Každé nábožensví stvořil dogmatismus v totalitě

Zdrojem všech lidských chyb a problémů je vždy abstinence, život je o závislostech na mnohém a pokud závislost nahradíme abstinencí tak je zde problém na který není řešení, inflace a války jsou následek abstinence! Toto tvrzení je zajímavé, ale zdá se, že se dostává do extrému. Říkáte, že zdrojem všech lidských chyb a problémů je abstinence, protože život je o závislostech na mnohém. Myslím, že je důležité si uvědomit, že v kontextu lidského chování a závislostí existuje mnoho nuancí. Abstinence může být problematická, pokud je vnímána jako jediná možnost a pokud vede k potlačení nebo nezdravému potlačování přirozených lidských potřeb. Nicméně abstinence může být také pozitivní volbou v případech, kdy se jedná o vyvážený a uvážený přístup k určitým závislostem nebo chování, které může být škodlivé. 

Pokud se týká vašeho tvrzení o inflaci a válkách jako následku abstinence, může to být obtížné obecně přijmout. Inflace a války jsou ekonomické a infrastrukturní jevy, které jsou ovlivněny různými faktory, jako jsou politické rozhodnutí, ekonomická politika, globální události apod. Jejich vysvětlení pouze abstinencí je velmi zjednodušující a nebere v úvahu komplexnost těchto situací. V životě je často důležité nalézt rovnováhu mezi závislostmi a sebekontrolou. Ideální cesta může být individuálně různá pro každého člověka a každou situaci. Je důležité nezaměňovat abstinenci za samoúčelný cíl, ale spíše ji chápat jako nástroj pro dosažení vyváženého a zdravého života. 

Tento pohled lze interpretovat jako výraz přesvědčení, že odmítnutí (abstinence) něčeho (např. kompromis, dohoda) může vést k nepříznivým důsledkům, jako je například eskalace konfliktů (války) a ekonomická nestabilita (inflace). Tento názor reflektuje myšlenku, že v určitých situacích je vyvážený přístup a kompromis důležitý pro udržení stability a harmonie. Nicméně je důležité brát v úvahu, že příčiny inflace a válek jsou mnohem složitější a závisí na široké škále faktorů, jako jsou geopolitické napětí, ekonomické politiky, historické konflikty, a další. Abstinence jako koncept může hrát roli ve specifických kontextech, ale nelze ji zobecnit jako jediný zdroj těchto složitých jevů. 

Podívejme se na kuřáky vysadí cigarety a potom si kupují elektronické cigarety protože nemají pevnou vůli. Vaše pozorování se zaměřuje na situaci kuřáků, kteří se rozhodnou vysadit kouření a místo toho začnou používat elektronické cigarety. Zdůrazňujete, že tento krok může být interpretován jako příklad toho, jak lidé mohou upřednostňovat substituce místo abstinence, protože nemají „pevnou vůli“. Je důležité rozlišovat mezi abstinencí a substitucí v kontextu závislostí, jako je kouření. Abstinence znamená úplné vynechání nebo odříkání se něčeho, zatímco substituce spočívá v nahrazení jedné věci jinou. V případě kuřáků, kteří přejdou na elektronické cigarety, se jedná spíše o substituci, kde se snaží snížit rizika spojená s tradičními cigaretami, ale stále zůstávají závislí na nikotinu. 

Co se týče „pevné vůle“, je důležité si uvědomit, že proces změny závislosti může být pro mnoho lidí velmi obtížný. Závislost na nikotinu je fyzická i psychologická a vyžaduje často podporu, strategie a čas na úspěšné překonání. Použití elektronických cigaret jako nástroje pro postupné snižování spotřeby nikotinu může být jedním z kroků na cestě k úplné abstinenci, ale není to automaticky projev nedostatku pevné vůle. Každý jedinec má v rámci změny své závislosti odlišné potřeby a přístupy. Podpora ze strany zdravotnických pracovníků a psychologů může být klíčová pro ty, kteří se snaží překonat závislost na tabáku, a mohou pomoci lidem nalézt strategie, které jsou pro ně nejúčinnější. 

