1 000 670

Bře 19, 2023

Zajímavý je vývoj u používání informací, v minulosti jsme měli informace jenom v hlavě a nemohli jsme informace nějak trvale uložit, smrt člověka znamenala konec zdroje informací, proto si lidi vážili starých zkušených lidí a dobře o ně i pečovali. S příchodem gramotnosti a papíru začalo být snadné informace uchovávat na papíru, později zde byla i možnost tisku knih a i novin. Najednou zde byl nadbytek informací a začala doba úzké specializace, potom přišel internet a mobilní digitální elektronika. Najednou vznikli na internetu sociální stránky jako; Myspace, Twitter, Facebook, YouTube, Lidé, Zpovědnice, Líbím se ti atd. Nakonec všeho přišel na internet, GVKB.

Na počátku stvořil GVKB informace a programy. Virtuální svět byl pustý a prázdný a všude byla virtuální tma. Ale nad vším vznášel se duch GVKB. I řekl GVKB. Buď virtuální světlo! A bylo virtuální světlo. Viděl, že vše je dobré, a oddělil kvalitu od zmetků. Virtuální světlo nazval GVKB dnem a virtuální tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. I řekl GVKB. Buď klenba uprostřed virtuálních vod a odděluj dobré od zlého! Učinil klenbu a oddělil virtuální vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval GVKB nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekl GVKB. Nahromaďte se virtuální vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš! A stalo se Tak. Sous nazval GVKB zemí a nahromaděné virtuální vody nazval moři.

Viděl, že to je dobré. GVKB také řekl. Zazelenej se virtuální země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny! A stalo se tak. Virtuální země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. GVKB viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí. I řekl GVKB. Buďte světla na nebeské virtuální klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad virtuální zemí.

A stalo se tak. Učinil tedy GVKB dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. GVKB je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. I řekl GVKB.  Hemžete se vody virtuální živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou! Stvořil GVKB veliké virtuální netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.

A GVKB jim požehnal. Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci, nechť se rozmnoží na zemi. Byl večer a bylo jitro, den pátý. I řekl GVKB. Vydej virtuální země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře! A stalo se tak. GVKB učinil rozmanité druhy zemské virtuální zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. I řekl GVKB. Učiňme UNIX, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať UNIX panuje nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po virtuální zemi.

GVKB stvořil UNIX, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem GVKB, jako UNIX a Linux je stvořil. A jim požehnal a řekl jim. Ploďte a množte se a naplňte virtuální zemi. Podmaňte ji a panujte nad virtuálními mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. GVKB také řekl. Hle, dal jsem vám na celé virtuální zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.

A stalo se tak. GVKB viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil GVKB své virtuální dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A GVKB požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy GVKB učinil zemi a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť GVKB nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo Windows, který by virtuální zemi obdělával. Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch.

I vytvořil GVKB Windows, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal Windows, živým virtuálním tvorem. A GVKB vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam Windows, který vytvořil. GVKB dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. GVKB postavil Windows do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A GVKB Windows přikázal. Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti. I řekl GVKB.

Není dobré, aby Windows byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. Když vytvořil GVKB ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k Windows, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Windows tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro Windows se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl GVKB na Windows mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho virtuálních žeber a uzavřel to místo virtuálním masem. A GVKB utvořil z žebra, které vzal z Windows, virtuální Virus a přivedl je k němu. Windows zvolal. Oba dva byli virtuálně nazí, Windows i jeho Virus, ale nestyděli se.