Pokud něčemu nerozumíš tak o tom nemluv

Díky internetu se rozmohlo to, že hříšníci mnoho hovoří o tom čemu nerozumí, a dělají jako by tomu rozuměli, z díla je spatřen tvůrce, ukaž svoje dílo, a potom se uvidí jestli tomu rozumíš, nebo tomu nerozumíš, to že je někdo hříšným profesorem, nebo hříšným akademikem, ještě neznamená to, že on vytvořil nějaké svaté dílo, které by dokazovalo jistě to, že on svojí specializaci optimálně i rozumí.
Většinou se setkávám s povrchností, a každý hříšník je líný jít ve svém poznání do hloubky, aby porozuměl tomu na co se specializoval, to že si hříšná opice nasadí na hlavu královskou korunu, to z pyšné a lakomé opice, neudělá svatého člověka. Mnoho hříšníků u nás chodí velmi dlouho do školy, a potom se neumí dobře uplatnit na trhu práce, nebo v soukromém podnikání, protože se zde zapomnělo na praxi.
Neustále je zde mnoho knih a školení, jak být úspěšný a mít se zde dobře, v praxi ale tyto knihy a tato školení nefungují, protože v praxi je konkurence, která umožní jenom 1% lidí být zde úspěšných, a 99% lidí zde je neúspěšnými ubožáky. Zisk je tam, kde je mnoho problémů a nejistoty, to co je jednoduché a jisté, tam je i veliká konkurence, a tím je tam i malý zisk.

