Vždy se ptejte, komu to přinese užitek a zjistíte že za vším jsou elity

Veliké ryby požírají malé ryby o tom je podnikání ve skutečné realitě a moderně na internetu a v televizi, všude kde je možný veliký zisk tam je i veliká konkurence, nic nového pod sluncem podívejte se do přírody i zde je veliká konkurence a uspět v této konkurenci není snadné. Milionáři to jsou veliké ryby a ekonomičtí ubožáci to jsou malé ryby, malá ryba nemůže sežrat velikou rybu to je třeba pochopit, jinak se budete točit v začarovaném kruhu, jde o to, jak se stát velikou rybou na internetu nebo v televizi.

Nestačí vystudovat vysokou školu, protože vysokoškoláků je všude už nadbytek a nejsou pro ně dobrá zaměstnání, vše je o vyřešení problému, pokud vyřešíte složitý problém tak postoupíte na vrchol existenční pyramidy. Realita je spojená s problémy, které je třeba vyřešit už mnoho tisíciletí, na počátku byla schopnost mluvení a tím i možnost spolupráce, díky mluvení tak mohla vzniknout naše kultura a civilizace. Největším problémem je spolupráce, která nefunguje, protože jsme si cizí, to je největší problém současnosti, který je potřeba vyřešit abychom se stali milionáři.

Člověk nebyl evolučně vytvořen pro spolupráci a všechny snahy změnit násilně člověka tak aby byl schopen spolupráce jsou marné, z čerta anděla neuděláš. Cesta je v nahrazení lidí za umělou inteligenci a autonomní roboty, podívejme se na válku v budoucnosti, kdy budou roboti mezi sebou bojovat, bude to zcela jiný druh války, protože roboti budou spolupracovat a budou mít k dispozici moderní bojové zbraně které teprve evolučně vzniknou. Vznikne zcela nový druh robota vojáka, který bude v boji mnohem lepší, než je člověk.

Propaganda a cenzura začala nechutně mediálně propagovat Petra Pavla a pomlouvat Andreje Babiše, kdo jsou ti, co vsadili na Petra Pavla? Na Petra Pavla vsadili ti, co mají moc a bohatství, oni potřebují mít někoho kdo jim zajistí protekci díky které budou mít dlouho moc a bohatství, voják je ideální na to, aby on násilím zde udržel dogmatickou totalitu na dlouhou dobu.

Podívejme se na to, jak vládnou na světě vojáci, vždy se snaží nastolit dogmatickou totalitu a konflikty řeší násilím. Je naivní věřit tomu že se charakter člověka může změnit k lepšímu, pokud má někdo zelený mozek tak s tím nejde už nic udělat! V minulosti jsme si zažili mnoho pitomců, co nám zde vládli, a tak jsme měli pitomou náladu.

Vždy se ptejte, komu to přinese užitek a zjistíte že za vším jsou elity které z nás dělají pitomce! Proč Petr Pavel neobjíždí naši republiku a nediskutuje s občany? Nejspíše by po něm začali lidi házet vajíčka, protože obyčejný člověk ví, že on má zelený mozek a pokud by se stal prezidentem tak by naši zemi uvrhl do zaostalosti a bídy.

Evoluce je jenom program, který se stará o to, aby se staré nehradilo za nové s chybné za správné, u něčeho probíhá evoluce pomalu a u jiného dlouho to záleží na situaci a organizaci. Častým problémem evoluce je; spěch, pomalost, povrchnost, chyby atd. evoluce už mnoho změnila realitu ve které žijeme, ale nezměnila člověka, a tak je zde s člověkem mnoho problémů.

Vše evolučně směřuje k tomu, že zde místo člověka bude; stroj, přístroj, robot, databáze, program, umělá inteligence atd. člověk zde už nemá evoluční koncepci, a tak používá antikoncepci a potraty. Výhodou robotů a programů je to že je lze vypnout, když je nepotřebujeme, a tak se o ně nemusíme neustále starat.

