Přeskočit na obsah

Jak probudit k životu duševní mrtvoly

Nejdůležitějším v životě není konzumovat zboží a služby, dělat politickou kariéru, vydělávat peníze parazitováním na slabších, ale geniální tvořivost, čisté lidské vztahy a svoboda. Netoužím být ubohým poslušným kolečkem v soukolí konzumního systému, stavím se na odpor a požaduji seberealizaci. Současný systém je úzce propletený s represivním aparátem a hierarchickými vztahy mezi lidmi. Každý ideologický systém je nástrojem k útlaku a vykořisťování většiny ve prospěch menšiny. Moc znamená vždy jenom potlačování osobnosti a tvořivosti každého jedince.

Správných cílů dosáhneme jedině tehdy, budou-li jim odpovídat použité prostředky. Své cíle uskutečňuji přímo, skrze široké spektrum akcí, které jsou v případě nutnosti svojí formou i obsahem revoluční. Uznávám, že cest k dosažení cílů může být spousta. Život mi ukáže, která z metod bude nejefektivnější a nejpříhodnější. Společnosti bez nadvlády elity ale nikdy nedosáhneme skrze reformy a zákonodárné postupy vlád, skrze iniciativy mocenských struktur, skrze vládnoucí třídu.

Centralizovaná byrokratická mašinérie, národní a globální kapitál a konzumní masová kultura, která z nich vznikla, to je hluboce zakořeněný ideologický dezinformační systém, který nás sobecky utlačuje a je nejen nemorální a nespravedlivý, ale rovněž vede současnou lidskou společnost k ekologické a kulturní katastrofě a ke světové válce. Ostrá správná změna ideologického kursu se dnes stala naléhavou ideologickou nutností.

Nechci zakládat ubohé pokrytecké království boží na Zemi, ale jen otevřít cestu ke konkurenčnímu vývoji svobodné společnosti. Jsem proti všem formám diktatury, vedení, autoritářství, centralizovaného byrokratického aparátu, policejní tyranie. Jsem za právo účastnit se rozhodování o otázkách ovlivňujících můj život a osud. Za skutečnou decentralizaci řízení, místní autonomii, přímou samosprávnou demokracii atd. Lidská rasa, původně jednotná, se rozdělila na panstvo a bezmocnou vykořisťovanou většinu. Jsem pro likvidaci této ubohé třídní společnosti, námezdní práce, ponižování a vykořisťování člověka člověkem, moci peněz, imperialismu atd.

Lidem by neměly vládnout služby a výrobky, naopak lidé by měli výrobky a služby používat s rozumem a opatrností. Společnost by měla překonat katastrofální logiku konzumní nadvýroby. Jsem proti nadnárodním korporacím a mezinárodním strukturám kapitálu. Jsem za samosprávu a kontrolu tam, kde je veliká moc a bohatství. Bohatství a zdroje společnosti by měly být přístupné každému, kdo je potřebuje, a nejen sobecké elitě.

Kapitalismus, jakožto systém války všech proti všem, ziskovosti a ponižování, má jen jednu jedinou dějinnou perspektivu, a to smrt lidstva a ekologickou katastrofu. Jsem za svět bez hranic a národních států, jednotný ve své rozmanitosti kultur a tradic. Za svět s množstvím skutečných živých osobností, kolektivů, komunit a regionů. Jsem za skutečně svobodnou společnost a solidaritu, to ale není možné vytvořit prostřednictvím autoritářské stranické struktury, která uchvátí státní moc, prostřednictvím diktatury stranického aparátu.

Organizační struktura by měla být předobrazem budoucí společnosti, jejíhož vytvoření se snažím dosáhnout. Jsem proti všem formám manipulace s vědomím a chováním. Proti elitářství kultury a hierarchii jejích institucí. Jsem pro podporu jakékoli nekomerční kreativitě, experimentálnímu umění a pedagogice. Jsem pro podporu iniciativám lidí, kteří již teď chtějí žít podle neautoritářských ubohých principů.

Tento druh iniciativy je důležitý nejen pro únik před realitou, ale rovněž ke shromažďování zkušeností se svobodnými a rozumnými vztahy. Jsem proti ideologickému zneužívání lidské potřeby hledat odpovědi na existenční životní otázky. Nečekejte, na zázraky začněte jednat sami. Hledejte stoupence mezi svými přáteli, spolupracovníky, nebo spolužáky. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je.

Štítky: