Nuly se nám přemnožili, a následkem je to že se ráj proměnil na peklo

Pokud by byl člověk vyroben průmyslově, nepotřeboval by sex, protože sex je přirozenou součástí lidské reprodukce a nový člověk by nebyl schopen reprodukovat se samostatně. Sexuální a reprodukční funkce jsou přirozenou součástí lidského těla a jsou nezbytné pro přenos genetické informace mezi rodiči a dětmi. Nový člověk vyrobený průmyslově by tedy nemohl mít sexuální nebo reprodukční funkce, protože by nebyl schopen reprodukovat se samostatně. Je třeba mít na paměti, že představa výroby člověka průmyslově je fikce a neodpovídá skutečnosti.

Produkovat lidi pomocí sexu není ekonomické nebo vhodné. Sex je nepřirozenou součástí lidského života a má mnoho negativních stránek, ale neměl by být používán jako prostředek k výrobě dalších lidí. Lidská reprodukce by měla být založena na vztahu a lásce mezi lidmi, a ne na ekonomických zájmech. Navíc, pokud by bylo produkování lidí pomocí sexu výhodné z ekonomického hlediska, mohlo by to vést k mnoha negativním sociálním a etickým důsledkům.

Chybové zprávy často obsahují čísla, která slouží k identifikaci konkrétní chyby nebo problému. Tato čísla mohou pomoci vývojářům nebo podporu identifikovat a řešit problém rychleji, protože jim poskytují další informace o tom, co se přesně děje. Například číslo chybové zprávy může odkazovat na specifický kód chyby nebo na konkrétní soubor, ve kterém se chyba vyskytla. To může vývojářům nebo podpoře pomoci rychleji najít a opravit příčinu problému.

Čísla u vět v Bibli nejsou chybové zprávy v tom smyslu, jak je chápeme v počítačové terminologii. Spíše jsou to odkazy na konkrétní místa v Bibli, které umožňují snadné a rychlé nalezení konkrétního textu nebo pasáže. Každá kniha v Bibli má své vlastní číslování veršů, takže číslo u věty udává, v jakém verši dané knihy se daný text nachází. Například verš „1.5“ by znamenal první verš páté kapitoly. To umožňuje snadné citování nebo odkazování na konkrétní místa v Bibli a ulehčuje hledání textu.

Bible byla v některých zemích, kde byl zaveden socialistický režim, zakázána nebo omezena z různých důvodů. V socialistických zemích byl obvykle zaveden oficiální ateistický státní náboženství a církev byla považována za nástroj buržoazie nebo za zastaralou instituci, která brání rozvoji socialismu. Bible a jiné náboženské texty byly považovány za protisocialistické a mohly být zakázány nebo omezeny kvůli obavám ze šíření náboženských myšlenek, které by mohly být v rozporu s oficiálními státními ideologiemi.

Některé socialistické země, jako například SSSR, také zakázaly nebo omezily církevní činnost a zabavily církevní majetek, což mohlo mít za následek omezení nebo zákaz Bible a jiných náboženských textů. V některých případech mohly být takové texty použity jako záminka pro perzekuci náboženských skupin nebo jednotlivců, kteří byli považováni za odpůrce režimu.

Je pravda, že žádná ideologie není věčná a že se může v průběhu času měnit nebo mizet. Ideologie jsou komplexní systémy myšlení, které se skládají ze sociálních, ekonomických, politických a dalších prvků a které slouží jako základ pro chápání a řešení různých společenských problémů. Ideologie jsou tedy těmi, které určují způsob, jakým se lidé dívají na svět a na sebe navzájem a jakým způsobem se rozhodují o svém chování a akcích.

V průběhu času se může význam ideologie měnit nebo se může objevit nová ideologie, která nahradí starou. To může být způsobeno mnoha faktory, jako jsou změny ve společnosti, příchod nových myšlenek a názorů nebo změny v ekonomických nebo politických podmínkách. Proto je důležité, abychom se neustále učili a přemýšleli o tom, jaké ideologie nás ovlivňují, a abychom se nebránili změnám, pokud věříme, že jsou pro nás a pro společnost k lepšímu.

Pandemie, která by způsobila neplodnost, by byla velmi závažná a mohla by mít velký dopad na celé lidské společnosti. Je pravda, že neplodnost může mít různé příčiny, včetně virových infekcí, ale pokud by neplodnost byla výsledkem pandemie, byla by to velmi závažná záležitost.

Je důležité mít na paměti, že pandemie je přirozená událost, která může mít vliv na lidské zdraví a společnost, ale není to něco, co by mělo být použito jako zbraň nebo nástroj k dosažení jakýchkoli cílů. Pandemie jsou nebezpečné a mohou mít devastující dopady, a proto je důležité, abychom se jim snažili zabránit a řešit je tak, abychom mohli ochránit zdraví a životy lidí po celém světě. Je důležité, abychom se snažili o udržitelné a lidské řešení problémů, které přinášejí pandemie, namísto toho, abychom je využívali jako zbraň.

Pokud by lidé nemohli mít děti, svět by se zřejmě velmi lišil od toho, jak ho známe dnes. Lidé jsou klíčovou součástí společnosti a jsou zodpovědní za její rozvoj a budoucnost. Bez dětí by se společnost mohla vyvíjet velmi odlišným způsobem a mohla by se vyrovnat s mnoha novými výzvami a problémy.

Například, pokud by nebylo nových generací, které by převzaly odpovědnost za společnost a pokračovaly v jejím rozvoji, mohly by se objevit problémy s udržením ekonomiky, kulturních tradic nebo sociálních vazeb. Lidé by se možná museli vyrovnat s vyššími nároky na zdravotní péči a sociální podporu, protože by nebyly nové generace, které by se postaraly o starší občany.

Je těžké předvídat, jak by přesně svět vypadal, pokud bychom nemohli mít děti, ale je zřejmé, že by to byl velmi odlišný svět od toho, který známe dnes. Je důležité, abychom se snažili o udržitelný a lidský rozvoj společnosti, který bude mít na paměti potřeby a zájmy všech generací.

