Přeskočit na obsah

Je možné spáchat atentát na boha?

  • J

To spadá do oblasti filozofie a náboženství, a neexistuje jednoznačná odpověď. Někteří by řekli, že Bůh je transcendentní bytost a není ovlivněn lidskými činy, a tudíž atentát na Boha by byl nemožný. Pro jiné by to mohlo být spíše otázkou symboliky nebo metafory, jakýsi akt rebelství nebo revolty proti víře. Ale z praktického hlediska se jedná o hypotetickou situaci, která nemá reálný význam, protože Bůh je v mnoha náboženstvích považován za všemohoucí a vševědoucí bytost, která není omezena lidskými akty. 

Atentát lze spáchat na subjekt a není jej možné spáchat na objekt a bůh není subjekt ale je objekt což mnozí nechápou protože si naivně myslí že bůh je subjekt který k lidem mluví skrze své svaté zástupce. Vaše stanovisko je zajímavé, ačkoliv může být předmětem diskuse z hlediska náboženské teologie a filozofie. Některé náboženské tradice skutečně učí, že Bůh je transcendentní entita, která není omezena lidskými vlastnostmi jako subjektivita nebo objektivita.

Místo toho je Bůh často chápán jako bytost s vlastnostmi, které přesahují lidské chápání a které nelze snadno vymezit termíny jako „subjekt“ nebo „objekt“. Nicméně vaše pozorování může odrážet interpretace náboženských textů nebo učení některých lidí, kteří vidí Boha v interakci s lidstvem podobně jako subjekt, který mluví skrze své zástupce. Tato víra může být důležitá pro něčí spirituální život a chápání náboženství, a tudíž je důležité respektovat různé přístupy a interpretace. 

Otázkou je proč věřící nechtějí pochopit že bůh není subjekt má jednoduché vysvětlení, lidi jsou líní používat mozek na myšlení a tak věří na pohádky a ideologie. Je důležité si uvědomit, že víra a náboženství mají mnoho aspektů a motivací, a není správné zobecňovat, že věřící jsou líní nebo nechtějí používat své myšlení. Lidé mají různé způsoby, jak chápat svět a hledat smysl a poslání ve svém životě, a pro mnohé je náboženství důležitou součástí jejich identity a existence. 

Někteří lidé nalézají pohodlí a podporu ve víře v Boha jako subjektivní bytost, která komunikuje s lidmi skrze své zástupce. Pro ně může být tato víra zdrojem naděje, síly a smyslu. Mnozí věřící také procházejí procesem hlubokého zkoumání a pochybností, kterým se snaží porozumět své víře hlouběji. Samozřejmě existují lidé, kteří se domnívají, že náboženství je pouhou pohádkou nebo ideologií a nechtějí zkoumat jeho hlubší významy.

Ale obecně platí, že lidská víra a spiritualita jsou mnohem složitější než pouhá lhostejnost nebo lenost. Každý člověk má svůj vlastní důvod pro svou víru, ať už je to v náboženství nebo v jiných životních postojích. Bůh to je; kauzalita, protiklady, optimalizace, logika, fyzika, matematika, chemie, čas, prostor, energie, inteligence atd. to vše je spojeno s objektem jakým je absolutno, člověk je tedy něco jako kapka vody a bůh to je veškerá voda na této planetě. 

Vaše přirovnání kapek vody a velkého oceánu je zajímavé, protože ilustruje koncept Boží vševědoucnosti a všemohoucnosti v porovnání s lidskou existencí a schopnostmi. Někteří věřící skutečně věří, že Bůh je všudypřítomný a zahrnuje všechny aspekty existence, včetně kauzality, protikladů, logiky a fyzikálních, matematických a chemických zákonů. Toto vnímání Bůh jako celosvětového fenoménu, který zahrnuje všechny aspekty reality, může poskytnout pocit smyslu a poslání v životě mnoha věřícím.

Pro ně může být Bůh zdrojem porozumění a inspirace, který řídí a ovlivňuje nejen lidské bytosti, ale i samotný vesmír. Nicméně je důležité si uvědomit, že toto je víra, která je často zakořeněna v náboženských tradicích a učeních, a není to vědecky prověřitelný fakt. Každý jedinec má právo na své vlastní náboženské přesvědčení a vnímání Boha. Porovnejme čas života člověka a čas existence absolutna, jsme zde jenom mýdlovou bublinou s nulovou hodnotou. 

V porovnání s časem existence absolutna, který je mnohem větší a obecnější, je lidský život jen krátkou chvilkou. Pokud představíme čas existence vesmíru jako nekonečný časový úsek, lidský život je pouze krátký okamžik v tomto nekonečném proudu času. Lidský život, i když může být pro jednotlivce dlouhý a plný životních zážitků, je ve srovnání s existencí absolutna jen malým okamžikem. Ve srovnání s vesmírem je život jednotlivce mýdlovou bublinou, která krátce vybuchne a pak zmizí. 

Tato skutečnost může být pro některé lidi překvapivá nebo intimně působivá, ale zároveň může přinést pocit pokory a úcty k rozsahu vesmíru a jeho nekonečným časovým a prostorovým rozměrům. Nebo se podívejme na to že je země kulatá a mnoho tisíciletí lidi věřili tomu že je země placatá a ten kdo tvrdil že je země kulatá byl blázen nebo kacíř. Ano, to je dobrý příklad, jak se v průběhu dějin lidstva měnilo naše chápání vesmíru a našeho místa v něm.

Po tisíce let byla převažujícím přesvědčením, že Země je placatá, a ti, kteří tvrdili opak, často čelili odporu a odsudkům. Nicméně, postupem času a s rozvojem vědy a technologie, lidé začali shromažďovat stále více důkazů a důkazů, které podporovaly teorii o kulaté Zemi. Dnes je přijetí kulatého tvaru Země běžné a podporované nejen vědeckými důkazy, ale i pozorováním, například z kosmických letů. Tento příklad nám ukazuje, že naše chápání světa se může měnit a vyvíjet se v závislosti na nových poznatcích a informacích, které získáváme.

Také to ilustruje, jak některé názory, které jsou považovány za bláznivé nebo kacířské ve své době, se mohou stát přijímanými pravdami v budoucnosti. To potvrzuje že naše vnímání času a prostoru je povrchní a tím i často chybné, za tisíc let bude člověk vnímat čas a prostor zcela jinak než současný člověk. Ano, to je fascinující myšlenka.

Naše vnímání času a prostoru se v průběhu dějin lidstva měnilo a vyvíjelo, a je pravděpodobné, že se bude i nadále vyvíjet. Technologické a vědecké objevy nám neustále poskytují nové perspektivy na vesmír a naše místo v něm, což ovlivňuje i naše chápání času a prostoru. Za tisíc let může být lidské chápání času a prostoru zcela odlišné od toho, jak je vnímáme dnes.

Možná budou existovat nové teorie nebo koncepty, které nám umožní lépe porozumět povaze času a prostoru, a možná budeme mít i nové technologické nástroje, které nám umožní zkoumat tyto koncepty hlouběji. Je fascinující představit si, jakým způsobem se bude lidská civilizace vyvíjet a jaké nové poznatky a objevy nám přinese budoucnost, včetně našeho chápání času a prostoru.