Ano, jsme nemocní a konzumní společnost to je veliká nemocnice

Nikdo není dokonalý, tento konzumní svět je světem příběhů, špatné příběhy nás varují a dobré příběhy jsou nám vzorem, je na každém, aby se snažil o to dosáhnout cíle, který je pro něj důležitý, je snadné soudit cizí lidi a je těžké pochopit sami sebe. Začni vždy od sebe, a když poznáš sebe tak poznáš i ty druhé, rozděluji lidi jenom podle jejich díla, nezajímá mě, jak vypadají a co říkají, to je jenom divadlo, dílo ale je už realita, která ukazuje na schopnosti tvůrce.

Proč je zde trvale globálně nedostatek geniálních tvůrců a nadbytek líných hlupáků? Příčinou je snaha udělat z lidí dobytek pomocí pravidel a kontroly dodržování svatých pravidel. Nepřizpůsobiví příživníci jsou klasickou ukázkou toho, jak dopadne člověk, který je dlouho násilně pomocí svatých pravidel udržován v genetické a psychické zaostalosti, následkem je proměna člověka na sociálního ubožáka s nulovou hodnotou pro zaměstnavatele. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, to je zlaté morální pravidlo.

Je třeba globálně vadným rodičům odebrat jejich děti po narození, a svěřit jejich výchovu profesionálům ve výchovném státním zařízení. Je to jako šachová hra, pokud je u šachové hry špatný začátek, tak už není žádná naděje na to, že vyhrajete. Když na to podprůměrní rodiče psychicky a ekonomicky nemají, tak ať si raději pořídí kočku nebo psa a nepořizují si děti, plevel se rychle rozmnožuje, ale užitečné rostliny se pomalu rozmnožují, o tom to zde je.

Jelikož stát má veliké dluhy, tak nebude stát vychovávat zadarmo děti od vadných rodičů a vyměří rodičům veliké alimenty a pokud je rodiče nezaplatí tak skončí ve vězení. Dobrotu si musí každý zasloužit, dobrý hospodář se dobře stará o to, co mu přináší užitek, a tak nezalévá plevel a nekrmí parazity. Je označení Romové správné, když mediálně není používáno a místo toho se používá označení nepřizpůsobiví příživníci, nebo postaru cikáni. Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si lidi hrají na to, co ve skutečnosti nejsou.

Svět potřebuje, aby zde bylo všude hodně dětí jenom tak zde bude vše dokonalé, antikoncepce a potraty je cesta do světa který je pro nás očistcem. Proč je zde politika a ekonomika, která nás nutí k tomu, abychom měli minimum dětí, to je základní otázka, na kterou je třeba správně odpovědět. Problémem je zde mediální pokrytectví, které hlásá pravdu a lásku ale koná lež a nenávist. Mnozí namítnou že za padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, ale zapomínají dodat to, že v naší republice je počet lidí za padesát let pořád stejný!

Je potřeba dobýt svět tím že budeme mít hodně dětí a tím odstraníme problém s tím, že se lidi stěhují tam kde je málo dětí, je u nás málo dětí, a tak se k nám stěhují z ciziny lidi z míst, kde je hodně dětí to je logické. Čím více bude lidí na světě tím méně zde bude násilí, při kterém se koná zlo, veškeré zlo se koná proto aby se měl někdo dobře. Tam kde je dlouhodobě hodně dětí tam nejsou války, protože zde není o co válčit, protože zde je všude bída, bohatství vzniká jenom tam kde je málo dětí.

Podívejme se na mytologický příběh z Bible o tom, jak byl Adam a Eva vyhnáni evolučně z ráje, protože se styděli za nahotu, v přírodě se žádné zvíře nestydí za nahotu! Být po celý život nahý je normální, jakmile jsme se oblékli tak jsme se všichni zbláznili natolik že používáme antikoncepci a jsou zde potraty. Ženy byli stvořeny evolucí na to, aby poskytovali mužům neustále sex a měli minimálně deset dětí, jsme přeci invazní evoluční druh a naše invaze není v tom, že budeme pomocí moderních drahých zbraní bojovat o hodnotná teritoria ale v tom že se budeme rychle optimálně rozmnožovat.