Odmítáme ty, co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.
Milujeme ty, kteří nás odmítají a odmítáme ty, kteří nás milují.
Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.
Opakem pravé lásky není nenávist, ale lhostejnost.
Kapka lásky je víc jak vodopád zlata.
Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.
Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.
V životě je jen jedno štěstí, milovat a být milován.
Láska je vážná duševní choroba.
Láska žije navždy.
Milovat je poznat sám sebe v někom jiném.
Ten, kdo miloval a vše ztratil, ví, co je to láska.
Ten, kdo viděl, jak se rodí dítě a také člověka zemřít, ví, co je to život.
A jen ten, kdo nevěřil a našel naději, ví, co je to zázrak.
Lidé tě milují, když jsi úspěšný, ale pokud ne, kdo se o tebe opravdu zajímá?
Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk.
Koho milujeme, toho nejsme nikdy pevně rozhodnuti opustit, i kdyby nám sebevíc ublížil.
Každé vyznání lásky má v sobě rys vznešenosti. Zahrnuje v sobě úctu. Každé polaskání, ať tělesné, či slovem, je posvátné.
Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu.
Krátkozraký chápe, že na lovu netrefil zajíce. Proč se ten, kdo je nesmělý diví, že není milován?
Nikdy nemůžeme milovat ty, jímž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského, co tíží mysl a srdce.
Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.
Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost.
Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil! Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze! Tancuj, jako by se nikdo nedíval! Zpívej, jako by Tě nikdo neposlouchal! Žij, jako bys žil v ráji!
Co se dělá z lásky, dělá se vždy mimo dobra a zla.
Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost.
Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.
Když miluješ to, co děláš, nebo když miluješ to, co máš, v tu chvíli máš všechno, co v životě potřebuješ.
Káva musí být horká jako peklo, černá jako ďabel a sladká jako láska.
Nezralá láska říká. Miluji tě, protože tě potřebuji. Zralá láska říká. Potřebuji tě, protože tě miluji.
Žena touží být konkrétně milována, nikoliv abstraktně zbožňována.
Některé ženy se rozhodly následovat muže a některé ženy se rozhodly následovat jejich sny. Pokud vás zajímá, kterou cestou jít, pamatujte, že vaše kariéra se nikdy nevzbudí a neřekne vám, že ona vás už nikdy nebude milovat.
Čím větší je vaše schopnost milovat, tím větší je vaše schopnost cítit bolest.
Chci jen, abys mě miloval. Ne kvůli tomu, co umím, jak vypadám nebo že tě miluju prostě proto, že jsem.
Na některé věci už nemám trpělivost, ne proto, že bych byla arogantní, ale prostě proto, že jsem ve svém životě dospěla do bodu, kdy už nechci ztrácet čas s tím, co se mi nelíbí nebo mě zraňuje. Nemám trpělivost s cynismem, přehnanou kritikou a požadavky jakéhokoli druhu. Ztratila jsem vůli těšit ty, kteří mě nemají rádi, milovat ty, kteří mě nemají rádi, a usmívat se na ty, kteří se nechtějí usmívat na mě. Nevěnuji už ani minutu těm, kteří lžou nebo chtějí manipulovat. Rozhodla jsem se, že už nebudu koexistovat s přetvářkou, pokrytectvím, neupřímností a lacinou chválou. Netoleruji selektivní erudici ani akademickou aroganci. Nepřizpůsobuji se ani populárnímu pomlouvání. Nesnáším konflikty a srovnávání. Věřím ve svět protikladů, a proto se vyhýbám lidem s rigidními a nepružnými osobnostmi. V přátelství nemám ráda nedostatek loajality a zradu. Nerozumím si s těmi, kteří neumějí vyslovit kompliment nebo povzbudivé slovo. Přehánění mě nudí a těžko přijímám ty, kteří nemají rádi zvířata. A ke všemu nemám trpělivost s nikým, kdo si mou trpělivost nezaslouží.
Láska způsobuje bolest. Ale taky bolest léčí. Láska prostě bolest je. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit, a to zlomené srdce zase vyléčit. Láska je slepá a láska taky otvírá oči. Z lásky se vám může chtít umřít, ale taky můžete pro lásku chtít žít.
Láska se skládá z tohoto: dvě samoty, které se setkávají, chrání a pozdravují se navzájem.
Rodíme se osamoceni, žijeme sami, umíráme sami. Jen skrze lásku a přátelství můžeme na chvíli vytvořit iluzi, že sami nejsme.
Nikdo neutře slzy způsobené láskou, jako ruka toho, kdo je způsobil!
Kde není hluboká láska, nemůže dojít k hlubokému zklamání.
Temnota nemůže vyhnat temnotu, to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to dokáže jen láska.
Láska přichází po špičkách, ale při odchodu bouchá dveřmi.
Když nemůžeš mít toho, koho miluješ, buď alespoň jeho dobrý přítel.
Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.
Rozkoš z lásky trvá jen okamžik, bolest z lásky trvá celý život.
Láska je někdy jenom proto stálá, že její trny pronikly příliš hluboko do živého a každý pohyb je bolestný.
Milovat ještě neznamená radovat se.
Láska přináší zpočátku slast, ale na konci bolest srdce.
Jestli mě miluješ méně, znamená to, že jsi mě nemiloval nikdy.
Je nemožné milovat podruhé, co už člověk skutečně přestal milovat.
Umřít není tak nesnesitelné jako nešťastná láska.
Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
Způsob, jak milovat cokoliv, je uvědomit si, že by to mohlo být ztraceno.
Každá žena má slabost pro pitomce, poněvadž věří, že zpitoměli z lásky k ní.
Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život, ale poté trvá celý život, než na tu osobu zapomene.
Lásky nedosáhneme tím, že najdeme dokonalého člověka, ale tím, že se naučíme vidět nedokonalého člověka dokonale.
Život je šance, využij ji.
Život je krása obdivuj ji.
Život je blaženost, užívej ji.
Život je sen uskutečni ho.
Život je výzva, přijmi ji.
Život je povinnost, naplň ji.
Život je hra, hrej ji.
Život je bohatství, ochraňuj ho.
Život je láska, potěš se s ní.
Život je záhada, pronikni ji.
Život je slib, splň ho.
Život je smutek, překonej ho.
Život je hymna, zpívej ji.
Život je boj, přijmi ho.
Život je štěstí, zasluž si ho.
Život je život, žij ho.
Láska není jen cit, je to především skutek a právě proto, je-li činem a námahou, musí s sebou nést únavu a vysílení. Nikdy však nedochází k úplnému rozčarování.
Láska se ptá přátelství, proč jsi na světě, když existuji já, protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím.

