procesy.

Vše, co je živé to je dočasná nádoba plná informací a do této nádoby neustále informace přitékají a nepotřebné informace z nádoby odtékají. Jaký je rozdíl mezi nádobou s názvem Andrej Babiš a nádobu s názvem Petr Pavel? Je to obrazně jako rozdíl jako mezi pivem vyrobeným v Plzni nebo v Českých Budějovicích, obě piva jsou velmi kvalitní, a tak jsou populární. Politici jsou návykovou drogou, která se snaží voliče opít pomocí svaté ideologie která vychází propagandy a cenzury, jaký to má smysl se mediálně dohadovat o tom, jestli je lepší pivo z Plzně nebo z Českých Budějovic? Kupoval jsem mojí mamince ve věku 90 let pivo z Plzně a z Českých Budějovic a optal se jí které pivo je lepší? Maminka mi řekla že nepozná rozdíl, že je to jenom pivo, které je dobré. Nevíte, koho máte dneska volit?

Vezměte si minci a řekněte si která strana je Petr Pavel a která je Andrej Babiš a potom hoďte mincí, nechte volbu na náhodě, pochopte konečně to že politici, které budete dneska a zítra volit to jsou staří čuráci co jsou v píči. To, co se děje dneska při volbě prezidenta 2023 to jasně ukazuje že jsme národem čuráků co jsou v píči už mnoho století, situace mimo náš národ je v mnohém podobná, někde se naše civilizace kdysi dávno posrala, a proto je na světě čuráků co jsou v píči jako sraček, vše podle mě začalo v okamžiku, kdy jsme se usadili na jednom místě a začali stavět opevnění a domy. Tak jako jsme se usadili na jednom místě po stránce fyzické tak jsme se usadili i po stránce psychické a kulturní, to mělo za následek konflikty o teritoria a mnohé jiné co mělo pro nás hodnotu.

Proč okamžik usazení má za následek problém, na který není řešení? Jakmile jsme se ukotvili na jeden čas a prostor tak následkem bylo to že se vše v nás a okolo nás začalo točit v kruhu, začali vznikat informace a programy které zapustili hluboké kořeny a z lidí se tak začali stávat čuráci co jsou v píči a tím jsme byli vyhnáni z psychického ráje do psychického pekla. Najednou začala doba náhražek, kdy jsme praxi nahradili za teorie a pravdu za lež následkem byl zlý svět ze kterého jsme unikali do světa; pohádek, víry v zázraky, drog, sexu, konzumace atd. Ano, seru vám na to abych vám dělal prezidenta, jste všichni jenom čuráci, co jsou v píči, neustále se snažíte si hrát na to co nejste, ale z díla jasně poznávám, že všichni jste jenom čuráci, co jsou v píči, nebude to už trvat evolučně dlouho a robot prezident bude vyznamenávat roboty, pro čuráky, co jsou v píči na světě nikde práce za mzdu nebude.

Už dneska to všude začíná že podniky a organizace začínají ve velkém s propouštěním čuráků co jsou v píči, protože se vše začalo; automatizovat, optimalizovat, globalizovat, digitalizovat atd. budou zde za krátkou dobu; automobily bez řidiče, letadla bez pilota, továrny bez dělníků, kanceláře bez úředníků, politika bez politiků, podnikání bez podnikatelů atd. Vše je o příčině a následku, pokud je zde problém tak to má i nějakou příčinu, problémem psychopatů je to že to jsou teoretici, které nezajímá praxe. Následkem je vznik blázince, ve kterém je podezřelí ten, kdo není blázen jako ostatní. Psychopati milují škatulkování, na vše mají škatulky ten druhý je pro ně; vůl, svině, krysa, blázen, pitomec, ubožák atd. Snažit se odporovat psychopatům je marné, je to jejich hra a jejich pravidla.

Co se stane, pokud se střetnou psychopati! To je zásadní otázka, na kterou je třeba správně odpovědět, pokud se střetnou psychopati nastává konflikt nebo válka, minulost je plná konfliktů a válek to dokazuje že s psychopaty zde jsou problémy mnoho tisíciletí. Konflikt je vždy o hodnoty, nemůže vzniknout konflikt o hovno, protože hovno nemá žádnou hodnotu. Jak by vypadala kulturní civilizace, ve které by nebyli možné žádné hodnoty? Lidi by se přesunuli do virtuální globální reality a jejich genetická těla by se eliminovali. Nebyli by zde už peníze ani vlastnictví a výhody, co by se stalo s psychopaty? Co se stane s tím, co nefunguje, buď se to opraví, nebo se to nahradí něčím co funguje. Jelikož psychopaty nejde opravit tak by se nahradili z normální lidi a tím by evolučně psychopati zanikli.

