Přeskočit na obsah

Zásadní chyba spočívá v tom, že elita na zemi ve skutečnosti není pánem světa

  • Z

Tyto jednoduché skutečnosti však lidstvo ignorovalo, a proto mu nyní hrozí zhroucení. Hrozí mu zhroucení všeho toho, co vybudovalo na nesprávném a falešném základě. A co je tím špatným základem? Kde jsme udělali zásadní chybu? Chyba spočívala v tom, že lidé si na zemi začali myslet, že jsou pány. A jako páni země se začali také chovat. Všechno na ní mělo sloužit pouze jejich prospěchu a jejich uspokojení. Vše se mělo před nimi sklonit a poslouchat je. Člověk se začal považovat za neomezeného vládce tvorstva a jeho osobní chtění a jeho osobní vůle se staly určujícími.

Lidská vůle a její prosazování bylo a stále je tím, co určuje chod naší civilizace. Tak tomu bylo v minulosti a naše moderní civilizace to dotáhla až ke svému vrcholu. Ale po dosažení vrcholu tohoto nesprávného postoje ji čeká pád! Pád ve formě nejrůznějších katastrof a neštěstí, které jsme si tímto způsobem sami pro sebe připravili. Lidstvo totiž dosud žilo v jakési falešné realitě, avšak pád této jeho reality ho vrátí úplně na začátek. A pak, v trpkém poučení z pádu bude muset začít všechno budovat znovu, ale už na pevném a pravém základě. A co je tím pravým a pevným základem, který vytrvá, a který tak zoufale chybí všemu tomu, co jsme dosud vybudovali?

Zásadní chyba spočívá v tom, že člověk na zemi ve skutečnosti není pánem. A proto se na ní ani nemůže chovat jako pán, kterému má všechno sloužit. Naopak! On sám má sloužit a sklonit se před skutečným Pánem, Majitelem a Vládcem naší země. A proto ne vlastní vůle měla být pro nás určující, ale určující se měla pro nás už dávno stát Vůle skutečného Pána, Majitele a Vládce země. Tato Vůle nás měla zajímat a v souladu s ní jsme měli všechno budovat. Jedině ona představuje pevný základ, na kterém stojí a funguje celý vesmír, a na kterém by obstálo a trvale fungovalo také všechno to, co by na něm vybudovala lidská civilizace.

Žádný pád, ani žádné zhroucení by nehrozilo, protože všechno by stálo na pevném a neotřesitelném základě vznešené Vůle Nejvyššího. Aby lidé nebyli v tomto směru nevědomí, aby věděli, co z jejich strany konkrétně znamená řídit se Vůlí Nejvyššího a respektovat ji, obdrželi nejdříve Desatero a potom učení Ježíše Krista. Žel, upoutání na vlastní chtění a na vlastní vůli bylo u lidí již během Kristova příchodu na zem tak velké, že mnozí jeho učení vnímali jako rouhání Stvořiteli. Stvořiteli, od kterého přicházel a jehož Vůli lidem vysvětloval. A jako rouhače ho nakonec také zavraždili. Tím vydali jasné svědectví o tom, že vlastní chtění a vlastní vůle jsou tou jedinou cestou, po které chtějí a jsou rozhodnutí kráčet.

Dokázali, že cesta Vůle Stvořitele je jim cizí a že toho, kdo jim bude o ní mluvit a na ni je upozorňovat jednoduše odstraní, aby je jeho slova zbytečně neznepokojovala. Dokonce i ti, kteří Ježíše přijali nepochopili, že jeho slova: „Buď Vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi“, nejsou jen slova modlitby, ale že je to jediný zdravý základ pravé výstavby. Jedině na něm má být lidmi vše budováno a vytvářeno. Jedině na tomto základě má být postavena hodnotová hierarchie celé civilizace i každého jednotlivce. Jedině v rámci něj se má odvíjet dokonce i náš vlastní vnitřní život. Naše myšlení a cítění.

To se však žel nestalo a lidstvo šlo svou vlastní cestou. A tak, budováním na nesprávném základě svého vlastního chtění a své vlastní vůle jsme dospěli až do vrcholného bodu, ve kterém vnitřní myšlenkový život současného průměrného moderního člověka již vůbec nepočítá s existencí Stvořitele, jako pravého Pána a Vládce univerza. A samozřejmě, tím pádem nepočítá ani z žádnými důsledky, z tohoto faktu pro lidi vyplývajícími. A proto se náš svět, postavený na nesprávných základech, v těchto základech otřese a nakonec zhroutí, protože právě tento chybný základ všeho uvažování se stal zárodkem katastrof.