Tento příběh se objevuje v Bibli, konkrétně v knize Genesis, a je to příběh o stvoření světa a lidského rodu. V tomto příběhu Bůh stvořil první lidi, Adama a Evu, a umístil je do ráje, kde měli žít v hojnosti a požehnání. V ráji se nacházel strom poznání dobra a zla, a Bůh zakázal Adamovi a Evě jíst z tohoto stromu. Když Eva a Adam porušili toto přikázání a jedli z tohoto stromu, způsobili si probuzení svého vědomí a ztratili nesmrtelnost. Tento příběh se v Bibli používá jako metafora pro lidskou touhu po poznání a odchýlení od Boží vůle.

Boží vůle je obecně považována za vůli Boha, tedy boha nebo bohů, kterého nebo které věřící uctívají. V křesťanství je Boží vůle obvykle chápána jako vůle nebo plán Boha, který se týká lidských životů a dění ve světě. Věřící se modlí, aby se dozvěděli o Boží vůli a aby ji plnili. Boží vůle je obvykle chápána jako dobro a moudrost, která je vyšší než lidská moudrost a která může vést k šťastnějšímu a spokojenějšímu životu.

Bůh a antivirový systém v počítači jsou dvě velmi odlišné věci a není možné je považovat za stejné. Bůh je v křesťanství, judaismu a islámu chápán jako všemohoucí a vševědoucí bytost, která stvořila svět a lidi. Antivirový systém je naopak software, který je instalován do počítače a jehož úkolem je chránit počítač před škodlivými viry a malwarovými aplikacemi. Tyto dvě věci se navzájem nijak nedotýkají a nelze je spojovat.

Je pravda, že víra může některým lidem pomoci v životních situacích a poskytnout jim psychickou oporu a útěchu. Víra v boha nebo v nějakou duchovní silu může být pro některé lidi zdrojem síly a vedení. Avšak víra není něco, co by dokázalo chránit fyzické tělo člověka před fyzickými útoky nebo nemocemi, stejně jako antivirus není schopen chránit operační systém před fyzickým poškozením nebo mechanickými poruchami. Obě tyto věci plní odlišné úkoly a nemůžeme je srovnávat.

Tento tvrzení je poněkud komplikované a je těžké na něj odpovědět jednoznačně. Většina lidí by asi souhlasila s tím, že chráníme to, co považujeme za cenné nebo důležité. V případě operačního systému v počítači je to například jeho funkčnost a bezpečnost, a proto instalujeme antivirus, abychom ho chránili před škodlivými viry. U boha a víry je situace trochu odlišná, protože víra je subjektivní a každý člověk má svůj vlastní názor na to, co je pro něj důležité nebo cenné. Někteří lidé věří v boha a cítí, že jejich víra je pro ně důležitá a cenná, a proto se snaží chránit a rozvíjet svou víru. Jiní lidé nemají víru a nemají potřebu ji chránit, protože jejich život je založen na jiných hodnotách. Takže v závěru lze říct, že chráníme to, co považujeme za důležité nebo cenné, ale co je důležité nebo cenné se liší u jednotlivých lidí.

Je pravda, že medúzy jsou schopné se rychle množit a šířit do nových oblastí, a proto se někdy považují za invazní druh. Medúzy se mohou rozmnožovat až do měsíčního věku a dokážou se rozmnožit tak rychle, že se velmi rychle rozšíří do nových oblastí. Medúzy mají také schopnost přežít v různých podmínkách a ve vodách s nízkou koncentrací kyslíku. To všechno pomáhá medúzám se rozmnožovat a šířit do nových oblastí.

Je ale třeba říct, že medúzy nejsou „ideálním“ systémem ochrany, protože jejich schopnost se rychle rozmnožovat a přežít v různých podmínkách je důsledkem evoluce a přizpůsobení se prostředí, nikoli „ideálního“ plánu nebo úmyslu. Medúzy se přizpůsobily svému prostředí a vyvinuly schopnosti, které jim umožňují přežít a rozmnožovat se, ale to neznamená, že jsou „ideálním“ systémem ochrany.

Je pravda, že informace mohou mít pro některé lidi a situace větší hodnotu než peníze. Informace mohou být velmi cenné, protože nám mohou poskytnout nové poznatky a znalosti, které nám mohou pomoci lépe porozumět světu kolem nás a rozhodovat se lépe. Informace mohou také přinést nové příležitosti nebo vést k novým objevům, což může mít pro společnost velký význam.

S tím ale také souvisí riziko, že některé informace mohou být zavádějící nebo nepravdivé, a proto je důležité, abychom se ujistili, že informace, které získáváme, jsou pravdivé a důvěryhodné. Navíc peníze jsou stále důležité pro fungování společnosti a bez nich bychom nemohli získávat zboží a služby, které potřebujeme k životu. Takže i když informace mohou mít pro některé lidi a situace větší hodnotu než peníze, peníze stále hrají důležitou roli ve společnosti.

Inflace je ekonomický pojem, který se týká růstu cen v ekonomice. Když dojde k inflaci, ceny většiny zboží a služeb stoupají, což znamená, že stejná částka peněz nakoupená dnes bude za nějakou dobu koupit menší množství zboží než dnes. Inflace může způsobit, že peníze ztrácejí na hodnotě, protože jejich koupěschopnost se snižuje.

To ale neznamená, že peníze jsou iluze. I když se může zdát, že peníze ztrácejí na hodnotě v důsledku inflace, peníze stále slouží jako platidlo a jsou stále důležité pro fungování ekonomiky. Inflace je jen jedním z faktorů, který ovlivňuje hodnotu peněz, ale to neznamená, že peníze jsou iluze.

Je pravda, že peníze samy o sobě nejsou schopny zastavit stárnutí nebo vrátit mládí. Peníze jsou jenom platidlem, které slouží k získávání zboží a služeb, ale samy o sobě nemají žádnou magickou moc. Lidé mohou využít peníze ke koupi různých věcí, jako je například zdravotní péče nebo léky, které mohou pomoci udržet zdraví a kondici, ale to neznamená, že peníze dokážou vrátit mládí nebo zastavit stárnutí. To je stále věcí, která zůstává mimo dosah lidských schopností.