Bezchybný živý systém to je utopie

 1. Pokud máme hlad, věříme, že najdeme potravu a hlad zmizí, zde je počátek přirozené víry, tam kde není možnost hladu a nejsou tam ani žádné problémy, které by živý systém mohli nějak trápit, tam není ani žádná víra, naše myšlení a následně konání vychází ze situace, kterou náš mozek vyhodnocuje a snaží se o to, abychom správně konali to, co nám prospěje.
 2. Problémy vznikají díky chybám v systému, logicky čím více je v systému chyb, tím více logicky je zde i problémů, které se musí řešit a tím více je zde i víra v to že se problémy vyřeší.
 3. Většinou je víra spojována s náboženstvím ale, pokud půjdeme do hloubky tak najdeme víru všude okolo nás i v nás, víra vychází z toho, že o něčem nepochybujeme a tak tomu důvěřujeme, nikdo nepochybuje o tom, že jednou zemře a nikoho nenapadne tuto jistotu spojit s vírou, víra slibuje, že smrtí těla život nekončí a že naše duše dále nějak existuje?
 4. Ten kdo věří v to, že smrtí život nekončí je brán za věřícího člověka, který vyznává nějaké náboženství nebo sektu, víra v to že smrtí život nekončí, pomáhala mnoho lidem překonat jejich strach ze smrti a dávala jim sílu a odvahu k tomu aby zde žili.
 5. Smrtí život těla i duše končí, to ví každý skeptik, ale i každý skeptik ví, že milosrdná svatá lež může lidem duševně pomoci a je mnohdy lepší než objektivní pravda.
 6. Mnozí řeknou, náboženství to jsou jenom ubohé svaté lži, a tak náboženství vymažeme z lidského života, ve skutečnosti ale nedošlo k vymazání náboženství z lidského života, ale bylo jenom zastaralé náboženství nahrazené novým náboženstvím, tak jako se nahradí operační systém v počítači za nový Windows 10, když ten starý operační systém Windows 7 již nám nevyhovuje, díky roční reklamní akci od firmy Microsoft, tato akce už brzo ale skončí!
 7. Politika je v současnosti novým druhem náboženství a používá ubohé svaté lži stejně, jako tomu bylo kdysi dávno u všech náboženství, povrch víry se může měnit, ale pod tímto povrchem jsou vždy problémy způsobené chybami v systému a víra v zázraky, které problémy odstraní!
 8. Dokonalý systém bez chyb je mrtvý systém a tak nefunguje, není možné vytvořit živý bezchybný systém to je utopie, která se nikdy nerealizuje, je možné se snažit o to množství chyb v nás a okolo nás zmenšit pomocí; kvality, svobody, rovnosti, konkurence, čistoty, kontroly, jednoduchosti, pravdy.
 9. Chyby vše zde stvořili a tak vznikla situace, která zde jako bůh všemu kraluje, pokud jsme v dobré situaci, má náš život smysl a když jsme ve zlé situaci, nemá náš život smysl, každý chce být logicky v dobré situaci a zde je jádro všech problémů, protože zisk je možný jenom díky tomu, že někdo bude mít ztrátu!
 10. Forma společenského vědomí se světonázorovým charakterem, jehož zvláštnost spočívá ve zkresleném, převráceném obrazu přírody a společnosti ve vědomí lidí. 
 11. Přírodní a společenské jevy jsou tak vyvozovány z nadpřirozených příčin a účelů, případně jsou představovány jako nadpřirozené procesy a mocnosti, k nimž jsou lidé ve vztahu bezprostřední závislosti a vůči nimž pociťují povinnost jednat určitým způsobem k jejich dobru (modlitby, oběti, kult, rituál, atd.).
 12. Příčinou náboženství je myšlenkové překročení hranic poznání daných výrobními a životními podmínkami objektivnímu pochopení skutečných souvislostí v přírodě a zejména ve společnosti, a to fantazií vzbuzenou emocemi (pocity strachu, bezmocnosti, závislosti, vděčnosti, atd.).
 13. Náboženství je protikladné vědě a svým obsahem těsně souvisí s idealismem.
 14. V třídní společnosti je rozhodujícím sociálním východiskem náboženství útisk a nevědomost lidových mas.
 15. Vládnoucí třídy využívají v třídní společnosti náboženství ideově a institucionálně k upevnění své moci a ochromování revoluční aktivity utlačovaných lidových mas.
 16. Vystřídání jednoho náboženství jiným je v dějinách neoddělitelně spojeno pokrokem v materielní a duchovní kultuře národů se změnami ve společenských zřízeních, jimž je přizpůsobován svět náboženských představ.
