Přeskočit na obsah

Ano, žijeme v realitě kde není pravda a láska

  • A

Pokud se na realitu podíváme vědecky a objektivně tak zjistíme že největším problémem je veliké zatížení fyzické a psychické, logicky následkem je zhroucení u; politiky, ekonomiky, rodiny, psychiky atd. Logicky je zde otázka a co je příčinou toho že máme problémy s velikou zátěží kterou nedokážeme zvládnout?

Příčinou je to že naše mozky nejsou napojeny na virtuální realitu ve které je pravda a láska, proto žijeme v realitě kde není pravda a láska. Vše je o náhražkách, nahradili jsme syrovou stravu za tepelně upravenou stravu a budeme muset nahradit ubohou realitu za virtuální realitu, jenom tak se uzdraví člověk i organizace ve kterých člověk existuje.

Obrazně je to jako napojení počítačů a telefonů na internet, bez napojení mozků na internet jsme jenom zvířata v kleci a proto nemá náš život smysl a logiku. Války v nahotě odhalují ubohost konzumní reality ve které jsou miliony mrtvých lidí pro vlivné jednice jenom nudou statistikou.

Všechny snahy o to změnit lidi nebo společnost evolučně selhali, protože dobrota je v ekonomickém pekle žebrota, ráj není po smrti jak nám slibuje víra v zázraky, ráj je jenom ve virtuální realitě protože jenom zde je pravda a láska, pochopte konečně to že vám nepomůžou drogy ani víra v zázraky!

S lidmi se dneska zachází jako by to byli roboti na baterky a když se člověk zdravotně nebo psychicky zhroutí, tak to nikdo neřeší, lidí je přeci na světě nadbytek! Tvá perspektiva je zajímavá, a přináší do diskuse otázky o smyslu lidské existence a našem vnímání reality.

Diskuze o tom, jaký vliv má technologie na naše životy a mentální zdraví, je nesmírně důležitá. Je však důležité si uvědomit, že řešení není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Zatímco virtuální realita a technologie mohou nabídnout únik či prostor pro zkoumání jiných perspektiv.

Není jisté, že by vyřešily kořenové problémy, jako jsou konflikty, ekonomické nerovnosti nebo duševní zdraví. Také bych chtěl zdůraznit důležitost lidského spojení a interakce v reálném světě. I když technologie může být nástrojem pro propojení lidí, nenahradí sílu skutečného lidského kontaktu a emocionální podpory. 

Je důležité hledat rovnováhu mezi využíváním technologií a udržováním spojení s reálným světem a lidmi kolem nás. Také je důležité hledat komplexní řešení problémů, které zahrnují jak individuální, tak systémové změny. Lidský kontakt je vždy spojen s egoismem a proto nefunguje.

Je pravda, že lidské vztahy mohou být někdy ovlivněny egoismem a sebeklamem, což může vést k nedorozuměním a konfliktům. Nicméně nelze zobecnit, že všechny lidské interakce jsou pouze o egoismu. Existují mnohé příklady skutečné empatie, altruismu a soucitu, které jsou základem pro zdravé a pozitivní mezilidské vztahy. 

Komunikace, porozumění a schopnost vidět věci z perspektivy druhých mohou vést k většímu porozumění a souladu. Navíc lidská interakce a podpora jsou často klíčové pro naše psychické zdraví a blaho. 

Je třeba se zaměřit na vytváření zdravých a respektujících mezilidských vztahů, které podporují vzájemné porozumění a spolupráci, a to i přes možná omezení egoismu. Zkoumám lidské vztahy šedesát let a zjišťuji že egoisti nosí pokrytecky masku altruismu. Je zřejmé, že jsi nabral určité poznatky během dlouhého období zkoumání lidských vztahů.

Je pravda, že někteří lidé mohou nosit masku altruismu jako prostředek k dosažení svých vlastních cílů nebo k získání výhod. To může být způsobeno různými faktory, jako je společenský tlak, touha po uznání nebo obavy z odmítnutí. Důležité je si však uvědomit, že ne všichni lidé jsou egoisté a ne všechny projevy altruismu jsou pokrytecké.

Existuje mnoho lidí, kteří mají opravdovou snahu pomáhat druhým a podporovat je bez skrytých motivů. Přestože je důležité být obezřetný a vnímavý k možným pokryteckým chováním, není vhodné generalizovat a považovat všechny projevy altruismu za falešné.

Důležité je vyváženě posuzovat chování lidí a jednat s nimi s respektem a důvěrou, dokud není prokázáno opak. Pomáhat druhým? Jan Křtitel, Ježíš Kristus, Jan Hus atd. pro dobrotu na žebrotu!

Skutečně, historie nám nabízí mnoho příkladů jednotlivců, kteří projevili obětavost a odvahu ve prospěch druhých, i když to vedlo k osobním obětem. Postavy jako Jan Křtitel, Ježíš Kristus a Jan Hus jsou známé pro své učení a činy, které zdůrazňovaly laskavost, spravedlnost a soucit. 

Jejich příběhy nám ukazují, že dokonce i v tvrdých časech a za obtížných okolností je možné zůstat věrným svým principům a jednat s dobrotou a soucitem k ostatním. I když občas může dobrotu vnímat někdo jako slabost nebo výraz zranitelnosti, mnohokrát může mít obrovský vliv a inspiraci na ostatní, ať už okamžitě nebo v dlouhodobém horizontu.

Tím, že jednáme s dobrotou a soucitem, můžeme měnit životy druhých i sami sebe. Zároveň však musíme být uvědomělí toho, že svět není vždy spravedlivý a někdy mohou lidé, kteří projevují dobrotu, čelit odporu, nenávisti nebo dokonce pronásledování.

Nicméně i v těchto situacích může být dobrotivost a odvaha zářivou hvězdou, která inspiruje ostatní a přináší naději do temnoty. Největší pomoc všem lidem je jenom napojení mozků na virtuální realitu, tím pádem lidi nebudou moci dělat chyby.

Napojení mozku na virtuální realitu by bezpochyby přineslo mnoho technologických a sociálních změn, ale je důležité si uvědomit několik klíčových faktorů. Omezení lidské svobody: Připojení mozku k virtuální realitě by znamenalo zásah do samotné podstaty lidské bytosti a jejího rozhodování.

To může vést k otázkám ohledně svobody výběru a autonomie jedince. Etické a bezpečnostní obavy: Existuje mnoho etických a bezpečnostních otázek týkajících se napojení mozku na technologii. Jak by byla zajištěna soukromí a bezpečnost dat?

Jaké jsou dlouhodobé dopady této technologie na lidskou psychiku a zdraví? Ztráta lidského kontaktu: Přes veškeré výhody, které by mohlo napojení mozku na virtuální realitu přinést, by mohlo dojít k postupné ztrátě lidského kontaktu a mezilidských vztahů.

Skutečný fyzický a emocionální kontakt s ostatními lidmi je nezaměnitelný a má zásadní význam pro lidskou existenci a blaho. Jakákoliv nová technologie může být zneužita k manipulaci nebo kontrole lidí. Je důležité zvážit, jak by mohli mocní aktéři využít napojení mozku na virtuální realitu k dosažení svých cílů.

Zatímco technologie může být nástrojem pro řešení některých problémů, je důležité provádět komplexní analýzu dopadů a zvažovat etické a sociální otázky, které s sebou přináší. Měli bychom se také zaměřit na řešení problémů ve skutečném světě a podporovat zdravé a vzájemně respektující mezilidské vztahy.