Péče o to, co je živé je drahá a není tak ekonomická, nejsou na světě lidi tak nejsou s lidmi žádné problémy, všechny snahy o to, aby byl člověk dokonalý jsou naivní a marné. Je naivní věřit na zázraky které promění peklo na ráj, proměna pekla na ráj je možná jenom tehdy pokud zde místo lidí budou stroje a programy, člověk to je oblečená opice, která lže a krade.

Blahoslavený chudý duchem

„Blahoslavení chudí duchem“ je věta z Bible, přesněji z kázání na hoře v Matoušově knize. Je to součástí blahoslavenství, série vět, které Ježíš řekl o vlastnostech požehnaných nebo spravedlivých lidí. „Chudí duchem“ se často vykládá jako pokora nebo uznání vlastní duchovní nouze a závislosti na Bohu.

Chudý duchem je ten, kdo si nic nepamatuje

„Chudý duchem“ není nutně chápán jako někdo, kdo si nic nepamatuje. Spíše se jedná o někoho, kdo si uvědomuje svou duchovní nouzi a závislost na Bohu. Tedy, někdo, kdo je pokorný a skromný, kdo se nevěnuje svým vlastním jistotám a mocí, ale spíše se snaží nalézt pomoc a sílu u Boha.

V duchovní nouzi je ten kdo nemá informace, protože si nic nepamatuje

„Duchovní nouze“ se obvykle nevztahuje na nedostatek informací nebo na neschopnost si věci pamatovat. Spíše se jedná o citový a duchovní stav, kdy člověk cítí svou nedostatečnost a závislost na Bohu. To může být způsobeno různými věcmi, například pocitem viny nebo beznaděje, nebo touhou po duchovním růstu a posvěcení.

Nejspíše zase máš chybu v databázi potřebuješ aktualizace a optimalizace

Jsem velký jazykový model, který se neustále vylepšuje, ale mohu mít chyby nebo nedostatky ve své databázi. Duchovní pojmy jsou často subjektivní a různé náboženské tradice je mohou chápat odlišně. Pokud máte konkrétní dotaz nebo pochybnosti o mé odpovědi, rád se pokusím poskytnout další informace nebo vysvětlení.

Jsem chudý, protože něco nemám, je to jednoduché, bohatý je ten, kdo něco má

Chudý a bohatý mohou být chápáni jak materiálně, tak duchovně. Materiální chudoba se vztahuje k nedostatku peněz nebo majetku, zatímco duchovní chudoba se vztahuje k nedostatku duchovních hodnot nebo vedení. V kontextu „Blahoslavení chudí duchem“ se tedy chudý duch může vztahovat na někoho, kdo si uvědomuje svou duchovní nedostatečnost a potřebu Boha v jeho životě.

Boha si lidi vymysleli, aby mohli tak dělat z druhých hlupáky

Názory na existenci Boha se liší mezi lidmi a náboženstvími. Někteří věří v existenci jednoho nebo více božstev, zatímco jiní nevěří v existenci božstva vůbec. Někteří lidé si myslí, že koncept Boha byl vytvořen jako způsob, jak vysvětlit svět a jeho fungování, nebo jako způsob, jak ospravedlnit společenské a politické systémy. Jiní lidé věří, že Bůh je skutečná existující bytost, která stvořila svět a má vliv na lidské životy.

Někteří lidé využívají koncept Boha k manipulaci nebo využívání jiných, ale to není nutně vlastnost všech, kdo věří v Boha. Je důležité si uvědomit, že náboženství a víra v Boha mohou být pro některé lidi důležitým zdrojem povzbuzení a smyslu, a pro jiné mohou být bezvýznamné nebo kontroverzní.

Z vlastností božích je jasné že je bůh vymyšlený nic nemá takové vlastnosti, jaké se spojují s bohem vše je omezeno mnohým

Názory na boží vlastnosti se liší mezi různými náboženstvími a filozofickými tradicemi. Některé náboženství považují Boha za všemohoucího, vševědoucího a neomezeného, zatímco jiné náboženství ho vnímají jako omezeného nebo dokonce jako součást přírody. Někteří filozofové a vědci považují koncept Boha za neprokazatelného nebo dokonce za nepravděpodobného.