 17. V určitých historických obdobích také pokroková sociální a politická hnutí byla nositeli nových náboženských představ a stejně tak sociální a politické protiklady byly často základem vzájemného boje různých náboženských směrů.
 18. Tyto skutečnosti však na vlastní podstatě náboženství nic nemění.
 19. Příčiny náboženství se definitivně odstraní teprve až s odstraněním vykořisťování člověka člověkem, s vytvořením beztřídní společnosti a překonáním pozůstatků třídní společnosti to vše díky GVKB umělé inteligenci která bude všemu na věčné časy optimálně vládnout.
 20. S rozvojem spravedlivého společenského řádu a rozsáhlým rozšířením vědeckého světového názoru dělnické třídy, dialektického a historického materialismu, vymizí náboženství ze života společnosti.
 21. V protikladu k názorům na původ náboženství, které jsou velmi rozšířené v buržoazní filosofii, a sociologii náboženství je nutné zdůraznit, že náboženství vzniklo a mohlo vzniknout až na poměrně vysokém vývojovém stupni prvobytné společnosti.
 22. V raných formách náboženství se odráží nejen primitivní vztah lidí k přírodě, ale i jejich vzájemný vztah, charakterizovaný primitivní rovností.
 23. Historicky probíhal tento vývojový proces asi takto: Za první článek řetězu ve vývoji představ o bohu, víry v umírající a znovu vzkříšené bohy je nutno považovat představy o duších v tom co je živé, vynořující se s rozvojem pastevectví a zemědělství a obřady kultu přírody spojené s loučením se zimou, s vítáním jara, se setím a sklizní.
 24. Vznik vlastnictví a daní, vyčleňování nejstarších osob, vojenských vůdců a jiných hlavních osobností v rodové společnosti se odráží v diferenciaci a subordinaci ve světě duchů.
 25. Se zánikem jednoduché společnosti, se vytvářejí elitní vrstvy, objevují se králové a kněží, tím i mocní sluhové, jimž přísluší i provádění rituálů a ceremonií.
 26. Náboženské a sektářské systémy od okamžiku svého vzniku, slouží mocným a bohatým otrokářům, a ochraňují jejich moc a jejich bohatství, a proto neplatí daně, a nemusí sloužit v armádě.
 27. V období krize otrokářské společnosti, vzniká altruistické Křesťanství, odvozené od Džinismu, jako náboženství potlačovaných a vykořisťovaných mas otrokářské říše.
 28. Na základě všech těchto prvků, se vytvořila pomalu díky divadelnímu Koloseu v Římě mystická literární postava Ježíše Krista.
 29. Buddhismus odrážel a posiloval bezmocnost lidových mas, propagoval ideu utrpení jako princip každé existence, cestu ke spáse člověka pomocí pokory a utrpení, mýtus Buddhy jako zázračně zrozeného božského učitele a spasitele.
 30. Islám vznikl asi v 7. století v Arábii, odrážel postavení kočovných chovatelů dobytka a roztříštěných skupin usedlých rolníků, kteří byli těžce postiženi poklesem významu karavanního obchodu, nedostatkem půdy a útlakem od vlastní šlechty, u níž došlo k otrokářství.
 31. Nakonec se Islám rozpadl na řadu svatých směrů, které byly původně rozšířeny v různých částech kalifátu, později vznikly různé sekty, které se snažily islám od základů reformovat.
 32. V negramotné společnosti dosáhlo prioritní náboženství významu vládnoucí ideologie a stalo se mocenským nástrojem otrokářských vládců, omezovalo násilně vývoj vědy a techniky, filosofického myšlení, kultury, atd. a ovlivňovalo všechny stránky společenského života.
 33. Negramotní lidé z neznalosti příčin štěstí a neštěstí, které v životě prožívají, věří v neviditelně působící moc, o níž se domnívají, že řídí jejich osud, negramotný hloupý člověk se modlitbou k bohu obrací na svou vlastní podstatu, že bůh je náboženským, fantastickým obrazem pozemského člověka v lidském vědomí.
 34. Dělníci si mohou dobýt větší svobodu pro boj za své hospodářské osvobození, ale žádná svoboda je nezbaví bídy, nezaměstnanosti a útlaku, dokud nebude svržena moc svaté elity.
 35. Bezmocnost vykořisťovaných tříd v boji proti vykořisťovatelům plodí víru v lepší posmrtný život stejně nevyhnutelně, jako bezmocnost divocha v boji proti přírodě plodí víru v bohy, ďábly, zázraky apod.
 36. Náboženský systém může vymizet globálně teprve tehdy, až zde globální umělá GVKB inteligence, nahradí elitní mocné a bohaté otrokáře, co z lidí dělají ubožáky pomocí dluhů a dezinformací.