Podívejme se na to, že se začal člověk stydět za to, že je nahý, příčinou je diagnóza psychopat, Adam v ráji s Evou se styděli za nahotu, protože pojedli zakázané ovoce, a tak se z nich stali psychopati. Profesionální voják umí bojovat ve skutečné válce a dokáže přežít krizové situace, nikde v záznamech není ověřený důkaz o tom, že by byl Petr Pavel nasazen do skutečného boje jako voják a že by zde byl hrdinou. Petr Pavel je teoretik který zná válku jenom z teorie, pokud by byl nasazen do skutečné války tak by zde brzo jistě zemřel, mnozí řeknou že taková je doba, ve které si teoretici hrají na profesionály. Statisticky je doloženo to že 99 % času který Petr Pavel strávil v armádě seděl v kanceláři nebo byl na schůzích, je mnoho pamětníků, co mají informace o tom, jak Petr Pavel sloužil a armádě a oni dosvědčují že jej nikdy neviděli v bojové akci a že jej znají jenom jako vojáka co sedí v kanceláři a zde si něco čte nebo něco píše. Vlastně je Petr Pavel byrokrat, co si hraje na vojáka.

Ten, kdo byl dlouho na vojně se mnou bude souhlasit že ti co mají v armádě veliké hodnosti to jsou jenom byrokrati ve vojenské uniformě, jeden voják mi vyprávěl, jak se setkal s Petrem Pavlem v armádě a řekl mu pane, byl poslán za dveře a musel přijít do kanceláře znova a nazvat Petra Pavla soudruhem. Jakmile zde skončil socialismus tak Petr Pavel skončil okamžitě v KSČ a stal se z něj služebník kapitalismu. Podívejme se na volby prezidenta 2023 zde se mediálně vzkřísili politické mrtvoly, aby se stal politický zázrak. Kdo je a kdo není politickou mrtvolou? Politickou mrtvolou je ten, kdo není mediálně dlouho populární, jak probíhá vzkříšení politické mrtvoly? Najdou se nejprve vhodné politické mrtvoly a potom následuje rituál vzkříšení politických mrtvol pomocí propagandy a cenzury, politické mrtvoly mediálně ožijí a začnou se chovat jako spasitelé lidstva, minulost je plná takových politických mrtvol, co se stali spasiteli lidstva a většinou to skončilo válkou nebo jinou katastrofou.

Nejznámější vzkříšenou politickou mrtvolou je Adolf Hitler, lidi by měli konečně přestat s tím, že se budou snažit vzkřísit politické mrtvoly. Potřebujeme politiku, kde nejsou politické mrtvoly, které si hrají na spasitele, pravým spasitelem pro nás je víra v lidovou moudrost a odmítnutí víry v pitomosti. Lidský věk se rychle prodlužuje a namáhavé fyzické práce rychle všude ubývá, a proto ti co se narodili v roce 2000 budou muset počítat s tím že odchod do starobního důchodu bude až v jejich 70 letech. Podívejte se na to, jak dlouho dneska žijí statisticky ti, co jsou bohatí, a tak si mohou dopřát vše co jim prodlužuje jejich život. Sociální politika vede k tomu, že zde jsou veliké náklady na staré lidi, dobrotu si musí každý zasloužit. V současnosti se v 65 letech odchází do důchodu, a proto je všude v EU snaha o to, aby lidi odcházeli do důchodu v 70 letech, ale to brzo nebude stačit a lidi budou odcházet do důchodu v roce 2100 v EU až v 75 letech.

Otázkou je kolik procent lidí se v EU dožije 75 let, aby mohli odejít do důchodu? Proč zde nejsou v EU peníze na to, aby lidi mohli odejít do starobního důchodu v 50 letech? Pokrytecká společnost, ve které žijeme plýtvá penězi a časem, a proto je zde nedostatek peněz a času, to jistě musí mít nějakou příčinu? Plýtvá se tím, co je nám cizí, z cizího krev neteče, je to mnoho tisíciletí starý problém, jak by to na světě vypadalo, pokud by zde nebyla pro nikoho možnost plýtvat tím co je mu cizí? Nebyli by zde; konflikty, války, vandalismus, extrémismus, populismus, protekce, inflace, pandemie atd. V současnosti probíhá volba prezidenta republiky a ukazuje se to že si ani nedokážeme zvolit za prezidenta někoho kdo by nás dokázal optimálně reprezentovat ve světě.

