Přeskočit na obsah

Máme stres a deprese, protože považujeme iluze za realitu

  • M

Filosofie tvrdí už mnoho tisíciletí, že realita je jenom sen, ze kterého se nejde probudit, protože zde jsou skryté limity, které probuzení neumožňují. Tvrdit, že realita je jen sen a že existují skryté limity, které brání probuzení, je koncept, který má kořeny v různých filozofických tradicích a myšlenkových směrech.

Některé z těchto myšlenek můžeme najít například v indické filozofii, v konceptu „Maya“, který naznačuje, že svět, který vidíme a vnímáme, je jakýmsi iluzorním nebo klamným obrazem skutečnosti. Podobné myšlenky se také objevují v jistých směrech východní filozofie, jako je buddhismus.

Všechno je trvalým stavem změny a iluze, a skutečná probuzení spočívá v dosažení osvícení nebo nirvány, kdy jedinec překonává iluzorní povahu světa. Zároveň v západní filozofii existují podobné myšlenky. Například René Descartes tvrdil, že všechno, co vnímáme, může být podrobeno pochybám, a jediná jistota je v tom, že myslím, tedy jsem.

To znamená, že jediná skutečná realita je vědomí. Nicméně je důležité poznamenat, že filozofické teorie týkající se povahy reality jsou různorodé a mohou být vykládány různými způsoby. Existuje mnoho filozofických diskuzí ohledně této otázky, a různí filozofové mají různé názory.

Někteří argumentují, že realita je skutečná a nezávislá na našem vnímání, zatímco jiní tvrdí, že realita je subjektivní nebo konstruovaná naším vědomím. Celkově lze tuto myšlenku interpretovat různými způsoby, a závisí na filozofickém rámci, jak budete tuto otázku zkoumat. 

Jednoduchým důkazem toho že vše je sen je to že zde není v ničem jistota, na tom jsou založeny sny a iluze. Argumentace založená na nedostatečné jistotě může být interpretována z filozofického hlediska jako jedna z cest k zpochybňování skutečnosti a zdůraznění iluzorní povahy našich smyslových zkušeností.

Existují filozofické směry, které se zabývají tím, jak naše smyslové vjemy a přesvědčení mohou být klamavé a jak můžeme mít omezenou jistotu o tom, co je skutečné. Jedním z příkladů může být filozofický skepticismus, který klade otázky ohledně toho, jak můžeme být jisti o tom, co je skutečné, a zdůrazňuje omezení našich smyslů a myšlení.

V rámci tohoto skeptického přístupu můžeme konstatovat, že naše smyslové vnímání může být klamavé a že nemáme absolutní jistotu ohledně toho, co je realita. Skeptické argumenty mohou být použity jako kritika tradičního chápání reality, ale zároveň může být obtížné přijmout, že všechno je pouze sen, protože to zahrnuje určitou míru subjektivity a spekulace.

To, že nemáme absolutní jistotu, neznamená nutně, že vše je sen; to znamená spíše, že bychom měli být otevření otázkám a zpochybňovat své představy o realitě. Filozofie se zabývá otázkou povahy reality a jistoty, a existuje mnoho různých pohledů a argumentů ohledně toho, co tvoří skutečnost a jak ji chápat.

Tvůj argument je jedním z mnoha způsobů, jak přemýšlet o této problematice, ale je důležité mít na paměti, že filozofické debaty o této otázce jsou komplexní a neexistuje jednoznačná odpověď. Je to celé o strachu vyskočit z letadla bez padáku, naděje na to, že to přežijeme je nulová.

Vaše zmínka o vyskakování z letadla bez padáku je výstižným příkladem extrémní situace, kde by strach z nepříznivého výsledku byl zcela oprávněný. Ve fyzické realitě jsou zákony gravitace a aerodynamiky jasnými faktory, které by v takovém případě znamenaly extrémní riziko pro život. 

Nicméně, pokud se vrátíme k filozofickým úvahám o povaze reality, takový příklad by mohl sloužit k ilustraci, že existují určité aspekty života, kde předpoklady a jistoty, které považujeme za samozřejmé v našem běžném životě, mohou být narušeny.

Toto je zcela odlišná rovina od otázky, zda je celý svět pouze sen, ale může to být použito k zdůraznění, že existují extrémní situace, kde se konvenční očekávání střetávají s fyzikálními nebo biologickými realitami. 

Jistě, ve skutečnosti by skok z letadla bez padáku byl nebezpečný a smrtelný, a to není tím, co se obvykle zmiňuje ve filozofických diskuzích o povaze reality. Většina lidí upřednostňuje rozumné a bezpečné přístupy k poznání světa a svým životním rozhodnutím. 

Pokud se zajímáte o filozofické debaty týkající se povahy reality, doporučuji se seznámit s práci různých filozofů a filozofických směrů, které se tímto tématem zabývají, a vést diskuse o různých perspektivách. Víra v to že existuje realita je jako víra v to, že se padák jistě otevře.

Srovnání víry v existenci reality a víry v to, že se padák jistě otevře, je zajímavé a může ilustrovat povahu víry a jistoty v různých kontextech. Víme, že ve svém každodenním životě musíme fungovat s určitou mírou jistoty, že svět kolem nás existuje a že naše smyslové vnímání a zkušenosti mají nějaký základ ve skutečnosti.

Tato víra je založena na našem běžném smyslovém vnímání a racionálním uvažování, a je základem našeho fungování ve světě. V tomto případě je víra založena na důvěře v technologii, správném školení a procesech, které umožňují bezpečný skok s padákem.

Předpokládáme, že vědecké a technické znalosti, spolu s výcvikem a bezpečnostními opatřeními, nám poskytují jistotu, že se padák otevře. Obě tyto formy víry jsou odlišné, přesto mají společný prvek a závislost na určitém stupni důvěry. Víra v existenci reality je základem našeho běžného fungování a je inherentní součástí našeho každodenního života.

Na druhé straně víra v technické a bezpečnostní procesy, jako je otevírání padáku, je založena na důvěře v lidskou dovednost a technologii. Je důležité rozlišovat mezi vírou založenou na rozumných předpokladech a vírou, která je založena na slepé víře bez náležitých důkazů.

Ve vědeckém a filozofickém kontextu je zdůrazňováno zdůvodněné a racionální uvažování, které se snaží minimalizovat slepou víru a spoléhat na důkazy a rozumování. Víra v existenci reality je založena na smyslovém vnímání a racionálním zkoumání, zatímco víra v bezpečnost padákového skoku je založena na vědeckých znalostech a technických dovednostech.

%d