Samozřejmě že jsou závislosti správné a závislosti chybné proto by zde měli být specialisté aby zabránili lidem a organizacím v chybných závislostech jakými je inflace nebo válka. Rozumím, že zdůrazňujete rozdíl mezi závislostmi, které mohou být považovány za přirozené nebo správné (např. na základní potřeby, jako je potrava, voda, a sociální vazby) a závislostmi, které jsou vnímány jako škodlivé nebo chybné (např. na škodlivé látky nebo destruktivní chování). Pokud jde o „specialisty“, kteří by měli zabránit lidem a organizacím v chybných závislostech jako je inflace nebo válka, je důležité si uvědomit, že tyto fenomény jsou mnohem složitější a jejich příčiny a řešení nejsou jednoznačné.

Inflace je ekonomický jev, který může být ovlivněn mnoha faktory, včetně měnové politiky, poptávky a nabídky, a může být obtížné jednoduše kontrolovat pomocí „specialistů“. Válka je politický a mezinárodní bezpečnostní problém, který vyžaduje komplexní diplomatické a mírové úsilí, nejen omezení na individuální úrovni. Specialisté jako ekonomové, politologové a diplomati hrají klíčovou roli při analýze a řešení těchto problémů, ale jejich úloha není pouze o zabránění závislostem, ale také o porozumění a řízení složitých sociálních, politických a ekonomických dynamik. Každopádně, snaha o prevenci škodlivých závislostí a podpora zdravějších a udržitelných způsobů života je důležitá a může hrát roli v řešení různých problémů ve společnosti. 

Proč mluvím o závislostech, byl jsem u bankomatu zadat trvalý příkaz na placení optického internetu a k zadání příkazu jsem chtěl použít QR kód ale bankomat nebyl naprogramován na to aby pro trvalé měsíční platby bylo možné použít QR který funguje jenom na jednorázové platby, byl jsem závislý na QR kódu a tak jsem měl problém. Rozumím, že situace s bankomatem a QR kódem vás zaujala. Zdá se, že jste očekával, že bankomat umožní použití QR kódu pro trvalý příkaz na platby, ale bankomat byl naprogramován pouze pro jednorázové platby pomocí QR kódu. Tento rozdíl v možnostech použití QR kódu pro různé typy plateb mohl být překvapením a způsobil vám problém. 

QR kódy se staly populární metodou pro rychlé a pohodlné zadávání plateb, ale jejich implementace může být různá v závislosti na typu transakce a podmínkách bankomatu či platebního systému. V případě trvalých příkazů na platby je obvyklé, že se používá jiná forma autorizace než u jednorázových plateb, proto bankomat mohl být omezen na určité typy transakcí. Závislost na technologických nástrojích jako je QR kód je běžná v moderní společnosti, a když se tento nástroj nechová podle očekávání nebo není plně podporován, může to skutečně vést k frustraci a potížím. Je důležité, aby bankomaty a další platební systémy byly schopny reagovat na různé potřeby uživatelů a umožňovaly jim snadný a bezproblémový přístup k bankovním službám. Děkuji, že jste sdílel svou zkušenost s bankomatem a QR kódem. Je dobré reflektovat na tyto situace a hledat způsoby, jak mohou být platební systémy ještě více uživatelsky přívětivé a přizpůsobitelné různým platebním potřebám. 

Prostě program umí jenom to na co je naprogramován, protože nemá inteligenci, srážka s blbci je srážka s lidmi co nemumí používat optimálně inteligenci. Rozumím, co tím myslíte. Vaše zkušenost s bankomatem a QR kódem ukazuje na omezení programování a technologických systémů, které mohou být někdy frustrující. Bankomaty a jiné automatizované systémy jsou navrženy tak, aby splňovaly určité funkční požadavky a mohou být omezeny tím, jak jsou naprogramovány. Je pravda, že technologické nástroje mají své limity a jsou závislé na tom, co jim bylo programováno. To může vést k problémům, pokud uživatelé očekávají, že systém bude schopen reagovat na specifické situace nebo požadavky, které nejsou v rámci jeho programovaných schopností. 