Logicky je zde otázka proč se nedokážeme konečně postavit ekonomicky na vlastní nohy? Vysvětlení je jednoduché jsme všichni čuráci, co jsou v píči, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, podívejme se z blízka na to, do čeho investuje peníze a čas, naše investice jasně odhalují to, že jsme čuráci, co jsou v píči a jakákoli snaha to změnit je marná! Chyba není v; politice, náboženství, filosofii, vědě, technice, ekonomice, školství, rodině atd. chyba je v tom co průměrný člověk u nás je a průměrný člověk u nás to je čurák který je v píči. Jak vlastně došlo k tomu, že je u nás každý čurákem nebo píčou? Příčinou je to že jsme malá zaostalá kolonie a jakýkoli odpor proti kolonialistům je marný, prezident je u nás vždy jenom sluhou kolonialistů, jsme národem sluhů a neumíme už být pány ve svém domě, protože pány zde jsou mnoho století kolonialisté, co jsou mocní a bohatí.

Sluhové si za prezidenta zvolí sluhu a tím se ocitáme v začarovaném kruhu zaostalosti kdy peníze které svojí prací vytvoříme nám ukradnou vždy kolonialisté, a tak zde nemáme možnost se zbavit svojí zaostalosti, a tak se z nás stali čuráci co jsou v píči. Vše je to o tom moje hra a moje pravidla, pokud po nepochopíme do té doby u nás bude každý čurákem nebo píčou, vše je o tom pochopit a postoupit do vyšší úrovně hry o hodnoty, od čuráka, co je v píči nemůžete chtít, aby on pochopil to, že je čurák, který je v píči, je to u nás začarovaný kruh, který může eliminovat jenom to, že zde místo čuráků, co jsou v píči, budou autonomní roboti a umělá inteligence. Petr Pavel je konfident, není to žádný chytrý svobodník Kouba, ale obyčejný konfident, který se připravoval se na diplomatické vysazení v týlu nepřítele, aby zde působil jako konfident.

Informace, že Petr Pavel měl pracovat pro rozvědku, však není novinkou. Média o ní psala již před několika lety, Petr Pavel ji však vždy zbaběle odmítal. Petr Pavel za dobu kdy byl ve vysoké funkci ublížil mnoha slušným lidem kterým záviděl jejich úspěchy. KSČ opustil jako kariéristický pokrytec hned po revoluci, roku 1989. Někteří se s jeho pokryteckou interpretací minulosti smířili, politici se však v názoru na prezidenta s komunistickou minulostí rozcházejí. Premiér Petr Fiala se nechal slyšet, že by si prezidenta s historií v KSČ nepřál. Šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda řekl, že by si Češi na Hradě zasloužili někoho, kdo nemá komunistickou minulost a nebyl konfidentem. Proč věříme na zázraky. Existuje mnoho důvodů, proč lidé věří v zázraky. Někteří lidé věří, že zázraky jsou projevy boží moci, jiní věří, že jsou to přírodní jevy, které byly dosud neobjasněné.

Někteří lidé také věří, že zázraky mohou nastat skrze meditaci, modlitbu nebo léčitelskou energii. Důvod, proč věříme v zázraky, může být také spojen s tím, že hledáme naději nebo vysvětlení pro nepochopitelné nebo bolestivé situace ve svém životě. Může náboženství říci věřícím objektivní pravdu. Náboženství může poskytnout věřícím subjektivní pravdu, která je založena na víře, tradici a naukách daného náboženství. Tyto pravdy mohou být pro věřící důležité a důvěryhodné, ale nejsou nezpochybnitelně objektivní. Objektivní pravdy jsou ty, které lze ověřit nebo potvrdit prostřednictvím vědeckých nebo racionálních metod a mohou být platné pro všechny lidi bez ohledu na jejich náboženské nebo filozofické přesvědčení. Může slepý vést slepé. V přímém smyslu by asi nebylo možné, aby slepý vedl slepé, protože by oba byli schopni vidět cestu před sebou.

Nicméně, může existovat metaforický význam tohoto výrazu, který se odkazuje na situaci, kdy člověk nebo skupina lidí, kteří nemají dostatek znalostí nebo zkušeností, vedou ostatní. V takovém případě, lze říct, že slepí vedou slepé, a může to vést k neuspokojivým nebo dokonce nebezpečným výsledkům. Je důležité, aby lidé, kteří vedou nebo rozhodují, měli dostatečné znalosti a zkušenosti, aby mohli rozhodovat správně a vést ostatní k úspěchu. Proč se lidová moudrost neučí ve škole. Lidová moudrost se neučí ve škole, protože se obvykle nepočítá jako oficiální věda nebo učivo, které by mělo být vyučováno v rámci vzdělávacího systému. Lidová moudrost je spíše soubor rad a zkušeností, které jsou předávány z generace na generaci prostřednictvím ústní tradice a nejsou vědecky ověřené. Navíc, školy se soustředí na vyučování oficiálního učiva, které je potřebné pro další vzdělávání nebo pro kariéru, a lidová moudrost se tohoto cíle netýká.

Nicméně, některé tradiční znalosti a umění se učí ve škole například etnologie nebo regionální studia. Totalita dělají z lidí pitomé ubožáky. Totalitní režimy jsou typem vlády, který se snaží o úplnou kontrolu nad veškerými aspekty společnosti, včetně myšlení a chování lidí. Tyto režimy často používají násilí, cenzuru a propagandu k potlačení opozice a kontrole veřejného mínění. To může vést k situaci, kdy lidé jsou nuceni držet se určitých názorů nebo chování, a kdy se bojí vyjádřit své skutečné myšlenky nebo názory. Dlouhodobé podřízení se takovému režimu může vést k útlumu myšlení a kritického uvažování, a tím i k omezení schopnosti lidí rozhodovat se nebo jednat samostatně. To může vést k pocitu beznaděje, apatie a nedostatku sebedůvěry, což by mohlo být považováno za „ubožáctví“ nebo „pitomost“ v porovnání s lidmi, kteří žijí v svobodnějších společnostech. Jak zvítězit nad nespravedlností. Zvítězit nad nespravedlností může být složitý proces a závisí na konkrétní situaci.

Několik možných způsobů, jak se s nespravedlností vypořádat, mohou být: Organizovat a bojovat za práva: Spojit se s dalšími lidmi, kteří trpí stejnou nespravedlností, a organizovat se, aby se bojovalo za práva a spravedlnost. Využít soudní systém: Podat žalobu nebo se obrátit na soud, pokud existuje možnost, že soud může rozhodnout ve prospěch oběti nespravedlnosti. Využít média: Využít média k šíření informací o nespravedlnosti a tlačit na vládu nebo jiné instituce k tomu, aby se s tímto problémem zabývaly. Využít diplomatické kanály: Pokud se jedná o mezinárodní nespravedlnost, lze využít diplomatické kanály k řešení problému.

Osobní změna: Snažit se změnit svůj život tak, aby se vyhnul tomu, co je považováno za nespravedlivé. Je důležité si uvědomit, že boj proti nespravedlnosti může být dlouhodobý a náročný proces a že ne vždy existuje jednoznačné řešení. Ve virtuální realitě už nebudou s lidmi žádné problémy. Ve virtuální realitě mohou být určité výhody v oblasti interakce mezi lidmi, jako například snazší komunikace s lidmi z různých částí světa nebo možnost vytvořit si vlastní virtuální svět, kde by se lidé mohli cítit více bezpečně a svobodně. Nicméně, i ve virtuální realitě mohou být problémy s lidmi.

Jedním z největších problémů může být anonymity, která může vést k neřestnému chování a kyberšikaně. Dalším problémem může být nedostatek empatie a sociálních zkušeností, které by mohly vést k neuspokojivým interakcím. Navíc, existuje také riziko, že lidé budou trávit více času ve virtuální realitě než ve skutečném světě a mohou se tak vzdálit skutečným vztahům se svými blízkými. Je důležité, aby lidé byli vědomi potenciálních problémů ve virtuální realitě a byli schopni je řešit, aby mohli využít výhody virtuální reality a zároveň zůstat zdraví a sociálně zdatní. Virtuální realita eliminuje skutečnou realitu. Virtuální realita může nabídnout lidem nové způsoby interakce a zážitku, ale není schopna úplně eliminovat skutečnou realitu.

