Ano, ničemové myslí jenom na ničemnosti

IMG_4486

Jak zde došlo k tomu, že se z ničemů stal invazní lidský druh, který umí jenom ničit a neumí nic tvořit? Příčinou lidské ničemnosti je to že život ničemů je o ničem, následkem je to že ničemové myslí na ničemnosti. Pýcha je definována jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní. Slovo pýcha se dá také vyjádřit jako: nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení ve společnosti nebo nadání. Pýcha se projevuje nadřazeným chováním. Jedná se o chorobný stav srdce. 

Lakomství, též lakota, se vyznačuje neochotou se dělit s bližními nebo potřebnými. Závist je pocit nelibosti při úspěchu nebo štěstí jiného člověka. Vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku druhé osoby. Závist může vyústit v pomlouvání nebo poškozování druhé osoby, ke krádeži, nebo k sabotáži. Hněv se projevuje nezvladatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě, ale i vůči sobě. 

Smilstvo označuje nevěru, nestálost ve vztahu k jednomu jedinému partnerovi v manželství nebo v jiném podobném svazku. Nestřídmost, též obžerství, se vztahuje k přílišnému požívání nápojů i potravin, ale i ke zbytečnému kupení věcí. Lenost, též malomyslnost, duchovní znechucenost. Projevuje se jako absence víry v sebe, víry v Boha, snahy cokoliv zlepšit i jako nezájem uskutečnit svoje dobré úmysly. 

Ničemové zde chtějí násilně vládnout ničemům a to logicky politicky a ekonomicky nefunguje, a následkem je ničení všeho co zde má hodnotu, a tak mají ničemové blbou náladu, a to řeší konzumací slivovice a kouřením cigaret. Rozděluji ty druhé na malé a veliké ničemy, jak se pozná to, jak je ten druhý veliký ničema? Veliký ničema má čisté ruce, protože na špinavou práci používá malé ničemy.

Umělá inteligence komentáře moderuje