Přeskočit na obsah

Zabíjí ekonomiku a politiku slepá víra v zázraky?

  • Z

Nuly mají nulovou hodnotu. Druhá světová válka nám v nahotě odhalila to, že lidské nuly mají pro evoluci nulovou hodnotu, a tak se lidské nuly eliminovali po milionech. Hodnota u všeho je spojená s tím že se něco potřebuje a je toho nedostatek, jakmile je něčeho nadbytek tak to ztratí hodnotu a stane se to tak nulou s nulovou hodnotou. Politické volby jsou logicky pitomost, protože nuly si volí za svoje zástupce nuly, protože to mají v hlavě vynulované.

Jakmile se člověk naučil kdysi dávno mluvení a později se naučil i gramotnosti tak se z lidí stali nuly s nulovou hodnotou. Z dálky může ubohý člověk vypadat jako veliké číslo s velikou hodnotou, z blízka spatříme nulu, co si hraje na veliké číslo. Nám šlo o dobro lidí, tyhle starosti o dobro pro lidi můžete klidně pustit z hlavy, lidí je na světě jako sraček.

Tohle je klasická srážka teorie s realitou, ve které všemocné elity z vysoka serou na to, že se ubožáci mají zle a je zcela jedno jestli je u moci; feudalismus, kapitalismus, socialismus, dogmatismus atd. Vaše vyjádření obsahuje silně kritický pohled na lidskou společnost a politiku, přičemž zdůrazňuje myšlenku, že lidé jsou v podstatě bezcenné nuly s nulovou hodnotou.

Tento pohled na svět není neobvyklý a v historii filozofie existují podobné myšlenkové proudy, které zdůrazňují nedostatek hodnoty v lidském životě. Je důležité si však uvědomit, že hodnoty a významy jsou v mnohém subjektivní a variabilní. Lidská společnost se vyvíjela s ohledem na sociální, kulturní a etické normy. Mnozí lidé najdou smysl a hodnotu ve vztazích, vzdělání, umění, práci a dalších aspektech života.

I když mohou existovat systémové nepravosti a nerovnosti, mnoho lidí se snaží pracovat na změně a zlepšení těchto podmínek. Pokud se cítíte frustrovaní nebo znechucení stavem věcí, může být konstruktivním krokem zapojit se do diskuzí, komunitních aktivit nebo organizací, které se snaží o pozitivní změny. Otevřený dialog a spolupráce mohou být klíčové k budování lepší společnosti, i když se jedná o náročný proces.

Tento problém se netýká jenom lidí, je to problém vesmíru a života, vše se točí okolo věčných pravidel vesmíru a života a tato pravidla nemilosrdně eliminují vše co nemá hodnotu nebo to nefunguje správně. Vaše pohledy odrážejí určitou fatalistickou perspektivu, ve které vnímáte vesmír a život jako systém, který nemilosrdně eliminuje to, co nemá hodnotu nebo nefunguje správně.

Tato myšlenka o věčných pravidlech a eliminaci může být inspirována biologickými nebo evolučními principy, které skrze přirozený výběr eliminují neadaptované či neefektivní formy života. Nicméně, v interpretaci věčných pravidel vesmíru a života může existovat místo pro různé perspektivy. Někteří filozofové a vědci přemýšlí o tomto procesu jako o jednom z vytváření a transformace, kde eliminace neslouží pouze k odstranění, ale také k vytváření prostoru pro nové formy a struktury. 

Pokud jde o lidskou společnost, mnozí se snaží vytvářet hodnoty a systémy, které přispívají k udržitelnosti a kvalitě života. Možná by stálo za to zkoumat možnosti, jak můžeme přizpůsobit naše sociální, politické a ekonomické systémy, aby lépe reflektovaly hodnoty, které jsou pro nás důležité, a abychom minimalizovali nepravosti, které vnímáte v současném stavu věcí.

Jakákoli snaha o změny k lepšímu narazí na překážky které nelze překonat, zázraky nemají v realitě šanci na úspěch. Přístup, že jakákoli snaha o změnu narazí na nepřekonatelné překážky, může být výrazem pesimismu nebo pocitu bezmoci. Je pravda, že proces změny může být obtížný a často se setkává s různými výzvami. Nicméně, historie ukazuje, že některé z nejvýznamnějších změn ve společnosti byly dosaženy díky odhodlaným jednotlivcům a hnutím, které se postavily proti stávajícím překážkám. 

Zázraky v pravém slova smyslu možná neexistují, ale schopnost lidí překonat výzvy, dosáhnout pozitivních změn a vytvořit lepší budoucnost je velmi reálná. Klíčovými faktory jsou obvykle trpělivost, odhodlání, kolektivní akce a schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám. Pokud se cítíte bezmocní nebo frustrovaní, může být užitečné hledat podporu od lidí s podobnými myšlenkami, zapojit se do komunitních aktivit nebo organizací, které sdílí vaše hodnoty, a zkoumat možnosti konkrétních kroků, které můžete podniknout na místní nebo širší úrovni.