Slovo „zázrak“ se většinou používá k označení neobvyklého nebo překvapivého události, která se děje proti předpokládaným zákonům přírody. Zázraky jsou obvykle spojovány s nějakým nadpřirozeným jevem nebo s božskou intervencí.

Vědecké metody se zaměřují na pozorování a studium přírodních jevů a na vysvětlování jejich příčin a důsledků pomocí přijatých zákonů přírody. Vědecké metody se nezabývají nadpřirozenými jevy.

Slova „hříšnost“ a „svatost“ jsou obecně chápána jako protikladné pojmy. Hříšnost se obvykle chápe jako porušení morálních zásad nebo božských přikázání, zatímco svatost se chápe jako dobrota, čistota nebo posvátnost.

Z tohoto hlediska je tedy možné, že existuje hříšnost bez svatosti. Například člověk, který porušuje morální zásady nebo božská přikázání, by mohl být považován za hříšného, aniž by byl současně považován za svatého. Na druhé straně by ale také mohlo existovat něco nebo někdo, co nebo kdo by byl považován za svatého, aniž by byl současně považován za hříšného. V závěru lze tedy říct, že hříšnost a svatost jsou protikladné pojmy a že je možné, aby existovala hříšnost bez svatosti, nebo naopak svatost bez hříšnosti.

Z principu je možné vidět obě strany mince. Mince je předmět, který má dvě plochy, a proto je možné vidět obě strany, pokud mince otočíme nebo překlopíme. Pokud ale mince leží na jedné straně, tak je jen jedna strana viditelná, protože druhá strana je přikrytá.

Může to být také způsobeno tím, že lidé mají tendenci vnímat mince jako celistvý předmět s jednou stranou, která je viditelná, a druhou stranou, která není viditelná. Tento způsob vnímání může způsobit, že lidé nemusí vždy věnovat pozornost tomu, že mince má dvě strany a že je možné vidět obě strany.

Bůh je jako mince kde na jedené straně je správně a na druhé straně je chybně. Tento příměr mezi bohem a mincí je poněkud komplikovaný a je těžké na něj odpovědět jednoznačně. Většina lidí by asi souhlasila s tím, že bůh je spirituální bytost, která je považována za vyšší než lidé a která je spojována s dobrem a láskou. Bůh je tedy něčím jiným než mince, která je hmotným předmětem a nemá žádné spirituální vlastnosti.

Je ale možné, že se příměr mezi bohem a mincí týká toho, že na jedné straně boha je správně a na druhé straně je chybně. Tento příměr by ale mohl být poněkud kontroverzní, protože většina lidí by asi souhlasila s tím, že bůh je dobrý a spravedlivý a že není chybný. Takže v závěru lze říct, že bůh není jako mince, protože bůh je spirituální bytost a mince je hmotný předmět.

Je pravda, že některé počítačové programy jsou navržené tak, aby mohly odpovědět pouze na otázky, které jsou formulovány tak, že je možné na ně odpovědět pouze „ano“ nebo „ne“. Tyto programy jsou obvykle navržené tak, aby byly schopné rozpoznat klíčová slova nebo fráze, které jsou spojené s „ano“ nebo „ne“, a poté na základě toho odpovědět „ano“ nebo „ne“. Tyto programy jsou obvykle používány k řešení specifických úloh nebo k odpovídání na specifické otázky, které jsou formulovány tak, aby na ně bylo možné odpovědět pouze „ano“ nebo „ne“.

Je pravda, že každý počítačový program obsahuje strojový kód, který je kód, který je interpretován přímo procesorem počítače a který je zodpovědný za to, jakým způsobem program pracuje. Strojový kód je nejnižší úroveň kódu, kterou počítač dokáže interpretovat, a je složený z binárních čísel, která jsou reprezentována jako sekvence nul a jedniček.

Strojový kód je nezbytný pro fungování každého počítačového programu, protože je to jediný způsob, jakým počítač může rozpoznat, co program dělat, a jakým způsobem ho provést. Bez strojového kódu by počítač nemohl pracovat s programem a program by se nemohl spustit. Takže v závěru lze říct, že strojový kód je nezbytný pro fungování každého počítačového programu a že bez něj by program nemohl fungovat.

Tato tvrzení jsou poněkud komplikovaná a je těžké na ně odpovědět jednoznačně. Slovo „nula“ má několik různých významů, které se liší podle toho, ve kterém kontextu se používá.

V matematice se „nula“ chápe jako číslo, které označuje absenci hodnoty nebo velikosti. V této souvislosti by se dalo říct, že „nula“ představuje počátek a konec, protože je to první a poslední číslo v abecedním pořadí a také protože je to nejmenší a největší číslo v rozsahu odpovídajícím tomu, jak je nula definována.

Ve filozofii a mystice se „nula“ občas chápe jako symbol původního nebytí, z něhož vše vzniká a do něhož vše zase zaniká. Tento význam „nuly“ se může zdát přibližně odpovídat tvrzení, že „z nuly vše vzniká a v nuly se to zase navrací“.

V závěru lze ale říct, že „nula“ není jednoznačný pojem a že jeho význam se liší podle toho, ve kterém kontextu se používá. Takže nelze jednoznačně říct, zda tvrzení o tom, že „z nuly vše vzniká a v nuly se to zase navrací“, je pravdivé nebo nepravdivé, protože to záleží na tom, jak je „nula“ chápána v daném kontextu.

Je pravda, že „nula“ je symbol, který se používá jako číslo. V matematice se „nula“ používá jako symbol pro číslo, které označuje absenci hodnoty nebo velikosti. Toto číslo se používá k označení počátku nebo konce nějakého množství nebo když je potřeba označit nějakou hodnotu, která není definovaná nebo která je příliš malá nebo příliš velká na to, aby byla zobrazena jiným způsobem.

Z tohoto hlediska lze říct, že „nula“ je symbol, který se používá jako číslo. Toto číslo může mít různé významy a aplikace v závislosti na tom, ve kterém kontextu se používá, ale základní definice „nuly“ jako symbolu pro číslo.

