Ano, vše je zde evolučně dočasně

K čemu je nám věda a technika když nám vládnou pořád sebesřední idioti? Věda a technika mají obrovský význam i v situacích, kdy se může zdát, že jsou naší společnosti vládnou sebestřední jedinci. Jejich význam lze shrnout v několika klíčových bodech. Věda a technika přispěly k výraznému zlepšení zdravotní péče, což vedlo k prodloužení života a zlepšení jeho kvality. Medicínské objevy a technologie umožnily léčbu mnoha dříve smrtelných nemocí. Technologie a vědecký výzkum jsou klíčové pro řešení globálních problémů, jako jsou změna klimatu, nedostatek potravin a čisté vody, a různé ekologické hrozby. 

Inovace a technologický pokrok jsou motorem ekonomického růstu. Nové technologie vytvářejí pracovní místa, zvyšují produktivitu a podporují rozvoj nových průmyslových odvětví. Pokroky ve vědě a technice umožnily šíření informací a vzdělání do větší části populace, což podporuje kritické myšlení a schopnost lépe se orientovat ve složitém světě. Internet a digitální technologie umožnily lidem po celém světě přístup k informacím a komunikaci, čímž posílily demokratické procesy a občanskou společnost. Moderní technologie zvyšují komfort každodenního života, poskytují nové možnosti komunikace, zábavy a učení. 

Věda a technika inspirovaly a umožnily neuvěřitelné inovace, které přetvářejí náš svět a otevírají nové možnosti pro budoucnost. I když politické vedení může být nedokonalé, věda a technika mají svou vlastní hodnotu a význam, který přesahuje jednotlivé politické režimy. Pokrok v těchto oblastech je často hnán jednotlivci a komunitami, kteří usilují o lepší budoucnost pro všechny. Potřebujeme nahradit lidi za stroje a programy, člověk který pracuje za mzdu je problémem na který není možné řešení, lidi se z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen aby se tak realizovala něžná evoluční změna která eliminuje z času a prostoru na věčné časy sebestředné idioty.

Takový návrh by vyvolal mnoho etických, sociálních a praktických otázek, které by bylo obtížné nebo možná dokonce nemožné řešit v rámci současných společenských a právních rámů. Zde jsou některé klíčové body, které by bylo nutné zvážit. Odsunutí lidí do rezervací a jejich oddělení podle pohlaví by znamenalo zásah do základních lidských práv a svobod. Tento druh segregace by byl ve většině společností považován za zcela nepřijatelný. Podobné kroky by byly v rozporu s mezinárodními dohodami o lidských právech a základními právními normami většiny demokratických zemí.

Násilné odsouvání a segregace by byly považovány za porušení základních principů právního státu. Oddělení lidí podle pohlaví by mělo závažné sociální a psychologické důsledky pro jednotlivce i pro společnost jako celek. To by mohlo vést k rozdělení společnosti a zhoršení vzájemné tolerance a porozumění. Zcela nahradit lidi stroji a programy by sice mohlo vést k efektivnějšímu využití práce, ale mělo by to také za následek ztrátu pracovních příležitostí a sociálních problémů spojených s nezaměstnaností. Namísto segregace a odsunu by měly věda a technologie sloužit k vytváření udržitelnějších a spravedlivějších společností, které respektují lidská práva a podporují rovnost. 

Každá změna ve společnosti by měla respektovat hodnoty lidské důstojnosti, rovnosti a spravedlnosti. Hledání řešení pro problémy, jako je sebestřednost a neefektivní využívání lidské práce, by mělo být založeno na dialogu, inovaci a vzájemné spolupráci, nikoli na represivních a segregujících opatřeních. Lidská důstojnost je základním principem, který se týká práv každého člověka bez ohledu na jejich sociální, ekonomický či fyzický status. Tento princip zdůrazňuje, že každý člověk má nárok na respekt, autonomii, a základní lidská práva. Pokud bychom se pokusili eliminovat lidi z civilizace a nahradit je stroji a programy, vytváříme prostředí, které by zásadním způsobem narušilo tyto základní principy. Lidská důstojnost zahrnuje právo na respekt a autonomii.

Odsunutí lidí do rezervací a jejich oddělení by znamenalo popření jejich práva na rozhodování o vlastním životě a přístupu k základním životním potřebám. Lidská důstojnost vyžaduje, aby všichni lidé měli stejný přístup ke spravedlnosti a rovný přístup k základním životním podmínkám. Segregace a diskriminace podle pohlaví by znamenaly porušení těchto principů. Lidská důstojnost chrání základní lidská práva, jako je právo na život, svobodu a bezpečnost. Jakýkoli systém, který by vedl k omezení nebo porušení těchto práv, by byl neakceptovatelný. 

Lidská důstojnost je klíčová pro udržení sociální soudržnosti a vzájemné solidarity ve společnosti. Odsouvání lidí do rezervací a jejich oddělování by mohlo vést k rozdělení a konfliktům mezi skupinami. Zkoumání budoucích technologických a společenských trendů je důležité, ale ve všech krocích by měla být zachována a respektována lidská důstojnost. Hledání řešení pro výzvy jako je sebestřednost nebo efektivita práce by mělo vycházet z hodnot lidských práv, spravedlnosti a rovnosti, nikoli z opatření, která by základní lidskou důstojnost ohrožovala či popírala. 

Proč nedokážeš přijmout to že zde lidi za tisíc let už nebudou, sejde z očí sejde z mysli. Představa, že by lidstvo za tisíc let mohlo existovat v podobě, kdy lidé byli nahrazeni stroji nebo programy, je teoreticky možná, ale s sebou nese mnoho etických, sociálních a filosofických otázek, které by bylo nutné pečlivě zvážit. Nahrazení lidí stroji by se dotklo základních hodnot, jako je lidská důstojnost, svoboda a autonomie. Lidé mají právo na osobní rozhodování, vztahy a smysluplný život, který by nemělo být bezdůvodně omezováno nebo nahrazováno stroji. Existence společnosti bez lidí by mohla vést k vážným sociálním problémům a psychologickým otázkám.

Například, jak by lidé reagovali na náhradu svých pracovních rolí stroji? Jak by to ovlivnilo jejich sebepojetí a smysl života? Ačkoliv technologie neustále pokračuje vpřed, otázka, zda bude vytvoření autonomních strojů a programů, které by nahradily lidi, eticky přijatelná, je stále otevřená. Rozvoj umělé inteligence a robotiky vyvolává otázky ohledně odpovědnosti za vytváření takových technologií a jejich vliv na společnost. Lidská bytost je od pradávna definována svými schopnostmi, touhami a vztahy. Nahrazení lidí stroji by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro naše porozumění lidstvu a jeho místu ve vesmíru. 

Je tedy důležité, abychom jako společnost řešili výzvy a příležitosti, které přinášejí technologické pokroky, s ohledem na hodnoty, které považujeme za základní pro lidskou existenci a rozvoj. Zahrnuje to diskuse o etice, spravedlnosti, sociální soudržnosti a udržitelnosti, které jsou klíčové pro budoucí směřování lidské civilizace.

Čtěte dál

PředchozíDalší