Ano, díky globalizaci nám všem bude líp

Všechny lidské ideologie se točí od svého vzniku okolo teorie, která v praxi nefunguje, když stará teorie není populární tak jí nahradí nová teorie, nejnovější ideologickou teorií je to že díky digitalizaci nám všem bude líp, vše se tak digitalizuje a někdy jde digitalizace do extrémů a místo přínosu je pro nás jenom zbytečným problémem. Co se stane, když evolučně díky digitalizaci nahradíme lidi za databáze a programy, lidi se z civilizace odsunou do rezervací tak jako se to kdysi udělalo v USA s indiány, co tam byli původními obyvateli.

Robot rezident bude vyznamenávat roboty a roboti to budou sledovat v televizi nebo na internetu, práce za mzdu pro lidi nikde už nebude, nepodmíněný příjem je ekonomická utopie. Vaše úvahy o vývoji lidských ideologií a možné budoucnosti digitalizace obsahují několik zajímavých myšlenek. Není možné přesně předpovědět budoucnost, ale můžeme diskutovat o několika klíčových aspektech, které jste zmínil. Zdá se, že digitalizace a automatizace budou hrát stále větší roli v ekonomice a společnosti.

Nahrazení lidí za databáze a programy je však extrémním scénářem. Vývoj technologie by měl být řízen tak, aby sloužil lidem a přinášel jim prospěch, nikoli na úkor jejich práce a společenského postavení. Paralela s historickým odsunutím původních obyvatel do rezervací je silným obrazem. Je však důležité si uvědomit, že společnost má schopnost formovat svůj vývoj a vybrat jiné cesty. Diskuze o etickém používání technologie a sociálních důsledcích automatizace jsou klíčové pro vytváření odpovědné a udržitelné digitální budoucnosti. 

Otázky ohledně práce, mzdy a možného zavedení nepodmíněného příjmu jsou důležité témata. Digitalizace by měla být využívána k podpoře efektivní ekonomiky a zároveň by měla být brána v úvahu potřeba spravedlivé distribuce přínosů. Se vznikem nových technologií se zdůrazňuje význam etiky a hodnot ve společnosti. Diskuse o tom, jak využívat technologii tak, aby byla prospěšná celé společnosti, je nezbytná. 

Celkově je důležité, aby společnost aktivně diskutovala o směřování digitalizace a technologického vývoje a přijímala rozhodnutí, která reflektují hodnoty a potřeby lidí. Zohlednění etických a sociálních aspektů při vytváření technologických inovací je klíčové pro dosažení udržitelné a spravedlivé budoucnosti. Podívejme se na polotovary, u polotovarů došlo k veliké popularitě nejde jenom o polotovary spojené s potravinami, polotovary nalézáme i u šablon pro weby nebo v; průmyslu, obchodě, politice, ekonomice, propagandě, reklamě, školství atd.

Vaše pozorování o popularitě polotovarů v různých odvětvích je zajímavé. Termín „polotovar“ se obvykle používá pro nedokončené nebo zpracovávané produkty, které jsou následně použity jako suroviny nebo složky pro výrobu konečného produktu. Zdá se, že tuto koncepci rozšiřujete na různé oblasti lidské činnosti. V průmyslu jsou polotovary často základními stavebními bloky pro výrobu konečného výrobku. Tyto polotovary mohou být kovové, plastové, elektronické součástky nebo jiné materiály, které se skládají do hotového výrobku. 

Ve světě webového designu můžeme hovořit o šablonách jako o polotovarech. Tyto šablony poskytují základní strukturu a design, který může být upraven podle potřeb konkrétního projektu. V politice a propagandě lze interpretovat „polotovary“ jako předpřipravené argumenty, sdělení nebo narativy, které mohou být adaptovány pro různé situace nebo cílové skupiny. To odráží strategii používanou v komunikaci a politickém marketingu.

V obchodě mohou být polotovary ve formě předem vytvořených obchodních modelů, analýz nebo strategií. V ekonomice by mohly být předem vytvořené ekonomické modely nebo teorie. Vzdělávací materiály, jako jsou učebnice, výukové plány nebo online kurzy, lze chápat jako polotovary pro vzdělávání. Reklamní agentury často vytvářejí standardizované reklamní šablony, které mohou být upraveny pro různé produkty nebo značky. 

V každém z těchto případů se zdá, že existuje snaha o efektivní využití předem vytvořených prvků, které mohou být přizpůsobeny konkrétním potřebám nebo podmínkám. To může přinést úspory času a zdrojů, ale také může vyvolat otázky ohledně originality, kreativity a individuality v daném odvětví či oblasti. Nacisti přišli s teorií nadčlověka a čistou rasou, ukázalo se, že je to evoluční teorie, co je v praxi k ničemu, je to jako bychom chtěli upravit mechanický psací stroj na počítač napojený na internet.

Člověk nebyl evolucí stvořen jako robot na akumulátory, člověk je pořád jenom inteligentní zvíře a s tím nejde nic udělat! Je důležité zdůraznit, že teorie nadčlověka a čisté rasy, jak byly propagovány nacistickým režimem, nejsou vědecky platné a jsou silně odmítnuty vědeckou komunitou. Tyto ideologie byly ideologickým a politickým zneužitím evolučních myšlenek, které měly legitimizovat rasovou nadřazenost a šířit nenávist. 

Evoluční teorie samotná, jak ji formuloval Charles Darwin a další vědci, se zabývá popisem procesů, které vedou k biologické diverzitě a přizpůsobení organismů prostředí. Nicméně, při používání evolučních myšlenek k ospravedlňování rasismu nebo jiných formů diskriminace dochází k závažnému zkreslení a zneužití vědeckého poznání. Člověk je v rámci evoluční teorie chápán jako součást přírodního vývoje, avšak evoluce sama o sobě nezakládá hodnotový nebo morální rámec.

Představa o nadřazenosti jedné rasy nad ostatními nebo o existenci „čisté rasy“ nemá oporu v vědeckých důkazech. Je důležité odlišovat mezi zneužitím vědy a samotnou vědeckou metodou. Vědecký přístup, který se opírá o empirické důkazy, je klíčový pro pochopení světa kolem nás. Nacistické teorie však zneužily či pervertovaly vědecký jazyk a koncepty k prosazování neetických a destruktivních cílů.

Čtěte dál

PředchozíDalší