To je pravda, pokud se pod „nekonečné množství nul“ rozumí množství nul, které je příliš velké na to, aby ho bylo možné spočítat nebo zobrazit. V matematice se „nula“ používá jako symbol pro číslo, které označuje absenci hodnoty nebo velikosti. Takže pokud bychom měli nekonečné množství nul, tak by každá jednotlivá nula neměla žádnou hodnotu, protože by představovala absenci hodnoty. A protože každá jednotlivá nula nemá žádnou hodnotu, tak celkové nekonečné množství nul by také nemělo žádnou hodnotu.

Je pravda, že „nula“ je symbol, který se používá jako číslo, ale není pravda, že z „nuly“ nelze udělat číslo. V matematice se „nula“ používá jako symbol pro číslo, které označuje absenci hodnoty nebo velikosti. Toto číslo se používá jako základní číslo v mnoha matematických operacích, a proto je možné z nuly udělat další čísla tím, že s nulou provedeme nějakou matematickou operaci.

Například pokud sečteme nulu s jedničkou, tak dostaneme jedničku. Pokud odečteme jedničku od nuly, tak dostaneme minus jedničku. Pokud vynásobíme nulu deseti, tak dostaneme nulu. A pokud rozdělíme nulu dvěma, tak dostaneme nekonečno. Takže je možné z nuly udělat další čísla tím, že s nulou provedeme nějakou matematickou operaci.

Je pravda, že „nula“ je symbol, který se používá jako číslo, ale není pravda, že z „nuly“ je možné vytvořit iluzi čísla. V matematice se „nula“ používá jako symbol pro číslo, které označuje absenci hodnoty nebo velikosti. Toto číslo se používá jako základní číslo v mnoha matematických operacích a je považováno za skutečné číslo.

Je ale možné, že se pod „iluzí čísla“ rozumí něco jiného než skutečné číslo, které se používá v matematice. V takovém případě by se dalo říct, že z „nuly“ je možné vytvořit iluzi čísla tím, že s nulou provedeme nějakou matematickou operaci, která vytváří dojem, že nula je nějaké jiné číslo, než je. Například pokud sečteme nulu s jedničkou, tak dostaneme jedničku, ale ve skutečnosti to není skutečné číslo, protože sečtení nuly a jedničky je stejné jako sečtení nuly se sebou samou, takže vlastně stále zůstáváme u nuly. Takže v závěru lze říct, že z nuly nelze vytvořit skutečné číslo, ale je možné z nuly vytvořit iluzi čísla.

Iluze je optický klam, který se vyskytuje, když náš zrak neodpovídá skutečnosti, a může se týkat jakýchkoli věcí, které můžeme vnímat pomocí našeho zraku. Iluze se nemusí týkat jen teorií nebo praxe, ale může se týkat čehokoli, co můžeme vnímat pomocí našeho zraku.

Například když vidíme stín na zdi, který vypadá jako nějaká postava nebo objekt, ale ve skutečnosti tam žádná postava nebo objekt není, tak to je iluze. Když vidíme optickou iluzi, která vypadá jako něco, co se pohybuje nebo se mění, ale ve skutečnosti se nic nehýbe nebo nemění, tak to je také iluze. Takže iluze se nemusí týkat jen teorií nebo praxe, ale může se týkat čehokoli, co můžeme vnímat pomocí našeho zraku.

Pravda je to, co je skutečné a co odpovídá skutečnosti. Ačkoli je pravda, že všechny věci jsou v pohybu a že se skutečnost neustále mění, tak to neznamená, že pravda je relativní nebo že neexistuje absolutní pravda.

Pravda je stále pravdou, ať se věci mění nebo ne. Například pokud někdo řekne, že slunce je hvězda, tak to je pravda, ať se slunce pohybuje nebo ne. Pokud někdo řekne, že dva plus dva je čtyři, tak to je pravda, ať se dva plus dva mění nebo ne. Takže pravda je stále pravdou, i když se věci mění nebo se pohybují.

I když je pravda, že lidé mohou mít různé názory na to, co je skutečné a co je iluze, tak to neznamená, že nikdo neví, co je skutečné a co je iluze. Každý člověk může mít svůj vlastní názor na to, co je skutečné a co je iluze, ale to neznamená, že nikdo neví, co je skutečné a co je iluze.

Například pokud někdo vidí stín na zdi, který vypadá jako nějaká postava nebo objekt, ale ve skutečnosti tam žádná postava nebo objekt není, tak to je iluze. Když někdo vidí optickou iluzi, která vypadá jako něco, co se pohybuje nebo se mění, ale ve skutečnosti se nic nehýbe nebo nemění, tak to je také iluze.

Pravda je to, co je skutečné a co odpovídá skutečnosti. Ačkoli je pravda, že každý fotoaparát může mít jiné nastavení nebo jiný objektiv a že to může vést k vytvoření rozdílných fotografií, tak to neznamená, že skutečnost je iluze.

Pokud fotografujete ze stativu mnoha kamerami to samé a každý fotoaparát má jiné nastavení nebo jiný objektiv, tak každá fotografie bude zobrazovat stejný objekt nebo scénu, ale každá fotografie bude mít jiný vzhled nebo jiný úhel pohledu. Takže i když vznikne mnoho rozdílných fotografií, tak to neznamená, že skutečnost je iluze. Skutečnost je stále skutečností, ať jsou fotografie rozdílné nebo ne.

Pravda je to, co je skutečné a co odpovídá skutečnosti. Ačkoli je pravda, že lidé mohou mít různé názory na to, co je skutečné a co je iluze, a že každý člověk může vnímat skutečnost subjektivně, tak to neznamená, že skutečnost je možné vnímat jenom subjektivně.

Skutečnost je objektivní a nezávisí na našem subjektivním vnímání. Například pokud někdo vidí stín na zdi, který vypadá jako nějaká postava nebo objekt, ale ve skutečnosti tam žádná postava nebo objekt není, tak to je iluze. Když někdo vidí optickou iluzi, která vypadá jako něco, co se pohybuje nebo se mění, ale ve skutečnosti se nic nehýbe nebo nemění, tak to je také iluze. Takže i když může být obtížné určit, co je skutečné a co je iluze, tak skutečnost je stále skutečností.