Jak odolat hříšným závislostem?

Začíná to už v dětství tím, že si cucáme palec, a končí to tím, že jsme nevěrní svému partnerovi, jak pravil Ježíš, svádí tě ruka k hříchu, tak jí utni, svádí tě oko k hříchu, tak jej vydloubni. Zdrojem lidské hříšnosti je psychická špína v nás a okolo nás, tam kde není psychická špína tam není ani problém s lidskou hříšností.
Proč je zde tolik psychické špíny? Příčinou je zde otroctví, podívejme se na dobytek, jak myslí a žije, otroctví dělá z lidí konzumní dobytek, který má hříšné závislosti, je třeba dát lidem více svobody, aby mohli lidi mezi sebou soutěžit, a eliminovat ty, co jsou už zde zbyteční.
Koncentrační tábory nám v nahotě odhalují, co je to otroctví, člověk se zde stává jenom číslem, s nulovou hodnotou, moc je drogou pro elitu, a elita se dobrovolně této drogy nevzdá. Ryba smrdí od hlavy, a hlavou zde jsou v současnosti nadnárodní korporace, které mají nadbytek díky monopolům a výhodám, svět vždy byl rozdělen na kolonie a kolonialisty.

Nejhorší je srážka s kurvítkem

Za vším není žena, za vším jsou kurvítka, naše kulturní civilizace vznikla díky kurvítkům, ostatně už v Bibli se o vzniku člověka hovoří, kdy Stvořitel varoval člověka, aby mu nekradl svatá kuvítka, ale člověk jej neposlechl, a ukradl mu svatá kurvítka, a tak jej Stvořitel vyhnal z přírody do civilizace, ve které je vše založené na kurvítkách.
Na počátku zde byla jenom jednoduchá kurvítka, která nedokázala napáchat mnoho škod a problémů, člověk ale evolučně nespal, a neustále svoje kurvítka evolučně zdokonaloval, a vytvářel i veliké množství kurvítek, aby bylo možné všude mít nějaké skryté kurvítko, které umí vše zkurvit. Dohadovat se o tom, které kuvítko je správné a které je chybné, to je ztráta času, každé kurvítko je vytvořeno evolucí pro nějaký systém, a v něm má i svojí hodnotu.
Vše dospělo k tomu, že už nikdo nemá přehled o tom, co je, a co není kurvítko, kurvítek je zde už nekonečné množství, a každým okamžikem, se kurvítka evolučně podle situace evolučně mění. Člověk je už sám o sobě dokonalým evolučním kurvítkem, a tak on dokonale kurví ekosystém, pomocí výhod a jistot, které má díky vědě a technice. Podívejme se na lidi, co jsou na vrcholu mocenské globální pyramidy, tento druh lidí je už dokonale evolučně zkurvený, a tak i dokonale kurví naši konzumní civilizaci, založenou na kurvítkách.
Nejmodernějším kuvítkem systému jsou nesplatitelné dluhy, dluhy jsou dokonalým ekonomickým kurvítkem, které proměňuje subjekty a objekty v otroky nesplatitelných dluhů, dluhy to je stroj na výhody a jistoty, pro zkurvené lidi na vrcholu globální mocenské pyramidy, tyto lidi poznáte podle toho, že je chrání policie, nebo soukromé ochranky, čím větším kurvítkem zde budeš, tím větší hodnotu zde, pro tuto zkurvenou civilizaci i mít budeš.
Podívejme se na internet z pohledu kurvítek, rozčiluje vás často internet, protože je plný moderních kurvítek, podívejte se do zrcadla, a zamyslete se nad svojí evoluční minulostí, na internetu jsou jenom lidi, jako jsi ty, poznej evolučně do hloubky sebe, a poznáš lidi na internetu, v každém z nás je nekonečné množství kurvítek!
Nebude to už trvat dlouho, a programátoři konečně naprogramují GVKB umělou inteligenci, logicky musíme počítat s tím, že v GVKB umělé inteligenci budou kurvítka, najednou zjistíte, že jste nezaměstnaný díky GVKB umělé inteligenci a exekutoři z vás udělají bezdomovce.
GVKB roboti s umělou inteligencí postaví vysoké ploty, ve kterých bude elektřina s vysokým napětím, okolo GVKB měst a GVKB vesnic, už nás nebude zajímat jak dobře si žít, ale bude nás zajímat to, jak přežít tam, kde není co k jídlu, a kde není se možnost schovat před zimou a divokými zvířaty.

Nejde v podnikání a obchodě počítat se vším

Každý je zde loutkou, kterou ovládá jeho sobecké toužení po tom se mít dobře. Ten kdo nemá informace, ten ani nechápe to, co říkají ti, co informace mají! Podívejme se statisticky na to, jaké informace lidi dostávají k dispozici ze svého okolí, zjistíme to, že 99% informací má nulovou hodnotu, a tak jsou logicky i poskytovány zadarmo.
Prostudujete mnoho knih o podnikání a obchodu, a když se potom dáte do podnikání a obchodu, tak brzo zkrachujete, jak je to možné? V drahých odborných knihách bylo 99% informací s nulovou hodnotou, to že knihy napsal nějaký odborník, není vůbec zárukou toho, že v podnikání a obchodu uspějete, podnikání a obchod je živý systém, není to mrtvý stroj, který byl násilně elitou naprogramován, a který běží mnoho století pořád stejně!
Podívejte se na to, že zde byli; revoluce, války, znárodňování, měnové reformy, inflace, regulace, embarga, dezinformace, epidemie, hladomory, záplavy, zemětřesení, diktátoři, atd. Nejde v podnikání a obchodě počítat se vším, jenom smrt je jistá, a vše ostatní je zde už velmi nejisté, optimismus je způsoben nedostatkem informací, ten kdo má dostatek informací je pesimistou a tak je připraven na to, že se stane nečekaně něco zlého.

Proč čas nemá na vše čas?

Má čas na všechno čas? Z dálky se může zdát, že čas má na vše čas, ale z blízka poznáváme to, že čas nemá na vše čas, protože musí být všude včas, je to logicky tedy základní otázka života, vesmíru a vůbec, pokud zjistíme to, jestli má čas na vše čas, tak pochopíme podstatu všeho co zde je a tím dosáhneme dokonalosti. Já musím být všude včas, a tak jako čas nemám na všechno čas, pokud by čas nebyl všude včas tak by to způsobilo mnoho problémů. Kdo tedy vlastně má čas, když ani čas nemá na všechno čas.
Čas má to co existuje mimo čas, mnozí si myslí, že zde není nic, co by mohlo existovat mimo čas, tak tomu ale není, mimo čas existuje nula, kolem nul se vše točí, tak jako se ozubené kolečko točí kolem svojí osy. Nuly existují mimo čas, a tak mají na vše čas, takovou nulou je Bůh, on má na vše čas, protože je nulou, jakmile něco je číslem, tak už to nemá čas, protože každé číslo musí být všude včas, a tak nemá na nic čas. Podívejme se na největší učitele lidstva, oni chtěli lidem mozek vynulovat, aby tak měli lidi na vše čas, ale lidi s tím nesouhlasili, a tak většinu učitelů bohužel zabili.