Podívejme se na vládnoucí elity, jaké mají psychické problémy, a tak se chovají jako psychopati, je potřeba konečně pochopit to že veliká rodina plná dětí je základem pro fungují civilizaci. Pochopte konečně to že díky politikům a byrokratům vám nebude v budoucnosti líp, protože do důchodu se bude u nás v roce 2050 odcházet v 70 letech, protože na důchody nejsou už peníze. Protože je zde nadbytek státních výdajů na vysoké platy elitních státních zaměstnanců, co mají mnoho výhod jako je; imunita, ochranka, sekretářka, služební řidič, služební luxusní bydlení zadarmo atd.

Jak by vypadala civilizace, kde by měla každá rodina 15 dětí

Civilizace, ve které by měla každá rodina 15 dětí, by byla velmi odlišná od současné společnosti. Zde je několik možností, jak by tato civilizace mohla vypadat:

Velmi rozvinutý systém sociální péče: S ohledem na velký počet dětí, které by byly v každé rodině, by bylo těžké pro rodiče zajistit pro všechny děti základní potřeby, jako jsou jídlo, vzdělání a zdravotní péče. Proto by byl pravděpodobně rozvinutý systém sociální péče, který by poskytoval finanční a praktickou podporu pro rodiny s vysokým počtem dětí.

Vysoká míra porodnost: Pokud by každá rodina měla průměrně 15 dětí, byla by porodnost v této společnosti velmi vysoká. To by mohlo vést k mnoha dalším změnám v této společnosti, jako je například nutnost velkého množství mateřských a rodičovských dovolených, aby rodiče mohli pečovat o své novorozence.

Vysoká míra urbanizace: S ohledem na to, že by každá rodina měla 15 dětí, by bylo obtížné, aby všechny rodiny žily na venkově. Pravděpodobně by byla tato společnost velmi urbanizovaná, s mnoha velkými městy, kde by byly rodiny seskupeny.

Vysoká míra solidarity a spolupráce: S ohledem na velký počet dětí, které by byly v každé rodině, by bylo těžké pro rodiče, aby se postarali o všechny své děti sami. Proto by byla tato společnost pravděpodobně velmi solidární a spolupracující, s rodinami, kteří by si navzájem pomáhaly při péči o své děti.

Velký důraz na vzdělávání: S ohledem na to, že by bylo obtížné, aby každá rodina poskytovala vzdělání svým dětem samostatně, by byl kladen velký důraz na vzdělávání v této společnosti. Pravděpodobně by existovaly velké školství a univerzity, které by poskytovaly vzdělání pro všechny děti, bez ohledu na to, z jaké rodiny pocházejí

Jak by se v přelidněné globální společnosti zajistila optimální ekonomika

V přelidněné globální společnosti by bylo důležité zajistit ekonomiku, která by dokázala efektivně využívat zdroje a zároveň minimalizovat negativní dopad na životní prostředí. Zde jsou některé možnosti, jak by se to mohlo uskutečnit:

Inovativní technologie: Inovativní technologie by mohly pomoci zlepšit produktivitu a efektivitu ekonomiky, což by umožnilo využití zdrojů méně intenzivně a výkonněji. Například rozvoj energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie by mohly snížit závislost na fosilních palivech a minimalizovat dopad na životní prostředí.

Zvýšení produktivity pracovní síly: Efektivní využití pracovní síly by bylo důležité pro dosažení optimální ekonomiky. To by mohlo být dosaženo vzděláváním a poskytováním příležitostí pro odborné školení, které by pomohlo zlepšit pracovní dovednosti a schopnosti.

Omezování neudržitelných aktivit: V přelidněné společnosti by bylo důležité omezit neudržitelné aktivity, jako je těžba nerostných surovin nebo nadměrné používání pesticidů v zemědělství. To by mohlo být dosaženo pomocí regulací a politik, které by omezily neudržitelné aktivity a podpořily udržitelné alternativy.

Globální spolupráce: V přelidněné společnosti by bylo důležité, aby země spolupracovaly na řešení globálních problémů, jako je změna klimatu, udržitelné využívání zdrojů a globální chudoba. To by mohlo být dosaženo pomocí mezinárodních dohod, jako je Pařížská dohoda o klimatu, a spolupráce mezi vládami, nevládními organizacemi a soukromým sektorem.