Skutečná realita je komplexní a mnohovrstevná, zahrnuje fyzický svět, kde žijeme, stejně jako sociální, kulturní, ekonomické a další rozměry. Virtuální realita je jen simulace, která je vytvořena v počítači nebo jiném zařízení, a i když může být velmi realistická, stále se jedná o umělou konstrukci. Je důležité, aby lidé byli vědomi toho, že virtuální realita není náhradou za skutečný svět, a že je důležité zůstat v kontaktu se skutečnými lidmi a skutečnými zážitky. Přílišná závislost na virtuální realitě může vést k izolaci a sociálnímu úpadku, stejně jako k dalším psychologickým problémům. Je důležité najít rovnováhu mezi virtuální a skutečnou realitou, aby lidé mohli využít výhody obou světů. Lidi se naskenují a jejich těla se eliminují.

Naskenování lidí a eliminace jejich fyzického těla je koncept, který se často objevuje v science fiction a futuristických úvahách. Představuje, že lidé by byli naskenováni do digitální podoby a poté by se jejich fyzické tělo eliminovalo, nebo by žili pouze v digitální formě. Tento koncept má několik různých verzí, jako například lidé, kteří žijí ve virtuálních světech nebo kyberprostor, nebo lidé, kteří se nahrají do počítače a žijí jako digitální bytosti. Je důležité si uvědomit, že tato technologie není zatím reálná a existuje mnoho technických a etických otázek, které musí být vyřešeny, než by se takový koncept stal skutečností. Navíc, i kdyby byla tato technologie dostupná, je otázkou, zda by bylo etické a žádoucí, aby se tak stalo a jaké by měly být důsledky pro lidskou společnost. Člověk je oblečená opice.

Člověk je součástí skupiny primátů, která zahrnuje opice, gorily, šimpanze a další. Biologové se shodují, že člověk má velmi blízké příbuznosti s ostatními primáty, což se projevuje například shodou v genetickém kódu nebo morfologickými znaky. I když se člověk odlišuje od ostatních primátů v mnoha ohledech, jako například v schopnosti mluvit nebo vysoké inteligenci, stále je považován za součást této skupiny. Někteří lidé se odkazují na člověka jako na „oblečenou opici“ jako metaforu pro to, že i když se člověk odlišuje od ostatních primátů v mnoha ohledech, stále má mnoho stejných vlastností a instinktů jako ostatní primáti. Tato metafora může být používána k ilustraci, že i když se člověk snaží sebe sama považovat za vyšší formu života, stále má přirozené sklony a instinkty, které jsou spojené s primitivními formami života.

Každý je sluhou těch, co mu za práci zaplatí, žijeme ve světě, kde dobrota je žebrota! Pravda a láska stačí na porážku konfidenta Petra Pavla, podívejme se na život Petra Pavla z hlediska pravdy a lásky, zjistíme to, že jeho život byl o lži a nenávisti, jak může takový psychopat v důchodu kandidovat na prezidenta republiky? Vše je o protekci, pokud by zde nebyla možná protekce tak by byl Petr Pavel obyčejný dělníkem, který by žil po celý život od výplaty k výplatě v paneláku a měl by dvacet let starý levný automobil. Zabýval jsem se životem Petra Pavla a došlo mi, že je to psychopat, který měl díky protekci příležitost se mít velmi dobře, jeho osud je podobný Adolfu Hitlerovi, chcete mít za prezidenta Adolfa Hitlera?

Jistě nechcete za prezidenta psychopata, v minulosti zde bylo psychopatů jako sraček. Mnozí si myslí že Petr Pavel není psychopat jako Adolf Hitler, myslet znamená nemít správné informace. Lidi dělají chyby, protože nemají správné informace, propaganda a cenzura dělá z lidí pitomce už mnoho tisíciletí místo pravdy je zde lež a místo lásky je zde nenávist, a to vše je následek toho že nám centrálně vládnou staří psychopati. Bohužel nemohu prozradit zdroje, protože tím bych o zdroje informací přišel, podpora Petra Pavla pochází logicky z Ruska už 45 let, jeho otec byl taky tajným agentem Ruska. Mnozí si pod tajným agentem představují herce ve filmech, to jsou jenom pohádky, ve skutečnosti je tajný agent zcela obyčejný člověk, který je vyškoleným konfidentem cizího státu. Mnozí řeknou a co má být, takových tajných agentů je u nás velmi mnoho, jenže není tajný agent jako tajný agent.