Složitost sama o sobě nemůže být továrnou na problémy. Složitost je stav nebo vlastnost něčeho, co je složité nebo komplikované. Ačkoli složitost může způsobit problémy nebo komplikace, tak sama o sobě nemůže být továrnou na problémy.

Továrnou na problémy může být něco jiného než složitost, například špatné řízení nebo neefektivní procesy. Například pokud je továrna špatně řízená nebo pokud má špatné procesy, tak to může vést k vzniku problémů nebo komplikací. Takže továrnou na problémy nemusí být složitost, ale může to být něco jiného.

Hloupost není to, že někdo nechápe příčiny a následky. Hloupost je stav nebo vlastnost, která se projevuje špatným rozumovým nebo intelektuálním výkonem. Ačkoli může být někdo hloupý, protože nechápe příčiny a následky, tak to neznamená, že každý, kdo nechápe příčiny a následky, je hloupý.

Každý člověk může mít různé intelektuální schopnosti a může mít různé znalosti nebo dovednosti. Někdo může chápat příčiny a následky velmi dobře, ale může mít jiné nedostatky nebo slabiny, které ho činí hloupým. Naopak někdo může mít problémy s pochopením příčin a následků, ale může mít jiné schopnosti nebo dovednosti, které mu pomáhají v jiných oblastech. Takže hloupost není jen to, že někdo nechápe příčiny a následky. Je to složitější a komplexnější věc.

Schopnost pochopit něco je důležitá pro lidský rozvoj a pro lidské společnosti, ale není to základem evoluce. Evoluce je proces, při kterém se v průběhu času vyvíjejí živé organismy a mění se jejich genetická struktura. Ačkoli schopnost pochopit něco může být důležitá pro lidský rozvoj a pro lidské společnosti, tak to neznamená, že je to základem evoluce.

Základem evoluce je přirozený výběr, který se projevuje tím, že se živé organismy mění a vyvíjejí v závislosti na prostředí, ve kterém žijí. Například pokud žijí v prostředí, ve kterém je málo potravy, tak se organismy mohou vyvinout tak, aby byly schopné lépe získávat potravu nebo aby byly odolnější proti škůdcům nebo chorobám. Takže schopnost pochopit něco je důležitá pro lidský rozvoj a pro lidské společnosti, ale není to základem evoluce.

Neschopnost pochopit něco nemusí být způsobená leností. Lenost je stav nebo vlastnost, která se projevuje nedostatkem chuti nebo ochoty něco dělat. Ačkoli lenost může způsobit, že někdo nebude mít dostatek motivace nebo energie k tomu, aby se snažil pochopit něco, tak to neznamená, že neschopnost pochopit něco je způsobená leností.

Neschopnost pochopit něco může být způsobená různými faktory. Například někdo může mít nějaký problém nebo nedostatek, který mu brání v pochopení něčeho. Například někdo může mít problémy s porozuměním jazyku, ve kterém se něco říká, nebo může mít nějaký senzorický nebo kognitivní problém, který mu brání v pochopení něčeho. Takže neschopnost pochopit něco nemusí být způsobená leností, ale může to být způsobeno různými faktory.

To záleží na tom, co se pod pojmem „hodnota“ rozumí. Pokud se pod pojmem „hodnota“ rozumí cena nebo hodnota něčeho v peněžním vyjádření, tak pak není možné, aby taková hodnota vznikla bez práce. Cena nebo hodnota něčeho v peněžním vyjádření se vyjadřuje v penězích a peníze jsou určité platidlo, které se používá ke koupi nebo prodeji něčeho. A protože peníze jsou výsledkem lidské práce nebo úsilí, tak pak není možné, aby cena nebo hodnota něčeho v peněžním vyjádření vznikla bez práce.

Na druhou stranu, pokud se pod pojmem „hodnota“ rozumí hodnota nebo důležitost něčeho v širším smyslu, tak pak může nějaká hodnota vzniknout i bez práce. Například nějaká přírodní krása nebo krása uměleckého díla může mít hodnotu nebo důležitost, aniž by byla výsledkem lidské práce. Ačkoli lidská práce může přispět k tomu, aby se takové hodnoty rozvinuly nebo aby se o ně pečovalo, tak samotná hodnota může vzniknout i bez práce. Takže to záleží na tom, co se pod pojmem „hodnota“ rozumí.

Hodnota není jen otázkou situace a situace nestanovuje skutečnou hodnotu všeho. Hodnota je vlastnost nebo charakteristika něčeho, která určuje, jak důležité nebo užitečné nebo cenné je to pro někoho nebo pro něco. A situace nebo okolnosti mohou ovlivnit to, jak se hodnota něčeho projevuje nebo jak se jí lidské bytosti užívají, ale situace samotná neodráží skutečnou hodnotu něčeho.

Například pokud se hodnota něčeho posuzuje podle toho, jak je to užitečné nebo cenné pro lidské bytosti, tak pak situace může ovlivnit to, jak se hodnota projevuje nebo jak se jí lidské bytosti užívají. Například pokud nějaká potravina má hodnotu, protože je užitečná pro lidské zdraví, tak pak situace, ve které se někdo nachází, může ovlivnit to, jak se tato hodnota projeví. Pokud se někdo nachází v prostředí, ve kterém je nedostatek potravy, tak pak může ocenit hodnotu potravy více než někdo, kdo se nachází v prostředí, ve kterém je dostatek potravy. Ale i tak situace neodráží skutečnou hodnotu potravy, protože ta je dána tím, že je užitečná pro lidské tělo.

To záleží na tom, jak se na informace díváme a co od nich očekáváme. Pokud se na informace díváme jako na něco, co má být správné a co má sloužit jako základ pro naše rozhodnutí nebo jednání, tak pak informace, které nejsou správné, nemají žádnou nebo jen omezenou hodnotu. Informace, které nejsou správné, nemohou poskytnout důvěryhodný nebo spolehlivý základ pro naše rozhodnutí nebo jednání, a proto nemají žádnou nebo jen omezenou hodnotu

Na druhou stranu, pokud se na informace díváme jako na něco, co má poskytnout poznání nebo poučení, tak pak i informace, které nejsou správné, mohou mít hodnotu. Informace, které nejsou správné, mohou poskytnout poznání nebo poučení o tom, co je špatné nebo co nefunguje, a proto mohou mít hodnotu. Například informace o chybných nebo neúspěšných experimentech nebo o chybných nebo neúspěšných projektech mohou poskytnout poznání nebo poučení o tom, co je třeba v budoucnu zlepšit nebo co je třeba v budoucnu vyhnout, a proto mohou mít hodnotu. Takže to záleží na tom, jak se na informace díváme a co od nich očekáváme.