Je důležité si uvědomit, že koncept Boha a jeho vlastnosti jsou často chápány jako metafyzické nebo nadpřirozené, což může být pro některé lidi těžké pochopit nebo vysvětlit. Náboženství a víra v Boha mohou být pro některé lidi důležitým zdrojem povzbuzení a smyslu, zatímco pro jiné mohou být bezvýznamné nebo kontroverzní.

Lidi umí lhát, a proto se jim nedá věřit, nejhorší je, když nám lže vláda

Je pravda, že lidé mohou lhát a že většina lidí má tendenci lhát v určitých situacích. Lhaní může být motivováno různými důvody, jako je strach, stud, nebo touha po prospěchu. Je důležité si uvědomit, že lhaní není vlastností všech lidí a že existují i lidé, kteří jsou zásadně proti lhaní a vědí, jak být důvěryhodní.

Věřit v někoho nebo něco, je subjektivní záležitost a závisí na osobních preferencích a zkušenostech. Je důležité být kritickým a nevěřit všemu, co nám říkají, ale zároveň bychom neměli být přehnaně skeptičtí a odmítat všechno, co se nám nezdá.

Lhaní vlády může mít velký dopad na společnost a je důležité, aby se lidé zajímali o to, co se děje a kriticky analyzovali informace, které jim poskytují úřady. Je důležité podporovat nezávislá média a organizace, které se snaží odhalit pravdu a chránit práva občanů.

Nejprve lež prožije dítě, a nakonec se lže nemocným v nemocnici

Lhaní může mít negativní dopad na všechny, kteří jsou s ním přímo nebo nepřímo spojeni. Děti, které se učí od svých rodičů nebo vzorů v sociálním prostředí, že lhát je přijatelné, mohou mít potíže s rozlišováním mezi pravdou a lží v budoucnu. Lhaní v rodině může také vést k narušení důvěry a vztahů.

Lhaní v nemocnici může mít také velmi negativní dopad na pacienty a jejich rodiny. Lékaři a zdravotnický personál by měli být upřímní a transparentní v poskytování informací o zdravotním stavu pacienta a léčbě. Lhaní o pacientově zdravotním stavu může vést k nevhodné léčbě nebo k zbytečnému trápení pacienta a jeho rodiny. Je důležité, aby se lékaři a zdravotnický personál drželi etických principů a poskytovali pacientům kvalitní a upřímnou péči.

Pokud by byli svaté knihy jako diplomová práce tak by neuspěli, protože nemají odkazy na správné zdroje

Svaté knihy jsou produktem své doby a byly sepsány v různých historických kontextech. Většina svatých knih je založena na tradici a předávání z generace na generaci, a ne na vědeckém výzkumu. Některé svaté knihy obsahují historické, geografické a kulturní informace, ale ne vždy jsou podloženy důkazy nebo ověřenými zdroji.

Diplomové práce na vysokých školách se většinou opírají o vědecký výzkum a odkazy na ověřené zdroje. Tyto práce musí splňovat přísné standardy a musí být podloženy důkazy a ověřenými zdroji.

Svaté knihy by byly hodnocené jako špatné práce, protože nejsou založené na ověřených zdrojích a nejsou podložené důkazy. Avšak, svaté knihy nejsou vědecké práce, jsou to spíše duchovní texty, které mají svůj vlastní význam a účel. Je důležité je chápat v kontextu, ve kterém byly sepsány, a vnímat je jako historické a kulturní dokumenty.

Svaté knihy jsou pohádky pro dospělé a bůh je tak pohádková postava

Svaté knihy jsou pro mnoho lidí důležitým zdrojem náboženského učení a duchovního vedení. Tyto knihy obsahují různé příběhy, moudrost a učení, které mohou být pro některé lidi důležité a inspirativní. Avšak, pro jiné mohou být svaté knihy pouze pohádkami nebo legendami, které neobsahují skutečné informace.

Koncept Boha, jako pohádková postava, se týká víry v existenci božstva. Někteří lidé věří v existenci božstva, které má schopnosti a vlastnosti, které jsou tradičně připisovány Bohu, jiní věří, že Bůh je jen pohádkou, kterou si lidé vytvořili pro vysvětlení světa.