Každý tajný agent má jinou hodnotu pro toho, komu slouží. Vše je zde obchod, ve kterém se s něčím obchoduje, určitě jste slyšeli o tom, že zde existují tajní agenti, co pracují pro obě stany, k takovým tajným agentům patří i Petr Pavel, je to jako s politiky, co mají často dvě vysoké funkce, a tak mají dva platy, vše jde, pokud je egoistický kariérista chytrý jako liška a silný jako lev. Zde je jasné selhání naší tajné policie, která nedokázala odhalit starého dvojitého tajného agenta a zavřít jej do vězení. Už je to rozhodnuto, že voliči Petra Pavla skončí v pekle, nebude to peklo po jejich smrti bude to peklo v jejich hlavě, vše je o tom, koho si zvolíte za svůj vzor, který milujete a kterému sloužíte. Petr Pavel je voják který slouží konzumnímu peklu a Andrej Babiš je ekonom který slouží obyčejným lidem. Pokud by Petra Pavla nepodporovalo peklo tak by jej nikdo neznal a nestal by se ani kandidátem na prezidenta, peklo vždy má snahu dosadit na místo prezidenta toho kdo slouží peklu to je logické.

Všichni, kdo znají z blízka Petra Pavla vědí, že je vztah s ním peklo, mnozí říkají že žádné peklo není, protože mají v hlavě díky pitomosti peklo. Žijeme už mnoho tisíciletí v pekle, a tak jsme se natolik přizpůsobili peklu, že už nevnímáme to, že žijeme v pekle. Vše zde jsou příčiny a následky, dobrota je žebrota, jsme dobří k těm, co si naši dobrotu nezaslouží, a tak máme v hlavě peklo, nedávejte hlas tomu, kdo vám ze života udělá peklo, protože on má v hlavě peklo díky tomu, že je vychován zlý voják. Podívejme se do minulosti na to, jak to dopadlo, když bylo u moci zlo a jak to dopadlo, když bylo u moci dobro. Tam kde bylo u moci dobro tam se lidi logicky měli dobře vše je o příčině a následku, přej a bude ti přáno dej a bude ti dáno, tam kde je u moci zlo si nikdo není jistý svojí budoucnosti, protože zlá společnost dělá lidem ze života očistec.

Zlo se snaží o to, aby z dálky vypadalo jako dobro, za vším je moje hra a moje pravidla, vše je zde hra podle pravidel a pokud jsou pravidla zlá tak je nám zle. Proč jsou u nás dlouhodobě malé platy a vysoké ceny? Příčinou je to že tato hra má zlá pravidla, pochopte konečně to, že ve snaze se mít dobře je pácháno každé zlo v nás a okolo nás. „Mír je válka vedená politicky“ je myšlenka, která se objevuje v různých politických teoriích a filosofiích. Znamená to, že i když se oficiálně nevedou ozbrojené boje, stále existují politické boje o moc, vliv a vliv. Tyto boje mohou být vedené prostřednictvím diplomatických, ekonomických nebo propagandistických prostředků a mohou mít stejně destruktivní důsledky jako ozbrojené konflikty. Tam kde jsou protiklady tam je i napětí.

Ano, tam kde jsou protiklady, tam existuje napětí. Protiklady jsou opoziční pojmy nebo věci, které se navzájem vylučují nebo se vzájemně odporují. Napětí vzniká z konfliktu nebo rozporu mezi těmito protiklady. Například napětí mezi svobodou a bezpečností, mezi ekonomickou prosperitou a životním prostředím nebo mezi individuálními a kolektivními zájmy. Tyto protiklady se mohou projevovat v různých oblastech, jako je politika, ekonomika, sociální vztahy a kultura. Z dálky vypadá totalita jako demokracie. „Z dálky vypadá totalita jako demokracie“ je metafora, která ilustruje podobnosti mezi totalitními a demokratickými režimy. Totalitní režimy se často vydávají za demokracii, ale ve skutečnosti odstraňují nebo omezují svobody a práva občanů, kontrolují média a svobodu projevu, a vytvářejí kult osobnosti vůdce.

