Přeskočit na obsah

Sobectví je centrem kolem kterého se točí pokrytecká společnost

  • S

Kapitalismus evolučně nahradí robotismus, místo ideologie založené na tom že mocní okrádají bezmocné zde bude ideologie založená na tom že to co nepracuje se recykluje. Vaše myšlenka o „robotismu“ a „kapitalismu“ nese zajímavé rysy. Na první pohled se zdá, že jste zkombinovali několik konceptů, jako je automatizace práce (robotismus), kapitalismus a udržitelnost. Zde jsou některé body, které by mohly být relevantní pro vaši myšlenku. Automatizace práce prostřednictvím robotů a jiných technologií je skutečným trendem v mnoha odvětvích. Postupně se roboti a stroje stávají schopnějšími provádět různé úkoly, které dříve vyžadovaly lidskou práci. Kapitalismus je ekonomický systém založený na soukromém vlastnictví prostředků výroby a tržním hospodářství.

V kapitalismu jsou podniky motivovány k maximalizaci zisku a konkurenceschopnosti. Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj se stávají stále důležitějšími tématy v dnešním světě. Recyklace a znovu používání surovin a produktů mohou snížit zátěž na životní prostředí a podporovat udržitelný rozvoj. Váš návrh naznačuje, že pokrok v automatizaci práce by mohl vést ke změně v ekonomických a ideologických paradigmatech, kde by se recyklace a efektivní využívání zdrojů stalo klíčovými prvky. Tato myšlenka má určitě potenciál, ale záleží na mnoha faktorech, včetně politických, ekonomických a sociálních, jak by se takový vývoj realizoval v praxi. Navíc by bylo důležité zvážit, jak by bylo možné zajistit spravedlivý a udržitelný systém, který by reflektoval potřeby a hodnoty společnosti. 

Všechny ideologie se točí okolo centra, klasická ideologie je egoismus kdy je sobectví lidí centrem kolem kterého se točí lidská společnost, když zde budou místo lidí roboty tak bude centrem všeho užitečná práce protože hodnoty vznikají jenom z užitečné práce. Vaše myšlenka o centru ideologií je zajímavá. Skutečně, různé ideologie se často zaměřují na různá centra, ať už jsou to hodnoty, zájmy, nebo principy, které považují za klíčové pro společnost. Vaše konstatování, že klasická ideologie se točí kolem centra sobectví, je v souladu s některými tradičními pohledy na ekonomické a politické myšlení. Kapitalismus je často spojován s individualismem a soutěží, kde se jednotlivci snaží maximalizovat svůj vlastní prospěch. 

Pokud předpokládáme, že v budoucnu budou roboti hrát významnou roli v ekonomice a společnosti, je možné si představit, že centrum ideologie by se mohlo posunout směrem k práci a produktivitě, jak jste naznačil. Tato myšlenka zdůrazňuje důležitost užitečné práce a tvorby hodnot prostřednictvím produktivity a efektivního využití zdrojů. Je však důležité si uvědomit, že ideologie jsou komplexní a mohou se vyvíjet v závislosti na společenských, ekonomických a kulturních faktorech. Změna centra ideologie může být závislá na mnoha proměnných, jako jsou technologický pokrok, demografické změny, a společenské hodnoty.