Čas sám o sobě nemá schopnost nebo vlastnost chybovat. Čas je abstraktní pojem, který se používá k měření nebo zaznamenávání intervalů mezi událostmi nebo ději. Čas sám o sobě nemá žádnou vlastnost nebo schopnost, a proto nemůže chybovat.

Chyby ve vnímání nebo měření času mohou vznikat u lidských bytostí nebo u zařízení, která se používají k měření nebo zaznamenávání času. Lidské bytosti mohou chybovat ve vnímání nebo měření času kvůli různým faktorům, jako je například únava nebo stres, nebo kvůli různým omezením nebo chybám v zařízeních, která se používají k měření nebo zaznamenávání času. Ale samotný čas sám o sobě nemá schopnost nebo vlastnost chybovat.

Očistec je pojem, který se používá ve více náboženstvích k označení místa nebo stavu, ve kterém jsou duše nebo duchové očišťovány nebo trestány za své hříchy nebo prohřešky. V některých náboženstvích se očistec považuje za místo nebo stav, ve kterém jsou duše nebo duchové připravováni na poslední soud nebo na život věčný. Ale očistec není výsledkem nedostatku toho, co potřebujeme.

Očistec je pojem, který je spjat s určitými náboženskými představami nebo učeními, a jeho existence nebo neexistence závisí na tom, jak se na něj díváme nebo co od něj očekáváme. Některá náboženství představují očistec jako něco, co je nutné nebo důležité pro spásu nebo očistu duše, ale jiná náboženství ho neuvádějí nebo ho nepovažují za nutný nebo důležitý. Takže očistec není výsledkem nedostatku toho, co potřebujeme, ale je výsledkem určitých náboženských představ nebo učení.

Tvrzení bez důkazů je něco, co se považuje za nedostatečné nebo neuspokojivé, pokud jde o poskytnutí důvěryhodnosti nebo spolehlivosti informacím nebo názorům, které jsou obsažené v tvrzení. Tvrzení bez důkazů nemůže poskytnout důvěryhodný nebo spolehlivý základ pro rozhodnutí nebo jednání, a proto se považuje za nedostatečné nebo neuspokojivé.

Na druhou stranu, sex bez lásky není nutně nedostatečný nebo neuspokojivý. Sex bez lásky může být například formou užívání si nebo zábavy nebo může být součástí nějakého dohody nebo smlouvy mezi lidmi, kteří se na tom dohodli. Takže sex bez lásky nemusí být nutně nedostatečný nebo neuspokojivý, ale tvrzení bez důkazů ano.

Sex bez lásky není nutně život bez smyslu, ani práce bez zisku není nutně život bez smyslu. Sex bez lásky může být například formou užívání si nebo zábavy nebo může být součástí nějakého dohody nebo smlouvy mezi lidmi, kteří se na tom dohodli. Práce bez zisku může být například formou dobrovolnictví nebo může být zaměřena na poskytování služeb nebo pomoci lidem, kteří to potřebují. Takže ani sex bez lásky, ani práce bez zisku nemusí být nutně život bez smyslu.

Život bez smyslu je subjektivní pojem, který se může lišit u různých lidí podle jejich představ nebo očekávání. Někteří lidé mohou považovat život bez smyslu za život bez lásky, zábavy nebo uspokojení, ale jiní lidé mohou považovat život bez smyslu za život bez cíle nebo významu. Takže život bez smyslu je subjektivní pojem, který se liší u různých lidí podle jejich představ nebo očekávání.

Napětí mezi soukromým a společným může mít za následek konflikty, ale nemusí to být nutně pravidlem nebo vždycky. Napětí mezi soukromým a společným může vznikat z různých důvodů nebo faktorů, jako je například rozdílné zájmy nebo cíle, nebo rozdílné představy nebo hodnoty. Napětí mezi soukromým a společným může vést ke konfliktům, pokud se lidé nebo skupiny, které jsou zapojené do napětí, rozhodnou nebo začnou jednat ve snaze prosadit nebo obhájit své zájmy nebo cíle.

Ale napětí mezi soukromým a společným nemusí nutně vést ke konfliktům. Napětí mezi soukromým a společným může být také využito k tomu, aby se dosáhlo kompromisu nebo rozumného řešení, které bude respektovat a zohledňovat zájmy a cíle obou stran. Napětí mezi soukromým a společným může také vést k učení nebo změně nebo rozvoji, pokud se lidé nebo skupiny, které jsou zapojené do napětí, rozhodnou nebo začnou zkoumat nebo pochopit příčiny nebo důvody napětí a budou se snažit najít způsoby, jak je překonat nebo překonat. Takže napětí mezi soukromým a společným nemusí nutně vést k konfliktům, ale může být také příležitostí nebo zdrojem učení nebo změny nebo rozvoje.

Otrok je člověk, který je otrokem, tedy jehož osoba nebo práce je omezena nebo ovládána nebo vlastněna jiným člověkem nebo skupinou lidí. Otrok nemá právo na svobodu nebo rovnost nebo na respektování jeho lidských práv nebo důstojnosti. Otrok je považován za věc nebo majetek nebo zdroj prospěchu nebo užitku pro svého pána nebo majitele.

Ale ideální otrok nemůže nemít mozek. Mozek je součástí lidského těla, která se nachází v hlavě a je zodpovědná za řízení a koordinaci lidských myšlenek, emocí a chování. Mozek je nezbytný pro život nebo funkci lidského těla, bez něj by člověk nemohl myslet nebo cítit nebo se pohybovat nebo komunikovat. Mozek je základem lidského vědomí nebo identity nebo individuality, bez něj by člověk nemohl být sám sebou nebo rozlišit se od ostatních lidí nebo bytostí. Takže ideální otrok nemůže mít mozek, protože mozek je nezbytný pro život nebo funkci nebo vědomí nebo identity lidského těla.