Zatímco demokracie poskytuje svobodu projevu, svobodu shromažďování, volební právo a kontrolu vlády prostřednictvím zastupitelského zřízení. Tato metafora naznačuje, že i když se totalitní režimy mohou tvářit jako demokracie, ve skutečnosti jsou to autoritativní režimy, kde moc spočívá v rukou jedné osoby nebo elity, elity kontrolují všechny aspekty života svých občanů. Lidé by měli být opatrní a nevěřit jen na první pohled a hlouběji se zabývat fungováním politických systémů. Proč bohatý člověk nechce být chudý. Bohatý člověk nechce být chudý, protože bohatství poskytuje mnoho výhod a pohodlí, které chudoba neposkytuje. Bohatství může znamenat lepší životní podmínky, lepší zdraví, větší možnosti vzdělání a kariéry, a také větší svobodu a nezávislost.

Bohatství také poskytuje větší moc a vliv, což může pomoci při dosahování osobních cílů a snů. Kromě toho, bohatství také poskytuje bezpečnost a jistotu pro budoucnost, jako je například důchod nebo zajištění pro rodinu. Může také poskytnout pocit sebeúcty, sebevědomí a úspěchu. Lidé, kteří jsou bohatí, také mohou mít obavy o to, že pokud se stanou chudými, ztratí své sociální postavení, vliv a přístup k různým výhodám a příležitostem, které jim bohatství poskytuje. Navíc, bohatí lidé často investují své peníze do aktiv, která jim poskytují pasivní příjem, který jim umožňuje žít bez práce. V konečném důsledku, každý člověk má své vlastní důvody, proč nechce být chudý, ale většinou se jedná o výhody a pohodlí, které bohatství poskytuje. Láska a pravda je v krizi, protože jsme si cizí. Láska a pravda jsou dva hodnoty, které jsou pro společnost důležité, ale mohou být v krizi v důsledku různých faktorů.

Jeden z těchto faktorů může být skutečnost, že se lidé stávají cizími jeden pro druhého. Když se lidé stávají cizími, mohou se objevit bariéry, které brání rozvoji lásky a důvěry. Lidé mohou mít různé názory, kulturní rozdíly, jazykové bariéry nebo rasové rozdíly, které jim brání v tom, aby se poznali a pochopili. Tyto bariéry mohou vést k nedorozumění, předsudkům a nedůvěře, což může vést k nedostatku lásky a porozumění. Pokud se lidé cítí cizí, mohou se také stát obtížnějším sdělovat své pravdivé pocity a myšlenky, protože se bojí, že nebudou pochopeni nebo že se setkají s odporem. To může vést k nedostatku upřímnosti a pravdy v komunikaci, což může vést k dalším problémům v mezilidských vztazích. Abychom pomohli zlepšit situaci s láskou a pravdou, je důležité se snažit poznat a porozumět lidem, kteří jsou odlišní od nás, a zbavit se předsudků a nedůvěry.

Je také důležité být upřímní a otevření v komunikaci, abychom mohli lépe porozumět jeden druhému. Blázen považuje ostatní za blázny. „Blázen považuje ostatní za blázny“ je myšlenka, která se objevuje v různých kontextech a odkazuje na skutečnost, že někdo, kdo se cítí nebo se prohlašuje za blázna, může mít tendenci vidět ostatní jako blázny. Tuto myšlenku lze chápat jako kritiku takového chování nebo jako komentář na skutečnost, že lidé, kteří se cítí odlišně, mohou mít tendenci vidět svět jinak než ostatní lidé. Blázen, který se prohlašuje za blázna, má tendenci vidět svět jinak než ostatní lidé. Může mít jiný pohled na svět, může mít jiné priority nebo cíle a může mít jiné hodnoty nebo postoje. Když se setká s ostatními lidmi, kteří se od něj odlišují, může je považovat za bláznivé nebo nechápat jejich pohled na svět.

Tato myšlenka může také odkazovat na skutečnost, že lidé, kteří se cítí jinak nebo odlišně, mohou mít tendenci být skeptičtí vůči ostatním lidem nebo být nedůvěřiví vůči jejich názorům nebo postojům. Je důležité si uvědomit, že i když máme odlišné pohledy na svět, můžeme se naučit respektovat a porozumět jiným lidem. Je důležité poslouchat a být otevření k jiným názorům a pohledům, abychom mohli vidět svět v širším kontextu. Proč se plýtvá společnými hodnotami. Existuje několik důvodů, proč se mohou společné hodnoty plýtvat. Některé z hlavních důvodů jsou. Nedostatek porozumění. Pokud lidé neporozumí významu a důležitosti společných hodnot, mohou je považovat za nepodstatné nebo je ignorovat.