Lidský živý mozek v lahvi od okurek?

Je to normální, že prioritně často myslím na budoucnost civilizace? Začalo to nejspíše už v mém dětství, myslím si, že příčina je nejspíše v genetice a výchově v rodině, není mě lhostejná civilizace, ve které existuji společně s lidmi a jinými živými systémy.
Neustále jsem nespokojený s tím, jak se civilizace evolučně mění, a zdá se mně, že by evoluční změny u civilizace měli být rychlejší, a dokonale promyšlené. Před chvílí jsem vylezl z vany, sice jsem nahý nepobíhal po městě, nekřičel jsem radostí, že jsem na něco nového přišel jako kdysi dávno Archimédes.
Napadlo mě, že lidi mají veliké materiální nároky na hodnotné zdroje, proč nevyndat pomocí operace z hlavy mozek a ten dát do veliké sklenice od okurek s obsahem 5 litrů, a ten fungující mozek bezdrátově napojit na tělo kovového robota. Výhodou by bylo, že poškozené tělo robota, by se levně a rychle opravilo v obvodním servisu.
Představme si třeba prezidenta naší republiky, jak je jeho mozek v lahvi od okurek, a jeho robotické tělo si podává ruku s jiným robotem, který je taky prezidentem, otázkou je, už jenom tvář robotů a oblečení robotů, ale to by se jistě už časem optimálně vyřešilo.

Je civilizace továrna na experimenty?

Inteligence z lidí udělala lháře a zloděje, jenom dualita (dobro a zlo, život a smrt) je dobrá a každý člověk je zlý. Svět nebyl a nebude ideální tak jako ve snu nebo v pohádce, svět to je továrna na evoluční experimenty a vše co naše smysly vnímají to je jenom evoluční experiment, i vesmír je evoluční experiment!
Jsi jenom autíčkem na dálkové ovládání, nevěř tomu, že jsi pánem tohoto autíčka! Nejsme pány v domě, kde žijeme, tím pánem je evoluce, která je zde díky dualitě. Je snadné utéci od reality do iluzí, co jsou v návykových drogách, nebo uměleckých knihách o tom, jak se dějí zázraky v pohádce nebo náboženství.
Není zde pevný bod, protože vše plave v evoluční řece, to co bylo včera svatou pravdou to je dneska už hříšnou lží, jedinou jistotou zde jsou změny, je třeba mnoho prověřovat, než začnete něčemu nebo někomu důvěřovat, z dálky může parazit vypadat jako hostitel! Obrazně je to zde jako ve sportu, kde na startu je velmi mnoho sportovců, ale jenom jeden je slavný, protože jako první byl v cíli, mnohdy jste nejlepší, ale někdo vám škodolibě podrazí nohy a tak už neuspějete!
Podrážení nohou se stalo v dnešní době moderním prostředkem jak eliminovat konkurenty, dobře zde žil už jenom ten, kdo se před druhými dobře utajil, a tak mu druzí nepodrážejí nohy. Podívejme se na příběh o tom, jak žák šel udat svého učitele, a tak byl jeho učitel ukřižován nahý mezi zloději, a žák se potom oběsil na stromě.
V diktaturách bylo po mnoho století běžné, že zde bylo mnoho zrádců a podvodníků, a tak si nikdo nemohl být jistý životem, často bratr zradil nebo podvedl bratra, aby on takto získal dědictví nebo moc. Peníze nesmrdí a z cizího krev neteče, o tom konzumní sobecká civilizace je, a tak nám je ten druhý peklem. Zloděj honí zloděje, a lhář prohlašuje o druhých, že jsou lháři, je někde asi chyba v Matrixu?