Zvyšování povědomí a vzdělávání: Zvyšování povědomí o důležitosti udržitelnosti a výzvách, kterým čelíme, by mohlo pomoci motivovat lidi k udržitelnému chování a podpořit vznik nových a inovativních řešení. To by mohlo být dosaženo pomocí vzdělávacích programů.

Kolik lidí dokáže planeta uživit

Otázka, kolik lidí dokáže planeta uživit, nemá jednoznačnou odpověď, protože závisí na mnoha faktorech, jako jsou úroveň technologického pokroku, způsob hospodaření s přírodními zdroji, zemědělské praktiky, rozloha obdělávané půdy, dostupnost pitné vody a mnoho dalších. Nicméně existuje několik odhadů tohoto limitu.

Podle Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) bylo v roce 2019 na světě 7,7 miliardy lidí, a odhaduje se, že populace by mohla dosáhnout 9,7 miliardy lidí do roku 2050 a 10,9 miliardy lidí do roku 2100.

V současné době se zdá, že planeta dokáže uživit současnou populaci, ale s rostoucí populací a změnami klimatu se otázka udržitelnosti stává stále naléhavější. Některé odhady naznačují, že udržitelná populace může být nižší než současná populace, pokud se nezlepší efektivita využívání zdrojů a sníží se negativní dopad na životní prostředí. Někteří experti tvrdí, že udržitelná populace by mohla být někde mezi 2 a 5 miliardami lidí.

Je třeba poznamenat, že otázka udržitelnosti a schopnosti planety uživit populaci není jen otázkou počtu lidí, ale také otázkou toho, jak hospodaříme s přírodními zdroji, jak snižujeme emise skleníkových plynů a jak minimalizujeme negativní dopad na životní prostředí.

Problémem lidí je že jsou líní myslet na to jaké následky budou mít jejich chyby

Je pravda, že mnoho lidí může být líné přemýšlet o následcích svých činů a rozhodnutí. To může být způsobeno různými faktory, jako jsou nedostatek informací, nedostatek zkušeností, nedostatek motivace nebo také touha po okamžitém uspokojení. V dnešní společnosti, která je často velmi rychlá a stresující, může být také snadné podlehnout tlaku a nezamýšlet se nad tím, jak naše rozhodnutí mohou ovlivnit ostatní nebo životní prostředí.

Nicméně, lhostejnost k následkům našich chyb může mít vážné následky na nás samotné, na ostatní lidi a na životní prostředí jako celek. Proto je důležité si uvědomit, že každé naše rozhodnutí má dopad a že jsme zodpovědní za své činy. Zároveň můžeme pracovat na zlepšení našeho myšlení o důsledcích a na rozvoji dovedností, jako je kritické myšlení, empatie, uvažování z dlouhodobé perspektivy a spolupráce s ostatními, což může pomoci minimalizovat následky našich chyb a vytvářet lepší, udržitelnější svět pro nás všechny.

Jsme všichni jenom levný materiál na evoluční pokusy

Toto tvrzení je z hlediska biologie částečně pravdivé, nicméně závisí na tom, jak je interpretováno. Evoluce je proces, kterým se organismy přizpůsobují svému prostředí a mění se v důsledku genetických mutací a selekce. V této perspektivě lze říci, že všichni jsme součástí evoluce, ať už to chápeme jako pozitivní nebo negativní.

Nicméně, toto tvrzení by nemělo vést k devalvaci nebo zlehčování lidského života. Lidská bytost je složitá a má mnoho jiných hodnot a smyslů než jen být součástí biologické evoluce. Naše schopnost myšlení, kreativity, laskavosti a empatie jsou některé z věcí, které nás dělají jedinečnými a které nelze snížit pouze na evoluční proces.

Navíc, jako lidská společnost, máme zodpovědnost za to, jakým způsobem se chováme a jak ovlivňujeme svět kolem nás. Je na nás, abychom si uvědomili, jaké jsou naše dopady na životní prostředí a na ostatní lidi, a abychom se snažili minimalizovat negativní dopad naše aktivity na svět kolem nás. Můžeme se snažit vytvářet pozitivní změny a přispívat ke zlepšení kvality života pro nás samotné i pro ostatní.