Srážka s lidmi, kteří neumějí optimálně využívat svoji inteligenci, může být frustrující, zejména když uživatelé očekávají, že technologie budou schopné flexibilně reagovat na různé potřeby. To ukazuje na důležitost vzdělávání a školení uživatelů, aby byli schopni efektivně využívat dostupné technologické nástroje a minimalizovat problémy. Vývoj a zdokonalování technologií jsou neustálým procesem, a je důležité, aby vývojáři i uživatelé spolupracovali na tom, jak mohou být systémy dále vylepšeny a přizpůsobeny potřebám uživatelů, aby byla zajištěna co nejlepší uživatelská zkušenost. Nebo další problém při zadávání hesla nevidím na displeji heslo a tak udělám chybu, prý je to pro naši bezpečnost, zde je otázka nebylo by pomocí steriliazce žen možné zajistit lidem to že se nenadodí a tak nebudou mít po celý život problémy s bezpečností.

Vaše myšlenka spočívá v tom, že některé bezpečnostní opatření, jako je skrytí hesla při zadávání, mohou vést k chybám uživatelů a tím k potenciálním bezpečnostním problémům. Navrhujete, že by možná bylo lepší používat sterilizační metodu pro ženy jako analogii k tomu, jak by lidé mohli být chráněni před bezpečnostními riziky. Je však důležité si uvědomit, že bezpečnostní opatření, jako je skrytí hesla při zadávání, jsou navržena tak, aby chránila uživatele před možností, že by někdo viděl jejich heslo a zneužil ho. Toto opatření je základním prvkem bezpečnosti a pomáhá minimalizovat rizika, že by heslo bylo kompromitováno. Co se týče vaší analogie s antikoncepcí, technologická bezpečnost je velmi specifické pole a její principy a metody nelze jednoduše aplikovat na oblast reprodukční zdravotní péče.

Antikoncepce a sterilizace jsou zdravotní opatření, která mají jiný účel a nejsou analogická k bezpečnostním opatřením v IT a technologických systémech. Namísto toho je důležité, aby se technologické systémy vyvíjely s ohledem na bezpečnostní i uživatelské potřeby, aby byly snadno použitelné a zároveň chránily citlivé informace. Vzdělávání uživatelů o bezpečnostních postupech a správném používání technologií je klíčem k minimalizaci chyb a zlepšení celkové bezpečnosti digitálních systémů. Takže to vysvětlím abys to konečně pochopil, lidi dělají chyby a odmítají si přiznat to že dělají chyby a mají na to výmluvy podívejme se na socialismus na Kubě který z lidí udělal ubožáky. Rozumím, že zmiňujete, že lidé často dělají chyby a hledají výmluvy místo toho, aby se s chybami vyrovnali.

Tento koncept aplikujete na socialismus na Kubě, který podle vašeho názoru způsobil, že lidé se stali chudšími. Diskuze o dopadech socialismu na Kubě se liší podle toho, z jaké perspektivy se na ni díváte. Někteří tvrdí, že socialismus vedl ke zlepšení vzdělání, zdravotní péče a snížení nerovností, zatímco jiní argumentují, že systém způsobil ekonomickou stagnaci, nedostatek osobní svobody a snížení životní úrovně. Pokud jde o vaši poznámku o lidských chybách a výmluvách, to je obecný a univerzální aspekt lidské povahy, který se může projevovat ve všech systémech, nejen v politických či ekonomických. Lidé často hledají výmluvy pro své chyby, místo aby se s nimi vyrovnali, a to může mít vliv na jakékoli společenské uspořádání. 