Lidé, kteří jsou příliš zaměřeni na sebe, mohou plýtvat společnými hodnotami, protože jim nezáleží na potřebách nebo dobrém pro společnost jako celek. Lidé mohou plýtvat společnými hodnotami, protože neporozuměli kontextu, ve kterém se vyskytují. Lidé mohou plýtvat společnými hodnotami, když se nesouhlasí s nimi. Lidé mohou plýtvat společnými hodnotami, protože se nedokážou správně komunikovat nebo se nedokážou dohodnout na tom, jak tyto hodnoty realizovat. Lidé se mohou stát lhostejnými k společným hodnotám, protože se nezajímají o to, jak ovlivňují životy druhých lidí. Je důležité, abychom se snažili pochopit a respektovat společné hodnoty, protože tyto hodnoty jsou základem pro společnost a poskytují rámec pro to, jak by se lidé měli chovat jeden k druhému a jak by měli fungovat společnost jako celek.

Je potřeba se snažit o komunikaci, porozumění a spolupráci, abychom mohli společné hodnoty udržet a rozvíjet. Civilizace bez inflace je utopie. Inflace je ekonomický jev, který se vyskytuje, když je méně peněz potřeba k nákupu stejného množství zboží nebo služeb. V důsledku inflace se ceny zboží a služeb zvyšují a kupní síla peněz klesá. Civilizace bez inflace by byla utopie, protože inflace je přirozený proces, který se vyskytuje v ekonomikách. Je to dáno tím, že ekonomiky se rozvíjejí a rostou a tím se mění i ceny. Inflace má své pro i proti, některé inflace pomáhá rozvíjet ekonomiku, jiné naopak škodí. Inflace může být vyvolána různými faktory, jako je například růst cen energií nebo surovin, zvyšování mezd, rozšiřování peněžní zásoby nebo růst ekonomiky. Kauzalita má za následek očistec. Kauzalita je princip, který říká, že pro každý účinek existuje příčina.

Tato příčina a účinek jsou úzce spojeny a jedna vychází z druhé. V kontextu očistce, kauzalita by mohla být interpretována tak, že projevy v očistci, jako jsou bolesti a utrpení, jsou důsledkem předchozích činů nebo chování jednotlivce. Tuto myšlenku lze najít v některých náboženských nebo filozofických učeních, kde se věří, že lidské činy mají důsledky po smrti, a že očistec je místem, kde se tyto důsledky projevují. Je důležité si uvědomit, že tato interpretace kauzality a očistce je subjektivní a má různé výklady v různých kulturách a náboženstvích. Některé náboženství tuto myšlenku neuznávají. Proč žádná víra v zázraky nehlásá to, že smrt je iluze. Víra v zázraky je něco, co má různé výklady v různých náboženstvích a filozofických učeních.

Některé náboženství a filozofie věří v možnost zázraků, jiné ne. Někteří lidé mohou věřit, že smrt je iluze, protože věří v existence života po smrti nebo v reinkarnaci. Tyto náboženství a filozofie mohou věřit, že smrt těla je pouze přechodem do jiného stavu bytí nebo že duše pokračuje v životě po smrti těla. Jiní lidé věří, že smrt je konečným koncem pro naše tělo a naši mysl a že neexistuje život po smrti. Tyto lidé mohou věřit, že smrt je přirozený proces, který se vyskytuje všem živým bytostem, a že není možné ji zvrátit nebo ji překonat. Duše není spojená s tělem, ale je spojená s kulturou. Víra v duši a její vztah k tělu a kultuře se může lišit v různých náboženstvích a filozofických učeních.

Některé náboženství a filozofie věří, že duše je nehmotná a nedílná část člověka, která přežívá po smrti těla. Tyto náboženství a filozofie mohou věřit, že duše je spojena s kulturou a tradicemi, protože má své kořeny v náboženských nebo duchovních tradicích. Jiné náboženství a filozofie věří, že duše je produkt těla a že zaniká s tělem. Tyto náboženství a filozofie mohou věřit, že duše není spojena s kulturou, protože není nezávislá na těle. Některé kultury mohou věřit v existenci duše a mít různé náboženské nebo duchovní praktiky spojené s jejím uctíváním nebo očištěním, jiné naopak ne. Je důležité si uvědomit, že víra v duši a její vztah k tělu a kultuře se může lišit v různých náboženstvích a filozofických učeních a že není jednoznačná.