Dneska máme k dispozici statistiky, a tak podle nich zjišťujeme proč se lidský život prodlužuje, příčinou je zde lepší genetika a lepší výchova a důležitá je i lepší zdravotní péče a mnoho nových léků. Máme se lépe, a tak žijeme déle, problém mají lidi, co si mnoha způsoby ničí svoje zdraví, a tak nežijí logicky dlouho, komu není rady tomu není pomoci.

Nejsou zde dosud žádné léky, co by nám zajistili dlouhověkost, veliký vliv na dlouhověkost má naše zdraví, ten, kdo není zdravý se nedožije dlouhého věku, to je logické. Jak být zdravý po celý život o tom je naše dlouhověkost, je to o tom, jak si to uděláš takové to i máš, péče o naše zdraví má určitá klasická pravidla, kterými se musíme řídit po celý život jinak to nejde.

Je statisticky doloženo to, že se ubožáci nedožívají dlouhého věku, protože žijí uboze. Jenže doba se rychle mění a brzo zde pro lidi už nikde nebude práce za mzdu, protože na práci budou stroje a programy, robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi se odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak realizovala nenásilně globální genocida, nejsou lidi tak není třeba řešit to, že lidi jsou často nemocní a že lidi předčasně umírají.

Co se změní tím, že místo starého čuráka, co je nám na píču, bude dělat prezidenta nový jiný starý čurák co nám je na píču. Vše je zde jenom divadlo, ve kterém si mnoho tisíciletí čuráci, co jsou na píču hrají na; boha, spasitele, proroka, guru, vůdce, papeže, krále, prezidenta, celebritu atd. vše je zde dočasně, jenom vesmírná pravidla zde jsou trvale, co znamená člověk z pohledu vesmíru, každý člověk je jenom čurákem nebo píčou, a tak je zde vše na píču! Je mi už 69 let a za tu dobu zde bylo prezidentů jako sraček a všichni zde byli na píču, protože to byli čuráci.

Proč vlastně čuráci, co jsou v píči vyhrožují kandidátům na prezidenta, že je zastřelí? Příčinou je to že to jsou čuráci, co jsou v píči! Pořád čtu o tom, že jsou čuráci v píči už od té doby, co umím číst, taky jsem viděl mnoho filmů o tom, jak jsou čuráci v píči, čuráci pochopte konečně to, že jste všichni v píči a že se s tím nedá nic udělat, je to váš osud! Neustále se mě čuráci ptají už 60 let na to proč jsou v píči? Vysvětlení je v tom že ve snaze získat hodnoty se vytváří to, že je vše nám uměle nedostupné, a tak je to pro nás hodnotné, proto je každý čurák od narození do smrti v píči.

Představme si novou civilizaci, kde nemáme genetická těla a existujeme jenom ve virtuální realitě kde je pro nás vše okamžitě dostupné a zadarmo, zatoužíte být prezidentem a jste okamžitě prezidentem, není zde už toužení a tím ani zde nejsou nemoci a smrt. Najednou nic nemá pro čuráky, co jsou v píči už hodnotu. Naše inteligence stvořila svět, kde vše má hodnotu a pokud zde bude virtuální globální svět kde nic nemá hodnotu, tak inteligence bude pro nás najednou zbytečná. Blahoslavený chudý duchem je ten, kdo existuje ve virtuální realitě, a tak už nemá inteligenci ani vědomosti a je jenom specializovaným programem, který dělá to, na co je umělou inteligencí neprogramován, a tak už není čurákem co je v píči.

Někdo věří že po smrti nic není a jiný věří že po smrti něco existuje, zatím zde není možnost zjistit, jak to opravdu je, a tak zde jsou jenom teorie. Ve skutečnosti zde není narození ani smrt, je zde jenom svět příběhů, smrt to je konec příběhu, aby zde byl nový příběh, máme strach ze smrti, protože jsme závislí na svém příběhu, jsou zde ale i ti co nejsou spokojení se svým příběhem, a tak páchají sebevraždy, aby mohl začít nový příběh.