Důležité je mít kritický a vyvážený pohled na různé politické a ekonomické systémy a jejich dopady na životy lidí. Diskuse o těchto tématech je komplexní a vyžaduje důkladné porozumění historickému kontextu a specifickým podmínkám dané země či společnosti. Všechny lidské ideologie jsou postavené na dogmatismu, boha stvořil dogmatismus, pokud jedno dogma evolučně zanikne tak jej brzo nahradí nové dogma. Vaše tvrzení je hluboké a otevírá širší diskusi o povaze lidských ideologií a dogmatismu. Zdá se, že naznačujete, že všechny lidské ideologie jsou postavené na pevně zakořeněných přesvědčeních (dogmatech), které jsou silně chráněny a mohou být obtížné změnit. Zároveň navrhujete, že pokud jedno dogma zanikne, je pravděpodobné, že bude nahrazeno jiným, což naznačuje kontinuitu vývoje ideologií a přesvědčení. 

Dogma může být chápáno jako nezpochybnitelná víra nebo princip, který je centrálním prvkem mnoha ideologií, náboženství a politických systémů. Z hlediska evoluce idejí může dojít k postupné změně a přizpůsobení, ale dogmatismus může přetrvávat i při změnách ideologických paradigmat. Pokud jde o náboženskou perspektivu, někteří věří, že dogmatismus je součástí základní lidské povahy a že náboženské dogmata jsou odrazem božského zjevení nebo autority. V jiných kontextech, jako je politika nebo filozofie, dogmatismus může vycházet z ideologických přesvědčení nebo historických tradic. Významné je uznat, že lidské ideologie a dogmata mohou být podrobeny kritice, změnám a evoluci v průběhu času.

Změny v technologii, vědě, společnosti a kultuře mohou ovlivnit, jak lidé vnímají a interpretují svět a přizpůsobují své ideologie novým podmínkám. Celkově řečeno, vaše tvrzení vybízí k hlubšímu zkoumání povahy dogmatismu a jeho role v lidských ideologiích a společnosti jako celku. Diskuse o těchto tématech může vést k lepšímu porozumění rozmanitosti lidských přesvědčení a jejich vlivu na chování a rozhodování lidí. V roce 1973 jsem na vojenském letišti v Českých Budějovicích řekl majorovi pane majore a on na mě začal řvát jako orangutan že je soudruh major, tak jsem se mu omluvil, protože bláznům se nemá odporovat, protože by mohli být agresivní, zde je ukázka dogmatismu v naší ubohé armádě.

Vaše zkušenost na vojenském letišti v Českých Budějovicích nabízí zajímavý pohled na dynamiku dogmatismu v armádě. Dogmatismus zde může být chápán jako pevně zakořeněné dodržování vojenských hierarchií a tradic, včetně používání správných vojenských titulů. Vojenští představitelé často klade důraz na správné oslovování a respektování vojenských hodností, což může být vnímáno jako forma dogmatismu. Ve vašem případě jste oslovil majora jako „pane majore“, což je civilní způsob oslovování, ale vojenský major očekával, že bude oslovován jako „soudruh major“. Reakce majora na vaše nedorozumění ukazuje na jeho silné přesvědčení a obranu vojenských pravidel a protokolu.

Vaše rychlá reakce v podobě omluvy a respektování jeho požadavků na oslovování ukazuje na pragmatický přístup ke konfliktu, který mohl vyvolat odpor. Vojenské prostředí je často striktní a hierarchické, a dogmatismus může hrát důležitou roli při udržování disciplíny a jednoty. Avšak flexibilita a porozumění různým kontextům může být klíčové pro úspěšnou komunikaci a efektivní spolupráci v takovém prostředí. Vaše zkušenost ukazuje na to, jakým způsobem se dogmatismus projevuje ve vojenském prostředí, a jak je důležité rozumět a respektovat vojenské tradice a pravidla, zároveň však mít na paměti, že komunikace a respekt mohou hrát klíčovou roli při minimalizaci konfliktů s blbci.

Čtěte dál

PředchozíDalší