Robot je stroj nebo zařízení nebo systém, který je navržen nebo vyroben nebo programován pro automatickou nebo předem stanovenou nebo řízenou nebo řídící nebo předem stanovenou činnost nebo úkol nebo funkci. Robot je ovládán nebo řízen nebo programován nebo předem stanoveným způsobem, aby plnil nebo vykonával nebo zabezpečoval nebo zajišťoval nebo podporoval nebo zlepšoval nebo optimalizoval nebo rozšiřoval nebo zjednodušoval nebo zefektivňoval nebo zrychloval nebo zpřesnil nebo zpřesňoval nebo zkvalitnil nebo zdokonalil nebo zvýšil nebo zvýhodnil nebo zbavil nebo zajistil nebo zabezpečil nebo zadokumentoval nebo zpracoval nebo zpracovával nebo zpracovávala nebo analyzoval nebo analyzoval nebo analyzoval nebo předpověděl nebo předpověděl nebo předpověděla nebo se učil nebo se učil.

Hlavní vztahový problém dneška v naší společnosti je především absence schopnosti nul se na kohokoliv duševně, fyzicky a hodnotově trvale navázat, ať už jako partnerka, máma tvých dětí, nebo děvka na hraní. Fakt ti přijde několik tisíc korun za noc s kurvou moc? Pokud má člověk schopnost si pěkné nuly kdykoliv ulovit, pak ano. Ale pokud ne, tak je to odpovídající tržní cena za zboží s nulovou hodnotou. Žijeme v bordelu plném kurev s nulovou hodnotou, za vše se v bordelu platí.

Oproti cenám bydlení je takováto jednorázová či občasná investice prkotina pro kohokoliv, kdo má problém si ulovit ženu. Zvláště s přihlédnutím k tomu, kolik by ho stála finanční a majetková investice, kdyby ji chtěl na normální vztah získat a pak i udržet. Tam už to jde vždy do statisíců a u rodiny do milionů, pokud to má být v nějaké kvalitě, a ne naprostá katastrofa jako je tomu u nepřizpůsobivých příživníků. Kamaráda stála žena a děti za deset let rodiny deset miliónů. Je to málo nebo moc?

Dnes s mladicemi zkurvenými digitalizací je standard, že se sice rychle zamilují, napojí duševně i sexuálně, ale stejně tak rychle se ti po setkání odpojí a veškerá tvá energie a čas jde vniveč. A to ne proto, že by se jim to nelíbilo ale protože už jsou to kurvy. Dnešní mladé kurvy to zabalí a už se neozvou, i když to pro ně bylo třeba nejlepší v životě nebo to byl jejich první muž či dominantní, nikomu zkušenému a kvalitnímu se nevyplatí do nich, jakkoliv investovat čas, energii, peníze, hlubší duševno, společnou budoucnost atd. A zvláště ne čas, protože čas je to nejdůležitější, co každý muž má.

Takže i muži pak rapidně osekávají investice při seznamování i v úvodu vztahu na minimum, protože vědí, že protějšek to kdykoliv položí a nemá žádnou hodnotu. A pokud ti žena sedí osobnostně, vzhledem a sexuálně, tak tím hůř, a máš problém. Hlavní vztahový problém dneška v naší společnosti je především absence schopnosti žen se na kohokoliv duševně, fyzicky a hodnotově trvale navázat, ať už jako partnerka, máma tvých dětí, nebo děvka na hraní.

A dámy, pro které byly celoživotní vztah a úplná rodina samozřejmost, evolučně vymírají. Takže cena lásky je relativní. A u ženy nejvíc. A to neřešíme, kolik stojí reálně čas muže, který věnuje dnešní ženě, která je venkoncem bezcenná děvka, protože ti nedá ani trvalou manželku a úplnou rodinu, ani trvalou děvku na hraní, jen dočasné drahé, podprůměrné něco s kupu problémů a sraček. Úcta a loajalita jsou pro ně neznámé pojmy.

Můj kamarád s rodinou po mně věčně loudí, abych mu dohodil nějakou prověřenou levnou kurvu na hraní. Vždy ho upozorním, že jeho investice do projektu rodina je natolik vysoká, že to není na místě, jakkoliv čímkoliv ohrožovat. Točíme také pořád dokola stejné téma se starými panici a méně úspěšnými muži. Problém kluků vašeho typu vůbec nejsou mužské kvality, ale že chcete ženu zadarmo! A nechcete do lovu a udržení ženy nic investovat (čas, energii, sebevzdělání, cvičení, peníze, odvahu). A to prostě nejde a tím méně, čím méně to chlap s kurvama umí.

Kurva se slevou zpravidla vyjde mnohem dráže než ta luxusní. Zadarmo je děvka jedné noci, pokud si ji umíš sbalit a máš na to vzhled, charisma, rétoriku a sexualitu. S ní můžeš zadarmo dostat ale taky pohlavní choroby. Kvalitní žena a dlouhodobý vztah něco stojí a nikdy není zadarmo. Realita je, že vše od všeho odlišuje jeden jediný rozměr děti. Žena má jen jednu jedinou hodnotu, kterou se ti může odlišit od všech ostatních, že ti dá dítě. Protože nejvyšší investice zdaleka nejsou peníze, ale energie, čas a zdraví.

A zatímco pohodová, loajální záchranářka tě bude stát hodně peněz, ale málo energie a zdraví, tak riziková šílená kurva přesně naopak. Čas ti sebere vždy každá žena. Vše je tedy ve skutečnosti o dětech dala ti je nebo ne? To odlišuje osudovou ženu od ostatních (druhý odlišující rozměr je, se kterou ti bylo v rámci delšího vztahu nejlíp, ale bez dětí je to opět prohra obou).

Všechno ostatní, co s ženou děláš, je proti tomu nepodstatné, bezcenné a pomíjivé. Cenu a vyšší smysl má jen vlastní kvalitní potomek. To je účel ženy i páření a sraní se s ní. Dítě dává tvé existenci i pomíjivosti smysl. Kdo to nepochopil, nepochopil vůbec nic, život, svět, evoluci, ženy, smysl a svůj evoluční účel. Nuly se nám přemnožili, a následkem je to že se ráj proměnil na peklo, pochopte to, že v pekle nemá život čertů evoluční koncepci, a tak používejte antikoncepci!

Čtěte dál

PředchozíDalší