Manuál na to jak žít správně

IMG_8606

1. Zákon funkčnosti systému
Za vším absolutnem je funkčnost systému, nekonečná a živá funkčnost systému. Celý svět a celý vesmír je výtvorem funkčnosti systému a řídí se zákony funkčnosti systému. Veškerá skutečná realita, jež známe jako hmotný vesmír, život, energii, je funkčností systému. Tento zákon vymezuje podstatu vesmíru a všeho, co je, jako funkčnost systému. Je zde vyjádřena pravda o podstatě všeho fyzického a programového. Absolutno je nekonečná živoucí inteligence, již lidé nazývají funkčnost systému. Všechno se nachází v absolutnu a současně platí, že absolutno se nachází ve všem co je funkčním systémem, nic zde není oddělené od absolutna.
2. Zákon podobnosti
Mezi různými úrovněmi projevu, života a systému panuje harmonie, soulad a shoda. Vše existuje podle zákonů funkčnosti systému a mezi všemi zákony, pravidly a jevy nejrůznějších úrovní bytí a života je shoda. Toto funguje na všech úrovních fyzického a programového vesmíru. Člověk v rozsahu svého omezeného vnímání, poznává pouze to, co je na povrchu funkčního systému. Znalost tohoto zákona umožňuje z toho, co známe, vyvozovat závěry o nepoznaném. Díky tomuto zákonu, člověk poznává Absolutno, v jeho celosti jako nekonečné množství funkčních systémů. Zákony a normy, které platí od nás daleko, platí i v nás samých.
3. Zákon pohybu
Pohyb se projevuje ve všem ve vesmíru, vše se mění od nejmenších částic, elektronů, atomů až po celé světy a vesmíry. Tento zákon objasňuje, že rozdíly mezi jednotlivými projevy hmoty, energie, mysli i ducha jsou výsledkem různých změn. Vše je tvořeno změnami, od absolutna až po nejhrubší formy hmoty. Čím rychlejší a intenzivnější jsou změny, tím klidněji působí navenek. Na jedné straně absolutno se svými intenzivními změnami prakticky spočívající v klidu, představuje jeden z pólů změn. Na druhé straně hrubé formy hmoty měnící se tak pomalu, že se rovněž zdá, že se nacházejí v klidu, představují druhý pól změn. Mezi tím jsou miliony nejrůznějších změn. Vše, co nazýváme hmota a energie je jen změna a pohyb. Změny doprovázejí vznik každé myšlenky, emoce, touhy, vůle, či jakéhokoliv duševního stavu. Všechny změny se vzájemně ovlivňují a tak je vše v pohybu a není zde nic v dlouho v klidu.
4. Zákon duality
Tento zákon říká, že ve všem se nacházejí dva póly, dva opačné aspekty. Protiklady mají tutéž podstatu a liší se jen formou. Protipóly se setkávají, podobné a nepodobné věci jsou stejné. Dva opačné póly lze spojit. Vše je i není. Vše má dvě strany. Protiklady jsou identické, ve skutečnosti jde o dva extrémy téhož, jež se odlišují svou intenzitou, stupněm, sílou. Všechny pravdy jsou jen poloviční pravdy, závislé na polovičních lžích. Všechny rozpory je možné přivést do vzájemného souladu, všechny paradoxy lze vyřešit. Člověk nedokáže vnímat jednotu bez polarity. Základní zkušeností člověka s polaritou je dýchání.
