Co je to božský zážitek?

Zdroj informací
Bible
Genesis 3
1
Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
2
Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.
3
Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“
4
Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.
5
Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“
6
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
7
Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.
8
Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.
9
Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“
10
On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“
11
Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“
12
Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“
13
Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“
14
I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Proto žes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.
15
Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“
16
Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“
17
Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.
18
Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.
19
V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“
20
Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa) , protože se stala matkou všech živých.
21
Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.
22
I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
23
Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.
24
Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
 
***************************************************************************
 
Jenom člověk se stydí za nahotu těla, dneska se stydíme i za psychickou nahotu, a tak duši krásně oblékáme, aby nikdo nespatřil naši nahou duši. Dítě se za nahotu nestydí a stud přichází teprve tehdy, když se dítě naučí mluvit, mluvení z nás učinilo pyšné pokrytecké hříšníky, co žijí v psychickém očistci, je třeba lidem mluvení globálně zakázat na věčné časy, ticho je nejlepším lékem na stres a depresi. Místo mluvení zde bude jenom klasická hudba, takové varhany v kostele to je božský zážitek.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

V Rumunsku je nejvíce Džinistů


Pojmenování názvem Cikán (Rom), nepopisuje nijak pravý charakter tohoto etnika v EU, čím je vlastně nejvíce charakteristické toto etnikum? Toto etnikum je nejvíce charakteristické bídou, ano Cikáni žijí po mnoho století ve veliké bídě v EU, a tím logicky i v zaostalosti, všechny snahy o to aby se Cikáni přizpůsobili a žili, jako ostatní lidé v EU selhali, kde je zakopaný pes? 
 
Zakopaný pes je v Džinismu, správné pojmenování pro toto etnikum je Džinisté, Džinismus hlásá odmítnutí toužení po penězích a vlastnictví, Ježíš Kristus hlásal čistý Džinismus a proto jej lakomci ukřižovali, je to o tom jestli budeme sloužit Osvoboditeli nebo Pokušiteli, Cikáni slouží jenom Osvoboditeli a tak nemusí pracovat a mohou se zde mít dobře díky parazitování na sociální politice v EU. 
 
Ten kdo nic nemá směle lehne a směle vstane, protože mu nikdo nic neukradne, jakmile máte nadbytek hodnot, tak žijete v neustálém strachu, že o hodnoty přijdete. Problém s Cikány by se v EU vyřešil tím, že bychom Cikány z EU vrátili zpět do Indie, která je jejich rodnou vlastí, zde s nimi nebudou problémy, protože zde je Džinismus zcela běžnou svatou kulturou. Pořádek je o tom, že vše se přemístí tam, kam to patří, nejde zde rozhodně o diskriminaci Cikánů, ale jde zde o to, aby v EU pravda a láska, zvítězila nad lží a nenávistí.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Věříte na to, že se Ježíš Kristus vrátí?

Ahasver je postava věčného Žida, který kvůli svému provinění musí až do dne Posledního soudu bloudit po zemi a hledat odpovědi na svoje složité otázky. Ahasver pravil Ježíši Kristu, který bude už brzo ukřižován. Tak ty tvrdíš, že se po ukřižování vrátíš mezi živé lidi? A Ježíš Kristus mu odpověděl. Ano, a ty tu na mě jistě počkáš. A od té doby musí pyšný Ahasver bloudit po zemi a čekat na návrat Ježíše Krista, někdo věří, že se Ježíš Kristus vrátí, a jiný na to nevěří a říká, že je to jenom naivní pohádka, protože co smrt uchvátí, to už nevrátí.

Vše je zde dočasně a vše se recykluje, jenom smrt je zde trvalou jistotou, co bylo, to nezměníme, to co je tím žijeme, o tom co bude, nic nevíme. Co je to svatá víra v zázraky? Realita není pro lidi ideální, protože v realitě je vše podřízeno reálným vesmírným a přírodním pravidlům, která z nás dělají psychické ubožáky, co touží po zázraku a tím se souží, když z reality zbaběle utečeme do světa, který není reálný, tak si od reality odpočineme, jenže to je jenom horská dráha, kde po dosažení vrcholu je pád dolů. Když nemůžeš být prezidentem nebo milionářem, tak zbaběle utečeš do iluzí, které na krátkou dobu ti dají iluzi moci a bohatství, když staré iluze nezabírají tak zde jsou nové iluze.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]