Je zde i možnost poznávat příběhy co jsou v knize nebo ve filmu, tyto příběhy ale nemají žádný vliv na náš životní příběh. Vše zde má svůj osudový příběh, který nejde změnit, zázraky jsou jenom v pohádce nebo ve snu, proč jsou naše osudové příběhy takové, jaké jsou? Realita, ve které vše existuje to je testovací evoluční program, finální zde jsou jenom vesmírná a přírodní pravidla která se nemění, protože jsou dokonalá. Obrazně je to jako ve škole, kde jsme testování a dostáváme známky.

Je třeba s testováním jít dále, budeme lidi vyrábět průmyslově tak že nový člověk nebude mít možnost se pohlavně rozmnožovat a místo mozku bude mít v hlavě počítač napojený na globální umělou inteligenci. Tím zde skončí konečně problém s tělem, které zemře, protože data budou zálohována v bance dat, a tak po smrti těla dostaneme nové tělo, a tak lidi už nebudou dělat chyby.

Existuje několik kroků, které mohou pomoci lidem dožít se 100 let ve zdraví.

Vyhněte se škodlivým látkám: Kouření, nadměrné pití alkoholu a užívání drog může poškodit zdraví a snížit délku života. Dbát na správnou výživu: Je důležité jíst pestrou a vyváženou stravu, která obsahuje dostatek zdravých tuků, bílkovin, sacharidů a ovoce a zeleniny. Pravidelně cvičit: Pravidelné cvičení pomáhá udržovat tělo v kondici a zlepšuje kardiovaskulární zdraví.

Dbát na duševní zdraví: Stres a deprese mohou poškodit zdraví, takže je důležité najít způsoby, jak se s nimi vyrovnat, jako je meditace, procházky nebo rozhovor s přítelem. Mít pravidelné lékařské prohlídky: Pravidelné lékařské prohlídky vám pomohou zjistit případné zdravotní problémy a zajistí, že budou včas léčeny.

Proč je náboženství plné zázraků

Náboženství se často zabývá příběhy o zázracích, které se odehrály v minulosti nebo se mohou odehrát v budoucnosti. Mnozí věří, že tyto zázraky jsou důkazem existence božské síly nebo božství, které může zasahovat do lidského života a přinášet změny, které by byly jinak nemožné. Jiní lidé však zázraky zpochybňují a považují je za legendy nebo vysvětlují je pomocí přírodních zákonů nebo lidského představivosti. Je třeba si uvědomit, že věda a náboženství jsou dvě odlišné věci a mohou fungovat nezávisle na sobě.

Lidi lžou proto aby z toho měli užitek

Je pravdou, že někteří lidé lžou, aby z toho měli nějaký užitek nebo aby se z něčeho vyvlékli. Lži mohou být použity k získání výhod, jako je peníze, moc nebo pozornost, nebo k ospravedlnění nebo zakrytí špatného chování. Ale není správné tvrdit, že všichni lidé lžou, aby z toho měli užitek. Mnoho lidí je upřímných a poctivých a neuplatňují podvodné nebo nečestné praktiky.

Každý myslí podle situace, ve které je

Je pravdou, že lidé často přemýšlejí o věcech a situacích podle toho, jak se jich dotýkají a jaký vliv mají na jejich životy. To může ovlivnit, jak se na věc dívají a co si o ní myslí. Je ale také důležité, aby lidé vycházeli z faktů a zvážili různé úhly pohledu, aby mohli vytvořit co nejúplnější a nejrozumnější pohled na danou věc. To může pomoci k lepšímu porozumění a k dosažení spravedlivějších a rozumnějších rozhodnutí.

Existuje ráj

Ráj je místo, které je v některých náboženstvích a kulturách představováno jako místo, kam se duše po smrti dostávají a kde se vyskytuje věčná radost a blaženost. V různých náboženstvích a kulturách se ráj různě interpretuje a má různé vlastnosti. V islámském náboženství se ráj nazývá Al-Jannah a je to místo, kam se duše po smrti dostávají, pokud byli během svého života dobří a plnili Boží přikázání. V křesťanském náboženství je ráj představován jako místo, kam se duše po smrti dostávají, pokud byly vyvoleny Bohem a pokud věřili v Ježíše Krista jako svého spasitele.