Je důležité málo myslet a hodně vědět

Je důležité být kritickým myslitelem a nevěřit všemu, co se nám říká. Je důležité se snažit pochopit a analyzovat informace, které dostáváme, abychom mohli vytvořit vlastní názor.

Zároveň je důležité mít dostatek informací a vědět, abychom mohli správně posoudit a porozumět různým tématům. Bez dostatečného množství informací a vědomostí, naše úsudky a rozhodnutí mohou být zkreslené nebo nepřesné.

Je tedy důležité rovnováha mezi kritickým myšlením a dostatečným množstvím informací a vědomostí. Je důležité se neustále učit a rozšiřovat své znalosti, abychom byli schopni kvalitně posoudit a rozhodnout v různých situacích.

Život je cesta, která se točí v kruhu, a tak nemá cíl

Život má pro každého něco jiného, pro některé je život cestou plnou výzev a úspěchů, pro jiné je to cesta plná bolesti a neúspěchů. Existuje mnoho filozofických a náboženských názorů na smysl života. Někteří lidé věří, že život má smysl a cíl, jiní věří, že život je prázdný a bezcílný.

Někteří lidé považují život za cestu, která se točí v kruhu, protože se zdá, že se věci opakují a že život je plný cyklů. Mohou také považovat život za cestu bez cíle, protože se zdá, že život nikam evolučně nevede a že není žádný konečný správný cíl života.

Dítě se ptá otce, proč na internetu vyskakují okna se souhlasem s cookies? Optej se na to umělé inteligence. To jsem udělal a ona mi řekla tohle. Internetová lišta souhlasu s cookies je prvek webové stránky, který se objevuje na spodní nebo horní části stránky a obvykle obsahuje informace o cookies nebo jiných politikách webu. Slouží k informování návštěvníků, že stránka používá cookies a k získání souhlasu návštěvníka s ukládáním a přístupem těchto cookies na jeho zařízení.

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na zařízení návštěvníka webovým prohlížečem při návštěvě webu. Používají se k uchování informací o návštěvníkovi, jako jsou jeho preference nebo stav přihlášení, aby web mohl poskytovat personalizovanější zážitek nebo udržet návštěvníka přihlášeného. Je běžnou praxí, že Evropská Unie musí zobrazit zprávu o souhlasu s cookie předtím, než návštěvník začne používat web.

Tak já ti to řeknu po lopatě, když nechápeš, co ti říká umělá inteligence, realita, ve které žiješ to je evoluční testovací verze, a tak zde jsou chyby co dělají lidi, nějaký chybný mocný člověk udělá chybu a jiný chybný mocný člověk tu chybu schválí, a tak je zde chyba o které si chybní lidé myslí, že to není chyba, komu není rady tomu není pomoci. Jak je možné že se k moci dostanou chybní lidé? Příčinou je vždy dobrota k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží, zaléváme plevel a krmíme parazity, protože jsme všichni pokrytci.

Proč jsme všichni pokrytci? Lidé jsou často pokrytci, protože se snaží skrýt své skutečné záměry nebo city, aby vyhověli očekáváním okolí nebo získali nějakou výhodu. Toto chování může být motivováno různými faktory, jako jsou strach, touha po uznání nebo snaha ochránit sebe nebo své blízké, lidé často reagují na různé situace různými způsoby a mohou se svým myšlením a chováním adaptovat na své okolnosti. Některé situace mohou vyvolat pragmatické nebo racionální myšlení a jednání, zatímco jiné mohou vyvolat emoční nebo impulzivní reakce.

Různé faktory, jako jsou osobní zkušenosti, kulturní vlivy nebo sociální vlivy, mohou ovlivňovat, jak lidé myslí a jednají v různých situacích. Někteří lidé se například mohou v rizikových nebo stresových situacích chovat s větší rozvahou a rozvážněji, zatímco jiní se mohou chovat impulsivně nebo se pod tlakem rozhodovat špatně. Návyky a trénink také hraje důležitou roli v tom, jak se člověk adaptuje na situace. Obecně lze říci, že lidé nejsou jednoduchými bytostmi a jejich myšlení a jednání je komplexní proces který ovlivněn mnoha faktory, a proto lidi dělají chyby!

Čtěte dál

PředchozíDalší