Chybujeme protože nemáme informace

Doba plná tuposti pomalu končí a nastupuje doba informací, je zde mnoho informačních systémů, jež nám informace poskytují. Pro práci s informacemi jsme vytvořili normy a doporučení, protože nechceme chybovat a chceme, aby nám informace sloužili. Často dochází k porušování norem a doporučení, jež se vztahují k používání informací, kdy informace poškozujeme nebo krademe a spoléháme na to, že se na to nepřijde a nebudeme za to potrestáni. Chybujeme často při používání informací, protože nemáme správné informace, je to jakýsi začarovaný civilizační informační kruh, a to co nám z něj existenčně pomůže, to milujeme a obdivujeme.
Každá informace má nějakou hodnotu, jež vychází ze; situace, prostoru, času, atd. a to je zásadní problém, protože mnohdy pro někoho hodnotná informace je pro jiného nehodnotná informace. Hodnotu informací může určit; náhoda, monopol, trh, situace, pochopitelně máme snahu o to svoje subjektivní informace draho prodat, a zdarma získávat cizí subjektivní informace. V dnešní době se mnoho hovoří o nelegálním stahování informací z internetu, jde zde hlavně o; programy, filmy, fotky, písničky, podnikové informace, atd. Na internetu je obrovské množství nejrůznějších informací a mnohdy musí kontrola tvrdě zasahovat a likvidovat problémy s informacemi kdy zde jsou i trestní a finanční postihy.
Zásadní problém s používáním informací je v tom že je to cosi velmi nového v našem životě a tak musíme mnoho experimentovat a hledat správné cesty pro to aby nám informace sloužili. Jako první pokus o informační levný systém pro lidi, zde bylo vytisknutí ideologických knih, ve které bylo mnoho; mýtů, legend, zkušeností, doba ale pokročila a již místo knihy používáme internet. Obrazně bych problém popsal jako oplocení informační zahrady, aby nám na informace nechodili zloději, problémem je že zloději plot podhrabou nebo přelezou a tak se neustále snažíme o to, aby naše ploty kolem hodnotných informací byli tak postavené, že se přes ně zloději nedostanou.
Nejčastější problém že někomu prodáte informace a on je rozmnoží a začne je prodávat, jako by on byl jejich tvůrcem, to se nejčastěji děje asi u; knih, filmů, programů, hudby. Kdysi bylo snadné rozlišit originál od kopie, dneska jsou u mnohého kopie stejně kvalitní jako je originál, ti co hodnotné informace pro nás vytvářejí, mají s tím veliké ekonomické náklady a pokud jim vytvořené informace ukradneme tak oni zkrachují. V samém jádru celého informačního problému je veliká vzdálenost, mezi poskytovatelem a tím kdo informace získává, blízké lidi milujeme a cizí lidi nemilujeme, o tom to je.
Jedna věc je že zde existuje spojení pomocí mobilu nebo internetu, a druhá věc je že toto informační spojení je neosobní a anonymní, přirovnal bych to k osobnímu pohlazení živého psa nebo k neosobnímu pohlazení plyšového psa. Na internetu se vytvářejí sociální sítě a fóra kde pod přezdívkou lidi mezi sebou komunikují ve snaze nějak vyplnit svoje osamocení, protože nemáme čas a mnohdy ani náladu na osobní vztahy. Jenže neosobní informace nemají žádnou hodnotu a my tím jenom plýtváme svým časem, na jedné straně potřebujeme osobní citlivé vztahy, ale na druhé straně víme, že s osobními vztahy je mnoho problémů. Život má základy v informacích, a proto je zde tlak na živé bytosti v rovině informací, ti co snesou veliký informační tlak, se stávají informačními autoritami, a oni ukazují druhým správnou informační cestu, jež vede k zisku hodnotných informací a prodeji svých informací.

Proč teorie praxi nenahradí?

Podívejme se na delfíny, u nich něco jako teorie neexistuje, a přesto nemají problémy a jsou spokojení, mnoho lidí co mají místo mozků už počítače, dneska vystuduje vysokou školu, a zaměstnavatel jim říká, nemůžeme vás zaměstnat, protože nemáte praktické zkušenosti a napáchal byste více škody než užitku. Z díla se pozná tvůrce, nedávno jsem se setkal s problémem hodnocení fotek na internetu, byl jsem překvapen tím, jak jsou amatéři pyšní a svoje fotografie a myslí si o nich, že jsou profesionální?
Vysvětlení je zde v uzavřeném myšlení, mnoho lidí se ve svém myšlení uzavře před změnami a vytvoří si svoje svaté rituály a ten kdo má jiné svaté rituály, ten je hříšný kacíř a musí být upálen na hranici! Z lidí se začínají pomalu a jistě stávat roboti bez mozku, lidově říkáme takovým robotům bez mozku blbec, každý dobře ví co je to srážka s blbcem. Proč teorie praxi nenahradí? Teorie je mrtvá, a praxe je živá, o tom to je, informace umírají, pokud nejsou aktualizované v praxi!