V buddhismu se ráj nazývá Sukhavati a je to místo, kam se duše po smrti dostávají, pokud dosáhly osvícení a vykonali dobré skutky během svého života. V hinduismu je ráj představován jako místo, kam se duše po smrti dostávají, pokud byly během svého života dobří a plnili své povinnosti. Všechny tyto představy o ráji jsou různé a každé náboženství a kultura má svou vlastní interpretaci toho, co ráj je a jaké jsou podmínky pro to, aby se tam duše po smrti dostala.

Není ráj ani peklo je jenom správně a chybně

Někteří lidé mohou věřit, že ráj a peklo jsou pouze symbolické a že skutečné odměny a tresty za naše činy přicházejí v tomto životě, ať už ve formě pozitivních nebo negativních důsledků. Jiní lidé mohou věřit, že ráj a peklo existují jako skutečná místa po smrti, kam se duše dostávají v závislosti na tom, jaký život vedli. Je to otázka, na kterou není jednoznačná odpověď a každý člověk má svůj vlastní názor na to, co si myslí o ráji a pekle. Co je ale pravdou, je to, že správné a chybné chování jsou pojmy, které se liší v závislosti na kultuře a náboženství, a také že každý člověk by se měl snažit chovat co nejlépe, ať už věří v ráj nebo peklo, nebo ne.

Správně je to, co dobře dopadne

Někteří lidé mohou názor, že správné je to, co dobře dopadne nebo co přináší pozitivní výsledky. Tento názor ale může být problematický, protože to, co dobře dopadne nebo co přináší pozitivní výsledky, může být závislé na mnoha faktorech, které nemusí být pod kontrolou. Navíc, co je pro někoho dobrý výsledek, nemusí být pro někoho jiného dobré.

Místo toho může být užitečné se zaměřit na to, co je správné z morálního hlediska nebo co je podle našich hodnot a názorů správné. To, co je správné, se může lišit v závislosti na kultuře, náboženství a osobních hodnotách, ale můžeme se snažit chovat tak, abychom byli co nejvíce v souladu se svými hodnotami a co nejvíce respektovali hodnoty a práva ostatních lidí.

Když je hlad je správné se najíst

Je pravdou, že když máme hlad, je správné se najíst, abychom získali potřebné živiny a energii pro naše tělo. Hlad je přirozená potřeba těla a je důležité ji zásobovat dostatkem výživy, abychom zůstali zdraví a mohli fungovat efektivně. Je ale také důležité vybírat si zdravé a vyvážené potraviny a dbát na to, abychom nejedli příliš mnoho nebo příliš málo. Navíc, v některých situacích může být správné se najíst nejen pro sebe, ale i pro ostatní lidi, kteří jsou hladoví nebo nemají dostatek potravin. Pomáhat ostatním lidem je často považováno za správné a dobré.

Pokud je něco složité je obtížné určit co je správné

Je pravdou, že v některých složitých situacích může být obtížné určit, co je správné. V takových případech může být užitečné vzít v úvahu různé faktory a hledat informace, abychom mohli vyhodnotit situaci a rozhodnout se pro nejlepší možné řešení. Může být také užitečné zvážit různé možnosti a oslovit ostatní lidi, abychom získali jejich názory a přispěli tak k lepšímu rozhodnutí. V některých případech může být těžké najít ideální řešení nebo řešení, se kterým budou všichni spokojeni, ale snažit se najít co nejlepší možné řešení je důležité.

Je správné mít stránku na internetu bez fotek a videa v minimalistickém stylu

Není nutně správné nebo špatné mít stránku na internetu bez fotek a videí nebo v minimalistickém stylu. Záleží na tom, co je cílem stránky a co chceme stránkou prezentovat. V některých případech může být minimalistický styl vhodný a přínosný, například pokud chceme stránku udržet jednoduchou a srozumitelnou nebo pokud se snažíme zaměřit pozornost na několik klíčových informací.

V jiných případech může být vhodné použít fotky a videa nebo více grafických prvků, abychom stránku více zaujali nebo abychom lépe představili obsah stránky. To, co je správné pro jednu stránku, nemusí být správné pro jinou stránku, a tak je důležité zvážit cíle a cílovou skupinu stránky při rozhodování o jejím stylu a obsahu.