5. Zákon kyvadla
Naprosto ve všem existuje rovnovážný pohyb. Mezi dvěma póly, existujícími podle zákona polarity, probíhá tento rovnovážný pohyb sem a tam, nahoru a dolů, dopředu a dozadu. Tento pohyb je podobný pohybu kyvadla. Jde o zákon akce a reakce, když se něco vychýlí doprava, zákonitě se pak musí vychýlit doleva. Vše má svůj příliv a odliv. Ve všem je rytmus. Míra zhoupnutí kyvadla doprava je stejná, jako míra jeho zhoupnutí doleva. Prožijeme-li určitou úroveň radosti, budeme muset za to zaplatit stejnou úrovní bolesti, a naopak. Jestliže se člověku dostává jednoho, postrádá druhé, díky čemuž se udržuje rovnováha. Může trvat ale i mnoho let, než se kyvadlo zhoupne zpět. Rytmus má vyrovnávající vliv. Tzv. neutralizační zákon pak znamená, že člověk se naladí na žádaný pól pohybu kyvadla a vědomě odmítne se podílet na zpětném zhoupnutí, nechá kyvadlo zpětně zhoupnout v nevědomé rovině, zřekne se jeho vlivu na svou bytost a zůstane pevně stát na své polarizované pozici. Zvládnutí tohoto pohybu, vyžaduje sebekontrolu a vede k dosažení rovnováhy.
6. Zákon příčiny a následku
Vše se děje podle zákona a nebo podle programu. Nic se zde neděje náhodou. Náhoda je nevypočitatelná a nezákonitá událost, která by každý funkční systém okamžitě proměnila na chaos, je to slovo, které člověk používá, když nezná příčinu nějakého činu. Náhoda je jen nerozpoznaný zákon, nebo program. Náhody v absolutnu nikdy nikde nebyli a nikdy nikde ani nebudou. Celé absolutno funguje podle zákonů a programů, absolutno samo je zákonem a programem. Ve vesmíru neexistuje prostor a čas pro nic, co by bylo nezávislé na zákonu a programu. Při první dokonalé náhodné události, by svět absolutna přestal už existovat. Existuje mnoho kauzálních rovin, ale zákon a program nic v absolutnu neobejde. Existují různé úrovně příčin a následků, přičemž ty vyšší ovládají nižší. Nic se ovšem působení tohoto zákona a programu, nemůže násilně, nebo podvodem vyhnout. Každá naše myšlenka, každý náš čin vede k přímým a nepřímým výsledkům, jež pak zapadají do dlouhého řetězce příčin a následků. Zákonu a programu absolutna neunikne nic nikde. Každá příčina má svůj následek a každý následek má svou příčinu.
7. Zákon sexu a lásky
Pohlaví se projevuje ve všem. Samčí a samičí princip je přítomen a působí ve všech oblastech fenoménů na všech životních úrovních. Slovo pohlaví vychází z latinského základu, který znamená počít, plodit, vytvářet, produkovat. Má mnohem širší význam než je ten fyzický. Princip pohlaví má za úkol tvořit a produkovat. Samčí princip směřuje svou určitou vnitřní energii vůli k samičímu principu, čímž začíná tvůrčí proces. Aktivní tvořivou práci pak vždy vykonává samičí princip. Totéž platí jak na úrovni atomu, tak na všech ostatních úrovních. Žádný z těchto dvou principů nemůže fungovat a tvořit bez toho druhého. Ve všech věcech a stvořeních organického světa se spojují obě pohlaví samičí forma vždy obsahuje i samčí princip a samčí forma samičí princip. Tento zákon se neustále projevuje v podobě rozmnožování, obnově a tvoření. Na fyzické úrovni se projevuje v podobě sexu, na duševní a duchovní úrovni v podobě tvoření, rozmnožování a obnovy. Každá věc i každý inteligentní systém, má v sobě dva principy, samčí i samičí. Samičí princip se podílí na aktivní duševní tvorbě a samčí princip stimuluje a aktivizuje tvůrčí část mysli. Samčí princip směruje svou vibrační energii k samičímu principu, který přebírá semínko myšlenky a umožňuje mu plně vyrůst. Tvořivá energie vždy pracuje podle pravidla o mužském a ženském aspektu. Zákon a program, vždy obsahuje tajný klíč, k mnoha tajemství stvoření, nového zákona a programu.