Vlastní domýšlivost a zbožštění vlastního chtění přivede lidstvo do neštěstí. Vše, co totiž bylo lidmi vybudováno na tomto základě, je nesprávné! Je to zkřivené a falešné! Vznikly pouze směšné karikatury toho, co vzniknout mohlo a mělo, kdyby lidé pochopili, kdo je tady skutečným Pánem a koho Vůlí se je třeba ve všem řídit. Neboť jedině tato Vůle je pravým Dobrem, které vede k dobru, míru, štěstí a spokojenosti. Protože však k tomuto nikdy nedošlo, Shora bylo viděno, kam to dospěje. Kam lidí nakonec přivede jejich vlastní vůle, nerespektující Vůli Nejvyššího. A tak byla předpovězena Apokalypsa, jako nezbytný cíl nesprávné cesty člověka.

Vším svým dosavadním snažením, postaveným pouze na vlastním chtění a vlastní vůli, šli lidé dlouhodobě proti proudu velké Vůle Nejvyššího. Tímto způsobem však kousek po kousku jako by napínali ocelovou pružinu. Ocelová pružina se v protitlaku vůle člověka vůči Vůli Stvořitele stále více roztahovala, čímž se ale stále více stupňoval tlak. Až nakonec tlak protichůdného působení bude tak silný, že se tato pomyslná, na maximální možnou míru roztažená ocelová pružina vymkne lidstvu z rukou, a s obrovskou silou se vrátí zpět k východisku, kde bylo ještě vše v souladu s Vůlí Nejvyššího. Avšak na cestě svého zpětného návratu srazí k zemi a rozdrtí to, co lidé mezi tím vybudovali.

Nedotčeno zůstane jen to málo, co se zachvívá ve Vůli Nejvyššího. Tím bude zem očištěna od všeho shnilého ovoce falešného lidského chtění. A dojde k tomu proto, aby lidé na vlastní kůži a na vlastním prožívání zhroucení pochopili, jaké bylo mylné spoléhat pouze na vlastní chtění a vlastní vůli. Aby pochopili, že tímto způsobem se sice dá projít určitý úsek cesty, ale nakonec, protichůdným působením vůle člověka napnutá ocelová struna Vůle Nejvyššího se stejně vrátí v protitlaku zpět, a na cestě svého zpětného návratu srovná všechno falešné lidské dílo se zemí. Slovo Apokalypsa znamená proměna!

Po pádu na nesprávném základě postaveného lidského díla dojde k přeměně myšlení a k pochopení, že jedině budování na pevném základě respektování Vůle Nejvyššího (Evoluční proces) může zaručit výstavbu, která se nezhroutí. Toto je předpovězeno a toto se v současnosti s největší pravděpodobností začíná naplňovat. A právě globální krize je prvním úderem našemu světu. Pod jeho tlakem, jakož také pod tlakem dalších podobných úderů, bude donucen poznat nedostatečnost vlastního chtění, vlastní vůle a vlastního rozumu, na které se tak velmi spoléhal. Co je možné dělat v dané situaci? Je možné zmírnit míru trosek!

Je možné si uvědomit a pochopit všechny tyto skutečnosti, a začít stavět svůj osobní život, svou hodnotovou hierarchii i své myšlení na nový, zdravý základ. Na základ lidové moudrosti. A všem, v tomto směru otevřeným lidem, to bylo ještě usnadněno tím, že v jejich jazyce, v jazyce člověka moderní doby jim bylo do detailu vysvětleno, jak mají správně stát ve Vůli Nejvyššího, tak, aby mohli úspěšně obstát a přejít nadcházejícími událostmi bez újmy. Proměna nastává! To dosavadní se začíná postupně hroutit a už nikdy nebude takové, jaké bylo.

Pokud budeme svou vůlí, svým chtěním, svým myšlením a svou hodnotovou hierarchií vázaní na to dosavadní a nesprávné, padneme spolu s tím, a provždy zahyneme pod troskami na nesprávném základě vybudované lidské civilizace. Pokud ale ještě ve zbývajícím čase dokážeme postavit své chtění, svou vůli, své myšlení a svou hodnotovou hierarchii na nový a zdravý základ, spočívající v respektování Vůle Stvořitele, pád současného světa se nás dotkne jen minimálně a jeho trosky nás nepohřbí pod sebou. Zůstaneme žít a začneme tvořit a budovat na novém, pevném, věčném a neotřesitelném základě zohlednění Vůle Nejvyššího. Kdyby se náš svět k tomu dobrovolně odhodlal již dříve, kdyby dal na různé výstrahy a upozornění, nic z toho, co přichází, by vůbec nemuselo přijít.