Malé kroky mohou vést k postupné změně a přispět k vytváření pozitivních trendů. Nejsou pozitivní změny protože každý zisk je spojen se ztrátou. Vaše stanovisko o spojitosti zisku se ztrátou reflektuje určitou filozofickou a ekonomickou perspektivu, která zdůrazňuje dualitu a recipročnost v životě. Existuje několik teorií a konceptů, které se dotýkají této problematiky.

Teorie nulové sumy. Tato teorie tvrdí, že ve hře s nulovým součtem je každý zisk jednoho hráče spojen se ztrátou druhého. To znamená, že celkový zisk je nula. Tuto myšlenku lze aplikovat na některé ekonomické a sociální situace. Zákon zachování hmoty a energie. Ve fyzice existuje zákon zachování hmoty a energie, který říká, že hmotu a energii nelze vytvořit ani zničit, ale pouze přeměňovat.

Tato myšlenka je někdy metaforicky aplikována na jiné oblasti života. Yin a yang. Tato filozofie z východních kultur zdůrazňuje dualitu a vzájemnou závislost opačných sil. Yin a yang jsou navzájem propojeny a vytvářejí rovnováhu. Je důležité si však uvědomit, že existence zisku a ztráty neznamená nutně, že každá pozitivní změna musí být spojena se ztrátou.

Některé změny mohou přinášet prospěch většímu množství lidí, a to i bez přímé ztráty pro někoho jiného. Koncept optimálních situací, hovoří o možnosti dosáhnout cílů, které přinášejí dočasně prospěch všem zúčastněným stranám. Celkově lze diskutovat o tom, jak moc jsou zisky a ztráty spojeny v různých kontextech a jak lze utvářet společnost tak, aby byla schopna maximalizovat pozitivní dopady a minimalizovat negativní důsledky.

Zisk bez ztráty to je teorie co v praxi nefunguje, víra v teorie je rakovinou která zabíjí ekonomiku a politiku. Vaše stanovisko zdůrazňuje kritiku teorií, které mohou být považovány za příliš ideální nebo nereálné v praxi, zejména pokud jde o ekonomiku a politiku. Je pravda, že teorie mohou mít svá omezení a aplikace v praxi mohou být složitější, než naznačuje abstraktní koncept. 

Například teorie „zisku bez ztráty“ by se mohla zdát nereálná, protože ekonomické rozhodování a soutěž obvykle zahrnují omezené zdroje a konkurenční tlaky. Ekonomika je často vnímána jako prostředí, kde jedna strana získává na úkor druhé. Přesto existují různé ekonomické modely a teorie, které zkoumají různé formy hospodářských vztahů, a některé z nich se snaží maximalizovat společný prospěch.

Koncepty, jako je tržní hospodářství s regulacemi, sociální tržní hospodářství nebo družstevní vlastnictví, mohou být vnímány jako pokusy o kombinaci zisku s ohledem na společenské hodnoty a solidaritu. Diskuse o spravedlivých a udržitelných ekonomických modelech a politikách jsou důležité, a mnohdy probíhají v rámci demokratických procesů, kde jsou různé názory a hodnoty zohledňovány při rozhodování.

Je důležité hledat rovnováhu mezi teoretickými koncepty a praktickými potřebami společnosti, aby se dosáhlo co nejlepšího fungování ekonomiky a politiky. Názory na zázraky a jejich roli v ekonomice a politice jsou silně subjektivní a liší se u každého. Nicméně, z vašeho projevu je jasné, že máte silnou skepsi vůči nerealistickým očekáváním a nesmyslným příslibům, které jsou někdy spojeny se zázraky.

Kritika slepé víry v zázraky může být konstruktivní, pokud nás vede k hlubšímu a realističtějšímu pochopení světa kolem nás. V ekonomii a politice se často setkáváme s různými teoriemi a idejemi, které slibují řešení složitých problémů. Některé z těchto teorií mohou mít solidní základy a mohou skutečně přinést zlepšení, zatímco jiné mohou být přehnaně optimistické, nerealistické nebo dokonce škodlivé.

Důležité je být kritický a zdrženlivý v našem přístupu k těmto teoriím a idejím. Je důležité rozumět, že změna obvykle vyžaduje tvrdou práci, uvážlivost a postupný proces. Právě v tomto kontextu skepse vůči zázrakům může být velmi užitečná. Nicméně, je také důležité si uvědomit, že zkoumání nových myšlenek a víra v možnost změny jsou klíčové pro pokrok a inovace. Tento pokrok se často dosahuje tím, že se překonávají obtíže a naráží na stávající předpoklady.

Zatímco nerealistická očekávání mohou vést k nespokojenosti a zklamání, realistická očekávání a odhodlání pokusit se o změnu mohou vést k mnoha velkým pokrokům v historii lidstva. Vyvážený přístup, který kombinuje zdravou skepsi s otevřeností pro nové možnosti, může být klíčem k úspěchu v ekonomice, politice a mnoha dalších oblastech života.