Stránky celebrit jsou si podobné v tom že je tam mnoho fotek a málo obsahu

Je pravdou, že některé stránky celebrit obsahují velké množství fotek a málo obsahu. To může být způsobeno tím, že cílovou skupinou těchto stránek jsou fanoušci celebrit, kteří jsou zájemci o novinky a fotografie z jejich osobního života a nemusí být tak zájemci o hlubší články nebo informace o jejich kariéře. Nicméně, i na stránkách celebrit mohou být k dispozici články nebo jiný obsah, který poskytuje hlouběji informace o jejich životě a kariéře. Záleží na tom, co je cílem dané stránky a co chce její autor nebo správce prezentovat.

Všemu zde kralují čuráci už mnoho tisíciletí, je jedno jestli zde kraluje malý čurák nebo veliký čurák, protože vždy je to na píču. Volby jsou na píču, protože na kandidátkách jsou jenom čuráci, a proto je politika a ekonomika na píču. Za vším není žena, za vším jsou čuráci, co potřebují píču. Pustíte si televizi a zde se pořád dokola hovoří o čurácích co potřebují píču. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus, populismus atd.

Je zde všude jenom dogmatismus, čuráci neustále vyvářejí dogmata, která prohlašují za svatá a cenzura zakazuje tato dogmata kritizovat. Když přijdete na stránku tak většinou musíte odkliknout souhlas s cookies, něco takového mohl vymyslet jenom veliký čurák! Nebo se podívejme na naše zákony, co vymysleli čuráci podle hesla moje hra a moje pravidla. Čuráků je na světě jako sraček, a proto je zde život na píču. Nazývat čuráky volem to může vymyslet jenom čurák, místo oslovení pane je správné se oslovovat čuráku nebo píčo!

Vážení čuráci a vážené píči sešli jsme se zde proto, abychom vyřešili konečně to, že je zde díky čurákům vše v píči, je třeba se poučit z krizového vývoje a neopakovat staré chyby abychom zase jako čuráci nebyli v píči, jak si to uděláme takové to máme. Největším současným problémem je to že jsme nahradili praxi za teorie, a tak jsme jako čuráci v píči. Nová doba nám přináší nové možnosti, každý dostane do hlavy napojení na virtuální realitu, a tak už nebudou čuráci v píči, ve virtuální realitě bude každý pod kontrolou umělé inteligence, a tak zde bude vše optimálně fungovat a nikdo už nebude tak moci chybovat, takto zvítězí na věčné virtuální časy pravda nad lží.

S odstupem padesáti let se podívejme na učebnice a dojde nám, že se děti před padesáti lety učili ve škole pitomosti, čas nám umožňuje porovnání a tím nám odhaluje že jsme pitomci. Pokud někdo v současnosti poukáže na to, že se ve škole učí pitomosti a že v televizi jsou pitomosti tak jej nikdo nebere vážně, to jistě musí mít nějakou příčinu?

Tou příčinou je to že jsme nemocní a společnost to je veliká nemocnice, nejhorší je že ti, co jsou nejvíce nemocní mají i mnoho dětí a ti co jsou zdraví nemají děti nebo mají jenom jedno dítě. Nemoc je už dlouhou dobu největším problémem naší společnosti, došlo to tak daleko na vysoké státní funkce se dosazují těžce nemocní lidé.

Následkem je; inflace, vandalismus, války, pandemie atd. vše zde jsou příčiny a jejich následky! Knihy a filmy jsou zrcadlem naší nemocné společnosti, komu není rady tomu není pomoci, vše evolučně jistě směřuje k tomu, že se nemocní lidé nahradí za umělou inteligenci a autonomní roboty.

To, co nejde už opravit se musí logicky novým nahradit, člověk se stal neopravitelným genetickým zmetkem s nulovou hodnotou pro ekonomiku. Tak jako jsme zakázali prodej tvrdých drog tak se zakáže pitomcům mít pitomé děti, je to přeci pitomost mít pitomé děti.

Čtěte dál

PředchozíDalší